T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Novosti

Natječaj za zakup ugostiteljskih pozicija na Subotini 2019.

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta” broj 12/18 -  pročišćeni tekst), članka 4. Odluke o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta” broj 8/09 i 5/12) i članka 6. Odluke o visini početne cijene zakupnina za nekretnine u vlasništvu Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta” broj 1/10, 1/11 i 11/15) Gradonačelnik Grada Buzeta raspisuje slijedeći

NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA ZA DAN GRADA BUZETA „SUBOTINA 2019”

I. PREDMET

Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina u Gradu Buzetu za postavljanje ugostiteljskih objekata i naprava za vrijeme održavanja Dana Grada Buzeta „Subotina 2019” u subotu 7. rujna 2019. godine.

II. LOKACIJA

Javne površine tj. mjesta za postavljanje pokretnih objekata za posluživanje hrane i pića (označeno brojem 1 na skici) nalaze se na Trgu Fontana, na dijelovima nekretnina označenim kao k.č. 2587/1, 1491, 1486/8, 1487/2, 2786, 1486/4, 1487/3, 1486/1 i 1486/5 sve K.O. Buzet – Stari Grad.

III. OPĆE ODREDBE

Korisnik može započeti postavljati opremu i uređaje na javnu površinu dana 07. 09. (subota) od 08.00 sati ujutro, s time da se usluga mora početi pružati najkasnije od 16.00 sati;

Korisnik mora osloboditi javnu površinu od osoba i stvari te dovesti je u prvobitno stanje najkasnije do 08. 09. 2018. (nedjelja) do 07.00 sati ujutro;

Prije početka korištenja javne površine potrebno je ishoditi sve potrebne uvjete, odobrenja i suglasnosti nadležnih tijela državne uprave;

Zabranjeno je izvođenje svih vrsta radova kojima se oštećuje javna površina (bušenje rupa, probijanje i sl.), te postavljanje opreme i uređaja van odobrene lokacije;

Sva oprema i uređaji koji se koriste moraju biti atestirani, homologirani, tipizirani i sl. (npr. euro priključak za struju, i sl.);

Grad Buzet osigurava priključak na električnu energiju na određenim lokacijama (max 2,2 kW), potreban broj kontejnera za zbrinjavanje komunalnog otpada, te mobilne, sanitarne WC kabine;

Korisniku se zabranjuje puštanje bilo kakve glazbe ili izvođenje glazbenog programa u vremenu do 02.00 sata (omogućeno je slušanje glazbe i službenog zabavnog programa javnim razglasom);

Zakupljena površina mora se koristiti sukladno namjeni (ne smije biti prazna,služiti kao skladišni prostor, ili na bilo koji način narušavati estetiku i namjenu javne površine i sl.);

Korisnik javne površine ne može, bez suglasnosti Grada Buzeta dati javnu površinu na korištenje i/ili podzakup drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi. Ukoliko ponuditelj odustane od korištenja javne površine, ili ne uplati potpunu naknadu u propisanom roku, površina će se dodijeliti drugom zainteresiranom korisniku;

S najpovoljnijim Zakupnikom neće se sklopiti Ugovor ukoliko se utvrdi da isti nema podmirene sve obveze prema Gradu Buzetu;

Grad Buzet zadržava pravo na odbacivanje svih ponuda ili javno poništenje natječaja (cijelog ili djelomično), objavom obavijesti na web stranici Grada Buzeta (www.buzet.hr) i na oglasnoj ploči Grada Buzeta i to bez obrazloženja;

IV. CIJENA

Početna cijena zakupa prostora za lokaciju iz točke II  (označeno pod brojem 1 na skici) iznosi: 18.600,00 kn.

U početnu cijenu zakupa prostora za pojedinu lokaciju uključen je PDV.

Za ozbiljnost ponude natjecatelj mora uplatiti jamčevinu u iznosu 50% od početne cijene zakupnine. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun: GRAD BUZET, broj: IBAN: HR3424020061804300005, poziv na broj: HR68-5738-OIB.

 

V. DOKUMENTACIJA

Kod potpisivanja Ugovora za zakup javne površine, potrebno je priložiti:

Original/presliku rješenja o registraciji tvrtke (izvod iz Registra Trgovačkog suda) ili original/presliku obrtnice;

Dokaz o uplati jamčevine;

Original/presliku izvoda iz registra udruga i ovlaštenja za prodaju/promociju

Izjavu da je upoznat sa tekstom, uvjetima korištenja javne površine, i sa lokacijom za koju se natječe, te da iste prihvaća bez primjedbi (sastavni dio obrasca ponude – Izjava br. 1.);

Izjavu da neće dati javnu površinu u daljnje korištenje i/ili podzakup bez suglasnosti Grada Buzeta (sastavni dio obrasca ponude – Izjava br. 2.);

VI. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu pisanih ponuda je 8. kolovoza 2019. u 12 sati.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja uz zadovoljenje svih uvjeta iz Natječaja sadrži najveći iznos ponude. U slučaju da dva ili više Ponuditelja ponude isti iznos za istu lokaciju, prednost će se dati ponuditelju koji je ranije podnio ponudu.

VII. PODNOŠENJE PONUDA

Ponude se dostavljaju:

poštom na adresu GRAD BUZET, II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet

osobno u Grad Buzet, pisarnica

Ponude moraju biti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za natječaj za zakup javne površine – SUBOTINA 2019”

Ponude će otvarati Povjerenstvo za provedbu natječaja, a svi ponuditelji će o eventualnom prihvaćanju ili odbacivanju ponuda biti obaviješteni do 12. kolovoza 2019. godine.

VIII. UPLATA NAKNADE I SKLAPANJE UGOVORA

Korisnik je do 20. kolovoza 2019. obvezan uplatiti ukupan iznos naknade, te sklopiti ugovor o korištenju javne površine s Gradom Buzetom.

 

KLASA: 363-01/19-01/128

URBROJ: 2106/01-03/01-19-1

Buzet, 24. srpnja 2019.

GRADONAČELNIK

     Siniša Žulić

 

CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Korisni linkovi

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
  • Grad Buzet
  • II. istarske brigade 11
  • 52420 Buzet