Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Novosti

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto DOMAR (m/ž) u Dječjem vrtiću “Grdelin”

27.03.2023.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19  i 57/22) i članka 33. Statuta Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet Upravno vijeće Vrtića na sjednici održanoj 23. 3. 2023. godine donijelo je odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

za prijem radnika na radno mjesto

DOMAR (m/ž)

 – jedan ( 1 ) izvršitelj/ica – rad na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto domara (m/ž) su: prema člancima 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članku 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN broj 133/97) te Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet

 • srednja stručna sprema strojarskog, strojobravarskog, stolarskog, vodoinstalaterskog ili elektrotehničkog usmjerenja,
 • položeni ispit za ložača centralnog grijanja,
 • vozački ispit B kategorije

Probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Uz prijavu na javni natječaj, kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba)
 3. dokaz o  državljanstvu
 4. potvrdu o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja,
 5. vozačka dozvola (preslika)
 6. dokaze o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), ne stariji od 6 mjeseci

a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

 1. dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu- ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od mjesec dana).

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19) dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužna je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:.https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“ BUZET, II ISTARSKE BRIGADE 19, s naznakom: ˝Za natječaj za radno mjesto – DOMAR DV „GRDELIN“ BUZET “

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Izabrani kandidati bit će pozvani u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostaviti sanitarnu iskaznicu, te izvornike svih drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijema na navedeno radno mjesto.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  dana 27. 3. 2023. godine i traje do dana 4. 4. 2023. godine.

 

                                                                         PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
                                                                                             Martina Zlatić

 

 

NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto DOMAR (m/ž)

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
 • Grad Buzet
 • II. istarske brigade 11
 • 52420 Buzet