T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Novosti

Izmjena biračkih mjesta na području Grada Buzeta

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Buzeta, koji su u ožujku odgođeni, održat će se u nedjelju 5. srpnja 2020. godine, istodobno s Izborima za zastupnike u Hrvatski sabor. 

Zbog epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom COVID-19 i preporuka HZJZ o održavanju izbora, Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora donijelo je novo Rješenje o određivanju biračkih mjesta, u kojem se mijenjaju mjesta održavanja izbora u sljedećim biračkim mjestima:

 • Biračko mjesto br. 2 - BUZET - ZAPAD:

Adresa održavanja: Narodni dom, II istarske brigade 2, Buzet (1. kat)

za birače s prebivalištem u BUZET: 1.MAJA 6-24 (PARNI), 1.MAJA 5-25 (NEPARNI), AUGUSTINA VIVODE, FRANA FLEGA, GORIČICA, HULETI, IVANA SANCINA, MALA HUBA, MANDALENIĆI, SRNEGLA, STJEPANA KONZULA, ŠAKORI, TRG FONTANA, VERONA

 • Biračko mjesto br. 3 - BUZET - STARI GRAD:

Adresa održavanja: Zavičajni muzej Buzet, Rašporskih kapetana 5, Buzet

za birače s prebivalištem u: BUZET: 1.MAJA 2-4 (PARNI), 1.MAJA 1-3 (NEPARNI), 9.SEPTEMBRA, EDE NEMARNIKA, JOAKIMA RAKOVCA, JOSIPA IVANČIĆA, MALA VRATA, MATIJE GUPCA, MATKA TRINAJSTIĆA, MILANA SIROTIĆA, PETRA FLEGA, PINA BUDIČINA, RAŠPORSKIH KAPETANA, ROMANA FLORIDANA, SVETOG JURJA, ŠET.VLADIMIRA GORTANA, TITOV TRG, TRG JOSIPA FABIJANČIĆA, TRG MATKA LAGINJE, TRG VELA ŠTERNA

 • Biračko mjesto br. 16 - VRH:

Adresa održavanja: Društveni dom Vrh, Vrh 46/5, Vrh

za birače s prebivalištem u: BARUŠIĆI: BARUŠIĆI, GREGORIĆI, LUSKIĆI, KLARIĆI: DOBROVA, DOL, KLARIĆI, ŠIMIĆI, MARČENEGLA: MARČENEGLA, MARČENEŠKO POLJE, SLADETIJA, MEDVEJE: MEDVEJE, NEGNAR: KIJEKA, NEGNAR, PALADINI: PALADINI, SENJ: MATIŠKO, SENJ, VRH: VRH, ŠĆULCI:  ŠĆULCI

Ostala biračka mjesta na području Grada Buzeta ostaju na uobičajenim lokacijama, a njihov popis dostupan je na sljedećoj poveznici:

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA - Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Buzeta

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA - Izbori zastupnika u Hrvatski sabor

Natječaj za prijam u službu - viši stručni suradnik za financije i knjigovodstvo

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08; 61/11; 04/18. i 112/19.) u daljnjem tekstu Zakon), članka 21.Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/17. i 7/19.), točke II. Plana prijma u službu u upravnim tijelima Grada Buzeta za 2020. godinu („Službene novine Grada Buzeta“, broj 1/2020.), te suglasnosti za raspisivanjem Natječaja za prijem u službu na neodređeno vrijeme od strane gradonačelnika Grada Buzeta (KLASA: 112-01/20-01/3, URBROJ: 2106/01-03/01-20-2 od dana 12. lipnja 2020. godine), pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta raspisuje 

NATJEČAJ

za prijam u službu službenika/službenice na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta

- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I KNJIGOVODSTVO

1 izvršitelj/izvršiteljica

 

Raspisuje se natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Buzet, Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta, za radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I KNJIGOVODSTVO - 1 izvršitelj/izvršiteljica

 

Stručni i drugi uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • dobro poznavanje najmanje jednog stranog jezika,
 • dobro poznavanje rada na računalu.


 

Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.) stručne uvjete ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. 

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenoga pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s dokazima.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenih ovim natječajem (preslika),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao), u ukupnom trajanju od najmanje 1 godine.
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseca),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu ( preslika svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj u čijem je programu obuhvaćen rad na računalu, ili vlastoručno potpisana  izjava o poznavanju rada na računalu),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (presliku svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet iz stranog jezika, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj stranog jezika, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju određenog stranog jezika),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu. Okolnost da kandidat ima položen državni stručni ispit, ne daje mu prednost prilikom prijma u službu u odnosu na kandidata koji ispit nije položio.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

U službu se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Buzet kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679. od 27. travnja 2016. godine.

Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju za prijem u službu.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj za prijem u službu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr.

Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisanu prijavu na javni natječaj s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 10 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: „Za natječaj - viši stručni suradnik za financije i knjigovodstvo'', na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet. 

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici www.buzet.hr, te na oglasnoj ploči Grada Buzeta.

Za računanje roka mjerodavan je dan objave u Narodnim novinama.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.  

TEKST NATJEČAJA

OBAVIJEST I UPUTE O PROVEDBI NATJEČAJA

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Buzeta za 2020. godinu

Odbor za javna priznanja Grada Buzeta (dalje: Odbor) na temelju članka 13. Odluke o javnim priznanjima Grada Buzeta («Službene novine Grada Buzeta», broj 3/11), dana 9. lipnja 2020. godine, objavljuje 

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za javna priznanja  Grada Buzeta za 2020. godinu

Grad Buzet dodjeljuje javna priznanja fizičkim i pravnim osobama radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos u javnom djelovanju od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Buzeta, a osobito iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i umjetnosti, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

 

Redovita javna priznanja Grada Buzeta su:

 • Zlatni grb Grada Buzeta,
 • Godišnja nagrada Grada Buzeta, te
 • Pohvalnica Grada Buzeta.

 

Javna priznanja Grada Buzeta koja se mogu dodijeliti za cjelokupno životno postignuće su:

 • Nagrada Grada Buzeta za životno djelo,
 • Proglašavanje počasnim građaninom Grada Buzeta.

 

            Odbor poziva sve ovlaštene predlagatelje (fizičke i pravne osobe s prebivalištem odnosno sjedištem na području Grada Buzeta, skupine građana, mjesni odbori, radna tijela, drugi neformalni organizacijski oblici udruženja građana na području Grada Buzeta, Gradonačelnika Grada Buzeta, zamjenicu gradonačelnika Grada Buzeta i Gradsko vijeće Grada Buzeta) da predlože kandidate za javna priznanja Grada Buzeta u 2020. godini.

Obrazloženi pisani prijedlozi zajedno s popratnim suglasnostima predloženog kandidata mogu se dostaviti Odboru na adresu:

 

Grad Buzet, Odbor za javna priznanja, 

„Prijedlog za dodjelu javnih priznanja“, 

 Buzet, II. Istarske brigade 11

odnosno na e-mail adresu: 

info@buzet.hr

najkasnije do 9. srpnja 2020. godine.

 

Tekst javnog poziva

Obrazac za prijedloge

Obrazac privole

Očitovanje o prihvaćanju kandidature

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA  GRADA BUZETA

Država daje i do 70.000 kuna: Najavljene subvencije za kupnju automobila

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost krajem lipnja i početkom srpnja 2020. godine raspisat će natječaj za ovogodišnje sufinanciranje kupnje električnih vozila.

Najveći iznos koji će se moći dobiti za kupnju električnog automobila bit će 70.000 kuna.

Više informacija o iznosima ovisno o vrsti i vrijednosti vozila bit će dostupno neposredno prije natječaja. 

Poveznica: http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

POSTANI POPISIVAČ POPISA POLJOPRIVREDE 2020.

PRIJAVE ZA POPISIVAČE OD 8. DO 15. LIPNJA 2020.

Dana 8. 6. 2020. kreće službena prijava za popisivače na web stranici Državnog zavoda za statistiku; www.popispoljoprivrede.hr
Prijava traje od 8. lipnja do 15. lipnja 2020.
Na web stranici www.dzs.hr će biti objavljen javni poziv i link na prijavu na stranicu www.popispoljoprivrede.hr.

POPIS POLJOPRIVREDE 2020.
Popis poljoprivrede 2020. opsežno je statističko istraživanje čiji je cilj dobivanje što preciznijih podataka o hrvatskoj poljoprivredi i utvrđivanje važnosti te djelatnosti za hrvatsko gospodarstvo.

U Republici Hrvatskoj provest će se Popis poljoprivrede u razdoblju od 14. rujna do 14. listopada 2020.

Kakvi će se podaci prikupljati?

Prikupljati će se podaci o zemljišnom fondu, načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta, površini voćnjaka, maslinika i vinograda te broju voćnih stabala i trsova vinove loze, navodnjavanju, stočnom fondu, radnoj snazi u poljoprivredi, ostalim dohodovnim djelatnostima, smještaju životinja, gospodarenju stajskim gnojem, mehanizaciji, mjerama potpore ruralnom razvoju te ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Kada će podaci biti dostupni javnosti?

Državni zavod za statistiku će prve rezultate Popisa poljoprivrede objaviti do 30. studenoga 2020., a konačne rezultate najkasnije do 31. prosinca 2021.

Tko će koristiti podatke?

Namjera je dobiti što preciznije podatke o hrvatskoj poljoprivredi i utvrditi važnost ove djelatnosti za hrvatsko gospodarstvo. Dobiveni podaci bit će pokazatelj preko kojeg će državna i lokalna vlast moći točnije definirati probleme poljoprivredne djelatnosti i u skladu s tim planirati i donositi odgovarajuće odluke i pružiti odgovarajuću potporu za njezin razvoj.

PLAKAT - popis poljoprivrede 2020.

Obavijest o održavanju akcije skupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja

Akcija skupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja proizvođača iz Udruge CROCPA održat će se na lokaciji: Poslovni prostor Parka d.o.o., Most 25 (u blizini parkirališta CIMOS), Buzet, dana 17.06.2020.  u periodu od 09.00 – 10.30 h.

 

                                                                                                                                                                                                               

Prezentacija besplatnih usluga Europske poduzetničke mreže EEN

Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci dana 09.06.2020. održava online prezentaciju besplatnih usluga Europske poduzetničke mreže EEN.

Europska poduzetnička mreža pruža potporu i savjet gospodarstvenicima diljem Europe i svijeta te im pomaže maksimalno iskoristiti mogućnosti Europske unije i jedinstvenog europskog tržišta. To znači da putem EEN mreže poduzetnici mogu na kvalitetan, jeftin i jednostavan način potražiti poslovne partnere za plasman svojih proizvoda, usluga, znanja i tehnologije u svim zemljama Europe, ali i na svim ostalim većim tržištima u svijetu. Uz partnere za distribuciju, mogu potražiti i partnere za zajednički nastup na trećim tržištima, dobavljače sirovina, tehnologije i opreme te partnere za EU projekte.

Više informacija o samom događaju i o načinu prijave putem stranice https://www.step.uniri.hr/event/europska-poduzetnicka-mreza-een/ .

Prijave su otvorene do 08.06.2020.

Energetska obnova obiteljskih kuća

Na sjednici Vlade u četvrtak 14. svibnja 2020. godine prihvaćene su Izmjene i dopune Programa energetske obnove obiteljskih kuća. Za energetsku obnovu obiteljskih kuća građani će se moći prijaviti krajem ljeta.

Program energetske obnove Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja pripremilo je ranije, ali cijeli postupak odgođen je zbog koronavirusa.

Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća raspisat će i provoditi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Poziv bi trebao biti objavljen u lipnju kako bi građani imali barem dva mjeseca za prikupljanje dokumentacije te kako bi krajem ljeta počeli s prijavama. 

U pozivu će detaljno biti navedeni svi uvjeti i dokumentacija za prijavu.


Mjere energetske obnove

 • povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora: 
 1. energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr. – detalji se propisuju u javnom pozivu); 
 2. zamjena stolarije ovojnice grijanog prostora novom; 
 • cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sljedećih sustava za korištenje OIE: 
 1. sustavi s sunčanim toplinskim pretvaračima; 
 2. sustavi na drvnu sječku/pelete; 
 3. dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda; 
 4. fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju. 

Detaljniji tehnički uvjeti propisat će se u samom tekstu javnog poziva. 

Dokumentacija za prijavu 

Detaljan sadržaj dokumentacije potrebne za prijavu na poziv bit će također propisan u samom tekstu javnog poziva dok obavezna dokumentacija za prijavu minimalno uključuje: 

 • Energetski certifikat i Izvješće o energetskom pregledu prije energetske obnove te detaljnu ponudu opreme i radova. Navedenim dokumentima potvrđuje se zadovoljavanje tehničkih uvjeta propisanih u javnom pozivu; 
 • U slučaju ugradnje fotonaponskih sustava, potreban je glavni projekt, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, br.112/17,34/18,36/19 i 98/19); 
 • U slučaju prijave obiteljske kuće koja je dio zaštićene kulturno-povjesne cjeline potrebno je odobrenje nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode
 • Fotodokumentaciju postojećeg stanja; 
 • Dokaze o prebivalištu, vlasništvu i zakonitosti građevine – vrste ovih dokaza detaljno se raspisuju u javnom pozivu.

Više informacija o energetskoj obnovi obiteljskih kuća možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://mgipu.gov.hr/UserDocsImages/8324

Uredovanje gradske uprave Grada Buzeta od 18. svibnja 2020. – preporuke i upute

Nakon što je u okviru epidemioloških mjera s ciljem sprječavanja koronavirusa i bolesti COVID-19 gradska uprava Grada Buzeta privremeno uredovala u ograničenim uvjetima, te je kontakt sa službenicima gradske uprave bio moguć isključivo putem telefona, pošte ili elektroničke pošte (e-maila), od ponedjeljka 18. svibnja 2020. stranke će u slučaju opravdane potrebe ponovo moći ostvariti neposredni kontakt s nadležnim službenikom / službenicom. Međutim, kad god je to moguće, komunikacija i pružanje tražene usluge odnosno informacije provest će se putem telefona, e-maila ili drugim elektronskim načinom komunikacije.

Slijedom navedenog obavještavamo sve građane da se stranke primaju isključivo uz prethodnu najavu u dogovoru s nadležnim službenikom/službenicom i u unaprijed dogovorenom terminu   putem telefona( 052/662-726) /e-maila info@buzet.hr 

Ulaz u prostorije gradske uprave, kao i sva pritom ostvarena komunikacija, odvijat će se u skladu s preporukama i uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Stranke imaju obvezu nošenja maske za lice  i dužne su pridržavati se propisanih uputa o čistoći i dezinfekciji.

Osobama u samoizolaciji te osobama čija je tjelesna temperatura viša od 37,2°C nije dozvoljen ulaz u zgradu gradske uprave, već sve informacije mogu dobiti telefonom ili putem maila.

Početak rada vrtića u posebnim uvjetima

U sklopu popuštanja protuepidemijskih mjera izdanih od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, koje omogućavaju rad predškolskih ustanova, početak zbrinjavanja djece planira se od ponedjeljaka, 11. svibnja 2020. godine.

Zbrinjavanje one djece za koju su se roditelji izjasnili telefonskim putem tijekom ovog tjedna, organizirati će se rad sukladno Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje je izdao Hrvatski zavod za javno zdravstvo 29. travnja 2020. godine te u razdoblju od 11. do 22. svibnja 2020. godine.

Obavještavamo roditelje čija će djeca krenuti 11. svibnja 2020. godine u vrtić da ispune Izjavu ( koju mogu preuzeti i na mrežnoj stranici Vrtića) i do subote, 9.svibnja 2020. godine do 20:00 sati ubace u sandučić na glavnom ulazu u vrtić.

Podsjećamo da se prema preporuci Stožera dovođenje djeteta u vrtić preporuča u iznimnim situacijama ukoliko roditelji imaju obavezu raditi, a poslodavci nisu omogućili niti jednom roditelju rad od kuće ili na drugi način.

Izjava roditelja, upute, protokol postupanja i ostale informacije o radu vrtića u posebnim uvjetima dostupni su na sljedećem linku:

https://www.grdelin-buzet.hr/pocetak-rada-vrtica-u-posebnim-uvjetima/

Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je nacionalnu internet tržnicu – Tržnica.hr

Tržnica.hr je nacionalna internet tržnica domaćih proizvoda, koja na jednom mjestu omogućava kupnju i prodaju domaćih proizvoda s njiva, farmi i ribarica iz cijele Hrvatske.

Poljoprivredni proizvođači na ovaj način dobivaju mjesto za besplatan plasman i brzu prodaju svojih vrijednih proizvoda, a kupci provjerenu lokaciju s jedinstvenim pregledom i najvećim izborom hrane visoke kvalitete, željene svježine i očuvane tradicije.

Kupujmo na Tržnica.hr i podržimo domaće poljoprivrednike i ribare! Svakom kupnjom stvaramo snažan i raznovrstan hrvatski lanac hrane.

Nacionalnoj internet tržnici možete pristupiti putem linka: https://ruralnirazvoj.hr/ministarstvo-poljoprivrede-pokrenulo-je-nacionalnu-internet-trznicu-trznica-hr/

120 milijuna kuna za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Dohodak od poljoprivrednih djelatnosti stanovništvo ruralnih područja nadopunjuje dohotkom od nepoljoprivrednih djelatnosti i ostaje živjeti i raditi u ruralnim krajevima. Ministarstvo poljoprivrede podupire nastojanja daljnjeg razvoja gospodarskih aktivnosti poljoprivrednih gospodarstava i izvan uobičajenih poljoprivrednih aktivnosti, a u cilju očuvanja postojećih radnih mjesta u ruralnim područjima i stvaranja preduvjeta za nova radna mjesta, održivi razvoj ruralnih područja i, u konačnici, smanjenje depopulacije. Sredstvima Programa ruralnog razvoja Ministarstvo poljoprivrede daje potporu upravo takvim investicijama i to do 70 % ukupno prihvatljivih troškova ulaganja.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, u rangu mikro i malih poslovnih subjekata, a koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva (SO) najmanje 2.000 eura i koji ovim ulaganjima razvijaju nepoljoprivrednu djelatnost.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava, a po projektu se financira do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova. Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500,00 eura, a najviši 200.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za ovaj natječaj iznosi 120.000.000,00 kuna.

Prihvatljiva su ulaganja u jedan od sektora:

a) prerada i/ili marketing i/ili izravne prodaje proizvoda, marketing se mora odnositi na predmet prerade, gdje izlazni proizvod ne smije bit proizvod iz Priloga I Ugovora o funkcioniranju Europske unije

b) usluga u ruralnim područjima, a koji može obuhvaćati:

– usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima,

– usluge u društvenim djelatnostima i

– intelektualne usluge

c) tradicijskih i umjetničkih obrta,

d) turizma u ruralnom području.

Prijave na natječaj za operaciju 6.4.1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaprimat će u razdoblju od 28. svibnja 2020. godine do 28. srpnja 2020. godine.

Dokumentaciju možete preuzeti na poveznici: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedba-tipu-operacije-6-4-1-razvoj-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima/

Grad Buzet donio mjere za rasterećenje poduzetnika

Gradsko vijeće Grada Buzeta ja na 28. sjednici održanoj 22. travnja 2020. godine, zbog novonastalih i nepredviđenih okolnosti uslijed pojave koronavirusa COVID-19, usvojilo novi set odluka o nizu mjera pomoći buzetskim gospodarstvenicima. 
Radi ublažavanja negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih epidemijom odobrava se za 100% smanjenje mjesečnih iznosa zakupnine poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada Buzeta, počevši od mjeseca ožujka 2020. pa do ukidanja mjera zabrane i ograničenja za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja
navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne zaštite od 14.03.2020. godine te Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja stožera civilne zaštite RH od
19.03.2020. godine. Svim ostalim poduzetnicima (zakupnicima), smanjuje se zakupnina poslovnog prostora za 50 % do kraja mjera navedenih u prethodnom stavku, a ukoliko mjere prestanu važiti prije kraja mjeseca onda odluka važi do kraja tog mjeseca. Za ostavrivanje prava iz ovih odluka poduzetnici ne koraju podnossiti nikakve zahtjeve, već će im gradske službe narednih dana dostaviti obavijesti i izmjenjena rješenja.
Slijedom okolnosti poduzetnici koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja oslobađaju se plaćanja komunalne naknade
do kraja navedenih mjera, a ukoliko mjere prestanu važiti prije kraja mjeseca onda odluka važi do kraja tog mjeseca.
Poduzetnicima u proizvodnim djelatnostima odgađa se plaćanje komunalne naknade na tri mjeseca (ožujak, travanj i svibanj) sa dospijećem komunalne naknade na dan 31.7, 31.8 i 30.09. 
Gradsko vijeće još je ranije donijelo odluku da se svim obveznicima kojima je utvrđena obveza plaćanja komunalnog doprinosa temeljem izdanih rješenja za komunalni doprinos od 01. ožujka do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane odobrava se obročno, beskamatno plaćanje komunalnog doprinosa na rok do najviše 6 mjeseci. Isto tako svim obveznicima obustavljeno je plaćanje spomeničke rente. Za sve obveznike poreza na potrošnju koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na
području Grada Buzeta, odgađa se rok dospijeća plaćanja porezne obveze za tri mjeseca.
Gradonačelnik Grada Buzeta Siniša Žulić, donio je također odluku o oslobađanju od plaćanja dječjeg vrtića i produženog boravka u Osnovnoj školi za vrijeme trajanja mjera za sve polaznike i učenike.

Izdavanja propusnica za stanovnike Grada Buzeta - e-propusnice

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE NOVIH e-PROPUSNICA iz stavke e) DOSTUPAN JE OVDJE!

Od 6. travnja 2020. godine propusnice za kretanje izvan mjesta prebvališta ili stalnog boravišta dostupne su isključivo putem centralnog sustava e-propusnice. 

Ukoliko imate pitanja oko izdavanja e-propusnica kontaktirajte Stožer civilne zaštite Grada Buzeta na tel. 052 662 854 ili e-mail: stozer@buzet.hr

Propusnice koje je Grad Buzet - Stožer civilne zaštite izdao do 3. travnja, a njihovo je trajanje iza 6. travnja, zamijenjene su novim e-propusnicama i poslane na e-mail adresu podnositelja zahtjeva.

 

Nacionalni stožer civilne zaštite donio je odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj.

Zabrana iz ove Odluke se ne odnosi na:

a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,

b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,

c. izvješćivanje javnosti,

d. stanovnika koji zahtjevaju hitnu medicinsku skrb,

e. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština

f. putovanja na posao i s posla, ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,

g. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Sukladno odluci, Stožer civilne zaštite nadležan je izdavanje propusnica iz stavke e) iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, te za sve ostale slučajeve propusnica neće biti odobrena.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE e-PROPUSNICA iz stavke e) DOSTUPAN JE OVDJE!

Za kretanje unutar područja Grada Buzeta propusnica NIJE POTREBNA! 

Popis naselja na području Grada Buzeta između kojih je kretanje dozvoljeno bez propusnice:

 • Buzet 
 • Mala Huba (Huleti, Mandalenići, Srnegla i Šakori)
 • Buzet Stari grad
 • Krušvari (Kortina, Pašutići i Urihi)
 • Juradi  (Čabranija, Čuhrija, Donji Kontići i Gornji Kontići),
 • Kosoriga
 • Martinci (Bakar, Dobrovica i  Racari)
 • Račice (Jezer)
 • Račički Brijeg 
 • Rimjak (Zabrda)
 • Roč
 • Benčići (Grki)
 • Blatna Vas (Breg, Brul, Glistonija, Kuhari, Martinačići, Mejari, Šćaveti, Štuparija)
 • Brnobići (Brda, Breg, Grabri, Grozdani, Kortina, Podpećina, Ravnići, Zubalići)
 • Čiritež (Ilići, Strnadi)
 • Duričići (Iveći, Kavci)
 • Erkovčići (Bartuli, Benečići, Buraj, Marčibreg, Smrekovac, Stancija, Stanica Hum, Škrinjari)
 • Forčići (Birićija, Latini, Rauši, Šavki, Tomičići)
 • Gornja Nugla (Donja Nugla, Mištrići, Nemarniki)
 • Hum (Brižac, Ćuharija, Malinci, Mućan)
 • Kompanj (Klančići, Klobasi, Kosići, Krulčići, Pernići, Špilići)
 • Kotli (Podkrog)
 • Kras (Črnehi, Klanac, Mikci)
 • Krkuž (Grondari, Hrbatija)
 • Ročko Polje (Benčići, Bortulasi, Bršćak, Draga, Fabriši, Kebri, Krbavci, Pahari, Pavletići, Premci, Žulići)
 • Stanica Roč (Hlaji, Jakomasi)
 • Šušići (Puški, Verbanci)
 • Rim (Bujavci, Grgurinčići, Kolinasi, Stražnjak)
 • Sovinjak (Jermanija)
 • Bartolići (Črnehov Brijeg, Puhi, Šimeći, Švikarija, Zugani)
 • Krti (Dršćari, Hrvatini, Klarići, Sušani, Sv. Kirin,  Valice, Valari)
 • Pračana (Beneži, Brnozi, Lokvice, Majeri,  Pigini)
 • Sirotići (Tuki)
 • Sovinjska Brda (Drobežija, Krtov Breg, Majeri)
 • Sovinjsko Polje (Cunjci, Srgobani)
 • Sveti Ivan (Brežac, Korta, Mejica, Praščari, Pintori, Pod Baštion, Sveti Ivan - Dol)
 • Cunj
 • Selca ( Nežići )
 • Strana ( Brgad, Mavrići, Podbreg)
 • Sveti Martin (Kružići, Majcani, Mandaši, Stupari)
 • Krbavčići (Rumeni )
 • Počekaji (Finderli, Željeznička stanica Buzet)
 • Svi Sveti
 • Juričići (Brtonjica, Jagodići, Lokarija, Komušćica, Maruškići i Most)
 • Marinci (Vidaci)
 • Pengari
 • Peničići (Kegji, Kozari) 
 • Podkuk (Mikolići)
 • Podrebar (Petohlebi)
 • Prodani (Korta)
 • Sveti Donat (Brnkali, Bržendi, Čela i Jurcanija)
 • Štrped (Črnci, Jermaniši, Mažinjica i Sveti Duh)
 • Baredine (Abrami,  Mišini)
 • Črnica (Postaje, Požane)
 • Kajini
 • Perci (Podrečak,  Šantići)
 • Salež (Jurati)
 • Škuljari
 • Seljaci (Banici, Hrib)
 • Ugrini (Confi, Goričica,  Jakci, Konti,  Mlini)
 • Zonti (Opatija, Rušnjak, Trkusi)
 • Veli i Mali Mlun (Pruhari)
 • Vrh (Glavići)
 • Barušići (Brižac, Gregorići, Luskići)
 • Klarići (Dobrova , Dol,  Šimići)
 • Marčenegla (Sladetija, Marčeneško Polje)
 • Medveje
 • Negnar (Kjeka) 
 • Paladini
 • Senj (Matiško)
 • Šćulci

Registrirajte svoj OPG na jedinstvenoj web platformi

Udruga Inovativni projekti iz Rijeke i Hrvatska zajednica županija zajedno provode projekt "OPGovi Hrvatske". Radi se o web platformi kojoj je za cilj obuhvatiti svih 162.966 OPG-ova
na području 20 županija i Grada Zagreba. 

Temeljna svrha ove platforme je samostalna izrada i upravljanje vlastitom stranicom za svaki pojedini hrvatski OPG. Nažalost, velika većina OPG-ova ne posjeduje vlastitu web stranicu putem koje bi na osobniji način predstavila rad svoje obitelji. Sada će to moći napraviti.

Od dodatnog sadržaja na platformi moći će se pronaći aktualni natječaji od lokalne, preko regionalne i nacionalne pa sve do europske razine. Nadalje, u info kutku će biti svi relevantni dokumenti za OPG-ove, a odnose se na osnivanje, izvještavanje, umrežavanje i slično. Ukratko - polazišno i centralno mjesto svih hrvatskih OPG-ova.

Što se tiče korisnika njihovih usluga, tj. svih građana, oni će jednostavno prema županijama, gradovima, općinama i kategorijama moći pretraživati platformu kako se ona bude nadopunjavala.  Svrha platforme je da svako gospodarstvo samostalno izrađuje i uređuje svoju stranicu koju na koncu može istaknuti i na vizitkama. 

UPUTE ZA REGISTRACIJU OPG-a
 

Odluka o izmjeni ODLUKE o kriterijima i načinu subvencioniranja troškova prijevoza odnosno smještaja

Temeljem Odluke Stožera Civilne Zaštite Republike Hrvatske ( KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od 19. ožujka 2020. godine), Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu (»Narodne novine«, broj 29/20 i 32/20) i članka 94.Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/18 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Buzeta je dana 2. travnja 2020. godine godine donio Odluku o izmjeni ODLUKE o kriterijima i načinu subvencioniranja troškova prijevoza odnosno smještaja redovitim učenicima srednjih škola za školsku 2019./20. godini.

 

Više informacija o odredbama Odluke možete pronaći na sljedećoj poveznici: 

http://www.buzet.hr/images/uploads/files/izmjena_ODLUKA_prijevoz_smjestaj_2019_2020.pdf

Jednokratne pomoći povodom uskršnjih blagdana

Povodom uskršnjih blagdana Grad Buzet i ove godine dodjeljuje jednokratnu pomoć u iznosu od 400,00 kuna osobama slabijeg materijalnog stanja, bolesnim i nemoćnim osobama s prebivalištem na području Buzeta. Zaključkom Vijeća za socijalnu politiku Grada Buzeta jednokratnu će pomoć dobiti 98 osoba. S obzirom na trenutne okolnosti isplata sredstava započet će ranije nego inače kako bi se osiguralo da svi korisnici prime pomoć do Uskrsa. Uz prigodnu čestitku sredstva će biti doznačena putem poštanske uputnice na kućne adrese.

Iz Proračuna Grada Buzeta za ovu pomoć utrošit će se 39.200,00 kuna.

Popis obrtnika i tvrtki s područja Grada Buzeta koji vrše dostavu

Grad Buzet u suradnji s Udruženjem obrtnika Grada Buzeta objavljuje popis obrtnika i tvrtki s područja Grada Buzeta koji vrše uslugu dostave.

 • Pizzeria Ježić, obrt za ugostiteljstvo, vl. Dinko Sirotić, A.C. Tonića 15, Buzet Opis dostave: pizze, salate i tjestenine Broj telefona: 091 205 2433 E-mail adresa: pizzeria.jezic@gmail.com
 • Poljoprivredna proizvodnja i stočarstvo „Majcani“, vl. Mladen Draščić, Buzet, Sveti Martin 9/3 Opis dostave: mlijeko i mliječni proizvodi Broj telefona: 098 938 1050 E-mail adresa: majcani.buzet@gmail.com
 • Zajednički obrt za savjetovanje, servis i prodaju računalnog hardvera i softvera Matrix računala Opis dostave: proizvodi iz redovne ponude: računalni hardware i software, potrošni materijal za pisače, mobitele, tablete i oprema za iste, servisne usluge na daljinu Broj telefona: 091/1694049, 091/5186838 E-mail adresa: prodaja.buzet@matrix-racunala.hr
 • Elmac, obrt za elektromehaniku, vl. Kristijan Majer, Mandalenići 17, Buzet Opis dostave: elektromaterijal, bijela tehnika, kućanski aparati Broj telefona: 052 557 326 e-mail adresa:  elmacelektroshop@gmail.com
 • BIOEM d.o.o. , Opis dostave: blitva, poriluk, špinat, raštika, matovilac, presadnice povrća, razne sorte i sadnice cvijeća, mladi krumpir. Broj telefona: 0994027906, 098434625 e-mail: bioembuzet@inet.hr. Vrijeme dostave: po dogovoru tijekom cijelog dana osim nedjelje.
 • Trgovina Salamander (E&D Trade) - uredski materijal i pribor (samo za poslovne korisnike) Telefon: 091 727 2202, fax: 052 694 458, e-mail: salamander.buzet@gmail.com, dostava utorkom i četvrtkom prema dogovoru.
 • Restoran SANDY (Jassa d.o.o.) - tople marende i ručkovi sukladno dnevnom meniju. Telefon: 095 397 00 97. Dostava od ponedjeljka do petka u vremenu od 9.30 do 14.00 sati.
 • CLIVUS d.o.o. - Opis dostave: redovna ponuda - boje, ležajevi, remenje, alat, radna odjeća (samo poslovni korisnici). Telefon: 052 663 297, 098 594 253 E-mail: clivus@optinet.hr. Dostava radnim danom prema dogovoru.


 

Kontakt za slanje upita i dobivanje pravovaljanih informacija - stožer civilne zaštite Grada Buzeta

Grad Buzet u cilju sprječavanja daljnjeg širenja koronavirusa COVID-19, a u cilju zaštite svih naših sugrađana, od danas uspostavlja  telefonsku liniju i e-mail adresu na koju građani mogu slati upite i dobiti sve pravovaljane informacije o radu upravnih odjela gradske uprave, o načinu dostave upita,  primanja informacija iz djelokruga rada gradske uprave te o aktivnostima Grada Buzeta i preventivnim mjerama radi suzbijana širenja COVID -19  virusa.  

INFO PODACI

Odluke Stožera civilne zaštite RH (21.3.2020.)

Odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, radi zaptite pučanstva Republike Hrvatske od bolesti COVID-19, donio je  

- Odluku o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
- Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja

Odluke stupaju na snagu 19. ožujka 2020. godine.

Pozivamo sve građane da se drže donesenih odluka i preporuka Stožera civilne zaštite.

Telefon Crvenog križa Buzet za pitanja i pomoć

Gradsko društvo Crvenog križa Buzet otvorilo je telefon za pozive građana koji imaju pitanja ili im treba savjet i pomoć, vezano uz koronavirus. Broj telefona je 052 662 445, a telefon je na raspolaganju svakog dana od 10 do 18 sati. 

Crveni križ poziva svoje korisnike i građane u potrebi, osobe starije od 60 godina života, osobe koje žive u samačkim ili staračkim domaćinstvima te osobe koje trenutno nisu u mogućnostii izaći zbog bolesti kao i osobe koje su u samoizolaciji s izdanim valjanim rješenjem, a nemaju nikoga da im pomogne, da im se jave telefonom ukoliko su im potrebni hrana ili lijekovi, kako bi im Crveni križ osigurao dosatvu hrane i lijekova putem svojih volontera.

Upućuje se apel svim stanovnicima Grada Buzeta da kontaktiraju svoje najbliže, rodbinu, i susjede, pogotovo starije i nemoćne osobe treba li im pomoć, dostava hrane i lijekova, te da na taj način pomognu svojim najbližima.

Info centar Stožera civilne zaštite Istarske županije

Poštovane/i,

Stožer civilne zaštite Istarske županije ustrojio je Info centar Stožera koji će imati radno vrijeme od 7 do 19 sati, svakog dana (i vikendom) za potrebe Stožera , koordinacije aktivnosti i servisa građanima. Ukoliko imate upit, slobodno se obratite na kontakte:

Tel: 052/352 – 112, te na e-mail adresu info.stozer@istra-istria.hr.

 

 

S poštovanjem,

Nova odluka Stožera civilne zaštite Istarske županije (14.3.2020.)

Stožer civilne zaštite Istarske županije donio je Odluku o ograničenju rada i mjerama ponašanja od 15. ožujka do 14. travnja 2020. godine, u svrhu suzbijanja epidemije koronavirusa u Istarskoj županiji.

1. ograničenje rada trgovačkih centara do 18h ( uz obavezno poštivanje svih protuepidemijskih mjera)
2. trgovine prehrane ( manje veličine, uključujući i trgovine na benzinskim pumpama) do 18h (uz obavezno poštivanje svih protuepidemijskih mjera)
3. ugostiteljski objekti svih kategorija - PREKID RADA
4. uslužne djelatnosti koje dolaze u bliski kontakt sa klijentima: frizeri, pedikeri, brijači, kozmetičari i slične uslužne djelatnosti - PREKID RADA
5. ostaju na snazi preporuke da djeca vrtićke i školske dobi ostaju kod kuće do 14.travnja 2020. Do tog datuma ti se prostori izbjegavaju kao mjesta okupljanja.

ODLUKA

Ministartsvo zdravstva Republike Hrvatske donijelo je Odluku o posebnoj sigurnosnoj mjeri izolacije osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru (samoizolacija)

ODLUKA 

 Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je Uputu o postupanju s osobama koje su u zadnjih 14 dana prije ulaska u Hrvatsku boravile na području
zahvaćenom epidemijom COVID-19: zdravstveni nadzor nad osobama bez simptoma/znakova bolesti i postupak s osobom koja pokazuje simptome/znakove bolesti i njezinim kontaktima

UPUTA

LETAK SAMOIZOLACIJA

Nove protuepidemijske mjere i odluke (13.3.2020.)

Sukladno protuepidemijskim mjerama za sprječavanje širenja koronavirusa COVID-19 Stožera civilne zaštite Istarske županije, gradonačelnik Grada Buzeta je dana 13. ožujka 2020. godine donio sljedeće odluke:

1) Odluka o ograničenju rada u ugostiteljskim objektima

2) Odluka o postupanju trgovačkih centara i trgovina hranom i živežnim namirnicama

3) Odluka o postupanju uslužnih djelatnosti 

 

Zbog smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID-19 na području Istarske županije do 14. travnja 2020. godine na području Grada Buzeta:

 • odgađaju se sva okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru
 • do daljnjega se obustavlja rad Dječjeg vrtića "Grdelin" Buzet
 • Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" Buzet i Srednja škola Buzet, sukladno smjernicama Ministartsva znanosti i obrazovanja od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine organizirat će nastavu na daljinu
 • za javnost se zatvaraju kino-dvorana, gradska knjižnica, zavičajni muzej i gradska vijećnica
 • za javnost se zatvaraju sportski objekti na području Grada Buzeta
 • za javnost se zatvaraju prostori društvenih domova na cijelom području Grada Buzeta
 • ugostiteljskim objektima na području Grada Buzeta iz skupina “Restorani”, “Barovi” i “Objekti jednostavnih usluga” ograničava se radno vrijeme od 6:00 do 18:00 sati
 • udrugama civilnog društva preporuča se otkazivanje svih okupljanja članova
 • sprovodi i ispraćaji pokojnika odvijat će se u krugu obitelji
 • preporuča se da se prije odlaska liječniku u Dom zdravlja pacijent telefonom javi svom liječniku i dogovori daljnje postupanje
 • u Domu za starije osobe Buzet nisu dozvoljeni posjeti korisnicima
 • odgađa se tradicionalni sajam (tržnica) na prostoru Mašimova škuja koji se održava prvog petka i trećeg četvrtka u mjesecu
 • preporuča se građanima i korisnicima usluga da komunikaciju prema javnim ustanovama i institucijama (Grad Buzet, Pučko otvoreno učilište “Augustin Vivoda” Buzet, Dom za starije osobe Buzet, Dječji vrtić “Grdelin”, Javna vatrogasna postrojba Buzet, Istarski vodovod Buzet, Park d.o.o., Plzet d.o.o.) u najvećoj mjeri svedu na pozive telefonom i slanje e-mailom

ODLUKE:

Odluka TD Park o načinu organizacije i održavanja pogreba i ispraćaja pokojnika zbog sprječavanja širenja koronavirusa COVID 19

Odluka TD Park o odgodi tradicionalnog sajma u Gradu Buzetu zbog sprječavanja širenja koronavirusa COVID 19

Odluka - Pučko otvoreno učilište "Augustin Vivoda" Buzet

Obavijest o izuzimanju dijela zemljišta iz natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta

Na temelju članka 33. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18 i 98/19) te članka 9. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta, KLASA: 021-05/20-01/1, URBROJ:2106/01-01/01-20-8, od 30. siječnja 2020. godine, Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Buzeta  donosi obavijest o izuzimanju dijela zemljišta iz natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta, koja je upućena svim članovima Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta.

OBAVIJEST o izuzimanju dijela zemljišta iz natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Buzeta

Zatvaranje Dječjeg vrtića Grdelin - OBAVIJEST

Predškolska ustanova Dječji vrtić "Grdelin" zatvara se sukladno priopćenju Vlade RH 

od 13. ožujka do 14. travnja 2020. godine

s mogućnošću ranijeg otvaranja ustanove,

a u skladu s zakonskim odredbama ("stanje neposredne ugroženosti svih dionika odgojno-obrazovnog procesa").

Roditelji se oslobađaju plaćanja usluga vrtića za dane kad je vrtić zatvoren.

ODLUKA

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE

Odluke i preporuke o postupanjima na području Grada Buzeta zbog sprječavanja širenja koronavirusa

Sukladno preporuci Stožera civilne zaštite Istarske županije, Gradonačelnik Grada Buzeta je dana 11. ožujka 2020. godine donio sljedeće odluke:

 1. Odluku o odgađanju svih kulturnih i sportskih događanja u Gradu Buzetu
 2. Odluku o zatvaranju sportskih objekata za javnost
 3. Odluku o ograničenju rada ugostiteljskim objektima


Zbog smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID-19 na području Istarske županije do 14. travnja 2020. godine na području Grada Buzeta:

 • odgađaju se sva okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru
 • za javnost se zatvaraju kino-dvorana, gradska knjižnica, zavičajni muzej i gradska vijećnica
 • za javnost se zatvaraju sportski objekti na području Grada Buzeta
 • za javnost se zatvaraju prostori društvenih domova na cijelom području Grada Buzeta
 • ugostiteljskim objektima na području Grada Buzeta iz skupina “Restorani”, “Barovi” i “Objekti jednostavnih usluga” ograničava se radno vrijeme od 6:00 do 23:00 sata
 • udrugama civilnog društva preporuča se otkazivanje svih okupljanja članova
 • preporuča se da se sprovodi odvijaju u krugu obitelji
 • preporuča se da se prije odlaska liječniku u Dom zdravlja pacijent telefonom javi svom liječniku i dogovori daljnje postupanje
 • u osnovnoj i srednjoj školi odgođeni su svi roditeljski sastanci
 • u Dječjem vrtiću “Grdelin” Buzet nije dozvoljeno donošenje igračaka od kuće u vrtić, roditelje i članove obitelji koji dolaze po djecu moli se da se ne zadržavaju u garderobama i ostalim prostorijama vrtića  već da nakon dovođenja i odvođenja djeteta napuste prostorije ustanove. Odgođeni su i svi roditeljski sastanci, predavanja te kraći programi plesa i engleskog jezika
 • u Domu za starije osobe Buzet nisu dozvoljeni posjeti korisnicima
 • preporuča se građanima i korisnicima usluga da komunikaciju prema javnim ustanovama i institucijama (Grad Buzet, Pučko otvoreno učilište “Augustin Vivoda” Buzet, Dom za starije osobe Buzet, Dječji vrtić “Grdelin”, Javna vatrogasna postrojba Buzet, Istarski vodovod Buzet, Osnovnoj školi Vazmoslav Gržalja Buzet, Srednjoj školi Buzet, Park d.o.o., Plzet d.o.o. te ispostavama županijskih i državnih institucija) u najvećoj mjeri svedu na pozive telefonom i slanje e-mailom

ODLUKE:

- Odluka TD Park o načinu organizacije i održavanja pogreba i ispraćaja pokojnika zbog sprječavanja širenja koronavirusa COVID 19

- Odluka TD Park o odgodi tradicionalnog sajma u Gradu Buzetu zbog sprječavanja širenja koronavirusa COVID 19

- Odluka - Pučko otvoreno učilište "Augustin Vivoda" Buzet

Rezultati natječaja za udruge u 2020. godini

Na temelju članka 30. stavka 2. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) Povjerenstvo za kvalitativnu procjenu pristiglih prijava za prioritetna područja kulture, djeca i mladi, sporta i rekreacije te Povjerenstvo za kvalitativnu procjenu pristiglih prijava za prioritetna područja razvoj civilnog društva, socijalna skrb i zaštita zdravlja dana 11. ožujka 2020. godine donijeli su Odluke o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija organizacija civilnog društva u 2020. godini:

ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija OCD-a u područjima razvoj civilnog društva i socijalna skrb i zaštita zdravlja u 2020. godini

ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija OCD-a u područjima kultura, djeca i mladi te sport i rekreacija u 2020. godini

Obavještavaju se sve OCD-a kojima su odobrena sredstva za financiranje u 2020. godini da do 25. ožujka 2020. godine putem elektroničke pošte: helena.sculac-jerman@buzet.hr, dostave sljedeće priloge potrebne za potpisivanje ugovora:

- usklađene obrasce proračuna s odobrenim sredstvima (Obrazac OCD 2),

- obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (OCD 3),

- dokaz da se protiv odgovorne osobe OCD-a i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak (uvjerenje putem sustava e-Građani ili uvjerenje nadležnog općinskog suda ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja).

Zaključci Stožera civilne zaštite IŽ za sprječavanje epidemije bolesti uzrokovane koronavirusom

Slijedom pojava prvih slučajeva obolijevanja od COVID-19 u Istarskoj županiji i širenja epidemije u susjednoj Italiji, a u svrhu sprječavanja pojave epidemije iste bolesti u Istri, Stožer civilne zaštite Istarske županije, na sjednici održanoj 10. ožujka 2020. godine donio je Zaključke.
1.) Do daljnjega nalaže se odgađanje svih okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru, zatvaranje kino-dvorana, knjižnica i čitaonica te klubova, zatim prostora udruga civilnog društva, saveza i zajednica udruga, kao i prostora koje te udruge koriste za manifestacije. Također, preventivno će se zatvoriti i svi sportski objekti, dvorane, bazeni, sportski tereni i igrališta.
2.) Turističke zajednice dužne su putem sustava e-visitor evidentirati sve pristigle turiste iz Republike Italije, te će informacije o istima dostaviti nadležnoj sanitarnoj inspekciji radi daljnjih postupanja
3.) Od Nacionalnog stožera civilne zaštite RH traži se zatvaranje svih predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola te visokoobrazovnih institucija na području Istarske županije do 14. travnja 2020. godine
4.) Od Nacionalnog stožera civilne zaštite RH traži se odgoda svih prvoligaških i drugih sportskih natjecanja, odnosno mogućnost održavanja istih  bez prisustva gledatelja.
Molimo vas za suradnju i odgovorno postupanje na dobrobit svih građana Grada Buzeta.

ZAKLJUČCI STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU PREDAVANJA O PROGRAMIMA I FONDOVIMA EU

Poštovani,

obavještavamo Vas kako se otkazuje predavanje o programima i fondovima EU. Zbog opravdane spriječenosti predavača, gosp. Daniela Mondekara, predavanje o programima i fondovima EU, koje se trebalo održati večeras, 5. ožujka 2020., sa početkom u 19.00 sati, se nažalost otkazuje.

O novom datumu održavanja predavanja bit ćete obaviješteni na vrijeme.

Hvala na razumijevanju.

BESPLATNI TEČAJEVI STRANIH JEZIKA - engleski, njemački i talijanski jezik

Obavještavamo Vas da se u sklopu projekta REI II nastavlja sa provođenjem aktivnosti pod nazivom „Intervencije na tržištu rada Istarske županije“, a u sklopu kojeg je i organizacija besplatnih specijaliziranih tečajeva stranih jezika za engleski, njemački i talijanski jezik.

Radionice su namijenjene osobama koje se namjeravaju zaposliti u sektoru turizma i ugostiteljstva, a prvenstveno za konobare i sobarice. Planirano je da se provode u 4 istarska grada, a trenutno se vrše upisi za Umag i Pazin.

Uvjeti za upis:

 Nezaposlene osobe

•             do 29 godina starosti

•             žene svih dobi

•             osobe s invaliditetom

UPISI I INFORMACIJE: 

Diopter – Otvoreno učilište Pula

Telefon: 501-500

e-mail: diopter@diopter.hr 

Novo izdanje Turističke akademije po Istri: prvo izdanje u Buzetu!!

Nakon uspješnog prošlogodišnjeg izdanja Turistička akademija stiže u novom ruhu! Zbog velikog odaziva i pozitivnih iskustava sudionika, u ovoj godini se širi na cijelu Hrvatsku.

Akademija će se u 2020. održati u 7 gradova diljem Hrvatske, a prva na redu su izdanja po Istri – u Buzetu i Poreču.

Jedinstven koncept u Hrvatskoj

Turistička akademija je dvodnevna edukacija namijenjena malim iznajmljivačima i svima koji to žele postati.

Jedinstveni je to koncept u Hrvatskoj u kojem sudionici na jednom mjestu, potpuno besplatno, mogu dobiti sve što je potrebno za uspješno poslovanje u turizmu.

Osim iznajmljivačima, akademija je namijenjena i poduzetnicima, dodatnoj ponudi iz turizma, studentima, profesionalcima, kao i svima onima koji se jednostavno žele upoznati s novim trendovima u turizmu.

Unaprjeđenje i razvoj poslovanja

Glavni cilj je razvoj potrebnih kompetencija sadašnjih i budućih malih iznajmljivača kako bi unaprijedili svoje poslovanje.

Kroz akademiju sudionici će imati priliku razvijati znanja i vještine koje su im važne za njihovu uspješnost, povezati se s ostalim iznajmljivačima, upoznati dionike iz turizma (agencije, JLRS, potporne institucije, TZ…).

Predavanja i radionice

Program akademije obuhvaća sva područja koja su važna za njihovo uspješno poslovanje poput zakonske regulative, online oglašavanja, izrade web stranica, uređenja interijera i eksterijera, novih trendova i tehnologija u turizmu, gastro ponude, multimedije, infrastrukture, dodatne ponude, upravljanja kriznim situacijama…

Edukacije će držati 20 profesionalaca iz prakse, pa će tako predavanja imati Deniz Zembo (Hotel & Restaurant Amfiteatar), Ivan Sapundžić (360 Agency), Amel Hadžipašić (Start-Up udruga), Hari Vidović, TZ Buzet, Dražen Tovernić (360 Project), Ivana Vinko (360 Agency), Anita Šimek (Istra Buzz), Adisa Kljajić (Ad Stamina), Aleksandra Pekica (OPG Pekica) i dr.

Osim predavanja, na panelima će se predstaviti uspješne turističke priče u kojima će primjere dobre prakse predstaviti vlasnici obiteljskog smještaja, OPG-a, hotelijeri, vinari, maslinari te dodatna ponuda u turizmu.

Turneja po Istri

Turistička akademija započinje put po Istri: prvi na redu su Buzet i Poreč, i to u slijedećim terminima.

Buzet (10.-11. ožujak), 16-20h,  
Poreč (30.-31. ožujak), 16-20h.

Zbog velikog interesa, a ograničenog mjesta za sudjelovanje, preporuka je da svoju prijavu izvršite što ranije.

Turistička akademija provodi se u organizaciji Start-Up udruge i gradova/općina u kojima se održava.

Kako se prijaviti

Za sudjelovanje u Turističkoj akademiji možete se prijaviti putem linka u nastavku: https://forms.gle/DHkQxGd79ZYG88Za6

O detaljima i programu dobit ćete obavijest putem e-maila po prikupljenim prijavama za pojedinu lokaciju. Dodatne informacije moguće je dobiti na broj 098 965 2335.

Više informacija

Više informacija o rasporedu i predavačima Turističke akademije možete pratiti i na Facebook stranicama.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Na temelju članka 53. točka 5. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16 i 98/19), te članka 25. alineja 3. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Buzeta (“Službene novine Grada Buzeta”, broj 7/11), Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora donosi RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA.

Protuepidemijske mjere sprječavanja koronavirusa Službe za epidemiologiju ZZJZ

U Puli je 24. veljače održan sastanak kriznog stožera Istarske županije za koronavirus (COVID-19). Prema uputi Službe za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, od 24. veljače područja zaražena epidemijom novog koronavirusa su Kina, Južna Koreja te pokrajine Lombardia i Veneto u Italiji. S navedenim danom stupaju na snagu sljedeće protuepidemijske mjere:

1. Osobe koje dolaze iz tih područja, a zdrave su, stavljaju se pod zdravstveni nadzor koji uključuje 14-dnevni aktivni nadzor u samoizolaciji u vlastitom domu. Osoba prati svoje zdravstveno stanje na prisutnost simptoma bolesti uzrokovane novim koronavirusom (COVID -19) tijekom 14 dana od zadnje izloženosti i javlja se svakodnevno epidemiologu i ne izlazi iz kuće. Ako je kroz tih 14 dana osoba ostala zdrava, nadzor s time završava. Ako osoba tijekom 14-dnevnog zdravstvenog nadzora razvije simptome bolesti sumnjive na koronavirus infekciju (nagli početak sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, grlobolja, kratki dah) treba se javiti nadležnom epidemiologu, koji će organizirati daljnje postupanje.
Svi kontakti osoba koje su podvrgnute zdravstvenom nadzoru (obitelj, prijatelji) mogu se kretati bez ograničenja (škola, posao i slično).

2. Za osobe koje u Hrvatsku dolaze turistički ili poslovno na kratkotrajni boravak, kod kojih nije moguće provesti samoizolaciju, kretanje neće biti ograničeno sve dok nemaju simptome bolesti. Temeljem rješenja graničnog sanitarnog inspektora, bit će obavezni svakodnevno javljati nadležnom epidemiologu svoje zdravstveno stanje, a pri eventualnoj pojavi prvih simptoma respiratorne bolesti, trebaju ostati u smještaju bez doticaja s drugim putnicima/kolegama i nazvati nadležnog epidemiologa koji će organizirati daljnje postupanje.

3. Osobe koje su 24. veljače stavljene pod zdravstveni nadzor, a vratile su se iz regija Lombardia i Veneto prethodnih dana, ne moraju više provoditi zdravstveni nadzor te se mogu sutra vratiti u škole i na posao.

4. Do daljnjega ne preporučamo stanovništvu putovanja u navedena rizična područja.

Navedene mjere će se dalje ažurirati u skladu s novim spoznajama o prijenosu i suzbijanju infekcije novim koronavirusom (COVID-19), a sve informacije bit će dostupne na službenim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Krizni stožer Istarske županije aktivno će pratiti situaciju i poduzimati sve mjere u cilju sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti, a sve u koordinaciji i prema preporukama nadležnih institucija, prvenstveno Kriznog stožera pri Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske. Također, sve nadležne službe u stalnom su kontaktu, dobro organizirane i koordinirane, te educirane u slučaju mogućih zaraza koronavirusom.

U Općoj bolnici Pula osiguran je dio Odjela za infektologiju za moguće pacijente s  koronavirusom.

Objava kandidacijskih i zbirnih listi za izbore za mjesne odbore

Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta objavljuje kandidacijske i zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta.

MO Buzet

Kandidacijska lista MO Buzet

Zbirna lista MO Buzet

MO Buzet - Stari grad

Kandidacijska lista MO Buzet - Stari grad

Zbirna lista MO Buzet - Stari grad

MO Krušvari

Kandidacijska lista MO Krušvari

Zbirna lista MO Krušvari

MO Roč

Kandidacijska lista MO Roč

Zbirna lista MO Roč

MO Sovinjak

Kandidacijska lista MO Sovinjak

Zbirna lista MO Sovinjak

MO Sveti Ivan

Kandidacijska lista MO Sveti Ivan

Zbirna lista MO Sveti Ivan

MO Sveti Martin

Kandidacijska lista MO Sveti Martin

Zbirna lista MO Sveti Martin

MO Svi Sveti

Kandidacijska lista MO Svi Sveti

Zbirna lista MO Svi Sveti

MO Štrped

Kandidacijska lista MO Štrped

Zbirna lista MO Štrped

MO Veli i Mali Mlun

Kandidacijska lista MO Veli i Mali Mlun

Zbirna lista MO Veli i Mali Mlun

MO Vrh

Kandidacijska lista MO Vrh

Zbirna lista MO Vrh

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Buzeta

Gradsko vijeće Grada Buzeta, na temelju članka 31. stavka 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 47/19), Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta, Klasa: 021-01/19-01/5, Urbroj: 2106/01-01/01-19-11 od 13. lipnja 2019. godine, te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta, Klasa: 021-05/20-01/1, Urbroj: 2106/01-01/01-20-8, od 30. siječnja 2020. godine, objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Grada Buzeta

 

Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada  Buzeta u katastarskim općinama koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta predviđeno za zakup u katastarskim općinama:

1. k.o. Buzet

2. k.o. Črnica

3. k.o. Hum

4. k.o. Marčenegla

5. k.o. Račice

6. k.o. Roč

7. k.o. Salež

8. k.o. Senj

9. k.o. Sovinjak

10. k.o. Sovišćina

11. k.o. Svi Sveti

12. k.o. Vrh

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Buzet predviđene za povrat i ostale namjene daju se u zakup javnim natječajem na rok do pet godina, s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu ili do privođenja toga zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Buzet predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Zainteresirani se mogu u roku od 17. veljače 2020. do 18. ožujka 2020. godine prijaviti na javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta. Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: ''Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ne otvaraj'' na adresu Grada Buzeta, II. istarske brigade 11,52420 Buzet, najkasnije do 18. ožujka 2020. godine. Prijave pristigle nakon tog roka neće se uzeti u razmatranje.

JAVNI NATJEČAJ 

OBRAZAC PONUDE

GOSPODARSKI PROGRAM

IZJAVE

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta

Gradsko vijeće Grada Buzeta je dana 30. siječnja 2020. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta. 

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 29. ožujka 2020. godine.

Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora donosi sljedeće dokumente:

1. Redoslijed izbornih radnji MSGB - I

2. Obavezni obrasci MSGB - II

3. a. VMOGB - 1 (prijedlog liste - stranka)

3. b. VMOGB - 2 (prijedlog liste - birači)

3. c. VMOGB - 2-1 (popis birača koji podržavaju listu birača)

3. d. VMOGB - 3 (očitovanje o prihvaćanju kandidature)

3. e. VMOGB - 4 (izjava - birački odbori)

3. f. VMOGB - 4 A (izjava GIP)

3. g. VMOGB - 5 (rješenje o imenovanju BO)

3. h. VMOGB - 6 (rješenje o BM)

3. i. VMOGB - 7 (glasački listić)

3. j. VMOGB - 8 (zapisnik o radu BO)

3. k. VMOGB - 9 (zapisnik o radu GIP)

4. Odustajanje od kandidature MSGB - III

5. Promatrači MSGB - IV

6. Način uređenja biračkog mjesta MSGB - V

7. Glasanje birača koji ne mogu pristupiti na b.m. MSGB - VI

8. Imenovanje članova biračkih odbora MSGB VII

9. Podaci o sjedištu i kontaktima IP

10. Potreban broj potpisa za nezavisnu listu

Natječaj za imenovanje pročelnika

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08; 61/11; 04/18. i 112/19.) u daljnjem tekstu Zakon), članka 21.Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/17. i 7/19.) te točke II. Plana prijma u službu u upravnim tijelima Grada Buzeta za 2020. godinu, gradonačelnik Grada Buzeta objavljuje

NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta

 

1. Pročelnik - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta.

 

2. Stručni i drugi uvjeti za raspoređivanje na radno mjesto:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili tehničke struke,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
 • položen državni stručni ispit,
 • dobro poznavanje najmanje jednog stranog jezika,
 • dobro poznavanje rada na računalu.

 

Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.) stručne uvjete ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

 

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

 

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenoga pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s dokazima.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenih ovim natječajem (preslika),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao), u ukupnom trajanju od najmanje 5 godina.
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseca),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu ( preslika svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj u čijem je programu obuhvaćen rad na računalu, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (presliku svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet iz stranog jezika, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj stranog jezika, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju određenog stranog jezika),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu. Okolnost da kandidat ima položen državni stručni ispit, ne daje mu prednost prilikom prijma u službu u odnosu na kandidata koji ispit nije položio.

 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

 

U službu se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.

 

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Buzet kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679. od 27. travnja 2016. godine.

 

Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju za prijem u službu.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti.

 

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj za prijem u službu.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr.

 

Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Pisanu prijavu na javni natječaj s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: „Za natječaj - pročelnik Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta“, na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

 

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici www.buzet.hr, te na oglasnoj ploči Grada Buzeta.

Za računanje roka mjerodavan je dan objave u Narodnim novinama.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

GRADONAČELNIK

Siniša Žulić

NATJEČAJ

UPUTE O PROVEDBI NATJEČAJA

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

Prof. dr. sc. Velimir Srića: UPRAVLJANJE VREMENOM I PRIORITETIMA

U sklopu projekta InCITY+, Grad Buzet nastavlja sa edukacijama i motivacijskim predavanjima za poduzetnike, ali i za sve zainteresirane osobe koje imaju cilj unaprijediti osobni i organizacijski  razvoj. Tim će povodom u Buzetu (Gradska vijećnica Narodnog doma), u ponedjeljak 10. veljače 2020. godine, s početkom u 19.00 sati, gostovati prof. dr. sc. Velimir Srića.

Prof. dr.sc. Velimir Srića sveučilišni je profesor u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i konzultant iz menadžmenta i informatike u niz hrvatskih i međunarodnih tvrtki (Coca Cola, Ericsson Nikola Tesla, Riviera holding, LURA, INA, Agrokor, SRC.SI, NLB, Krka, Gorenje, PBZ itd.). U Buzetu će održati predavanje na temu ''UPRAVLJANJE VREMENOM I PRIORITETIMA: Kako postaviti ciljeve i prioritete i efikasno koristiti vrijeme''.

Ukoliko ste u mogućnosti prisustvovati predavanju, bit će nam drago.

Objavljeni javni pozivi za subvencije u poljoprivredi i poduzetništvu u 2020. godini

Grad Buzet u cilju poticanja razvoja poljoprivrede dodijelit će potpore male vrijednosti u vidu nepovratnih novčanih sredstava – subvencija za poljoprivrednu proizvodnju u 2020. godini za sljedeće namjene:

 1. SUFINANCIRANJE NABAVE SADNOG MATERIJALA
 2. PREMIJE OSIGURANJA BILJNE I STOČARSKE PROIZVODNJE, PLASTENIKA I STAKLENIKA
 3. TROŠKOVA ISHOĐENJA SVJEDODŽBE O OSPOSOBLJENOSTI VOZAČA/PRATITELJA ŽIVOTINJA
 4. TROŠKOVA EDUKACIJE I STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU
 5. TROŠKOVE NADZORA I SUSTAVA OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI U EKOLOŠKOJ I INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI
 6. NABAVA I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU VIŠEGODIŠNJIH NASADA OD TUČE
 7. NABAVA I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE
 8. NABAVA NOVIH KOŠNICA I PČELARSKE OPREME
 9. ZAŠTITA NASADA I STOKE OD DIVLJAČI
 10. SUFINANCIRANJE NABAVE AUTOMATA ZA IZRAVNU PRODAJU   MLIJEKA (MLJEKOMATA)
 11. NABAVA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I OPREME
 12. OSTALE MJERE RURALNOG RAZVOJA
 13. POTPORA PROJEKTU IZRAVNA PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PUTEM INTERNETA
 14. TEKUĆA DONACIJA ZA IZRADU DOKUMENTACIJE I LEGALIZACIJU GOSPODARSKIH OBJEKATA  NAMIJENJENIH SMJEŠTAJU STOKE TE SKLADIŠTENJU I PRERADI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

U cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijelit će se financijska sredstva u vidu potpora u 2020. godini kroz sljedeće mjere:

 1. POTPORE PODUZETNICIMA - POČETNICIMA KOJI PRVI PUT OTVARAJU OBRT ILI TRGOVAČKO DRUŠTVO,
 2. POTPORE PODUZETNICIMA ZA ULAGANJE U STANDARDE KVALITETE I CERTIFICIRANJE,
 3. POTPORE PODUZETNICIMA - INOVATORIMA ZA UVOĐENJE INOVACIJE U PROIZVODNJU,
 4. POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE,
 5. SUBVENCIJA TROŠKOVA POLAGANJA MAJSTORSKIH ISPITA O   STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI I MAJSTORSKIH ISPITA U OBRTNIŠTVU,
 6. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREKVALIFIKACIJE I DOŠKOLOVANJA  NEZAPOSLENIH OSOBA,
 7. KAPITALNE POTPORE ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI,
 8. KAPITALNE POTPORE ZA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU ZA GOSPODARSKE  OBJEKTE,
 9. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE POJEDINAČNOG NASTUPA PODUZETNIKA NA MANIFESTACIJAMA U VEZI S PODUZETNIŠTVOM,
 10. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA REKLAME I PROMIDŽBE  SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU GOSPODARSKU DJELATNOST NA PODRUČJU ZAŠTIĆENE KULTURNO-POVIJESNE CJELINE I
 11. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA NABAVE OPREME I DIDAKTIČKOG MATERIJALA FIZIČKIM OSOBAMA KOJE DJELATNOST DADILJA OBAVLJAJU KAO OBRTNICI.  

Detalje o Javnim pozivima možete pronaći OVDJE

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (PISANO TESTIRANJE)

Po proteku oglasnog roka povjerenstvo za provedbu oglasa oglašava poziv za testiranje kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz oglasa na pisano testiranje i intervju za  prijam u službu na određeno vrijeme, VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA I PRISILNU NAPLATU – (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice (rodiljni i roditeljski dopust) uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

Na temelju odredbi članaka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08; 61/11; 04/18. i 112/19.) u daljnjem tekstu Zakon), članka 30. i 31. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/17. i 7/19.) te točke II. Plana prijma u službu u upravnim tijelima Grada Buzeta za 2020. godinu, pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje prostorom Grada Buzeta objavljuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA I PRISILNU NAPLATU – (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice (rodiljni i roditeljski dopust) uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

2. Stručni i drugi uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • dobro poznavanje najmanje jednog stranog jezika,
 • dobro poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.) stručne uvjete ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenoga pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s dokazima.

Služba se zasniva na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca. Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako Zakonom nije drukčije određeno.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenih ovim oglasom (preslika),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao), u ukupnom trajanju od najmanje 1 godine.
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseca),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu ( preslika svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj u čijem je programu obuhvaćen rad na računalu, ili vlastoručno potpisana  izjava o poznavanju rada na računalu),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (presliku svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet iz stranog jezika, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj stranog jezika, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju određenog stranog jezika),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu. Okolnost da kandidat ima položen državni stručni ispit, ne daje mu prednost prilikom prijma u službu u odnosu na kandidata koji ispit nije položio.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

U službu se prima uz obvezni probni rad od 2 mjeseca, sukladno članku 28. ZSN-a.

Podnošenjem prijave na oglas, kandidati su izričito suglasni da Grad Buzet kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679.od 27. travnja 2016. godine.

Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu za prijem u službu.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas za prijem u službu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr.

Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisanu prijavu na oglas s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 10 dana od objave na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: „Oglas za prijem u službu – viši stručni suradnik za naplatu potraživanja i prisilnu naplatu“, na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

Oglas će se objavit na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici www.buzet.hr, te na oglasnoj ploči Grada Buzeta. Za računanje roka mjerodavan je dan objave na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNIK

Elvis Šterpin

OGLAS za prijem u službu

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

POZIV NA PISANO TESTIRANJE 

Nove mjere aktivnog zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a)

Vodeći računa o specifičnim potrebama svojih korisnika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode niz mjera aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta.

Krajem prošle godine Hrvatski zavod za zapošljavanje osvježio je postojeće mjere aktivne politike zapošljavanja. Poticanje samozapošljavanja, jedna od najpopularnijih mjera iz Vladina paketa, dobila je dodatni impuls novim povećanjem iznosa za subvencije.

Novih 9 mjera aktivne politike zapošljavanja zamijenile su one koje su bile aktivne do kraja 2017. godine kako bi bile jasnije i pristupačnije svima koji ih mogu iskoristiti. Bilo da ste poslodavac, posloprimac ili sezonski radnik, ovim mjerama i njihovim kombiniranjem možete iskoristiti poticaje kako biste unaprijedili svoj radni odnos ili tvrtku. Različitim financijskim subvencijama i programima obrazovanja i usavršavanja omogućite si zapošljavanje novih radnika, dodatnu edukaciju, očuvanje radnog mjesta ili uključivanje u programe javnih radova.

Mjere HZZ-a:

1. Potpore za zapošljavanje 

2. Potpore za usavršavanje

3. Potpore za samozapošljavanje 

4. Obrazovanje nezaposlenih i zaposlenih

5. Osposobljavanje na radnom mjestu

6. Mjera za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva

7. Javni rad

8. Potpore za očuvanje radnih mjesta

9. Stalni sezonac

Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije o 9 mjera aktivne politike zapošljavanja: http://mjere.hr/

Energetska obnova obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavljuje objavu javnog poziva za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u kućanstvima gdje će građanima biti na raspolaganju 142 milijuna kuna. Raspisivanje javnog poziva predviđa se krajem prvog kvartala ove godine te će u njemu detaljno biti razrađeni svi tehnički uvjeti, sadržaj dokumentacije kao i način prijave.

Kao predlagatelj Programa, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja predviđa dodjelu iznosa od oko 28,4 milijuna kuna ranjivim skupinama građana koje su u opasnosti od energetskog siromaštva, dok je preostali dio novca namijenjen ostalim vlasnicima obiteljskih kuća.

S obzirom na to, bit će prilagođeni i iznosi financiranja Fonda. Socijalno ugroženim građanima će se mjere energetske učinkovitosti financirati u 100%-tnom iznosu, dok će za sve ostale stopa sufinanciranja biti jednaka i iznositi 60%.

Na javni poziv bit će moguće prijaviti energetsku obnovu obiteljske kuće u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te ima ili najviše tri stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2. Obiteljska kuća mora biti zakonito izgrađena odnosno legalna, a mogućnost prijave ovisit će i o energetskom razredu objekta. Na javni poziv moći će se prijaviti obiteljske kuće iz kontinentalne Hrvatske energetskog razreda D ili niže, odnosno obiteljske kuće iz  primorske Hrvatske energetskog razreda C ili niže.

U okviru energetske obnove kuća, sredstva će se dodjeljivati za sufinanciranje sljedećih mjera:

- povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora

 • energetsku obnovu vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr.);
 • zamjenu dotrajale stolarije ovojnice grijanog prostora novom

- cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sljedećih sustava za korištenje OIE:

 • sustavi s sunčanim toplinskim pretvaračima;
 • sustavi na drvnu sječku/pelete;
 • dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda;
 • fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.

Buzet u inovativnom projektu mapiranja klizišta

Na Rudarsko geološkom naftnom fakultetu u Zagrebu održana je danas svečanost službenog početka provedbe znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost „Razvoj metodologije procjene podložnosti na klizanje za planiranje namjene zemljišta primjenom LiDAR tehnologije“ (LandSlidePlan). Ovim projektom planira se razviti metodu za izradu karata klizišta korištenjem inovativne LiDAR tehnologije, kako bi se pokazala područja na kojima mogu nastati klizišta.

Veliki dio projekta odvijati će se na području Grada Buzeta, pa će tako projektom biti obuhvaćeno 20 kvadratnih kilometara područja na prostorima Mjesnih odbora Krušvari, Svi Sveti i Vrh. Uz Grad Buzet projekt će obuhvatiti područje gradova Zagreb i Lepoglava te Općine Bednja.

- Klizišta su, kako smo danas imali prigodu čuti, druga najčešća elementarna nepogoda na svijetu, a  s promjenom klimatskih promjena nažalost biti će sve češća pojava. Cilj nam je stoga na području Grada Buzeta evidentirati sva potencijalna mjesta, kako bi kroz prostorno planiranje i sustav civilne zaštite pokušali smanjiti na minimum eventualne buduće pojave - rekao je tom prigodom Siniša Žulić, gradonačelnik Buzeta.
Projekt provode Rudarsko-geološko-naftni fakultet iz Zagreba i Građevinski fakultet iz Rijeke u suradnji s eminentnim znanstvenicima iz područja klizišta iz Italije i Slovenije, a trajati će do konca 2023. godine. Predstavljanju projekta prisustvovao je i Željko Ulhir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog planiranja, koji je naglasio kako klizišta u Hrvatskoj dosad nisu bila sustavno mapirana i evidentirana, pa je ovo odličan pilot projekt koji bi mogao pokazati put u prevenciji značajnih nepogoda u budućnosti.

Uskoro kreću radovi na izgradnji dječjeg igrališta u Sjevernoj ulici

Grad Buzet ostvario je potporu u iznosu od 119.040,00 kn za projekt Uređenja dječjeg igrališta u Sjevernoj ulici u Gradu Buzetu. Ukupna vrijednost projekta je 148.800,00 kn, od kojih se 80 % financira sredstvima Europske unije, dok je 20 % vrijednosti investicije osigurano u Proračunu Grada Buzeta za 2020. godinu. Navedenim projektom izvršit će se neophodni  građevinski radovi (uklanjanje niskog raslinja, iskopi, izrada podloge, betoniranje podloge za dječje sprave i postavljanje geotextila, rubnjaka i riječnih oblutaka) te će se nabaviti i ugraditi igrala sa pripadajućim zaštitnim antistres gumenim podlogama, montirat će se ograda oko prostora igrališta te samo igralište urediti urbanom opremom i dodatno hortikulturno oplemeniti.

Projekt izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u Sjevernoj ulici u Gradu Buzetu prijavljen je putem natječaja Lokalne akcijske grupa “Sjeverna Istra” na potpore iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., za provedbu tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”.

Igralište je locirano u naselje Sjeverna ulica, na prijedlog buzetskog Društva Naša djeca, s obzirom da u tom dijelu grada do sada nije bilo adekvatnih sadržaja za najmlađe Buzećane kojih u ovom naselju ima sve više, a vjerujemo da će se taj trend i nastaviti s obzirom da se upravo u ovom dijelu grada namjerava započeti s projektom izgradnje POS stanova, prvenstveno namijenjenih mladim buzetskim obiteljima. 

Uređenje dječjeg igrališta u Sjevernoj ulici jedan je od brojnih projekata i aktivnosti namijenjenih djeci na području Grada Buzeta koji se planiraju izvršiti u 2020. godini, za koje su u ovogodišnjem Proračunu Grada Buzeta ukupno osigurana sredstva u iznosu od 11.189.430,00 kn, odnosno više od četvrtine ukupnog Proračuna Grada Buzeta namijenjeno je investicijama, programima i aktivnostima u korist povećanja kvalitete života i životnog standarda djece i mladih što još jednom potvrđuje i status Grada Buzeta kao istinskog Grada prijatelja djece.

Sterilizacija mačaka u Istri po akcijskim cijenama

Udruga “Mijau” iz Rijeke i ove godine u dogovoru s navedenim  veterinarskim ambulantama organizira akciju sterilizacije mačaka. Akcija  će započeti od 15. siječnja 2020, zbog velike zainteresiranosti Građana i traje  cijelu veljaču, a produžuje se i ožujak, dakle trajat će do 15. 3. 2020. godine.  

Svi građani Istre imaju priliku sterilizirati jednu ili više mačaka s velikim popustom, u partnerskim veterinarskim ambulantama diljem Istre. Cijena zahvata je od 160-205 za mužjake, te 205-250 kn za ženke ovisno o veterinarskoj ambulanti i spolu mačke. Napominjemo da su pune cijene sterilizacije bez popusta od 400-500 kn, ovisno od ambulante do ambulante u Hr. Zbog velikog interesa poželjno je naručiti se čim prije.

Najbliže veterinarske ambulante koje sudjeluju u akciji:

Privatna veterinarska praksa“ PET-VET“

Sjeverna ulica 5, Buzet

Tel:052/694054, 0915784157,

 

Veterinarska Bolnica Poreč, d.o.o.

Mate Vlašića 45 ,Poreč
tel: 052/432 -128, 0911495607,  0915216783 hitni, 


Veterinarska ambulanta Vet-centar d.o.o. Poreč                          

Stancija Portun 2, Poreč

tel: 052/433- 221, 091/4332214

 

Specijalistička veterinarska praksa, Vet. K&K d.o.o 

Jože Šurana 12, Poreč

tel.052/ 452- 928

 

Specijalizirana veterinarska ambulanta za male životinje, Benčić, Pazin
Istarskih narodnjaka 24, Pazin 

tel: 052/621- 921, 0981973355
 

VET. K&K d.o.o. Umag

Joakima Rakovca 10d, Umag 

tel: 052/741 -725

Javni natječaj za udruge u 2020. godini

Gradonačelnik Grada Buzeta dana 10. siječnja 2020. godine objavljuje "Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2020. godinu".

Grad Buzet poziva sve organizacije civilnog društva koje imaju sjedište ili djeluju na području Grada Buzeta a svojim djelovanjem obuhvaćaju korisnike s područja Grada Buzeta da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2020. godinu

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, popunjavaju putem računala te šalju ovjerene i potpisane u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima.

Svaki prijavitelj može prijaviti najviše dva (2) projekta te istovremeno može biti partner na više projekata.

Obrazac opisa projekta OCD 1 i Obrazac proračuna OCD 2 dostavljaju se obvezno i u elektroničkom obliku (kao word i excel dokument) putem mrežne stranice: http://grad.buzet.hr.

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni su na mrežnim stranicama Grada Buzeta (www.buzet.hr i http://grad.buzet.hr)

Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku (potpisani i ovjereni izvornik) šalje se poštom, kurirom ili osobno (predaje se u pisarnici Grada Buzeta) na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet, uz napomenu: Javni natječaj za financiranje projekata OCD-a za 2020. godinu – ne otvarati.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita do zaključno 5. veljače 2020. godine na adresu elektronske pošte: udruge@buzet.hr ili putem mrežne stranice http://grad.buzet.hr.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a najkasnije do 10.2.2020. Razmatrat će se samo projekti koji su dostavljeni u zadanom roku te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Detaljne upute o uvjetima, načinu prijavljivanja i postupku provedbe ovog Javnog natječaja (postupanju s dokumentacijom, dostavi dokumentacije, postupku pregleda dostavljenih prijava, procjeni prijava, donošenju odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenju prigovora, ugovaranju, i sl.) kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja nalaze se u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Javnog natječaja dostupnim na mrežnim stranicama Grada Buzeta (www.buzet.hr i http://grad.buzet.hr).

Buzet podržao Piran za kandidaturu za EPK2025

Grad Buzet podržao je kandidaturu Općine Piran za Europsku prijestolnicu kulture 2025. 

Općina Piran-Pirano zajedno s partnerima, Obalnim općinama Koper, Izola i Ankaran, nalazi se među kandidatima za titulu Europske prijestolnice kulture (ECoC – European Capital of Culture) za 2025. godinu u Sloveniji. Razvoj kandidature “Piran-Pirano 4 Istria 2025” proizlazi iz dugoročnog cilja ovih općina koji je jačanje regionalne suradnje temeljem zajedničke kulturne misije. Jačanje regionalne suradnje razvijati će se  uključivanjem lokalnih, nacionalnih i europskih umjetnika, kulturnih organizacija i građana. Kandidatura “Piran-Pirano 4 Istria 2025” za titulu Europske kulturne prijestolnice predstavlja sredstvo promjene i zajedničkog izazova za cjelokupno područje istarskog poluotoka. Na temama identiteta, okoliša, mladih i budućnosti izrađuje se održivi visokokvalitetni kulturni program koji se kroz godine priprema razvija kako bi 2025. godine dostigao svoj vrhunac. Želja i namjera kandidata je da  rezultati ovog procesa budu vidljivi i u godinama nakon dobivanja titule, trajno mijenjajući kulturnu ponudu.

"Piran-Pirano 4 Istria 2025" temelji se na dijalogu, suradnji i zajedničkom stvaranju u sjevernojadranskoj obalnoj regiji Europe. Imajući na umu zajedničku  prošlost i povijest sa željom stvaranja usuglašenih budućih planova, Općina Piran-Pirano (u svojstvu općine kandidata) te Grad Buzet pokazali su obostrani interes za zajedničkim radom utvrđujući područja suradnje te razvijajući projekte u sklopu programa "Piran-Pirano 4 Istria 2025".

Ova će suradnja, zajedno s ostalim mogućim inicijativama, povećati vidljivost i vjerodostojnost kandidature te ojačati regionalna i europska partnerstva, kako za Grad Buzet tako i za zajedničku inicijativu Pirana, Kopra, Izole i Ankarana.

Ukoliko će kandidatura "Piran-Pirano 4 Istria 2025" biti odabrana za završnu fazu (o čemu će se odlučivati u veljači 2020.) ovo će Pismo namjere predstavljati temelj za preciznije i konkretnije planiranje zajedničkih aktivnosti te njihovog uvrštenje u završni dokument (bid-book). Ukoliko "Piran-Pirano 4 Istria 2025" dobije titulu ECoC 2025, izradit će se jasno definiran plan ostvarivanja aktivnosti.

Plan javnih natječaja za financiranje OCD-a u 2020. godini

Na temelju članka 14. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br. 12/15), sukladno Proračunu Grada Buzeta za 2020. godinu (Službene novine Grada Buzeta br. 9/19) i članka 33. stavak 3. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/18 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Buzeta dana 30. prosinca 2019. godine donosi

GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD BUZET KOJE PROVODE ORGANIZACIJE  CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2020. GODINU

KALENDAR JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD BUZET ZA 2020. GODINU

Blagdanska čestitka gradonačelnika

Drage Buzećanke i Buzećani, poštovane sugrađanke i sugrađani,

iza nas je još jedna godina puna truda i nastojanja da nastavimo graditi Buzet kao grad ugodnog i poticajnog okruženja, grad po mjeri njegovih stanovnika. Želim se stoga zahvaliti svima vama koji ste svojim aktivnostima i radom u 2019. godini pripomogli brojim uspješnim rezultatima kojima se ovaj grad može podičiti.

Ovu godinu obilježio je završetak nekoliko višemilijunskih projekata. Završeni su građevinski radovi na kaštelu Petrapilosa i u proljeće on će otvoriti svoja vrata brojnim posjetiteljima, ali i postati jedinstvena kulisa mnogim manifestacijama i događajima. Svečanim otvorenjem Mjeseca hrvatske knjige ujedno je otvorena i novouređena Gradska knjižnica koja je svojim modernim i privlačnim izgledom postala dnevni boravak grada i mjesto znanja, zabave i druženja. Završeno je i proširenje gradskog groblja u Buzetu, a pri kraju su i radovi na poduzetničkom inkubatoru Verzi. Kraj godine zaključen je potpisivanjem ugovora za nadogradnju Dječjeg vrtića "Grdelin" i krajem sljedeće godine on će otvoriti vrata svim buzetskim mališanima. Zbog velikog interesa tijekom upisa u pedagošku 2019./2020. godinu, tijekom ljetnih mjeseci uređene su i opremljene i dvije privremene dislocirane jasličke skupine čijim je otvaranjem broj neupisane djece sveden na minimum. U 2019. godini započele su i pripremne aktivnosti oko početka izgradnje POS stanova sa željom da mlade obitelji našega grada budu stambeno zbrinute i svoj životni put nastave upravo u svom Buzetu.

Ova će godina ostati upamćena i po izuzetnom razvoju kvalitete zdravstvenih usluga u buzetskom Domu zdravlja. Zaposleni su pedijatar i radiolog, a uskoro će u Buzetu s većim brojem radnih dana započeti i ginekološka ambulanta. Zapošljavanjem dodatnih farmaceuta novoobnovljena buzetska ljekarna otvorena je tijekom cijelog dana. Posebno veseli činjenica da su svi zaposleni lječnici i farmaceuti mladi ljudi koji su se nakon završenog obrazovanja vratili u rodni Buzet. Zdravstvene usluge proširene su ove godine i Savjetovalištem za prehranu kojega organizira Zavod za javno zdravstvo istarske županije, a početkom sljedeće godine s radom će započeti i Savjetovalište za spolno i reproduktivno zdravlje mladih.

Za razvoj Buzeta svoj su izniman doprinos dali i buzetski gospodarstvenici i obrtnici. Izuzetnu suradnju s njima nastavili smo i u ovoj godini putem projekta InCity+ u kojemu je uz predavanja za gospodarstvenike s radom nastavi gospodarsko vijeće u kojemu buzetski gospodarstvenici zajedno s djelatnicima javne uprave kreiraju programe poticanja gospodarstva te ostale aktivnosti osnaživanja i konkurentnosti buzetskih poduzetnika. Posebno veseli podatak da je u 2019. godini Buzet imao najveći broj zaposlenih sugrađana, odnosno više od polovice ukupnog stanovništva Buzeta je u radnom odnosu, dok je broj nezaposlenih i u ovoj godini bio najniži u RH. 

U želji da zajedno nastavimo sa projektima i aktivnostima kojima ćemo unaprijediti kvalitetu života u našem Buzetu, Vama i vašim najmilijima želim miran i sretan Božić te novu godinu punu zdravlja, ljubavi i zajedništva!

Vaš gradonačelnik,

Siniša Žulić

Početak gradnje predškolske ustanove Dječji vrtić Grdelin

Danas je u Buzetu održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen EU projekt „Rekonstrukcija i dogradnja postojeće građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova Dječji vrtić „Grdelin“ u Buzetu, te je potpisivanjem ugovora o izvođenju građevinskih radova i polaganjem „kutije dobrih želja“  obilježen početak izvođenja građevinskih radova.
„Izuzetno mi je drago da smo nakon uspješne prijave na mjeru 7.4. programa Ruralnog razvoja stigli do početka same realizacije nadogradnje i rekonstrukcije buzetskog Dječjeg vrtića “Grdelin”, nama izuzetno značajne ustanove, za kojom iz godine u godinu kod upisa raste interes. Podsjetimo se da smo nakon upisa u pedagošku 2019.- 2020. godinu zbog vrlo velikog broja prijavljenih uredili i opremili dvije dislocirane jasličke skupine. Nadogradnjom vrtića ti će polaznici biti premješteni u adekvatni smještaj, otvorit će se mjesta za ostalu neupisanu djecu s područja Buzeštine, a i zadovoljit će se propisani pedagoški standardi, kako u postojećim skupinama, tako i u onima koji će tek započeti s radom.Napominjem da je to treći u nizu projekata iz programa Ruralnog razvoja koji provodi Grad Buzet. Buzet je apsolutni rekorder po povlačenju sredstava iz programa Ruralnog razvoja. Grad Buzet te javne tvrtke Istarski vodovod Buzet te Istarski vodozaštitni sustav iz programa Ruralnog razvoja ukupno su u protekle dvije godine povukli 58 milijuna kuna.“ – izjavila je Ana Pernić, zamjenica gradonačelnika
Ukupna vrijednost projekta iznosi 10.085.308,88 kn od čega 9.602.593,88 kuna iznose građevinski radovi, 143.750,00 kuna iznosi stručni nadzor građenja te opremanje koje iznosi ukupno 338.965,00 kuna. Cjelokupna investicija sufinancirana je u iznosu od 5.913.600,00 kuna u sklopu mjere 7.4.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020, dok preostali dio financira Grad Buzet.
„Zahvat rekonstrukcije postojeće zgrade vrtića od 1258 m2 obuhvaća dogradnju novog dijela na istočnoj strani od ukupno 857 m2 nove bruto površine na dvije etaže, u kojima će biti smještene prostorne jedinice za 4 odgojne skupine, sanitarni čvorovi, terase i prostorije za stručno osoblje vrtića. Dogradnjom i rekonstrukcijom Dječjeg vrtića „Grdelin“ ostvariti će se glavni i specifični ciljevi ovog projekta od kojih su najznačajniji stvaranje uvjeta za prihvat ukupno 250 djece, usklađenje postojećih skupina sa državnim pedagoškim standardima, povećanje kvalitete usluge i proširenje sadržaja namijenjenih korisnicima, povećanje kvalitete života lokalnog stanovništva,  stvaranje ugodnog i sigurnog okruženja u zajednici, poticanje društveno – ekonomske održivosti.“ – izjavila je Meri Vivoda, viša savjetnica za razvojne projekte Grada Buzeta
„Izuzetno mi je drago i sretna sam da je nakon 45 godina od osnutka jedine predškolske ustanove na području Grada Buzeta potpisan ugovor o radovima za treću dogradnju vrtića. Potrebe za smještajem djece su svakim danom sve veće, te će se ovim projektom u potpunosti zadovoljiti potrebe roditelja za organiziranim predškolskim institucionalnim odgojem i obrazovanjem.“ – izjavila je Silvana Pavletić, ravnateljica Dječjeg vrtića Grdelin.
Polaznici Dječjeg vrtića Grdelin svojom su „kutijom dobrih želja“ položili temelje za buduće sretno odrastanje u novom vrtiću.

POSJET DELEGACIJE MINISTARSTVA RADA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE TURSKE


U Buzetskoj gradskoj upravi u petak je upriličen svečani prijem delegacije Ministarstva rada, obitelji i socijalne politike Republike Turske na čelu s Consu Gevik, projektnom konzultanticom iz Fondazione Giacomo Brodolini i Tatjanom Tihomirović, koordinatoricom posjeta turske delegacije Hrvatskoj. Gradonačelnik Grada Buzeta Siniša Žulić je zajedno sa zamjenicom dogradonačelnika Anom Pernić i suradnicima prezentirao projekt „InCITY“, kao jedan od 33 primjera najbolje prakse suradnje lokalne samouprave i gospodarstva na razini Europske unije. Delegacija Ministarstva rada, obitelji i socijalne politike Republike Turske boravila je u posjetu Gradu Buzetu, zainteresirana za buzetska iskustva na provođenju EU projekta „InCITY“ i „INCITY +“ koji je još uvijek u fazi provedbe i čije se aktivnosti dijelim oslanjaju na rezultate projekta INCITY. Organizacija studijskog posjeta delegacije Gradu Buzetu jedna je od aktivnosti u sklopu projekta tehničke pomoći koji pomaže Turskoj u pripremi operativnog programa za područje razvoja ljudskih potencijala.


Delegacija Ministarstva rada, obitelji i socijalne politike Republike Turske tijekom svog boravka u Hrvatskoj posjetila je, osim Grada Buzeta, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao i korisnike na drugim ESF projektima u Hrvatskoj.


Grad Buzet je 2017. godine dobio priznanje za najbolju praksu u kategoriji Grad gospodarstva i to za projekt „InCITY“. Kroz projekte „InCITY“ i „InCITY+“ ostvaren je učinkovit i održiv socijalni dijalog između gospodarstvenika i javne uprave te uključenost gospodarstvenika u kreiranje mjera za poticanje poduzetništva, održano je više od petnaest sjednica gospodarskog vijeća, edukacije za zaposlenike gradske uprave, individualna poslovna savjetovanja za gospodarstvenike, izrađen je Akcijski plan razvoja gospodarstva Grada Buzeta, web portal www.poslovni.buzet.hr, priprema, brošure ''Poslovni Buzet''' i “U nekoliko koraka do vlastitog posla” namijenjene poduzetnicima – početnicima, osposobljavanje za predstavnike Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i brojne druge aktivnosti.


Vrijednost projekata ''InCITY'' i ''InCITY+'' je nešto više od milijun kuna i oba su 100% financirana iz Europskog socijalnog fonda, a odobreni su u sklopu Javnog poziva „Jačanje socijalnog dijaloga faza II i faza III“.

 

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata za blagdane

Na temelju članka 9. stavka 3. podstavka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ 85/15, 121/16 i 99/18), članka 8. stavka 1. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine Grada Buzeta“, br. 6/18) te članka 94. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 7/17), gradonačelnik Grada Buzeta dana 12. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU o radnom vremenu ugostiteljskih objekata tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana

Advent na sjeveru

Petak i subota, 13. i 14. prosinca 2019. godine rezervirani su za Advent na sjeveru, bajkovitu zabavnu manifestaciju punu glazbe, blagdanskih okusa i mirisa. Uz glavnu zvijezdu ovogodišnjeg Adventa na sjeveru Jacquesa Houdeka posjetitelje očekuje bogat program za sve uzraste!

PETAK 13.12.2019.

17,00 Kuhano vino i fritule, cimet i jabuke, božićne loptice i lampice, čestitke i borove grančice
19,30 Zabavni glazbeni program: SUPERCOVER BAND
- šest vrsnih glazbenika, žanrovski raznovrsni, garantiraju
kvalitetan repertoar i dobru zabavu!
22,00 Uz božićne hitove zabava se nastavlja do kasno u noć
Xmass DJ FuturistiX

SUBOTA14.12.2019.
17,00 Adventski sajam na Loparu
17,30 – 18,00 Nastup Udruge Mali veliki Mikrofon
- predstavljanje pjevačkih snaga udruge MVM
18,00 Zabavni glazbeni program: POP GUNZ
- raznoliki repertoar, dinamičnost i vedra atmosfera dobitna
su kombinacija za zabavu svih generacija!
19,00 – 20,00 Program za djecu Triko cirkus teatar
- profesionalna neovisna kazališna družina, redom vrhunski
akrobati, zabavljači i animatori! Vatreni show, vilenjaci te Jelka i
Djed Božičnjak na štulama čekaju vas na Loparu!
20,00 – 21,00 Dolazak Djeda Božičnjaka
- Reci Djedu Božičnjaku svoju adventsku želju, možda ti se
baš ostvari!
21,00 Paljenje 1000 prskalica!
21,15 – 22,30 Zabavni glazbeni program: JACQUES HOUDEK
- najbolji hrvatski vokal mlađe generacije, dobitnik prestižnih
glazbenih nagrada i stalno prisutan na listi 10 najizvođenijih
izvođača u Hrvatskoj! Pet srebrnih ploča te po jedna zlatna,
platinasta i dijamantna i više su nego dovoljan razlog za
uživanje u glazbenoj bajci na Loparu!
22,30 Zabavni glazbeni program: Xmass DJ Petar
Uz božićne hitove zabava se nastavlja do kasno u noć

- Besplatan parking na lokaciji Mašimova škuja
- Osiguran besplatan kombi prijevoz Trg Fontana - Stari grad
Upozorenje: Ponesite kape, šalove i rukavice. Garantiramo sniježni Advent!

Buzetska božićna čarolija

U prosincu će se u Buzetu održati dvadesetak blagdanskih programa namijenjenih svim dobnim skupinama. Programi započinju od 3. prosinca a traju sve do 31. prosinca kada se po prvi puta, u organizaciji Društva Naša djeca Buzet organizira i Doček u podne za djecu.

Uz nove programe kao što su prosinačke pričaonice “Pod božićnom jelkom” u novoj Gradskoj knjižnici u Buzetu te orijentacijskog natjecanja “Obiteljska potraga za božićnom čarolijom”, je i mnoštvo tradicionalnih programa. U organizaciji sudjeluju: Grad Buzet, Pučko otvoreno učilište “Augustin Vivoda” Buzet, Turistička zajednica Grada Buzeta, Park d.o.o. Buzet, Dječji vrtić “Grdelin” Buzet, Društvo Naša djeca Buzet, MO Vrh, GD “Sokol” Buzet, Osnovna škola “Vazmoslav Gržalja” Buzet, Vokalna skupina “Vetta” Vrh, ŽKUD “Renato Pernić” Roč


PROGRAM:

 

3.12.2019.        11.00 sati        “Pod božićnom jelkom 1”, prosinačka pričaonica

Buzet, Gradska knjižnica

 

5.12.2019.        17.00 sati        Doček Sv. Nikole

Buzet, Trg Fontana

 

9.12.2019.        18.00 sati        Božićna priča, kazališna predstava za djecu

Buzet, Narodni dom

 

10.12.2019.        11.00 sati        “Pod božićnom jelkom 2”, prosinačka pričaonica

Buzet, Gradska knjižnica

 

11.12.2019.        18.00 sati        “Blagdanska paleta”, božićno-novogodišnja              

 Buzet, Narodni dom                  izložba radova buzetskih likovnih stvaratelja        

 

13.12.2019.        17.00            Školska blagdanska priredba PŠ Vrh

Vrh, osnovna škola


 

13. i 14.12.2019.    17.00 sati        Advent na sjeveru

Buzet, Stari grad

 

14.12.2019.        17.00 sati        60. obljetnica ŽKUD-a “Renato Pernić” Roč

Roč, Dom kulture 

 

15.12.2019.         18.00 sati        Božićni koncert: Vokalna skupina “Vetta” i gosti

Vrh, Župna crkva 

 

16.12.2019.        17.00 sati        Školska blagdanska priredba PŠ Roč

Roč, osnovna škola

 

17.12.2019.        11.00 sati        “Pod božićnom jelkom 3”, prosinačka pričaonica

Buzet, Gradska knjižnica

 

19.12.2019.        17.00 sati        Školska blagdanska priredba MŠ Buzet

Buzet, osnovna škola

 

20.12.2019.        9.30 i 10.30 sati    Vrtuljak želja, kazališna predstava za djecu

Buzet, Narodni dom

 

21.12.2019.        19.30 sati        Novogodišnja čestitka, koncert GD “Sokol” i gostiju

Buzet, Narodni dom               


 

22.12.2019.        17.00 sati        Božićno-novogodišnji koncert ŽKUD-a “Renato Pernić” Roč i gostiju

Roč, Dom kulture   

 

24.12.2019.        18.00 sati        Badnjak na Vrhu

Vrh, Župna dvorana i trg

 

27.12.2019.        19.00 sati        “Glazbeni dar”, blagdanski koncert Mješovitog 

Buzet, Župna crkva                   pjevačkog zbora “Sokol” Buzet, klape  Pinguentum i Mješovite vokalne skupine   Carrilon ZT Pula 

 

30.12.2019.        11.00 sati        “Potraga za božićnom čarolijom - obiteljska potraga za blagom”, orijentacijsko natjecanje za djecu

Buzet, terasa nasuprot Narodnog doma   


 

31.12.2019.        11.30 sati        Doček za djecu u podne

Buzet, terasa nasuprot Narodnog doma 

Bodovne liste za studentske stipendije

Grad Buzet srednjoškolcima i studentima u školskoj/akademskoj 2019./2020. godini dodjeljuje sveukupno 122 stipendije, od toga 45 učeničkih i  77 studentskih stipendija. 

Ove akademske godine 37 je studenata ostvarilo pravo na nastavak primanja stipendije bez ponavljanja natječajnog postupka, 22 stipendije dodijeljene su studentima koji se školuju za zanimanja prirodnih i tehničkih znanosti a 18 stipendija studentima koji se školuju za zanimanja društvenih i humanističkih znanosti.   

Bodovne liste prvenstva utvrdilo je Povjerenstvo za dodjelu stipendija, sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata (“Službene novine Grada Buzeta”, broj 5/19) među kojima su najvažniji prosjek ocjena i godina studiranja/školovanja. 

Visina stipendije za srednjoškolce koji pohađaju Srednju školu Buzet iznosi 200,00 kuna, za učenike koje se školuju izvan buzetskog područja za četverogodišnja usmjerenja, izuzev gimnazijskih usmjerenja 400,00 kuna, dok je visina stipendije za učenike koji pohađaju trogodišnja industrijska i obrtnička zanimanja izvan buzetskog područja ove školske godine povećana te iznosi 500,00 kuna mjesečno zbog deficita radne snage navedenih obrazovnih programa na tržištu rada. Potpora srednjoškolcima u obrazovanju za posebne programe iznosi 400,00 kuna mjesečno. Visina studentske stipendije je 600,00 kuna mjesečno, koliko iznosi i stipendija za utvrđeno deficitarno (srednjoškolsko) zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege, dok za studente ovoga deficitarnog usmjerenja visina stipendije iznosi 900,00 kuna mjesečno.

Potpisivanje ugovora sa studentima održat će se 24. prosinca 2019. godine u 10.00 sati u Narodnom domu u Buzetu (gradska vijećnica).

Molimo stipendiste da se odazovu pozivu. 

Bodovne liste možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Zaključak Povjerenstva za dodjelu stipendija o ostvarivanju prava bez ponavljanja natječajnog postupka

Bodovna lista prvenstva za studente prirodnih i tehničkih usmjerenja

Bodovna lista prvenstva za studente društvenih i humanističkih usmjerenja

Istarska županija pomaže nezaposlenima

Više od 500.000 kuna za samozapošljavanje

Istarska županija je objavila novi Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja. Radi se o jednoj u nizu mjera koje Istarska županija proteklih godina kontinuirano provodi, a sve s ciljem jačanja poduzetništva te posljedično dodatnog razvoja istarskog gospodarstva.

Potpora je namijenjena svim nezaposlenim osobama bez obzira na dužinu nezaposlenosti, radni staž, zanimanje i kvalifikaciju. Također, potporu za samozapošljavanje mogu koristiti sve nezaposlene osobe koje ne trebaju biti prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, već je dovoljno da ispune propisan obrazac gdje svojim potpisom potvrđuju da su nezaposleni.

Potpora na temelju ovog Javnog poziva može se odobriti i osobama koje namjeravaju koristiti potporu za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ali pod uvjetom da se neće ostvariti financijska sredstva za iste stavke troškovnika koje će se financirati ovom potporom.

Da bi se ostvarila mogućnost za poticaje za samozapošljavanje prije svega potrebno je  sastaviti dobar poslovni plan i troškovnik. Popunjenost poslovnog plana, financijska održivost projekta, procjena konkurencije na tržištu i sve ostalo u poslovnom planu se ocjenjuje.

Uz poslovni plan potrebno je sastaviti i troškovnik iz kojeg je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta. To su troškovi koji se odnose na registraciju poslovnog subjekta, troškovi nabave opreme, troškovi računovodstvenih usluga, troškovi zakupa poslovnog prostora te troškovi doprinosa i drugo.

Detalji javnog poziva dostupni su na sljedećoj poveznici

Info dani za udruge

U Puli se u organizaciji Zaklade za poticanje partnerstva i organizacija civilnog društva od 25. studenoga do 3. prosinca organiziraju Info dani za udruge u Istri. 

Program Info dana 2019. dostupan je  OVDJE

Javna rasprava o prijedlogu Proračuna Grada Buzeta za 2020. i Projekcije za 2021. i 2022. godinu

Javna rasprava traje od 22. studenog do 9. prosinca 2019. godine.

U navedenom roku zainteresirani mogu svoje primjedbe i prijedloge dostaviti Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta koji će sastaviti izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti gradonačelniku na razmatranje i prihvaćanje.

Gradonačelnik će razmatrati primjedbe i prijedloge te opravdane nastojati ugraditi u prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu uz napomenu da Proračun treba biti donesen do kraja kalendarske godine tako da stupi na snagu i da se može primijeniti od 1. siječnja 2020. godine.

ZAKLJUČAK

Dokumente možete pronaći na sljedećoj poveznici

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje korištenja OIE u turizmu - za iznajmljivače i OPG-ove

Raspoloživa sredstva po pozivu iznose 18 milijuna kuna, a ovisno o lokaciji nekretnine iznajmljivača i OPG-a, za sustave mogu dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, i to do 70.000 kuna s PDV-om iznajmljivači i do 200.000 kuna s PDV-om OPG-ovi.

KOJI SU OPRAVDANI TROŠKOVI?

Opravdani su troškovi oni koji su nastali nakon objave Poziva u Narodnim novinama i to za:

1. nabavu i ugradnju FNE: fotonaponski pretvarači (moduli) stupnja korisnog djelovanja najmanje 15%, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), akumulatori   električne energije, oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.), ostala oprema za pravilan rad sustava (opremanje obračunskog mjernog mjesta, …) i pripadajući građevinski radovi za ugradnju prethodno navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …) i

2.   stručni nadzor radova.

PDV je opravdani trošak ukoliko nije nadoknadiv.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Registrirani iznajmljivači i obiteljska poljoprivredna gospodarstva registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga (OPG-ovi), koji dostave pravodobni i cjeloviti Zahtjev za korištenje sredstava Fonda u skladu s uvjetima Poziva, ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

1.  sukladno pozitivnim zakonskim propisima raspolažu:
      -  Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili
      -  Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u,
2.  imaju prebivalište na području Republike Hrvatske (iznajmljivači i nositelji OPG-a),
3.  ulažu vlastita sredstva u provedbu projekta za koji se dodjeljuju sredstva Fonda,
4.  nemaju nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
5.  nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
6.  ostvaruju pravo na potporu prema Programu dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije,
7.  nisu poduzetnici u teškoćama,
8.  udovoljavaju i drugim uvjetima utvrđenim Pozivom, te,
9.  sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u provedbi projekta.

 

DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA

Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna  dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom podnositelja zahtjeva, uz naznaku: „JP FNE U TURIZMU 2019.“,
Dostavlja se na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
:
•  preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili
•  osobno u pisarnicu Fonda na istoj adresi.

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje dana 20. studenog 2019. godine u 09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva – sukladno Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava (na mrežnim stranicama: www.fzoeu.hr).
Iznajmljivač/nositelj OPG-a može, u roku za dostavu Zahtjeva:
1.  dopuniti Zahtjev koji ne sadrži svu obveznu dokumentaciju, s (preporuča se, nije obavezno) ispunjenim i potpisanim obrascem ''Dopuna dokumentacije'', (koji se nalazi uz Prijavni obrazac), ako je Poziv otvoren
2.  odustati od Zahtjeva svojom ispunjenom i potpisanom ''Izjavom o odustajanju'', (koja se nalazi uz Prijavni obrazac) i
3.  dostaviti Fondu novi Zahtjev, nakon što je odustao od prethodnog, ako je Poziv otvoren.

Nije dopušteno mijenjati Zahtjev za sufinanciranje na način kojim se povećavaju tražena bespovratna sredstva Fonda.
Dan i vrijeme zaprimanja potpune obvezne dokumentacije smatra se danom i vremenom zaprimanja Zahtjeva sa svom potpunom dokumentacijom.
Korisnici imaju rok od 12 mjeseci za ugradnju sustava i dostavu potpune dokumentacije Fondu za isplatu.

Detalje o javnom pozivu možete pronaći OVDJE

Info dan za poduzetnike početnike u HGK - ŽK Pula

Poštovani,

obavještavamo Vas da Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Pula organizira Info dan za poduzetnike početnike, koji će se održati u utorak, 3. prosinca 2019. godine, s početkom u 10:00 sati, u prostorijama HGK - ŽK Pula, Carrarina 5, Pula. 

Cilj je upoznati nove poduzetnike i one koji to planiraju postati s prilikama koje im pruža program iz EU fondova ERASMUS, mjerama poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji, kreditnim programom Hrvatske banke za obnovu i razvitak te modulom e-Pokreni poslovanje platforme Digitalna komora HGK.

PROGRAM

Rezultati CEF TELEKOM PROJEKTA

CEF TELEKOM PROJEKT Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta In-LoRe – uvođenja elektroničkog računa u poslovanje tijela lokalne i područne samouprave

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kao CEF Telekom koordinator i partner projektu organiziralo je javno predstavljanje rezultata CEF projekta „Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities“ (In-LoRe) CEF Action No: 2017-HR-IA-0143.

 Svrha i cilj događanja bila je predstaviti široj javnosti i zainteresiranim dionicima eRačun i njegovo uvođenje u procese javne nabave u Republici Hrvatskoj, novi zakonodavni okvir i europsku normu za eRačun te ujedno predstaviti i In-LoRe projekt, kao i dosadašnje projekte i njihove ključne rezultate koji su postignuti provođenjem projekta kroz CEF Telekom program.
 
Događanje je pružilo voditeljima projekta da pobliže upoznaju sudionike i javnost s eRačunom i njegovim uvođenjem u postupke javne nabave u Republici Hrvatskoj. Predstavljeni su koordinator kao nositelj projekta i 80 projektnih partnera, između kojih je i Grad Buzet, te pojedinosti o projektu;

 • 12 mjeseci trajanja projekta
 • Vrijednost projekta preko 1 miljun Eura
 • 4 glavne projektne aktivnosti
 • Najveći CEF Telekom partnerski konzorcij

65 projektnih partnera registrirano na središnji portal „eRačun za obveznike javne nabave” u svrhu omogućavanja zaprimanja i obrade elektroničkih računa usklađenih s Europskom normom (EN) i provođenja postupka obračuna/likvidacije eRačuna.
54 projektna partnera izvršila prilagodbe za zaprimanje i obradu elektroničkih računa usklađenih s Europskom normom (EN) te integrirani s platformom „eRačun za državu”. Provedeni su treninzi projektnih partnera i ostalih ključnih dionika – cca 30 radionica, a educirano je cca 1000 subjekata.
Također su se sudionici podsjetili na zakonodavni okvir, modele razmjene eRačuna koji su najčešći u Republici Hrvatskoj, funkcionalnost nacionalne centralne platforme za razmjenu eRačuna sukladno europskoj normi za eRačun. Sudionicima je također prezentiran CEF Telekom program, dosada završeni i prijavljeni projekti (eInvoicing, eDelivery, eProcurement, Cyber Security), gradivni blokovi CEF Telecom te natječaji koji su otvoreni do 14. studenog 2019. u svrhu korištenja tehnologija za konkurentnije i sigurnije digitalno gospodarstvo, s posebnim naglaskom na buduće projekte koje će provoditi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Predavanje “Ljubav i granice u odgoju djece” u Dječjem vrtiću Grdelin

U Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet 26. studenoga 2019. godine u 17.00 sati održat će se predavanje i radionica za roditelje “Ljubav i granice u odgoju djece”. Predavač: prof. psihologije Darko Sambol.

Cilj radionice je pružiti podršku i pomoć roditeljima u njihovoj roditeljskoj ulozi.

Vrijeme trajanja radionice je 2 školska sata, a broj sudionika je ograničen.

Prednost prijave imaju roditelji koji imaju djecu do 5. godine života, a ukoliko bude slobodnih mjesta mogu se uključiti i ostali.

Prijave su na oglasnim pločama vrtića.

Buzet i ove godine obilježava Međunarodni dan palčića

Četvrtu godinu za redom u Buzetu će se 17. studenoga obilježiti Međunarodni dan svjesnosti o prijevremenom rođenju. U 16.30 u Narodnom domu održat će se kazališna predstava za djecu "Pale sam na svijetu" u produkciji Teatra Naranča iz Pule koji poklanja predstavu buzetskim palčićima i njihovim gostima. U 17.30 za palčiče i njihove obitelji organizirano je druženje u Hotelu Fontana. Kao i ranijih godina tog će dana buzetska starogradska jezgra biti osvjetljena ljubičastom bojom.

Prijave za božićne poklon pakete - poziv roditeljima

Društvo Naša djeca Buzet poziva roditelje djece rođene između 1. travnja 2013. i 31. prosinca 2018. godine, koja ne polaze Dječji vrtić "Grdelin" Buzet, a imaju prebivalište na području Grada Buzeta, da se do 24. studenoga 2019. godine jave na e-mail adresu dnd.buzet@gmail.com radi sastavljanja popisa djece za dodjelu božićnih poklon paketa. 

Prijevozne navike u Istri – provedba ankete

Poštovani,

Istarska razvojna agencija jedan je od partnera na projektu ICARUS koji je započeo s provedbom 1. siječnja 2019., a predviđeno trajanje je 30 mjeseci.

Kako je jedna od aktivnosti projekta Identifikacija nedostataka i potreba u području mobilnosti Istarske županije, molimo zainteresiranu javnost da ispuni anketu o navikama putnika i korištenju različitih oblika prijevoza (web objava).

Rezultati gore navedene ankete koristit će se za daljnji razvoj projektnih aktivnosti, a čiji je cilj povezivanje obale, unutrašnjosti i prekograničnog područja „zelenim“ oblicima prijevoza, utjecaj na promjenu navika putnika te razvoj MaaS koncepta.

Za sva dodatna pojašnjenja o projektu ICARUS, „Via Istra“ projektu te pitanja o anketi, možete se obratiti na: claudia.pucic@ida.hr.

 

Zahvaljujemo na suradnji.

Besplatni tečajevi stranih jezika

Obavještavamo Vas da se u sklopu projekta REI II započinje sa provođenjem aktivnosti pod nazivom „Intervencije na tržištu rada Istarske županije“, a u sklopu kojeg je i organizacija besplatnih specijaliziranih tečajeva stranih jezika za engleski, njemački i talijanski jezik.

Radionice su namijenjene osobama koje se namjeravaju zaposliti u sektoru turizma i ugostiteljstva, a prvenstveno za konobare i sobarice. Planirano je da se provode u 4 istarska grada, a trenutno se vrše upisi za Pulu i Labin.

 

Uvjeti za upis:

 Nezaposlene osobe

•             do 29 godina starosti

•             žene svih dobi

•             osobe s invaliditetom

Provoditelj radionica : Diopter – Otvoreno učilište Pula

PLAKAT

Nova sezona Startup akademije: Najbolji timovi natječu se za 20.000 kuna

Nakon prvog izdanja u kojem je sudjelovalo preko 300 sudionika i 50 predavača, kreće nova sezona Startup akademije!

Zasigurno prava mala startup revolucija u Istri, a organizatori za drugo izdanje najavljuju brojne novosti.

Sudionicima će podršku pružati mentori iz različitih područja (marketing, IT, financije, prodaja i dr.), uključuju se i međunarodni predavači i investitori, povećava nagradni fond, a najbolji timovi imat će podršku u razvoju i realizaciji i nakon samog završetka akademije.

Bez obzira na to da li se već bavite poduzetništvom, ili tek trebate realizirati svoju ideju, na Start-Up akademiji pronađite ono što vam je potrebno: poduzetnička znanja, sve pogodnosti koje vam se nude, razmjenu iskustva i ideja i mogućnost sklapanja novih poslovnih suradnji.

Valja naglasiti da je akademija namijenjena i onima koji trenutno nemaju poslovnu ideju, ali su željni dodatne edukacije i networkinga.

Ovogodišnja akademija se u Buzetu  održava u periodu od 12. - 14. studenoga 2019. godine u terminu od 16:00 do 20:00 sati u Vijećnici Narodnog doma, Pučko otvoreno učilište ''Augustin Vivoda'', II. istarske brigade 2, 52420 Buzet.

Prijave su otvorene na sljedećem linku, a prijaviti se možete do 11. studenoga 2019. godine.

Organizatori su Start-Up udruga, Istarska razvojna agencija (IDA) te 7 gradova i općina u kojima se ista održava. Partneri projekta su Zagrebačka banka, HBOR, SAS knjigovodstvo, 360 agencija i Amfiteatar. Medijski pokrovitelji su TV Nova, Glas Istre, Radio Pula, eIstra.info i portal InspireMe.hr.

Sudionici akademije koji imaju ideju (pojedinačno ili timski), imaju je priliku razraditi kroz radionice te mentorstvo profesionalaca te dobivaju podršku za njenu realizaciju.

U svakom gradu proglašavaju se najbolje ideje, koje ulaze u Grand Finale na kojem se odabiru pobjednici koji dobivaju vrijedne nagrade (mentorstvo, početni kapital i opremu).

Nagradni fond iznosi 20.000kn, a u cijelosti ga osigurava Istarska razvojna agencija povodom 20 godina postojanja! Odluku o pobjednicima donijeti će žiri sastavljen od domaćih i međunarodnih investitora, bankara, poduzetnika te potpornih i obrazovnih institucija.

Sadržaj programa

 • Pametno poslovno planiranje – savladajte poslovni plan: stavite na papir i evaluirajte svoju poslovnu ideju. U sklopu akademije svi koji imaju vlastitu ideju tako će imati priliku izraditi poslovni plan namijenjen procjeni opravdanosti svog ulaganja, ali i za dobivanje kredita odnosno investicije.
 • Zakonodavni okvir i pravni oblici poduzetništva – Što osnovati, poduzeće ili obrt? Koji pravni oblik izabrati? Kako odrediti poslovno ime? Naučite kako osnovati trgovačko društvo, kako obrt, koliki su troškovi osnivanja, godišnji fiksni troškovi, plaća i ostale obaveze.
 • Kako prezentirati poslovnu ideju – pripremite se za prezentaciju svog projekta investitorima i poslovnim partnerima. Otkrijte kako u malo vremena mnogo reći i prodati svoju ideju dok je ona još uvijek samo u vašoj glavi.
 • Digitalizacija poslovanja i prodaje – kako prodati online, kako se uspješno uhvatiti u koštac s digitalnim marketingom (Facebook, Instagram, LinkedIn) i Google AdWordsima te kako napraviti web stranicu saznat ćete u ovom predavanju.
 • Pogodnosti za poduzetnike – potpore, krediti za poduzetnike, potporne institucije i savjetodavna potpora – saznajte gdje ih tražiti, koga pitati i kako iskoristiti sve što vam se nudi.

Predavači

Ove teme i njihove poslovne priče predstavit će vam 60-ak poduzetnika i stručnjaka iz prakse kroz dinamične edukacije, radionice i panel predavanja.

Neki od brojnih predavača su Deniz Zembo (Hotel Amfiteatar), Gustavo Vilera (Oradian), Sven Maričić (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli), Amel Hadžipašić (Start-Up udruga), Matej Šimunić, Tiziana Paris, Sanja Ferković Cetina (odvjetnički ured Tiziana Paris), Adisa Kljajić (Ad Stamina), Mateo Gobo (Gobo Creative Solutions), Cinzia Zubin (HBOR), Silvano Puhar (Brist), Ivan Sapundžić (360 agencija), Claudia Pučić (Istarska razvojna agencija), Karlo Stovrag…

Za koga je namijenjena akademija?

Startup akademija namijenjena je za studente, poduzetnike, profesionalce, zaposlene i nezaposlene osobe te sve ostale zainteresirane za pokretanje ili uspješno vođenje postojećeg poslovanja. Namijenjena je i onima kojima trenutno nemaju poslovnu ideju, ali su željni dodatne edukacije iz navedenih područja.

Što dobivaju sudionici?

Nakon tri dana sudjelovanja u programu Startup akademije dobivate certifikat o akademiji, ali i mnoštvo informacija i kontakata koji će vam pomoći u uspješnom pokretanju ili nastavku poslovanja.

Što dobivaju poduzetnici početnici? 

Za njih je Startup akademija edukativno-mentorski program koji im može pružiti podršku za početnu fazu poslovanja.

Što dobivaju postojeći poduzetnici?

 Oni na Startup akademiji mogu upoznati brojne inovativne modele i njihove primjene u praksi, dobiti informacije za uspješno vođenje poduzeća i rast, povezati se i sklopiti suradnje s ostalim poduzetnicima, pronaći kupce i dobavljače te potencijale zaposlenike.

Način prijave

Prijaviti se možete putem ispunjavanja prijavnog obrasca na linku. Zbog velikog interesa, a ograničenog mjesta za sudjelovanje preporuka je da prijavu izvršite što ranije.

Nakon uspješne prijave, neposredno pred početak akademije u gradu za koji ste se prijavili, obavijestit ćemo vas o detaljima i programu.

Više informacija

Novosti o Startup akademiji pratite na facebook stranicama, a za upite se možete javiti i na mail: akademija.startup@gmail.com ili na 098 965 2335.

Bodovne liste prvenstva za učenike koji ostvaruju pravo na stipendiju za školsku 2019./20. godinu

Sukladno člancima 15. i 16. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata ("Službene novine Grada Buzeta", broj 5/19) te sukladno Zaključku o broju i visini mjesečnog iznosa stipendije za školsku/akademsku 2019./2020. godinu ("Službene novine Grada Buzeta", broj 6/19, KLASA: 602-01/19-01/23, URBROJ: 2106/01-03-01-19-6 od 30. listopada 2019. godine), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Buzeta na sjednici održanoj 29. listopada 2019. godine donosi Bodovne liste prvenstva za učenike Srednjih škola koji ostvaruju pravo na stipendiju Grada Buzeta za školsku 2019./2020. godinu.

ZAKLJUČAK Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Buzeta o ostvarivanju prava na učeničku stipendiju bez ponavljanja natječajnog postupka

BODOVNA LISTA - za učenike gimnazijskog usmjerenja koji pohađaju Srednju školu u Buzetu,

BODOVNA LISTA - za učenike koji se školuju u Srednjoj školi Buzet za strukovna četverogodišnja usmjerenja (tehničari za električne strojeve s primijenjenim računalstvom),

BODOVNA LISTA - za učenike koji se školuju izvan Grada Buzeta za trogodišnja industrijska i obrtnička zanimanja,

BODOVNA LISTA - za učenike koji se školuju izvan Grada Buzeta za sva četverogodišnja usmjerenja, izuzev gimnazijskih usmjerenja,

BODOVNA LISTA - za učenike trogodišnjih obrtničkih zanimanja koji se školuju u Srednjoj školi Buzet,

BODOVNA LISTA- za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja na području Grada Buzeta, za usmjerenje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege,

Subvencioniranje troškova prijevoza i smještaja učenicima srednjih škola

Gradonačelnik Grada Buzeta je dana 30. listopada 2019. godine donio Odluku o kriterijima i načinu subvencioniranja troškova prijevoza odnosno smještaja redovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2019./20.

Pravo na subvenciju troškova temeljem ove Odluke ostvaruju redoviti učenici srednjih škola koji po prvi puta polaze tekuću školsku godinu, imaju najmanje godinu dana prebivalište na području Grada Buzeta, a koji ne ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske i Odluke o provođenju odluke Vlade u Istarskoj županiji.

Zahtjev za ostvarivanje prava temeljem ove Odluke dostavlja se na obrascu koji se može preuzeti u nadležnom upravnom tijelu ili OVDJE.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15. studenoga 2019. godine.

Više o samoj Odluci možete pronaći na sljedećoj poveznici:

ODLUKA

POZIV NA EDUKACIJU “DRUŠTVENE MREŽE KAO GLAVNI KOMUNIKACIJSKI KANAL”

Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o. poziva Vas na jednodnevnu edukaciju na temu „Društvene mreže kao glavni komunikacijski kanal” koja će se održati u Pučkom otvorenom učilištu Augustin Vivoda, Gradska vijećnica, Narodni dom, na adresi II. istarske brigade 2, 52420 Buzet, u srijedu, 30. listopada 2019. godine, od 10:00 do 16:00 sati. 

Cilj je objasniti utjecaj komunikacije u svakodnevnom životu putem društvenih mreža kao što su Facebook, Instagram i YouTube. Danas statistika pokazuje da je komunikacija ovim kanalima premašila vrijeme provedeno u prostorijama društvenog karaktera kao što su kafići i restorani, te će se kroz edukaciju osvijestiti kako iskoristiti prednosti društvenih mreža u poslovanju bez negativnih efekata te kako doći do novih i postojećih kupaca ali i održavati tu digitalnu vezu.

Edukacija je namijenjena svim malim i srednjim poduzetnicima, obrtnicima i poduzetnicima početnicima te onima koji će to tek postati. Voditelj je Dejan Hren, digitalni kreativac, poduzetnik, magistar ekonomije koji se od 2002. godine bavi digitalnim kanalima komunikacije i produbljivanja odnosa klijenata s potrošačima putem analiza potražnje i navika potrošača.

Edukacija je besplatna za sve sudionike, a prijava je obvezna zbog bolje organizacije te ograničenog broja sudionika. Ako ste zainteresirani, prijavu izvršite na sljedećoj poveznici, najkasnije do utorka 29. listopada 2019. godine.

Za sve dodatne informacije molimo obratite se Jeleni Nikolić putem e-maila jelena.nikolic@ida.hr ili na broj telefona +385 52 381 900.

PROGRAM

ISKAZ INTERESA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU GRADA BUZETA

U svrhu provođenja javnih natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta, gradonačelnik Grada Buzeta, objavljuje slijedeći

JAVNI POZIV

ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA BUZETA

 

U cilju ispitivanja zainteresiranosti poljoprivrednika, upućuje se javni poziv za iskazivanje interesa za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta.

Zainteresirani mogu u roku od 21. listopada 2019. do 31. prosinca 2019. godine iskazati svoj interes za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta na obrascu u prilogu ovoga Poziva. Isti se može ispuniti putem linka na web stranici Grada Buzeta, predati poštom ili osobno svakim radnim danom u vremenu od 07:00 do 15:00 sati u prostorijama Grada Buzeta, soba br. 13 (pisarnica), II. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili na email: iris.jakac@buzet.hr.

Prikupljeni podaci  služit će isključivo u informativne svrhe radi utvrđivanja postojanja interesa za pojedine katastarske čestice, a u svrhu dobivanja informacija za raspisivanje javnih natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Buzeta, te ne obvezuju Grad Buzet za dodjelu istih.

POPIS ČESTICA koje su obuhvaćene Programom raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta

OBRAZAC za iskaz interesa

Link za online popunjavanje obrasca: http://ebuzet.com/pz/  

Sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala prema socijalnom kriteriju

Gradonačelnik Grada Buzeta je dana 17. listopada 2019. godine donio Odluku kojom se utvrđuju uvjeti i postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala prema socijalnom kriteriju za učenike osnovne škole koji imaju prebivalište na području Grada Buzeta  u školskoj 2019./20. godini.

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2019. godine.

Više detalja o Odluci te pripadajuće obrasce za prijavu možete pronaći na sljedećim poveznicama: 

ODLUKA

ZAHTJEV

IZJAVA_JEDNORODITELJSKA OBITELJ

IZJAVA O NEOSTVARIVANJU PRIHODA

PREDSTAVLJANJE NACRTA STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA TURIZMA NA PODRUČJU GRADA BUZETA 2020. – 2026.

U četvrtak dana 10.10.2019. godine u prostorijama gradske vijećnice Grada Buzeta (Narodni dom, II. istarske brigade 2) s početkom u 18:00 sati održati će se predstavljanje nacrta strateškog plana razvoja turizma na području Grada Buzeta za razdoblje 2020. – 2026. Predstavljanje strateškog plana održati će stručnjaci iz Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije, koji su ujedno i autori strateškog plana razvoja turizma.

Strateški plan razvoja turizma na području Grada Buzeta za razdoblje 2020. – 2026. je dokument koji objedinjuje sve segmente turizma na području Grada Buzeta, planirana ulaganja u turizmu, projekte u turizmu i sl. Izrađivati će se po načelu Integriranog pristupa, a posebice u smislu participativnog sudjelovanja koji omogućuje sudjelovanje građana u donošenju odluka i kasnijoj provedbi strateškog dokumenta. Prilikom izrade dokumenta sudjelovati će cijela javnost, uključujući stanovnike Grada Buzeta, djelatnike u turizmu i poduzetnike, civilno društvo i druge. Osim njih, sudjelovati će i posebno osnovana radna skupina koja će biti sačinjena od predstavnika iz različitih javnih ustanova, privatnih poduzeća u turizmu, civilnog društva i sl.

Više o projektu i strateškom planu na sljedećoj poveznici: http://www.buzet.hr/novosti/detaljno/gradu-buzetu-odobrena-eu-sredstva-za-izradu-strateshkog-plana-razvoja-turiz

STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA NA PODRUČJU GRADA BUZETA ZA RAZDOBLJE 2020. – 2026.  FINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE IZ EUROPSKOG POLJOPRIVREDNOG FONDA ZA RURALNI RAZVOJ

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA  2014. – 2020.

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Bogat program Dječjeg tjedna u Buzetu

Od 7. do 13. listopada održava se Dječji tjedan. Zahvaljujući Druptvu Naša djeca Buzet te ostalim ustanovama i volonterima i ove godine najmlađi Buzećani uživat će u bogatom programu i mnogobrojnim aktivnostima.

U subotu “Petrapilosa luminosa”

U  novouređenom kaštelu Petrapilosa u subotu 5. listopada 2019. s početkom u 18.30 održat će se umjetničko-glazbena večer "Petrapilosa luminosa". Performans svjetlosnih instalacija održat će austrijski umjetički duo Circus Lumineszenz, nakon čega će koncert održati poznata istarska kantautorica Elis Lovrić. Za posjetitelje je organiziran besplatni autobus od podnožja kaštela. Autobus će voziti od 18.00 sati. 

Ulaznice se mogu nabaviti u pretprodaji (od četvrtka 3. listopada) u Gradskoj knjižnici Buzet (četvrtak od 12.00 do 19.00 sati i petak od 9. 00 do 15.00 sati) te u POU "A. Vivoda" Buzet (8.00 do 15.00 sati) po cijeni od 30 kn te na dan manifestacije na kaštelu Petrapilosa po cijeni od 40 kn.

Organizator mnifestacije je Pučko otvoreno učilište "Augustin Vivoda" Buzet uz partnerstvo Austrijskog kulturnog foruma Zagreb, a pokrovitelji su Istarska županija - Upravni odjel za turizam i Grad Buzet.

CIRCUS LUMINESZENZ je austrijski umjetnički projekt dvoje umjetnika iz Beča, Nine Fountedakis (umjetnice i art-terapeutkinje) i Lea Bettinellija (glazbenika i multimedijalnog umjetnika) koji rade na području tehnologije i kreativne kulture s multimedijalnim performansima, uglavnom interaktivnim instalacijama.

ELIS LOVIRĆ je poznata istarska kantautorica i glumica, jedinstvena izvođačica i vlasnica nekoliko prestižnih domaćih i međunarodnih nagrada: Rektorove nagrade koju je dobila 1991. g. za ulogu Fanice u predstavi Vježbanje života u HNK ''Ivan pl. Zajc'' Rijeka, nagrade ''Premio alla vocazione'' koju je osvojila 1992.g. za ulogu Agneze u Agnezi božjoj u Montegrotto-Italija, te nagrade kritike za najbolju izvedbu rumunjske pjesme Lili si pustiul na međunarodnom festivalu ''The Golden Stag'' 1995.g. u Rumunjskoj. Osim što je primila brojne nagrade i priznanja, pružila joj se prilika surađivati i s oskarovcima Vincenzom Ceramijem, Gabriellom Pescucci i Dante Ferrettijem s kojima je radila u mega produkciji talijansko-američkog mjuzikla ‘’Francesco il musical’’ 2000.g. zahvaljujući kompozitoru Cirque de Soleila Benoit Jutras koji ju je izabrao.

20 milijuna kuna za proizvodnju energije na krovovima kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama. Programom su obuhvaćeni sustavi priključeni na mrežu, ali i „off grid“ sustavi, a ovisno o lokaciji se za sustav i stručni nadzor može dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 75.000 kuna.

Detalje o javnom pozivu možete pogledati na sljedećem linku:

http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/20_milijuna_kuna_za_proizvodnju_energije_na_krovovima_kuca/

Otvoren natječaj “Mali projekti za bolje sutra”

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva poziva udruge, ustanove i mjesne odbore koje imaju sjedište registrirano u gradovima i općinama članovima Fonda gradova i općina za 2019. godinu (Buzet, Buje, Labin, Novigrad, Pazin, Vodnjan, Poreč, Rovinj, Svetvinčenat, Vrsar, Marčana, Ližnjan, Medulin i Funtana ) te provode aktivnosti usmjerene na razvoj lokalne zajednice da se prijave na 2. Natječaj za financiranje malih projekata u zajednici ''Mali projekti za bolje sutra''.

Mali projekt podrazumijeva skupinu aktivnosti pokrenutu od strane skupine građana u lokalnoj zajednici koji djeluju kroz udruge, ustanove ili mjesne odbore za dobrobit šire lokalne zajednice. Cilj malog projekta je doprinijeti rješavanju konkretnih problema u lokalnoj zajednici.

Mali projekt se može provoditi u jednom od slijedećih prioritetnih područja:

1. Razvoj lokalne zajednice - u sklopu ovog prioritetnog područja financirat će se projekti koji imaju za cilj razvoj lokalne zajednice kroz osmišljavanje i pružanje društvenog sadržaja u cilju povećanja kvalitete života u lokalnoj zajednici. Naglasak je na uključenju građana u provedbu projekta, poticanje na volonterski rad te rješavanje konkretnih problema koje su građani određene lokalne zajednice istaknuli kao prioritetne za rješavanje

2. Očuvanje, valorizacija i promocija istarskog identiteta, tradicije, kulture i običaja - ovo prioritetno područje odnosi se na projekte koji imaju za cilj očuvanje, valorizaciju i promociju istarskog identiteta, tradicije, kulture i običaja. Aktivnosti koje se prijavljuju u sklopu ovog prioriteta moraju obuhavaćati tematiku istarskog identiteta, tradicije, kulture i običaja, a mogu biti radionice i edukacije za sve dobne skupine, okrugli stolovi, tribine, susreti, osmišljavanje novih društvenih programa za građane i ostale slične aktivnosti.

Najmanji iznos koji se može tražiti od Zaklade iznosi 5.000,00 kuna, dok najveći 20.000,00 kuna.

Sufinanciranje od strane Zaklade može biti do 100% vrijednosti prijavljenog projekta. Maksimalan broj potpora koji de se dodijeliti organizacijama koje imaju sjedište u istoj jedinici lokalne samoupravi je 3.

Detalji natječaja i natječajna dokumentacija dostupni su na sljedećem LINKU.

Raspisan natječaj za dodjelu stipendija

Obavještavamo sve učenike i studente da je dana 10. rujna 2019. godine gradonačelnik Grada Buzeta raspisao Natječaj za dodjelu stipendija za obrazovanje za školsku-akademsku 2019./2020. godinu (KLASA: 602-01/19-01/23, 2106/01-03-01-19-3).

Prijave za dodjelu stipendije, zajedno s pripadajućim prilozima, podnose se  u sljedećim rokovima:

-za učenike od 15. rujna do 1. listopada 2019. godine,

-za studente od 1. listopada do 15. listopada 2019. godine,

-za deficitarna zanimanja u razdoblju od 15. rujna do 15. listopada 2019.

Prijava s traženim prilozima dostavlja se osobno, putem pošte na adresu: Grad Buzet, 2. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili elektroničkim putem na web stranici: http://grad.buzet.hr/stipendije.

Više informacija, kao i obrasce prijave možete preuzeti sa sljedećih poveznica:

PRAVILNIK o stipendiranju učenika i studenata ("SNGB", br. 5/19)

ZAKLJUČAK O BROJU I VISINI MJESEČNOG IZNOSA STIPENDIJE ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2019./2020. GODINU

NATJEČAJ

OBRAZAC 1: PRIJAVA_REDOVNI NATJEČAJNI POSTUPAK

OBRAZAC 2: PRIJAVA_BEZ PONAVLJANJA NATJEČAJNOG POSTUPKA

OBRAZAC 3: IZJAVA

OBRAZAC 4: PRIJAVA_POTPORA U OBRAZOVANJU

50. znanstveni skup “Buzetski dani”

U petak, 13. rujna 2019. s početkom u 9.00 sati u buzetskoj gradskoj vijećnici održat će se 50. po redu znanstveni skup "Buzetski dani". Ovogodišnji skup posvećen je kaštelu Petrapilosa. Na znanstvenom skupu svoje radove predstavit će 16 predavača, a u 11.00 sati, u galeriji Narodnog doma otvorit će se i prigodna izložba u povodu 50 godina kontinuiranog održavanja znanstvenog skupa.

Organizator je Katedra Čakavskog sabora Buzet, a suorganizator Pučko otvoreno učilište "A. Vivoda" Buzet.

Buzet domaćin svečanog otvorenja Mjeseca hrvatske knjige 2019.

Svečano otvorenje Mjeseca hrvatske knjige 2019. održat će se u Buzetu. Tom će se prigodnom svečano otvoriti i novouređen prostor Gradske knjižnice Buzet. Svečanost će se održati 15. listopada 2019. godine u 13.00 sati u Gradskoj knjižnici.

Mjesec hrvatske knjige manifestacija je kojom se tijekom mjesec dana, od 15. listopada do 15. studenoga, nastoji na nacionalnoj, ali i na lokalnim razinama govoriti o knjizi, promicati čitanje te na različitim programima okupljati sve one koje knjiga istinski zanima. Ovogodišnja je manifestacija posvećena glazbi, a moto je "U ritmu čitanja!".

Pokrovitelj manifestacije je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, a organizator Knjižnice grada Zagreba.
 

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata povodom Subotine

Povodom manifestacija koje se održavaju tijekom obilježavanja Dana Grada Buzeta: "Buzetactive", "Subotina 2019., "Subotina po starinski 2019." i "Buzetski dani 2019.", gradonačelnik Grada Buzeta donio je odluku  kojom se određuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine "Restorani" i "Barovi" i odluku kojom se odobrava se obavljanje djelatnosti izvan ugostiteljskih objekata.
 

ODLUKA o radnom vremenu ugostiteljskih objekata povodom manifestacija u sklopu Subotine 2019.

ODLUKA o obavljanju djelatnosti izvan ugostiteljskih objekata povodom manifestacija u sklopu Subotine 2019.

ODLUKA o izmjeni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata povodom organizacije manifestacija u sklopu obilježavanja Dana Grada Buzeta „Subotina 2019.“

OBAVIJEST !!

Od 6. do 8. rujna u Buzetu se održava niz manifestacija u povodu obilježavanja dana Grada Buzeta.

Zbog najave cjelodnevnih pljuskova primorani smo OTKAZATI SUBOTINU PO STARINSKI koja se trebala održati u nedjelju 8. rujna 2019. Današnji i sutrašnji program bit će organiziran po planiranom rasporedu.

Povrat novca za kupljene ulaznice u pretprodaji moguće je ostvariti u Pučkom otvorenom učilištu Buzet uz predočenje računa.

Ispričavamo se svim sudionicima, suorganizatorima te posjetiteljima zbog izmjena programa i zahvaljujemo na razumijevanju.

ANI@StepRi Playpark - šestomjesečni program podrške poduzetnicima

STEP RI znanstveno tehnologijski-park Sveučilišta u Rijeci i INA d.d. pokrenuli su šestomjesečni program podrške kako bi omogućili poduzetnicima i poduzetnicima početnicima da svoju poslovnu ideju ili startup pretvore u održiv i uspješan posao.

ANI@StepRi Playpark je šestomjesečni program podrške koji su pokrenuli INA i Step Ri kako bi vam omogućili da svoju poslovnu ideju ili startup pretvorite u održiv i uspješan posao.

Podrška uključuje od „krova nad glavom“, preko edukacija iz poduzetničkih i poslovnih znanja i vještina, individualnog poslovnog savjetovanja i mentoriranja do novčane nagrade za najbolje te je potpuno besplatna.

ANI@StepRi Playpark je inkubator namijenjen pojedincima i timovima s idejom za pokretanje novog posla kao i onima koji su već osnovali poduzeće, ali još uvijek traže model održivog poslovanja ili način za brži rast.

Primaju se poslovne ideje iz svih područja, no posebno su zanimljive prijave koje rješavaju probleme u energetici, prometu, urbanom razvoju, turizmu, zdravlju i medicini te u području blockchaina, IoT „big data“ tehnologija, umjetne inteligencije (AI), virtualne realnosti (VR) kao i proizvoda široke potrošnje.

Sudionici u programu ANI@StepRiPlaypark će dobiti:

 • Šestomjesečno 24/7 korištenje zajedničkog uredskog prostora te mogućnost korištenja dvorana i sale za sastanke u zgradi Step Ri
 • Individualno poslovno savjetovanje i podrška profesionalnih mentora
 • Mogućnost razvojne i poslovne suradnje s najvećom hrvatskom kompanijom – Inom
 • Edukacije iz poduzetničkih i poslovnih znanja i vještina
 • Novčane nagrade najboljima - najbolji sudionici, pojedinci ili timovi, bit će nagrađeni novčanim nagradama u iznosima od 1 x 25.000 kn te 2 x 2.500 kn.

Prijave su otvorene od 03.09. do 30.09.2019. Za više informacija posjetite http://www.stepriplaypark.com.hr/.

Korisni linkovi

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
 • Grad Buzet
 • II. istarske brigade 11
 • 52420 Buzet