Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Novosti

Javni poziv - POS stanovi

26.10.2020.

Na temelju članka 4. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj: 11/20), a u svezi s člankom 23. stavka 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (N/N 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19) Gradonačelnik Grada Buzeta, objavljuje slijedeći:

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Buzeta radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Buzeta, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (N/N 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 u daljnjem tekstu: Zakon).

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Buzeta imaju svi građani — državljani Republike Hrvatske.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Grada Buzeta, na adresi II. Istarske brigade kbr. 11, Buzet, ili na WEB stranici Grada Buzeta, www.buzet.hr.

Podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev za kupnju stana priložiti:

1) domovnicu ili presliku osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva,

2) rodni list ili vjenčani list ili izvadak iz registra životnog partnerstva – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva),

3) uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana koje izdaje policijska postaja (ne starije od dana objave poziva),

4) u izvorniku – izjava ovjerena kod Javnog bilježnika dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju i nikada nisu imali na području Grada Buzeta u vlasništvu stan, kuću, nekretnine stambeno poslovne namjene i građevinsko zemljište (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),

5) dokumentacija kojom se dokazuje stambeni status:

a) ugovor o najmu stana ovjeren kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva

b) izjava podnositelja zahtjeva, potpisana od najmodavca i dva svjedoka o stanovanju u stanu ili kući osoba koje nisu u srodstvu s podnositeljem zahtjeva odnosno njegovim bračnim/izvanbračnim drugom, ovjerena kod Javnog bilježnika

c) izjava podnositelja zahtjeva o stanovanju u zajedničkom stanu sa fizičkom osobom koja je u srodstvu s podnositeljem zahtjeva odnosno njegovim bračnim ili izvanbračnim drugom

6) izjavu o postojanju izvanbračne zajednice ili neformalnog životnog partnerstva, potpisanu od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika ili neformalnog životnog partnera, danu pod kaznenom odgovornošću i ovjerenu od strane javnog bilježnika,

7) dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma),

8) dokaz o školovanju djece – potvrda/uvjerenje škole ili visokog učilišta,

9) rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta – za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta,

10) potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,

11) potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – za podnositelja zahtjeva.

Isprave se mogu podnijeti i kao preslike, odnosno izjave bez ovjere potpisa davatelja izjave.

Podnositelj zahtijeva dužan je izvornike podnijeti na uvid članovima Povjerenstva Grada Buzeta najkasnije prilikom odabira stana, kao i izjave dostaviti s ovjerom potpisa davatelja izjave.

Zahtjev za kupnju stana, s traženom dokumentacijom u prilogu, dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno u pisarnicu Grada Buzeta ili šalje preporučenom poštom do zaključno 26. studenog 2020. godine na adresu: Grad Buzet, II. Istarske brigade kbr. 11, Buzet, uz naznaku:

„Zahtjev za kupnju stana po Programu POS - NE OTVARAJ“.

Bodovanje i uvrštavanje na Listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Buzeta („Službeni novine Grada Buzeta“ br. 11/20).

Prijedlog Liste reda prvenstva objavit će se na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Buzeta. Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlogu Liste reda prvenstva i obavljeno bodovanje, odnosno neuvrštavanje na Listu reda prvenstva. Prigovor se podnosi Povjerenstvu za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Buzeta u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste reda prvenstva na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Buzeta, a o osnovanosti prigovora odlučuje Gradonačelnik.

Konačna lista reda prvenstva se objavljuje na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Buzeta, po donošenju odluke o podnesenim prigovorima.

KLASA: 370-01/20-01/1

URBROJ: 2106/014-03/01-20-13

Buzet, 26.10.2020.

 

GRAD BUZET

GRADONAČELNIK

Siniša Žulić v.r.

Potrebne obrasce možete ispuniti pomoću aplikacije na stranici grad.buzet.hr

Obrazac 1. - Zahtjev za kupnju stana

Obrazac 2. - Izjava o vlasništvu stana ili kuće

Obrazac 3. - Izjava o prvom stjecanju nekretnine

Obrazac 4. - Izjava o neodgovarajućoj kući ili stanu

Obrazac 5. - Izjava o izvanbračnoj zajednici

Obrazac 6. - Izjava o stanovanju kod člana obitelji

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
  • Grad Buzet
  • II. istarske brigade 11
  • 52420 Buzet