Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Novosti

OGLAS ZA RADNO MJESTO VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVENO FINANCIJSKIH POSLOVA - PLZET D.O.O.

06.12.2021.

Temeljem članka 12. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Plzet d.o.o. od 11. prosinca 1997. godine i Odluke Skupštine društva od 3. prosinca 2021. godine, direktorica društva raspisuje

OGLAS ZA RADNO MJESTO

VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVENO FINANCIJSKIH POSLOVA

1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, radi zamjene duže odsutne djelatnice

(rodiljni i roditeljski dopust)

 

Kandidat/kinja za voditelja/icu, osim uvjeta propisanih Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studije ekonomske struke i najmanje 3 godine radnog iskustva u struci ili završen stručni studij ekonomske struke u trajanju od najmanje 3 godine i najmanje 5 godine radnog iskustva radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računalu; Vozačka dozvola B kategorije, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na oglas, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail), kandidat/kinja je dužan/na priložiti:

 • životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje općih uvjeta iz oglasa
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice)
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struka
 • dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca)
 • elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidno ispunjenje uvjeta iz točke 1. ovog javnog natječaja
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (preslika svjedodžbe, preslika dokaza o uspješno položenom predmetu, preslika potvrde ovlaštenog organizatora tečaja)
 • preslika vozačke dozvole

Oglas za radno mjesto raspisuje se na određeno radno vrijeme, radi zamjene duže odsutne djelatnice (rodiljni i roditeljski dopust), uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom oglasu. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu neće se smatrati kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas.

S kandidatima i kandidatkinjama koji/e su ispunili/e formalne uvjete iz ovog oglasa provest će se razgovor/intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova iz ovog oglasa, a o svemu će isti/e biti obavješteni putem e-maila. Za kandidata/kinju koji ne pristupi razgovoru/intervju smatrat će se da je povukao/la prijavu te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom/kinjom.

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Prijavljeni kandidati/kinje biti će obaviješteni o rezultatima.

Nakon objave oglasa ne mora se izvršiti izbor, ali se donosi i objavljuje odluka o poništenju oglasa protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Ovaj oglas objavit će se na web stranicama trgovačkog društva, web stranicama i oglasnoj ploči Grada Buzeta, te web stranicama HZZ-a.

Prijava, zajedno s dokazima o uvjetima ispunjavanja ovog oglasa, podnosi se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu: PLZET d.o.o. II istarske brigade 13/1, 52420 Buzet, s naznakom: oglas za radno mjesto – voditelj/ica računovodstveno financijskih poslova – ne otvarati.

Opis poslova radnog mjesta:

 • obavlja uredske i administrativne poslove vezane uz rad Društva,
 • priprema izvješća o radu i  financijska izvješća Društva,
 • osigurava vođenje zapisnika o sjednicama skupštine,
 • brine o pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad Društva,
 • vodi financijsko poslovanje Društva te
 • obavlja druge poslove po nalogu direktora Društva.

Prijavom na ovaj oglas kandidati/kinje daju suglasnost trgovačkom društvu Plzet d.o.o. da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka izbora na radno mjesto voditelja/ice računovodstveno financijskih poslova, te da po okončanju postupka čuva njihove prijave u skladu s zakonskim odredbama.

TEKST NATJEČAJA

ODLUKA  ODABIRU KANDIDATA

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
 • Grad Buzet
 • II. istarske brigade 11
 • 52420 Buzet