Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Novosti

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/-ice Doma za starije osobe Buzet

25.10.2021.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 46/99, 35/08 i 127/19), članka 153., 154. i 155. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14,99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) i članka 28. i 30. Statuta Doma za starije osobe Buzet, Upravno vijeće Doma za starije osobe Buzet, na temelju  Odluke od 19.10.2021. godine raspisuje

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/-ice Doma za starije osobe Buzet

 

Za ravnatelja/-icu Doma za starije osobe Buzet (u daljnjem tekstu: Dom) može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,

2. najmanje pet (5) godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri (3) godine u djelatnosti socijalne skrbi ili drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,

3. da ne postoji zapreka za rad u djelatnosti socijalne skrbi iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi,

4. hrvatsko državljanstvo.

Iznimno, ako se na javni natječaj ne javi nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. Podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja/-icu doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 2. i 3. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja/-icu Doma imenuje Upravno vijeće Doma na mandat od četiri (4) godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/-icu.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. životopis,

2. elektronički zapis iz knjige državljana ili presliku osobne iskaznice,

3. diplomu (ovjerenu presliku kao dokaz o stečenom akademskom zvanju i akademskom stupnju),

4. dokaz o radnom stažu (zapis potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

5. dokaz o ostvarenom radnom stažu na poslovima traženog akademskog zvanja i akademskog stupnja (potvrda poslodavca o poslovima koje je radnik obavljao),

6. izjavu kandidata da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 17/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20),

7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, pribavit će poslodavac po službenoj dužnosti (Dom).

Prijave na natječaj s odgovarajućom dokumentacijom podnose se na adresu:

Dom za starije osobe Buzet, Naselje Goričica 1/1, 52420, Buzet, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/-icu – ne otvarati“.

Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u javnom glasilu „Glas Istre“, na oglasnim pločama i internetskim stranicama: Doma za starije osobe Buzet, Grada Buzeta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Podnošenjem prijave na Natječaj, kandidati su izričito suglasni da Dom za starije osobe

Buzet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

U razmatranje će se uzeti samo pravovaljane i pravovremeno pristigle prijave. Pravovaljana  prijava je ona prijava koja  sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, u obliku navedenom u natječaju.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET

ODLUKA

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
  • Grad Buzet
  • II. istarske brigade 11
  • 52420 Buzet