Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Gradska uprava

Upravna tijela

Kontakti:

Telefonski broj: 052/662-854
Fax: 052/662-676

E-mail adrese:

Službenici i namještenici:

 • Pročelnica – Elena Grah Ciliga, prof.
 • Viša savjetnica za pravne poslove – Roberta Kalčić Savatović, mag.iur.
 • Viša stručna suradnica za pravne poslove – Mikela Zimerman, mag.iur.
 • Viši savjetnik za razvojne projekte – Vanja Fabijančić, mag.oec.
 • Savjetnica za društvene djelatnosti – Helena Šćulac Jerman, mag.oec.
 • Stručna suradnica 1. za opće poslove - Sandra Šverko, upravna pravnica
 • Viša referentica za opće poslove – Tatjana Merlić
 • Referent 2. u pisarnici - Melita Krušvar, prof.
 • Portir- telefonist – Mira Vivoda

U Upravnom odjelu za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, u skladu sa zakonom i drugim propisima te u skladu sa Statutom Grada i Odlukom o ustrojstvu gradske uprave obavljaju se:

 • pravni, protokolarni, savjetodavni, stručni i administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika, kao i njihovih radnih tijela,
 • poslovi vezani s predstavljanjem Grada u međunarodnim i međugradskim odnosima te usklađivanje i koordinacija djelovanja rada gradske uprave s tijelima državne i regionalne vlasti te susjednih jedinica lokalne samouprave u poslovima od zajedničkog interesa,
 • stručni poslovi i pomoć vijećima mjesnih odbora, izrada akata i dokumenata za organizaciju i izbore u mjesnim odborima i drugi slični poslovi potrebni za rad mjesne samouprave,
 • organizacijski, pravni i drugi poslovi u vezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana,
 • stručni poslovi od značaja za Grad Buzet u području zaštite i spašavanja, a naročito zaštite od požara, civilne zaštite i slično,
 • poslovi djelovodnika, prijema i otpreme pošte, poslovi pisarnice, arhivski poslovi i slično,
 • poslovi iz područja radnih odnosa, personalni poslovi, ostvarivanja prava iz radnog odnosa te drugi poslovi radnog i službeničkog prava,
 • poslovi tekućeg održavanja zgrade sjedišta gradske uprave, te tekućeg i investicijskog održavanja opreme i službenih vozila,
 • upravni i drugi poslovi pripreme općih i pojedinačnih akata iz područja predškolskog odgoja, osnovnog školstva i obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i brige o starim i nemoćnim osobama, kulture, sporta, civilnog društva, turizma, tehničke kulture, zaštite kulturne baštine te drugih područja društvenih djelatnosti,
 • koordinacija aktivnosti i briga o unaprjeđenju rada javnih ustanova i udruga na području Grada, koje nisu posebnom odlukom stavljene u djelokrug drugog upravnog tijela,
 • briga o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada,
 • poticanje humanitarnih aktivnosti, sponzorstava i donacija za ostvarivanje programa humanitarnih organizacija,
 • poslovi vezani uz kandidiranje i implementaciju projekata financiranih iz europskih fondova i drugih izvora,
 • drugi opći, upravni, pravni i poslovi informiranja javnosti koji se ne obavljaju u drugim odjelima te koje ovom odjelu odrede gradonačelnik i Gradsko vijeće.

Kontakti:

Telefonski broj: 052/662-726
Fax.: 052/662-676

E-mail adresa: financije-gospodarstvo@buzet.hr

Službenici:

 • p.o. Pročelnica – Reana Glavić Jačić, mag. oec.
 • Savjetnica za financije – Zvjezdana Majcan, univ.bacc.oec.
 • Viša stručna suradnica za financije i knjigovodstvo – Rafaela Flego, mag.oec.
 • Stručni suradnik 1. za financijsko knjigovodstvo – Neno Jermaniš, bacc.oec.
 • Viši stručni suradnik za gospodarstvo - Nikola Nemarnik, mag.oec.
 • Viša struna suradnica za gospodarstvo - Dunja Habek, dipl.ing.

U Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo, u skladu sa zakonom i drugim propisima, te u skladu sa Statutom Grada Buzeta, obavljaju se osobito ovi poslovi:

 • izrada nacrta i prijedloga proračuna odnosno odluke o privremenom financiranju, odgovarajućih odluka za provedbu proračuna, te godišnjeg i drugih obračuna proračuna,
 • priprema odluka, općih i pojedinačnih akata iz djelokruga financija, proračuna, računovodstva i gospodarstva,
 • praćenje izvršenja prihoda i rashoda proračuna i unutarnja kontrola zakonskog korištenja sredstava svih korisnika proračuna,
 • vođenje odgovarajućih knjigovodstvenih poslova i drugih evidencija te evidencija prihoda u skladu s propisima za gradsku upravu te ustanova i tvrtki u vlasništvu Grada,
 • obračun plaća i drugih primanja svih zaposlenih u gradskoj upravi, obračun i isplata naknada članovima Gradskog vijeća i radnih tijela te drugim osobama koje obavljaju poslove za Grad,
 • izrada analiza i izvješća o poslovanju Grada,
 • obavljanje knjigovodstvenih i financijskih poslova za vijeća mjesnih odbora,
 • postupak javne nabave roba i usluga iz djelatnosti ovog odjela,
 • praćenje gospodarskih aktivnosti i stvaranje uvjeta za unaprjeđenje gospodarstva na području Grada,
 • poticanje poduzetničkih poslova na području Grada,
 • pripremanje, izvršavanje i nadzor nad provedbom općih i pojedinačnih akata iz djelatnosti poljoprivrede, šumarstva, trgovine i ugostiteljstva te drugih gospodarskih djelatnosti iz djelokruga lokalne samouprave,
 • poslovi promocije Grada kao jedinice lokalne samouprave koja ima uvjete za razvoj gospodarstva i društvenih djelatnosti (predstavljanje uređenih zona pogodnih za gradnju proizvodnih i uslužnih gospodarskih objekata, prezentacija autohtonih proizvoda, sudjelovanje u organizaciji sajmova i slično),
 • naplata odštetnih zahtjeva za nastale štete, vođenje jedinstvene evidencije o policama osiguranja i likvidacije polica osiguranja gradske imovine,
 • provedba postupaka javne nabave i roba i usluga,
 • izrada potrebnih studija i analiza iz gospodarskih i poduzetničkih odnosa,
 • suradnja i održavanje kontakata sa javnim i drugim financijskim tijelima, ustanovama i tvrtkama,
 • koordinacija aktivnosti udruga iz djelokruga ovog odjela,
 • obavljanje poslova i koordinacija aktivnosti iz područja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije,
 • obavljanje i drugih poslova koje ovom odjelu odrede gradonačelnik i Gradsko vijeće.

Kontakti:

Telefonski broj: 052/662-726
Fax.: 052/662-676

E-mail adresa: gospodarenje-prostorom@buzet.hr

 Službenici:

 • Pročelnica – Anica Milković Grbac, dipl.ing.arh.
 • Viši savjetnik za imovinskopravne poslove – Denis Jerman, dipl.iur.
 • Savjetnik za komunalne poslove, Mario Hreljak, dipl.ing.
 • Viša stručna suradnica za komunalne i građevinske poslove, Tea Francetić, mag.ing.aedif.
 • Referent 1. komunalni redar – Korado Rehak

U Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

 • postupak izrade, izmjene i dopune dokumenata prostornog planiranja i uređenja područja Grada Buzeta (prostorni plan, generalni urbanistički plan, urbanistički planovi, detaljni planovi uređenja i drugo),
 • izrada prijedloga potrebnih odluka i drugih akata od značaja za uređenje prostora,
 • praćenje stanja u prostoru,
 • vođenje dokumentacije o prostoru, o stanju u prostoru, izrada godišnjih izvješća, programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru i slično,
 • priprema podataka i izrada stručnih podloga za izradu dokumenata prostornog uređenja,
 • izrada planova i programa pripreme zemljišta te provedba politike gospodarenja prostorom,
 • izrada potrebne dokumentacije i projekata u svrhu izdavanja lokacijskih i građevnih dozvola za građevine koje gradi lokalna samouprava,
 • pripremanje i izvršavanje općih i pojedinačnih akata iz područja:
  •  uređenja naselja odnosno iz područja izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  • osiguranja pružanja komunalnih usluga,
  • regulacije prometa u Gradu i nadzora nad prijevozom u unutarnjem cestovnom prometu,
  • upravljanja komunalnim, stambenim i poslovnim objektima i prostorom,
  • unaprjeđenja kvalitete stanovanja,
  • utvrđivanja komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza te drugih naknada za korištenje gradskog prostora te vođenje brige za njihovu naplatu,
  • provedbe propisa o komunalnom redu,
  • propisivanja i vođenja brige o zbrinjavanju otpada, vođenja brige o grobljima i naplati drugih komunalnih pristojbi,
 • obavljanje imovinsko-pravnih poslova za Grad, zastupanje pred pravosudnim i upravnim tijelima te koordinacija s punomoćnicima u sudskim postupcima i upravnim postupcima pred drugim tijelima,
 • poslovi tekućeg i investicijskog održavanja zgrade sjedišta gradske uprave, drugih objekata u vlasništvu Grada te pripadajućeg okoliša navedenih zgrada,
 • prijava i vođenje odštetnih zahtjeva za nastale štete na gradskoj imovini,
 • provedba postupaka javne nabave i roba i usluga,
 • ugovaranje i nadzor nad održavanjem zelenih površina, opreme nad tim površinama, čišćenje javnih i prometnih površina, održavanja prometnica u nadležnosti lokalne samouprave i slično,
 • praćenje stanja i provedba akata Gradskog vijeća i gradonačelnika te obavljanje nadzora iz djelokruga ovog odjela u skladu s propisima,
 • koordinacija aktivnosti pravnih osoba s javnim ovlastima koje obavljaju poslove iz djelokruga ovog odjela,
 • obavljanje i drugih poslova koje ovom odjelu odrede gradonačelnik i Gradsko vijeće.
Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
 • Grad Buzet
 • II. istarske brigade 11
 • 52420 Buzet