Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Novosti

JAVNI NATJEČAJ ZA ODABIR I IMENOVANJE direktora/ice - člana/ice Uprave PLZET d.o.o.

02.11.2021.

Temeljem članka 12. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Plzet d.o.o. od 11. prosinca 1997. godine, Skupština društva dana 2. studeni 2021. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA ODABIR I IMENOVANJE

direktora/ice - člana/ice Uprave

1 izvršitelj/ica, na razdoblje od 4 godine (mandat)

 

Kandidat/kinja za direktora/icu – član/icu Uprave, osim uvjeta propisanih Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

 1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, pravne ili građevinske  struke; 5 godina radnog iskustva u struci ili na poslovima upravljanja trgovačkim društvom ili ustanovom; poznavanje rada na računalu; vozačka dozvola B kategorije
 2. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:
  - da kandidat/kinja nije kažnjen/a za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen/a, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne;
  - da kandidatu/kinji nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana;

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail), kandidat/kinja je dužan/na priložiti:

 • životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje općih uvjeta iz natječaja
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice)
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struka
 • dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca)
 • elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidno ispunjenje uvjeta iz točke 1. ovog javnog natječaja
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (nije potrebno ovjeravati);
 • plan i program poslovanja društva za mandatno razdoblje od 4 godine. Podaci za izradu istog (izvještaji o poslovanju društva, financijski podaci i drugi dokumenti javno su dostupni na http://www.plzet.hr)
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (preslika svjedodžbe, preslika dokaza o uspješno položenom predmetu, preslika potvrde ovlaštenog organizatora tečaja)
 • preslika vozačke dozvole
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

Direktor/ica – član/ica Uprave trgovačkog društva Plzet d.o.o. imenuje se na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj.

S kandidatima i kandidatkinjama koji/e su ispunili/e formalne uvjete ovog Natječaja provest će se razgovor/intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova iz ovog natječaja, a o svemu će isti/e biti obavješteni putem e-maila. Za kandidata/kinju koji ne pristupi razgovoru/intervju smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom/kinjom.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Po završetku javnog natječaja, kandidati/kinje će biti obaviješteni o rezultatima.

Nakon objave ovoj javnog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se donosi i objavljuje odluka o poništenju javnog natječaja protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Ovaj javni natječaj objavit će se na web stranicama trgovačkog društva, web stranicama i oglasnoj ploči Grada Buzeta, te web stranicama HZZ-a.

Prijava na natječaj, zajedno s dokazima o uvjetima ispunjavanja natječaja, podnosi se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu: PLZET d.o.o. II istarske brigade 13/1, 52420 Buzet, s naznakom: Natječaj za radno mjesto – direktor/ica – ne otvarati.

Opis poslova direktora/ice – član/ice Uprave:

Uprava društva sastoji se od jednog člana/ice uprave – direktora/ice društva.

Pri vođenju poslovanja društva direktor/ica, odnosno uprava ima sljedeće nadležnosti:

 • zastupa i predstavlja društvo te upravlja poslovima društva u skladu s osnivačkim aktima društva i važećeg Zakona o trgovačkim društvima,
 • brine o zakonitosti rada u društvu i provođenju odluka Skupštine društva, odnosno osnivača,
 • društva,
 • ostvaruje suradnju s tijelima gradske uprave, ustanovama i organizacijama te društvima sličnog djelokruga rada,
 • na sjednicama Skupštine društva iznosi prijedloge akta važne za poslovanje društva i provođenje odluka,
 • obavlja druge poslove koje mu naloži Skupština, odnosno osnivač društva.

Prijavom na ovaj Natječaj kandidati/kinje daju suglasnost trgovačkom društvu Plzet d.o.o. da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka izbora na radno mjesto direktora/ice, te da po okončanju postupka čuva njihove prijave u skladu s zakonskim odredbama.

TEKST NATJEČAJA

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
 • Grad Buzet
 • II. istarske brigade 11
 • 52420 Buzet