T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Novosti

NATJEČAJ za prijem u službu na neodređeno vrijeme


Na temelju odredbi članaka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 04/18., u daljnjem tekstu Zakon), članka 9., 20. i 21. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/17.) te točke II. Plana prijma u službu u upravnim tijelima Grada Buzeta za 2018. godinu („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/17.), pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje prostorom Grada Buzeta objavljuje
NATJEČAJ
za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom na radno mjesto:

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA I PRISILNU NAPLATU - 1 izvršitelj 
2. Stručni i drugi uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- dobro poznavanje najmanje jednog stranog jezika,
- dobro poznavanje rada na računalu.
3. Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati  moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.
4. Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
5. Sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07. i 118/12.), objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu (VSS) na temelju ranijih propisa.
6. Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
7. Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
 
8. Uz pisanu prijavu s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
• životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
• diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenih ovim oglasom (preslika),
• elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
• dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao), u ukupnom trajanju od najmanje 1 godine.
• uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseca),
• dokaz o poznavanju rada na računalu ( preslika svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj u čijem je programu obuhvaćen rad na računalu, ili vlastoručno potpisana  izjava o poznavanju rada na računalu),
• dokaz o poznavanju stranog jezika (presliku svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet iz stranog jezika, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj stranog jezika, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju određenog stranog jezika),
• vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Kandidati prilažu uz prijavu skenirane originale dokumenata, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu predočit će se izvornik. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima, dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu. 
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa zakonom.
U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).
Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.) i Uredbe (EU) 2016/679.

9. Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju za prijem u službu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu pisanu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
10. S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
11. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj za prijem u službu.
12. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr.
13. Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
14. Pisanu prijavu na natječaj s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: „Natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme – viši stručni suradnik za naplatu potraživanja i prisilnu naplatu“, na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.
15. Natječaj će se objavit  u „Narodnim novinama“, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici www.buzet.hr, te na oglasnoj ploči Grada Buzeta.
Za računanje roka mjerodavan je dan objave u „Narodnim novinama“.  
16. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
                 

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

 

   PROČELNIK
   Elvis Šterpin
 

Korisni linkovi

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
  • Grad Buzet
  • II. istarske brigade 11
  • 52420 Buzet