Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Novosti

Javni poziv za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za višestambenih zgrada

03.08.2022.

Temeljem Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije energetske obnove višestambenih zgrada na području Grada Buzeta za 2022. godinu u sklopu javnog poziva “Energetska obnova višestambenih zgrada“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.  KLASA: 351-01/22-01/13, URBROJ: 2163-3-03-01-22-1 od 03. kolovoza 2022. godine, Gradonačelnik Grada Buzeta raspisuje

 

 

JAVNI POZIV

za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije energetske obnove višestambenih zgrada na području Grada Buzeta za 2022. godinu u sklopu javnog poziva “Energetska obnova višestambenih zgrada“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije energetske obnove višestambenih zgrada na području Grada Buzeta za 2022. godinu u sklopu javnog poziva “Energetska obnova višestambenih zgrada“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Javni poziv provodi Grad Buzet (u tekstu: Provoditelj).

 

Poziv  je otvoren od 03. kolovoza 2022. do 17. kolovoza 2022. godine. Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: subvencije) Provoditelja može ostvariti upravitelj nekretnine u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade i/ili predstavnik stanara stambene zgrade za račun suvlasnika višestambene zgrade koja se nalazi na području grada Buzeta.

 

U smislu ovog Poziva višestambena zgrada je postojeća zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

  • najmanje 66% ukupne korisne površine koristi se za stanovanje;
  • ima 3 ili više stambenih ili poslovnih jedinica koje predstavljaju samostalne uporabne cjeline;
  • njome upravlja upravitelj zgrade;
  • nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

 

KORISNICI SREDSTAVA

Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva je upravitelj nekretnine u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade i/ili predstavnik stanara stambene zgrade.

Upravitelj nekretnine je Zakonom o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“, br. 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21) u članku 4. stavku 2. točki 72. definiran kao fizička ili pravna osoba koju su suvlasnici samostalnih uporabnih cjelina unutar jedne zgrade/građevine ovlastili za zastupanje u postupcima koji proizlaze iz upravljanja, na temelju ugovora o upravljanju, odnosno međuvlasničkog ugovora.

Pravo na sufinanciranje sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti upravitelji višestambenih zgrada, kao korisnici sredstava u ime i na račun suvlasnika višestambenih zgrade koji su u svojstvu krajnjih korisnika, ako udovoljavaju sljedećim uvjetima:

da su registrirani za obavljanje poslova upravljanja stambenim zgradama i imaju sjedište na području Republike Hrvatske ukoliko se radi o upravitelju kao trgovačkom  društvu ili obrtniku;
da dostave potrebnu dokumentaciju sukladno ovom Javnom pozivu;

 

OPRAVDANI TROŠKOVI

Provoditelj će subvencionirati troškove izrade projektne dokumentacije koja uključuje sljedeće mjere:

  • Izvješće energetskog certifikatora o provedenom energetskom pregledu i važeći energetski certifikat višestambene zgrade;
  • Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20).

 

VISINA SUBVENCIJE I BROJ KORISNIKA SUBVENCIJE

Ukupan iznos osiguranih sredstava za sufinanciranje iznosi 90.000,00 kuna, a osiguran je kroz sredstva Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu.

Opravdani troškovi bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini do:

  • 15% ukupnih opravdanih troškova za svaki pojedini prihvatljiv trošak iz točke 3. ovog Poziva.

 

Iznos subvencije u cijelosti će biti sufinanciran iz sredstava Grada Buzeta.

Sufinanciranje će se odobravati do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Buzeta za 2022. godinu, po principu pravovremene prijave sa potpunom dokumentacijom, s time da prednost ostvaruje podnositelj prijave čija je prijava pristigla ranije. Grad Buzet zadržava pravo povećati iznos osiguranih sredstava za predmetne subvencije.

 

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac (Prilog 1);

2. Potpisana i cjelovito popunjena Izjava da se osnovni podaci o Podnositelju prijave objave na službenoj Internet stranici Provoditelja te u drugim izvještajima  (Prilog 2);

3. Osobna iskaznica podnositelja prijave (obostrana preslika) ili Ugovor prijavitelja nekretnine o upravljanju zgradom (u slučaju prijave Upravitelja);

4. Račun za opravdane troškove sukladno točki 3. ovog Poziva;

5. Dokaz o uplati kojim se dokazuje izvršeno plaćanje za opravdane troškove iz točke 3. ovog Poziva (dokaz o uplati za izvršeno plaćanje minimalno do visine traženog iznosa sufinanciranja);      

6. Dokaz o prijavi na javni poziv “Energetska obnova višestambenih zgrada“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (elektronička pošta obavijesti o uspješnom podnošenju prijave na Javni poziv za “Energetsku obnovu višestambenih zgrada“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., sa datumom podnošenja i evidentiranim rednim brojem prijave).

 

Podnositelj prijave ne smije imati dugovanja prema Gradu Buzetu po bilo kojoj osnovi.

Provjera o dugovanju/nedugovanju izvršit će se uvidom u službenu evidenciju Grada Buzeta.

Sve podnesene Prijave predmet su provjere, te je moguće zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika zatraženih dokumenata. Ukoliko Podnositelj prijave ne dostavi cjelovitu dokumentaciju, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka, te podnositelj prijave nema pravo na žalbu.

 

NAČIN PRIJAVE, ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijava na javni poziv se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom podnositelja prijave na adresu Provoditelja Natječaja:

 

Grad Buzet

Upravni odjel za gospodarenje prostorom

II. istarske brigade 11, 52420 Buzet, 

uz naznaku:

Ne otvaraj – prijava na javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Zadnji rok za podnošenje prijava je 17. kolovoza 2022. godine. Prijave se mogu podnijeti osobno putem Pisarnice Grada Buzeta do 15:00 h, odnosno putem pošte na način da je vidljiv datum i sat podnošenja.

 

OSTALE INFORMACIJE

Tekst Javnog poziva s pripadajućim obrascima (Prilog 1 i Prilog 2) objavljen je na oglasnoj ploči Grada Buzeta i službenoj Internet stranici Grada Buzeta.

Dostavljanjem dokumentacije, korisnik sredstava daje odobrenje Provoditelju natječaja da osnovne podatke o Podnositelju prijave objavi na službenoj Internet stranici Provoditelja te u drugim izvještajima (Prilog 2).

 

JAVNI POZIV

Obrazac _ Prilog 1

Obrazac _ Prilog 2

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
  • Grad Buzet
  • II. istarske brigade 11
  • 52420 Buzet