T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Novosti

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Buzeta

Gradsko vijeće Grada Buzeta, na temelju članka 31. stavka 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 47/19), Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta, Klasa: 021-01/19-01/5, Urbroj: 2106/01-01/01-19-11 od 13. lipnja 2019. godine, te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta, Klasa: 021-05/20-01/1, Urbroj: 2106/01-01/01-20-8, od 30. siječnja 2020. godine, objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Grada Buzeta

 

Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada  Buzeta u katastarskim općinama koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta predviđeno za zakup u katastarskim općinama:

1. k.o. Buzet

2. k.o. Črnica

3. k.o. Hum

4. k.o. Marčenegla

5. k.o. Račice

6. k.o. Roč

7. k.o. Salež

8. k.o. Senj

9. k.o. Sovinjak

10. k.o. Sovišćina

11. k.o. Svi Sveti

12. k.o. Vrh

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Buzet predviđene za povrat i ostale namjene daju se u zakup javnim natječajem na rok do pet godina, s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu ili do privođenja toga zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Buzet predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Zainteresirani se mogu u roku od 17. veljače 2020. do 18. ožujka 2020. godine prijaviti na javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta. Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: ''Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ne otvaraj'' na adresu Grada Buzeta, II. istarske brigade 11,52420 Buzet, najkasnije do 18. ožujka 2020. godine. Prijave pristigle nakon tog roka neće se uzeti u razmatranje.

JAVNI NATJEČAJ 

OBRAZAC PONUDE

GOSPODARSKI PROGRAM

IZJAVE

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta

Gradsko vijeće Grada Buzeta je dana 30. siječnja 2020. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta. 

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 29. ožujka 2020. godine.

Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora donosi sljedeće dokumente:

1. Redoslijed izbornih radnji MSGB - I

2. Obavezni obrasci MSGB - II

3. a. VMOGB - 1 (prijedlog liste - stranka)

3. b. VMOGB - 2 (prijedlog liste - birači)

3. c. VMOGB - 2-1 (popis birača koji podržavaju listu birača)

3. d. VMOGB - 3 (očitovanje o prihvaćanju kandidature)

3. e. VMOGB - 4 (izjava - birački odbori)

3. f. VMOGB - 4 A (izjava GIP)

3. g. VMOGB - 5 (rješenje o imenovanju BO)

3. h. VMOGB - 6 (rješenje o BM)

3. i. VMOGB - 7 (glasački listić)

3. j. VMOGB - 8 (zapisnik o radu BO)

3. k. VMOGB - 9 (zapisnik o radu GIP)

4. Odustajanje od kandidature MSGB - III

5. Promatrači MSGB - IV

6. Način uređenja biračkog mjesta MSGB - V

7. Glasanje birača koji ne mogu pristupiti na b.m. MSGB - VI

8. Imenovanje članova biračkih odbora MSGB VII

9. Podaci o sjedištu i kontaktima IP

10. Potreban broj potpisa za nezavisnu listu

Natječaj za imenovanje pročelnika

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08; 61/11; 04/18. i 112/19.) u daljnjem tekstu Zakon), članka 21.Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/17. i 7/19.) te točke II. Plana prijma u službu u upravnim tijelima Grada Buzeta za 2020. godinu, gradonačelnik Grada Buzeta objavljuje

NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta

 

1. Pročelnik - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta.

 

2. Stručni i drugi uvjeti za raspoređivanje na radno mjesto:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili tehničke struke,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
 • položen državni stručni ispit,
 • dobro poznavanje najmanje jednog stranog jezika,
 • dobro poznavanje rada na računalu.

 

Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.) stručne uvjete ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

 

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

 

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenoga pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s dokazima.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenih ovim natječajem (preslika),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao), u ukupnom trajanju od najmanje 5 godina.
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseca),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu ( preslika svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj u čijem je programu obuhvaćen rad na računalu, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (presliku svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet iz stranog jezika, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj stranog jezika, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju određenog stranog jezika),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu. Okolnost da kandidat ima položen državni stručni ispit, ne daje mu prednost prilikom prijma u službu u odnosu na kandidata koji ispit nije položio.

 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

 

U službu se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.

 

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Buzet kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679. od 27. travnja 2016. godine.

 

Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju za prijem u službu.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti.

 

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj za prijem u službu.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr.

 

Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Pisanu prijavu na javni natječaj s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: „Za natječaj - pročelnik Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta“, na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

 

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici www.buzet.hr, te na oglasnoj ploči Grada Buzeta.

Za računanje roka mjerodavan je dan objave u Narodnim novinama.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

GRADONAČELNIK

Siniša Žulić

NATJEČAJ

UPUTE O PROVEDBI NATJEČAJA

Prof. dr. sc. Velimir Srića: UPRAVLJANJE VREMENOM I PRIORITETIMA

U sklopu projekta InCITY+, Grad Buzet nastavlja sa edukacijama i motivacijskim predavanjima za poduzetnike, ali i za sve zainteresirane osobe koje imaju cilj unaprijediti osobni i organizacijski  razvoj. Tim će povodom u Buzetu (Gradska vijećnica Narodnog doma), u ponedjeljak 10. veljače 2020. godine, s početkom u 19.00 sati, gostovati prof. dr. sc. Velimir Srića.

Prof. dr.sc. Velimir Srića sveučilišni je profesor u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i konzultant iz menadžmenta i informatike u niz hrvatskih i međunarodnih tvrtki (Coca Cola, Ericsson Nikola Tesla, Riviera holding, LURA, INA, Agrokor, SRC.SI, NLB, Krka, Gorenje, PBZ itd.). U Buzetu će održati predavanje na temu ''UPRAVLJANJE VREMENOM I PRIORITETIMA: Kako postaviti ciljeve i prioritete i efikasno koristiti vrijeme''.

Ukoliko ste u mogućnosti prisustvovati predavanju, bit će nam drago.

Objavljeni javni pozivi za subvencije u poljoprivredi i poduzetništvu u 2020. godini

Grad Buzet u cilju poticanja razvoja poljoprivrede dodijelit će potpore male vrijednosti u vidu nepovratnih novčanih sredstava – subvencija za poljoprivrednu proizvodnju u 2020. godini za sljedeće namjene:

 1. SUFINANCIRANJE NABAVE SADNOG MATERIJALA
 2. PREMIJE OSIGURANJA BILJNE I STOČARSKE PROIZVODNJE, PLASTENIKA I STAKLENIKA
 3. TROŠKOVA ISHOĐENJA SVJEDODŽBE O OSPOSOBLJENOSTI VOZAČA/PRATITELJA ŽIVOTINJA
 4. TROŠKOVA EDUKACIJE I STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU
 5. TROŠKOVE NADZORA I SUSTAVA OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI U EKOLOŠKOJ I INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI
 6. NABAVA I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU VIŠEGODIŠNJIH NASADA OD TUČE
 7. NABAVA I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE
 8. NABAVA NOVIH KOŠNICA I PČELARSKE OPREME
 9. ZAŠTITA NASADA I STOKE OD DIVLJAČI
 10. SUFINANCIRANJE NABAVE AUTOMATA ZA IZRAVNU PRODAJU   MLIJEKA (MLJEKOMATA)
 11. NABAVA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I OPREME
 12. OSTALE MJERE RURALNOG RAZVOJA
 13. POTPORA PROJEKTU IZRAVNA PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PUTEM INTERNETA
 14. TEKUĆA DONACIJA ZA IZRADU DOKUMENTACIJE I LEGALIZACIJU GOSPODARSKIH OBJEKATA  NAMIJENJENIH SMJEŠTAJU STOKE TE SKLADIŠTENJU I PRERADI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

U cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijelit će se financijska sredstva u vidu potpora u 2020. godini kroz sljedeće mjere:

 1. POTPORE PODUZETNICIMA - POČETNICIMA KOJI PRVI PUT OTVARAJU OBRT ILI TRGOVAČKO DRUŠTVO,
 2. POTPORE PODUZETNICIMA ZA ULAGANJE U STANDARDE KVALITETE I CERTIFICIRANJE,
 3. POTPORE PODUZETNICIMA - INOVATORIMA ZA UVOĐENJE INOVACIJE U PROIZVODNJU,
 4. POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE,
 5. SUBVENCIJA TROŠKOVA POLAGANJA MAJSTORSKIH ISPITA O   STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI I MAJSTORSKIH ISPITA U OBRTNIŠTVU,
 6. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREKVALIFIKACIJE I DOŠKOLOVANJA  NEZAPOSLENIH OSOBA,
 7. KAPITALNE POTPORE ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI,
 8. KAPITALNE POTPORE ZA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU ZA GOSPODARSKE  OBJEKTE,
 9. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE POJEDINAČNOG NASTUPA PODUZETNIKA NA MANIFESTACIJAMA U VEZI S PODUZETNIŠTVOM,
 10. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA REKLAME I PROMIDŽBE  SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU GOSPODARSKU DJELATNOST NA PODRUČJU ZAŠTIĆENE KULTURNO-POVIJESNE CJELINE I
 11. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA NABAVE OPREME I DIDAKTIČKOG MATERIJALA FIZIČKIM OSOBAMA KOJE DJELATNOST DADILJA OBAVLJAJU KAO OBRTNICI.  

Detalje o Javnim pozivima možete pronaći OVDJE

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (PISANO TESTIRANJE)

Po proteku oglasnog roka povjerenstvo za provedbu oglasa oglašava poziv za testiranje kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz oglasa na pisano testiranje i intervju za  prijam u službu na određeno vrijeme, VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA I PRISILNU NAPLATU – (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice (rodiljni i roditeljski dopust) uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

Na temelju odredbi članaka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08; 61/11; 04/18. i 112/19.) u daljnjem tekstu Zakon), članka 30. i 31. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/17. i 7/19.) te točke II. Plana prijma u službu u upravnim tijelima Grada Buzeta za 2020. godinu, pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje prostorom Grada Buzeta objavljuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA I PRISILNU NAPLATU – (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice (rodiljni i roditeljski dopust) uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

2. Stručni i drugi uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • dobro poznavanje najmanje jednog stranog jezika,
 • dobro poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.) stručne uvjete ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenoga pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s dokazima.

Služba se zasniva na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca. Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako Zakonom nije drukčije određeno.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenih ovim oglasom (preslika),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao), u ukupnom trajanju od najmanje 1 godine.
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseca),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu ( preslika svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj u čijem je programu obuhvaćen rad na računalu, ili vlastoručno potpisana  izjava o poznavanju rada na računalu),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (presliku svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet iz stranog jezika, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj stranog jezika, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju određenog stranog jezika),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu. Okolnost da kandidat ima položen državni stručni ispit, ne daje mu prednost prilikom prijma u službu u odnosu na kandidata koji ispit nije položio.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

U službu se prima uz obvezni probni rad od 2 mjeseca, sukladno članku 28. ZSN-a.

Podnošenjem prijave na oglas, kandidati su izričito suglasni da Grad Buzet kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679.od 27. travnja 2016. godine.

Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu za prijem u službu.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas za prijem u službu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr.

Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisanu prijavu na oglas s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 10 dana od objave na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: „Oglas za prijem u službu – viši stručni suradnik za naplatu potraživanja i prisilnu naplatu“, na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

Oglas će se objavit na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici www.buzet.hr, te na oglasnoj ploči Grada Buzeta. Za računanje roka mjerodavan je dan objave na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNIK

Elvis Šterpin

OGLAS za prijem u službu

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

POZIV NA PISANO TESTIRANJE 

Nove mjere aktivnog zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a)

Vodeći računa o specifičnim potrebama svojih korisnika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode niz mjera aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta.

Krajem prošle godine Hrvatski zavod za zapošljavanje osvježio je postojeće mjere aktivne politike zapošljavanja. Poticanje samozapošljavanja, jedna od najpopularnijih mjera iz Vladina paketa, dobila je dodatni impuls novim povećanjem iznosa za subvencije.

Novih 9 mjera aktivne politike zapošljavanja zamijenile su one koje su bile aktivne do kraja 2017. godine kako bi bile jasnije i pristupačnije svima koji ih mogu iskoristiti. Bilo da ste poslodavac, posloprimac ili sezonski radnik, ovim mjerama i njihovim kombiniranjem možete iskoristiti poticaje kako biste unaprijedili svoj radni odnos ili tvrtku. Različitim financijskim subvencijama i programima obrazovanja i usavršavanja omogućite si zapošljavanje novih radnika, dodatnu edukaciju, očuvanje radnog mjesta ili uključivanje u programe javnih radova.

Mjere HZZ-a:

1. Potpore za zapošljavanje 

2. Potpore za usavršavanje

3. Potpore za samozapošljavanje 

4. Obrazovanje nezaposlenih i zaposlenih

5. Osposobljavanje na radnom mjestu

6. Mjera za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva

7. Javni rad

8. Potpore za očuvanje radnih mjesta

9. Stalni sezonac

Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije o 9 mjera aktivne politike zapošljavanja: http://mjere.hr/

Energetska obnova obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavljuje objavu javnog poziva za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u kućanstvima gdje će građanima biti na raspolaganju 142 milijuna kuna. Raspisivanje javnog poziva predviđa se krajem prvog kvartala ove godine te će u njemu detaljno biti razrađeni svi tehnički uvjeti, sadržaj dokumentacije kao i način prijave.

Kao predlagatelj Programa, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja predviđa dodjelu iznosa od oko 28,4 milijuna kuna ranjivim skupinama građana koje su u opasnosti od energetskog siromaštva, dok je preostali dio novca namijenjen ostalim vlasnicima obiteljskih kuća.

S obzirom na to, bit će prilagođeni i iznosi financiranja Fonda. Socijalno ugroženim građanima će se mjere energetske učinkovitosti financirati u 100%-tnom iznosu, dok će za sve ostale stopa sufinanciranja biti jednaka i iznositi 60%.

Na javni poziv bit će moguće prijaviti energetsku obnovu obiteljske kuće u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te ima ili najviše tri stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2. Obiteljska kuća mora biti zakonito izgrađena odnosno legalna, a mogućnost prijave ovisit će i o energetskom razredu objekta. Na javni poziv moći će se prijaviti obiteljske kuće iz kontinentalne Hrvatske energetskog razreda D ili niže, odnosno obiteljske kuće iz  primorske Hrvatske energetskog razreda C ili niže.

U okviru energetske obnove kuća, sredstva će se dodjeljivati za sufinanciranje sljedećih mjera:

- povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora

 • energetsku obnovu vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr.);
 • zamjenu dotrajale stolarije ovojnice grijanog prostora novom

- cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sljedećih sustava za korištenje OIE:

 • sustavi s sunčanim toplinskim pretvaračima;
 • sustavi na drvnu sječku/pelete;
 • dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda;
 • fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.

Buzet u inovativnom projektu mapiranja klizišta

Na Rudarsko geološkom naftnom fakultetu u Zagrebu održana je danas svečanost službenog početka provedbe znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost „Razvoj metodologije procjene podložnosti na klizanje za planiranje namjene zemljišta primjenom LiDAR tehnologije“ (LandSlidePlan). Ovim projektom planira se razviti metodu za izradu karata klizišta korištenjem inovativne LiDAR tehnologije, kako bi se pokazala područja na kojima mogu nastati klizišta.

Veliki dio projekta odvijati će se na području Grada Buzeta, pa će tako projektom biti obuhvaćeno 20 kvadratnih kilometara područja na prostorima Mjesnih odbora Krušvari, Svi Sveti i Vrh. Uz Grad Buzet projekt će obuhvatiti područje gradova Zagreb i Lepoglava te Općine Bednja.

- Klizišta su, kako smo danas imali prigodu čuti, druga najčešća elementarna nepogoda na svijetu, a  s promjenom klimatskih promjena nažalost biti će sve češća pojava. Cilj nam je stoga na području Grada Buzeta evidentirati sva potencijalna mjesta, kako bi kroz prostorno planiranje i sustav civilne zaštite pokušali smanjiti na minimum eventualne buduće pojave - rekao je tom prigodom Siniša Žulić, gradonačelnik Buzeta.
Projekt provode Rudarsko-geološko-naftni fakultet iz Zagreba i Građevinski fakultet iz Rijeke u suradnji s eminentnim znanstvenicima iz područja klizišta iz Italije i Slovenije, a trajati će do konca 2023. godine. Predstavljanju projekta prisustvovao je i Željko Ulhir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog planiranja, koji je naglasio kako klizišta u Hrvatskoj dosad nisu bila sustavno mapirana i evidentirana, pa je ovo odličan pilot projekt koji bi mogao pokazati put u prevenciji značajnih nepogoda u budućnosti.

Uskoro kreću radovi na izgradnji dječjeg igrališta u Sjevernoj ulici

Grad Buzet ostvario je potporu u iznosu od 119.040,00 kn za projekt Uređenja dječjeg igrališta u Sjevernoj ulici u Gradu Buzetu. Ukupna vrijednost projekta je 148.800,00 kn, od kojih se 80 % financira sredstvima Europske unije, dok je 20 % vrijednosti investicije osigurano u Proračunu Grada Buzeta za 2020. godinu. Navedenim projektom izvršit će se neophodni  građevinski radovi (uklanjanje niskog raslinja, iskopi, izrada podloge, betoniranje podloge za dječje sprave i postavljanje geotextila, rubnjaka i riječnih oblutaka) te će se nabaviti i ugraditi igrala sa pripadajućim zaštitnim antistres gumenim podlogama, montirat će se ograda oko prostora igrališta te samo igralište urediti urbanom opremom i dodatno hortikulturno oplemeniti.

Projekt izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u Sjevernoj ulici u Gradu Buzetu prijavljen je putem natječaja Lokalne akcijske grupa “Sjeverna Istra” na potpore iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., za provedbu tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”.

Igralište je locirano u naselje Sjeverna ulica, na prijedlog buzetskog Društva Naša djeca, s obzirom da u tom dijelu grada do sada nije bilo adekvatnih sadržaja za najmlađe Buzećane kojih u ovom naselju ima sve više, a vjerujemo da će se taj trend i nastaviti s obzirom da se upravo u ovom dijelu grada namjerava započeti s projektom izgradnje POS stanova, prvenstveno namijenjenih mladim buzetskim obiteljima. 

Uređenje dječjeg igrališta u Sjevernoj ulici jedan je od brojnih projekata i aktivnosti namijenjenih djeci na području Grada Buzeta koji se planiraju izvršiti u 2020. godini, za koje su u ovogodišnjem Proračunu Grada Buzeta ukupno osigurana sredstva u iznosu od 11.189.430,00 kn, odnosno više od četvrtine ukupnog Proračuna Grada Buzeta namijenjeno je investicijama, programima i aktivnostima u korist povećanja kvalitete života i životnog standarda djece i mladih što još jednom potvrđuje i status Grada Buzeta kao istinskog Grada prijatelja djece.

Sterilizacija mačaka u Istri po akcijskim cijenama

Udruga “Mijau” iz Rijeke i ove godine u dogovoru s navedenim  veterinarskim ambulantama organizira akciju sterilizacije mačaka. Akcija  će započeti od 15. siječnja 2020, zbog velike zainteresiranosti Građana i traje  cijelu veljaču, a produžuje se i ožujak, dakle trajat će do 15. 3. 2020. godine.  

Svi građani Istre imaju priliku sterilizirati jednu ili više mačaka s velikim popustom, u partnerskim veterinarskim ambulantama diljem Istre. Cijena zahvata je od 160-205 za mužjake, te 205-250 kn za ženke ovisno o veterinarskoj ambulanti i spolu mačke. Napominjemo da su pune cijene sterilizacije bez popusta od 400-500 kn, ovisno od ambulante do ambulante u Hr. Zbog velikog interesa poželjno je naručiti se čim prije.

Najbliže veterinarske ambulante koje sudjeluju u akciji:

Privatna veterinarska praksa“ PET-VET“

Sjeverna ulica 5, Buzet

Tel:052/694054, 0915784157,

 

Veterinarska Bolnica Poreč, d.o.o.

Mate Vlašića 45 ,Poreč
tel: 052/432 -128, 0911495607,  0915216783 hitni, 


Veterinarska ambulanta Vet-centar d.o.o. Poreč                          

Stancija Portun 2, Poreč

tel: 052/433- 221, 091/4332214

 

Specijalistička veterinarska praksa, Vet. K&K d.o.o 

Jože Šurana 12, Poreč

tel.052/ 452- 928

 

Specijalizirana veterinarska ambulanta za male životinje, Benčić, Pazin
Istarskih narodnjaka 24, Pazin 

tel: 052/621- 921, 0981973355
 

VET. K&K d.o.o. Umag

Joakima Rakovca 10d, Umag 

tel: 052/741 -725

Javni natječaj za udruge u 2020. godini

Gradonačelnik Grada Buzeta dana 10. siječnja 2020. godine objavljuje "Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2020. godinu".

Grad Buzet poziva sve organizacije civilnog društva koje imaju sjedište ili djeluju na području Grada Buzeta a svojim djelovanjem obuhvaćaju korisnike s područja Grada Buzeta da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2020. godinu

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, popunjavaju putem računala te šalju ovjerene i potpisane u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima.

Svaki prijavitelj može prijaviti najviše dva (2) projekta te istovremeno može biti partner na više projekata.

Obrazac opisa projekta OCD 1 i Obrazac proračuna OCD 2 dostavljaju se obvezno i u elektroničkom obliku (kao word i excel dokument) putem mrežne stranice: http://grad.buzet.hr.

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni su na mrežnim stranicama Grada Buzeta (www.buzet.hr i http://grad.buzet.hr)

Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku (potpisani i ovjereni izvornik) šalje se poštom, kurirom ili osobno (predaje se u pisarnici Grada Buzeta) na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet, uz napomenu: Javni natječaj za financiranje projekata OCD-a za 2020. godinu – ne otvarati.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita do zaključno 5. veljače 2020. godine na adresu elektronske pošte: udruge@buzet.hr ili putem mrežne stranice http://grad.buzet.hr.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a najkasnije do 10.2.2020. Razmatrat će se samo projekti koji su dostavljeni u zadanom roku te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Detaljne upute o uvjetima, načinu prijavljivanja i postupku provedbe ovog Javnog natječaja (postupanju s dokumentacijom, dostavi dokumentacije, postupku pregleda dostavljenih prijava, procjeni prijava, donošenju odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenju prigovora, ugovaranju, i sl.) kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja nalaze se u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Javnog natječaja dostupnim na mrežnim stranicama Grada Buzeta (www.buzet.hr i http://grad.buzet.hr).

Buzet podržao Piran za kandidaturu za EPK2025

Grad Buzet podržao je kandidaturu Općine Piran za Europsku prijestolnicu kulture 2025. 

Općina Piran-Pirano zajedno s partnerima, Obalnim općinama Koper, Izola i Ankaran, nalazi se među kandidatima za titulu Europske prijestolnice kulture (ECoC – European Capital of Culture) za 2025. godinu u Sloveniji. Razvoj kandidature “Piran-Pirano 4 Istria 2025” proizlazi iz dugoročnog cilja ovih općina koji je jačanje regionalne suradnje temeljem zajedničke kulturne misije. Jačanje regionalne suradnje razvijati će se  uključivanjem lokalnih, nacionalnih i europskih umjetnika, kulturnih organizacija i građana. Kandidatura “Piran-Pirano 4 Istria 2025” za titulu Europske kulturne prijestolnice predstavlja sredstvo promjene i zajedničkog izazova za cjelokupno područje istarskog poluotoka. Na temama identiteta, okoliša, mladih i budućnosti izrađuje se održivi visokokvalitetni kulturni program koji se kroz godine priprema razvija kako bi 2025. godine dostigao svoj vrhunac. Želja i namjera kandidata je da  rezultati ovog procesa budu vidljivi i u godinama nakon dobivanja titule, trajno mijenjajući kulturnu ponudu.

"Piran-Pirano 4 Istria 2025" temelji se na dijalogu, suradnji i zajedničkom stvaranju u sjevernojadranskoj obalnoj regiji Europe. Imajući na umu zajedničku  prošlost i povijest sa željom stvaranja usuglašenih budućih planova, Općina Piran-Pirano (u svojstvu općine kandidata) te Grad Buzet pokazali su obostrani interes za zajedničkim radom utvrđujući područja suradnje te razvijajući projekte u sklopu programa "Piran-Pirano 4 Istria 2025".

Ova će suradnja, zajedno s ostalim mogućim inicijativama, povećati vidljivost i vjerodostojnost kandidature te ojačati regionalna i europska partnerstva, kako za Grad Buzet tako i za zajedničku inicijativu Pirana, Kopra, Izole i Ankarana.

Ukoliko će kandidatura "Piran-Pirano 4 Istria 2025" biti odabrana za završnu fazu (o čemu će se odlučivati u veljači 2020.) ovo će Pismo namjere predstavljati temelj za preciznije i konkretnije planiranje zajedničkih aktivnosti te njihovog uvrštenje u završni dokument (bid-book). Ukoliko "Piran-Pirano 4 Istria 2025" dobije titulu ECoC 2025, izradit će se jasno definiran plan ostvarivanja aktivnosti.

Plan javnih natječaja za financiranje OCD-a u 2020. godini

Na temelju članka 14. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br. 12/15), sukladno Proračunu Grada Buzeta za 2020. godinu (Službene novine Grada Buzeta br. 9/19) i članka 33. stavak 3. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/18 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Buzeta dana 30. prosinca 2019. godine donosi

GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD BUZET KOJE PROVODE ORGANIZACIJE  CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2020. GODINU

KALENDAR JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD BUZET ZA 2020. GODINU

Blagdanska čestitka gradonačelnika

Drage Buzećanke i Buzećani, poštovane sugrađanke i sugrađani,

iza nas je još jedna godina puna truda i nastojanja da nastavimo graditi Buzet kao grad ugodnog i poticajnog okruženja, grad po mjeri njegovih stanovnika. Želim se stoga zahvaliti svima vama koji ste svojim aktivnostima i radom u 2019. godini pripomogli brojim uspješnim rezultatima kojima se ovaj grad može podičiti.

Ovu godinu obilježio je završetak nekoliko višemilijunskih projekata. Završeni su građevinski radovi na kaštelu Petrapilosa i u proljeće on će otvoriti svoja vrata brojnim posjetiteljima, ali i postati jedinstvena kulisa mnogim manifestacijama i događajima. Svečanim otvorenjem Mjeseca hrvatske knjige ujedno je otvorena i novouređena Gradska knjižnica koja je svojim modernim i privlačnim izgledom postala dnevni boravak grada i mjesto znanja, zabave i druženja. Završeno je i proširenje gradskog groblja u Buzetu, a pri kraju su i radovi na poduzetničkom inkubatoru Verzi. Kraj godine zaključen je potpisivanjem ugovora za nadogradnju Dječjeg vrtića "Grdelin" i krajem sljedeće godine on će otvoriti vrata svim buzetskim mališanima. Zbog velikog interesa tijekom upisa u pedagošku 2019./2020. godinu, tijekom ljetnih mjeseci uređene su i opremljene i dvije privremene dislocirane jasličke skupine čijim je otvaranjem broj neupisane djece sveden na minimum. U 2019. godini započele su i pripremne aktivnosti oko početka izgradnje POS stanova sa željom da mlade obitelji našega grada budu stambeno zbrinute i svoj životni put nastave upravo u svom Buzetu.

Ova će godina ostati upamćena i po izuzetnom razvoju kvalitete zdravstvenih usluga u buzetskom Domu zdravlja. Zaposleni su pedijatar i radiolog, a uskoro će u Buzetu s većim brojem radnih dana započeti i ginekološka ambulanta. Zapošljavanjem dodatnih farmaceuta novoobnovljena buzetska ljekarna otvorena je tijekom cijelog dana. Posebno veseli činjenica da su svi zaposleni lječnici i farmaceuti mladi ljudi koji su se nakon završenog obrazovanja vratili u rodni Buzet. Zdravstvene usluge proširene su ove godine i Savjetovalištem za prehranu kojega organizira Zavod za javno zdravstvo istarske županije, a početkom sljedeće godine s radom će započeti i Savjetovalište za spolno i reproduktivno zdravlje mladih.

Za razvoj Buzeta svoj su izniman doprinos dali i buzetski gospodarstvenici i obrtnici. Izuzetnu suradnju s njima nastavili smo i u ovoj godini putem projekta InCity+ u kojemu je uz predavanja za gospodarstvenike s radom nastavi gospodarsko vijeće u kojemu buzetski gospodarstvenici zajedno s djelatnicima javne uprave kreiraju programe poticanja gospodarstva te ostale aktivnosti osnaživanja i konkurentnosti buzetskih poduzetnika. Posebno veseli podatak da je u 2019. godini Buzet imao najveći broj zaposlenih sugrađana, odnosno više od polovice ukupnog stanovništva Buzeta je u radnom odnosu, dok je broj nezaposlenih i u ovoj godini bio najniži u RH. 

U želji da zajedno nastavimo sa projektima i aktivnostima kojima ćemo unaprijediti kvalitetu života u našem Buzetu, Vama i vašim najmilijima želim miran i sretan Božić te novu godinu punu zdravlja, ljubavi i zajedništva!

Vaš gradonačelnik,

Siniša Žulić

Početak gradnje predškolske ustanove Dječji vrtić Grdelin

Danas je u Buzetu održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen EU projekt „Rekonstrukcija i dogradnja postojeće građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova Dječji vrtić „Grdelin“ u Buzetu, te je potpisivanjem ugovora o izvođenju građevinskih radova i polaganjem „kutije dobrih želja“  obilježen početak izvođenja građevinskih radova.
„Izuzetno mi je drago da smo nakon uspješne prijave na mjeru 7.4. programa Ruralnog razvoja stigli do početka same realizacije nadogradnje i rekonstrukcije buzetskog Dječjeg vrtića “Grdelin”, nama izuzetno značajne ustanove, za kojom iz godine u godinu kod upisa raste interes. Podsjetimo se da smo nakon upisa u pedagošku 2019.- 2020. godinu zbog vrlo velikog broja prijavljenih uredili i opremili dvije dislocirane jasličke skupine. Nadogradnjom vrtića ti će polaznici biti premješteni u adekvatni smještaj, otvorit će se mjesta za ostalu neupisanu djecu s područja Buzeštine, a i zadovoljit će se propisani pedagoški standardi, kako u postojećim skupinama, tako i u onima koji će tek započeti s radom.Napominjem da je to treći u nizu projekata iz programa Ruralnog razvoja koji provodi Grad Buzet. Buzet je apsolutni rekorder po povlačenju sredstava iz programa Ruralnog razvoja. Grad Buzet te javne tvrtke Istarski vodovod Buzet te Istarski vodozaštitni sustav iz programa Ruralnog razvoja ukupno su u protekle dvije godine povukli 58 milijuna kuna.“ – izjavila je Ana Pernić, zamjenica gradonačelnika
Ukupna vrijednost projekta iznosi 10.085.308,88 kn od čega 9.602.593,88 kuna iznose građevinski radovi, 143.750,00 kuna iznosi stručni nadzor građenja te opremanje koje iznosi ukupno 338.965,00 kuna. Cjelokupna investicija sufinancirana je u iznosu od 5.913.600,00 kuna u sklopu mjere 7.4.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020, dok preostali dio financira Grad Buzet.
„Zahvat rekonstrukcije postojeće zgrade vrtića od 1258 m2 obuhvaća dogradnju novog dijela na istočnoj strani od ukupno 857 m2 nove bruto površine na dvije etaže, u kojima će biti smještene prostorne jedinice za 4 odgojne skupine, sanitarni čvorovi, terase i prostorije za stručno osoblje vrtića. Dogradnjom i rekonstrukcijom Dječjeg vrtića „Grdelin“ ostvariti će se glavni i specifični ciljevi ovog projekta od kojih su najznačajniji stvaranje uvjeta za prihvat ukupno 250 djece, usklađenje postojećih skupina sa državnim pedagoškim standardima, povećanje kvalitete usluge i proširenje sadržaja namijenjenih korisnicima, povećanje kvalitete života lokalnog stanovništva,  stvaranje ugodnog i sigurnog okruženja u zajednici, poticanje društveno – ekonomske održivosti.“ – izjavila je Meri Vivoda, viša savjetnica za razvojne projekte Grada Buzeta
„Izuzetno mi je drago i sretna sam da je nakon 45 godina od osnutka jedine predškolske ustanove na području Grada Buzeta potpisan ugovor o radovima za treću dogradnju vrtića. Potrebe za smještajem djece su svakim danom sve veće, te će se ovim projektom u potpunosti zadovoljiti potrebe roditelja za organiziranim predškolskim institucionalnim odgojem i obrazovanjem.“ – izjavila je Silvana Pavletić, ravnateljica Dječjeg vrtića Grdelin.
Polaznici Dječjeg vrtića Grdelin svojom su „kutijom dobrih želja“ položili temelje za buduće sretno odrastanje u novom vrtiću.

POSJET DELEGACIJE MINISTARSTVA RADA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE TURSKE


U Buzetskoj gradskoj upravi u petak je upriličen svečani prijem delegacije Ministarstva rada, obitelji i socijalne politike Republike Turske na čelu s Consu Gevik, projektnom konzultanticom iz Fondazione Giacomo Brodolini i Tatjanom Tihomirović, koordinatoricom posjeta turske delegacije Hrvatskoj. Gradonačelnik Grada Buzeta Siniša Žulić je zajedno sa zamjenicom dogradonačelnika Anom Pernić i suradnicima prezentirao projekt „InCITY“, kao jedan od 33 primjera najbolje prakse suradnje lokalne samouprave i gospodarstva na razini Europske unije. Delegacija Ministarstva rada, obitelji i socijalne politike Republike Turske boravila je u posjetu Gradu Buzetu, zainteresirana za buzetska iskustva na provođenju EU projekta „InCITY“ i „INCITY +“ koji je još uvijek u fazi provedbe i čije se aktivnosti dijelim oslanjaju na rezultate projekta INCITY. Organizacija studijskog posjeta delegacije Gradu Buzetu jedna je od aktivnosti u sklopu projekta tehničke pomoći koji pomaže Turskoj u pripremi operativnog programa za područje razvoja ljudskih potencijala.


Delegacija Ministarstva rada, obitelji i socijalne politike Republike Turske tijekom svog boravka u Hrvatskoj posjetila je, osim Grada Buzeta, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao i korisnike na drugim ESF projektima u Hrvatskoj.


Grad Buzet je 2017. godine dobio priznanje za najbolju praksu u kategoriji Grad gospodarstva i to za projekt „InCITY“. Kroz projekte „InCITY“ i „InCITY+“ ostvaren je učinkovit i održiv socijalni dijalog između gospodarstvenika i javne uprave te uključenost gospodarstvenika u kreiranje mjera za poticanje poduzetništva, održano je više od petnaest sjednica gospodarskog vijeća, edukacije za zaposlenike gradske uprave, individualna poslovna savjetovanja za gospodarstvenike, izrađen je Akcijski plan razvoja gospodarstva Grada Buzeta, web portal www.poslovni.buzet.hr, priprema, brošure ''Poslovni Buzet''' i “U nekoliko koraka do vlastitog posla” namijenjene poduzetnicima – početnicima, osposobljavanje za predstavnike Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i brojne druge aktivnosti.


Vrijednost projekata ''InCITY'' i ''InCITY+'' je nešto više od milijun kuna i oba su 100% financirana iz Europskog socijalnog fonda, a odobreni su u sklopu Javnog poziva „Jačanje socijalnog dijaloga faza II i faza III“.

 

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata za blagdane

Na temelju članka 9. stavka 3. podstavka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ 85/15, 121/16 i 99/18), članka 8. stavka 1. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine Grada Buzeta“, br. 6/18) te članka 94. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 7/17), gradonačelnik Grada Buzeta dana 12. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU o radnom vremenu ugostiteljskih objekata tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana

Advent na sjeveru

Petak i subota, 13. i 14. prosinca 2019. godine rezervirani su za Advent na sjeveru, bajkovitu zabavnu manifestaciju punu glazbe, blagdanskih okusa i mirisa. Uz glavnu zvijezdu ovogodišnjeg Adventa na sjeveru Jacquesa Houdeka posjetitelje očekuje bogat program za sve uzraste!

PETAK 13.12.2019.

17,00 Kuhano vino i fritule, cimet i jabuke, božićne loptice i lampice, čestitke i borove grančice
19,30 Zabavni glazbeni program: SUPERCOVER BAND
- šest vrsnih glazbenika, žanrovski raznovrsni, garantiraju
kvalitetan repertoar i dobru zabavu!
22,00 Uz božićne hitove zabava se nastavlja do kasno u noć
Xmass DJ FuturistiX

SUBOTA14.12.2019.
17,00 Adventski sajam na Loparu
17,30 – 18,00 Nastup Udruge Mali veliki Mikrofon
- predstavljanje pjevačkih snaga udruge MVM
18,00 Zabavni glazbeni program: POP GUNZ
- raznoliki repertoar, dinamičnost i vedra atmosfera dobitna
su kombinacija za zabavu svih generacija!
19,00 – 20,00 Program za djecu Triko cirkus teatar
- profesionalna neovisna kazališna družina, redom vrhunski
akrobati, zabavljači i animatori! Vatreni show, vilenjaci te Jelka i
Djed Božičnjak na štulama čekaju vas na Loparu!
20,00 – 21,00 Dolazak Djeda Božičnjaka
- Reci Djedu Božičnjaku svoju adventsku želju, možda ti se
baš ostvari!
21,00 Paljenje 1000 prskalica!
21,15 – 22,30 Zabavni glazbeni program: JACQUES HOUDEK
- najbolji hrvatski vokal mlađe generacije, dobitnik prestižnih
glazbenih nagrada i stalno prisutan na listi 10 najizvođenijih
izvođača u Hrvatskoj! Pet srebrnih ploča te po jedna zlatna,
platinasta i dijamantna i više su nego dovoljan razlog za
uživanje u glazbenoj bajci na Loparu!
22,30 Zabavni glazbeni program: Xmass DJ Petar
Uz božićne hitove zabava se nastavlja do kasno u noć

- Besplatan parking na lokaciji Mašimova škuja
- Osiguran besplatan kombi prijevoz Trg Fontana - Stari grad
Upozorenje: Ponesite kape, šalove i rukavice. Garantiramo sniježni Advent!

Buzetska božićna čarolija

U prosincu će se u Buzetu održati dvadesetak blagdanskih programa namijenjenih svim dobnim skupinama. Programi započinju od 3. prosinca a traju sve do 31. prosinca kada se po prvi puta, u organizaciji Društva Naša djeca Buzet organizira i Doček u podne za djecu.

Uz nove programe kao što su prosinačke pričaonice “Pod božićnom jelkom” u novoj Gradskoj knjižnici u Buzetu te orijentacijskog natjecanja “Obiteljska potraga za božićnom čarolijom”, je i mnoštvo tradicionalnih programa. U organizaciji sudjeluju: Grad Buzet, Pučko otvoreno učilište “Augustin Vivoda” Buzet, Turistička zajednica Grada Buzeta, Park d.o.o. Buzet, Dječji vrtić “Grdelin” Buzet, Društvo Naša djeca Buzet, MO Vrh, GD “Sokol” Buzet, Osnovna škola “Vazmoslav Gržalja” Buzet, Vokalna skupina “Vetta” Vrh, ŽKUD “Renato Pernić” Roč


PROGRAM:

 

3.12.2019.        11.00 sati        “Pod božićnom jelkom 1”, prosinačka pričaonica

Buzet, Gradska knjižnica

 

5.12.2019.        17.00 sati        Doček Sv. Nikole

Buzet, Trg Fontana

 

9.12.2019.        18.00 sati        Božićna priča, kazališna predstava za djecu

Buzet, Narodni dom

 

10.12.2019.        11.00 sati        “Pod božićnom jelkom 2”, prosinačka pričaonica

Buzet, Gradska knjižnica

 

11.12.2019.        18.00 sati        “Blagdanska paleta”, božićno-novogodišnja              

 Buzet, Narodni dom                  izložba radova buzetskih likovnih stvaratelja        

 

13.12.2019.        17.00            Školska blagdanska priredba PŠ Vrh

Vrh, osnovna škola


 

13. i 14.12.2019.    17.00 sati        Advent na sjeveru

Buzet, Stari grad

 

14.12.2019.        17.00 sati        60. obljetnica ŽKUD-a “Renato Pernić” Roč

Roč, Dom kulture 

 

15.12.2019.         18.00 sati        Božićni koncert: Vokalna skupina “Vetta” i gosti

Vrh, Župna crkva 

 

16.12.2019.        17.00 sati        Školska blagdanska priredba PŠ Roč

Roč, osnovna škola

 

17.12.2019.        11.00 sati        “Pod božićnom jelkom 3”, prosinačka pričaonica

Buzet, Gradska knjižnica

 

19.12.2019.        17.00 sati        Školska blagdanska priredba MŠ Buzet

Buzet, osnovna škola

 

20.12.2019.        9.30 i 10.30 sati    Vrtuljak želja, kazališna predstava za djecu

Buzet, Narodni dom

 

21.12.2019.        19.30 sati        Novogodišnja čestitka, koncert GD “Sokol” i gostiju

Buzet, Narodni dom               


 

22.12.2019.        17.00 sati        Božićno-novogodišnji koncert ŽKUD-a “Renato Pernić” Roč i gostiju

Roč, Dom kulture   

 

24.12.2019.        18.00 sati        Badnjak na Vrhu

Vrh, Župna dvorana i trg

 

27.12.2019.        19.00 sati        “Glazbeni dar”, blagdanski koncert Mješovitog 

Buzet, Župna crkva                   pjevačkog zbora “Sokol” Buzet, klape  Pinguentum i Mješovite vokalne skupine   Carrilon ZT Pula 

 

30.12.2019.        11.00 sati        “Potraga za božićnom čarolijom - obiteljska potraga za blagom”, orijentacijsko natjecanje za djecu

Buzet, terasa nasuprot Narodnog doma   


 

31.12.2019.        11.30 sati        Doček za djecu u podne

Buzet, terasa nasuprot Narodnog doma 

Bodovne liste za studentske stipendije

Grad Buzet srednjoškolcima i studentima u školskoj/akademskoj 2019./2020. godini dodjeljuje sveukupno 122 stipendije, od toga 45 učeničkih i  77 studentskih stipendija. 

Ove akademske godine 37 je studenata ostvarilo pravo na nastavak primanja stipendije bez ponavljanja natječajnog postupka, 22 stipendije dodijeljene su studentima koji se školuju za zanimanja prirodnih i tehničkih znanosti a 18 stipendija studentima koji se školuju za zanimanja društvenih i humanističkih znanosti.   

Bodovne liste prvenstva utvrdilo je Povjerenstvo za dodjelu stipendija, sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata (“Službene novine Grada Buzeta”, broj 5/19) među kojima su najvažniji prosjek ocjena i godina studiranja/školovanja. 

Visina stipendije za srednjoškolce koji pohađaju Srednju školu Buzet iznosi 200,00 kuna, za učenike koje se školuju izvan buzetskog područja za četverogodišnja usmjerenja, izuzev gimnazijskih usmjerenja 400,00 kuna, dok je visina stipendije za učenike koji pohađaju trogodišnja industrijska i obrtnička zanimanja izvan buzetskog područja ove školske godine povećana te iznosi 500,00 kuna mjesečno zbog deficita radne snage navedenih obrazovnih programa na tržištu rada. Potpora srednjoškolcima u obrazovanju za posebne programe iznosi 400,00 kuna mjesečno. Visina studentske stipendije je 600,00 kuna mjesečno, koliko iznosi i stipendija za utvrđeno deficitarno (srednjoškolsko) zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege, dok za studente ovoga deficitarnog usmjerenja visina stipendije iznosi 900,00 kuna mjesečno.

Potpisivanje ugovora sa studentima održat će se 24. prosinca 2019. godine u 10.00 sati u Narodnom domu u Buzetu (gradska vijećnica).

Molimo stipendiste da se odazovu pozivu. 

Bodovne liste možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Zaključak Povjerenstva za dodjelu stipendija o ostvarivanju prava bez ponavljanja natječajnog postupka

Bodovna lista prvenstva za studente prirodnih i tehničkih usmjerenja

Bodovna lista prvenstva za studente društvenih i humanističkih usmjerenja

Istarska županija pomaže nezaposlenima

Više od 500.000 kuna za samozapošljavanje

Istarska županija je objavila novi Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja. Radi se o jednoj u nizu mjera koje Istarska županija proteklih godina kontinuirano provodi, a sve s ciljem jačanja poduzetništva te posljedično dodatnog razvoja istarskog gospodarstva.

Potpora je namijenjena svim nezaposlenim osobama bez obzira na dužinu nezaposlenosti, radni staž, zanimanje i kvalifikaciju. Također, potporu za samozapošljavanje mogu koristiti sve nezaposlene osobe koje ne trebaju biti prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, već je dovoljno da ispune propisan obrazac gdje svojim potpisom potvrđuju da su nezaposleni.

Potpora na temelju ovog Javnog poziva može se odobriti i osobama koje namjeravaju koristiti potporu za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ali pod uvjetom da se neće ostvariti financijska sredstva za iste stavke troškovnika koje će se financirati ovom potporom.

Da bi se ostvarila mogućnost za poticaje za samozapošljavanje prije svega potrebno je  sastaviti dobar poslovni plan i troškovnik. Popunjenost poslovnog plana, financijska održivost projekta, procjena konkurencije na tržištu i sve ostalo u poslovnom planu se ocjenjuje.

Uz poslovni plan potrebno je sastaviti i troškovnik iz kojeg je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta. To su troškovi koji se odnose na registraciju poslovnog subjekta, troškovi nabave opreme, troškovi računovodstvenih usluga, troškovi zakupa poslovnog prostora te troškovi doprinosa i drugo.

Detalji javnog poziva dostupni su na sljedećoj poveznici

Info dani za udruge

U Puli se u organizaciji Zaklade za poticanje partnerstva i organizacija civilnog društva od 25. studenoga do 3. prosinca organiziraju Info dani za udruge u Istri. 

Program Info dana 2019. dostupan je  OVDJE

Javna rasprava o prijedlogu Proračuna Grada Buzeta za 2020. i Projekcije za 2021. i 2022. godinu

Javna rasprava traje od 22. studenog do 9. prosinca 2019. godine.

U navedenom roku zainteresirani mogu svoje primjedbe i prijedloge dostaviti Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta koji će sastaviti izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti gradonačelniku na razmatranje i prihvaćanje.

Gradonačelnik će razmatrati primjedbe i prijedloge te opravdane nastojati ugraditi u prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu uz napomenu da Proračun treba biti donesen do kraja kalendarske godine tako da stupi na snagu i da se može primijeniti od 1. siječnja 2020. godine.

ZAKLJUČAK

Dokumente možete pronaći na sljedećoj poveznici

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje korištenja OIE u turizmu - za iznajmljivače i OPG-ove

Raspoloživa sredstva po pozivu iznose 18 milijuna kuna, a ovisno o lokaciji nekretnine iznajmljivača i OPG-a, za sustave mogu dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, i to do 70.000 kuna s PDV-om iznajmljivači i do 200.000 kuna s PDV-om OPG-ovi.

KOJI SU OPRAVDANI TROŠKOVI?

Opravdani su troškovi oni koji su nastali nakon objave Poziva u Narodnim novinama i to za:

1. nabavu i ugradnju FNE: fotonaponski pretvarači (moduli) stupnja korisnog djelovanja najmanje 15%, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), akumulatori   električne energije, oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.), ostala oprema za pravilan rad sustava (opremanje obračunskog mjernog mjesta, …) i pripadajući građevinski radovi za ugradnju prethodno navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …) i

2.   stručni nadzor radova.

PDV je opravdani trošak ukoliko nije nadoknadiv.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Registrirani iznajmljivači i obiteljska poljoprivredna gospodarstva registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga (OPG-ovi), koji dostave pravodobni i cjeloviti Zahtjev za korištenje sredstava Fonda u skladu s uvjetima Poziva, ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

1.  sukladno pozitivnim zakonskim propisima raspolažu:
      -  Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili
      -  Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u,
2.  imaju prebivalište na području Republike Hrvatske (iznajmljivači i nositelji OPG-a),
3.  ulažu vlastita sredstva u provedbu projekta za koji se dodjeljuju sredstva Fonda,
4.  nemaju nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
5.  nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
6.  ostvaruju pravo na potporu prema Programu dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije,
7.  nisu poduzetnici u teškoćama,
8.  udovoljavaju i drugim uvjetima utvrđenim Pozivom, te,
9.  sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u provedbi projekta.

 

DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA

Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna  dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom podnositelja zahtjeva, uz naznaku: „JP FNE U TURIZMU 2019.“,
Dostavlja se na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
:
•  preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili
•  osobno u pisarnicu Fonda na istoj adresi.

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje dana 20. studenog 2019. godine u 09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva – sukladno Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava (na mrežnim stranicama: www.fzoeu.hr).
Iznajmljivač/nositelj OPG-a može, u roku za dostavu Zahtjeva:
1.  dopuniti Zahtjev koji ne sadrži svu obveznu dokumentaciju, s (preporuča se, nije obavezno) ispunjenim i potpisanim obrascem ''Dopuna dokumentacije'', (koji se nalazi uz Prijavni obrazac), ako je Poziv otvoren
2.  odustati od Zahtjeva svojom ispunjenom i potpisanom ''Izjavom o odustajanju'', (koja se nalazi uz Prijavni obrazac) i
3.  dostaviti Fondu novi Zahtjev, nakon što je odustao od prethodnog, ako je Poziv otvoren.

Nije dopušteno mijenjati Zahtjev za sufinanciranje na način kojim se povećavaju tražena bespovratna sredstva Fonda.
Dan i vrijeme zaprimanja potpune obvezne dokumentacije smatra se danom i vremenom zaprimanja Zahtjeva sa svom potpunom dokumentacijom.
Korisnici imaju rok od 12 mjeseci za ugradnju sustava i dostavu potpune dokumentacije Fondu za isplatu.

Detalje o javnom pozivu možete pronaći OVDJE

Info dan za poduzetnike početnike u HGK - ŽK Pula

Poštovani,

obavještavamo Vas da Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Pula organizira Info dan za poduzetnike početnike, koji će se održati u utorak, 3. prosinca 2019. godine, s početkom u 10:00 sati, u prostorijama HGK - ŽK Pula, Carrarina 5, Pula. 

Cilj je upoznati nove poduzetnike i one koji to planiraju postati s prilikama koje im pruža program iz EU fondova ERASMUS, mjerama poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji, kreditnim programom Hrvatske banke za obnovu i razvitak te modulom e-Pokreni poslovanje platforme Digitalna komora HGK.

PROGRAM

Rezultati CEF TELEKOM PROJEKTA

CEF TELEKOM PROJEKT Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta In-LoRe – uvođenja elektroničkog računa u poslovanje tijela lokalne i područne samouprave

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kao CEF Telekom koordinator i partner projektu organiziralo je javno predstavljanje rezultata CEF projekta „Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities“ (In-LoRe) CEF Action No: 2017-HR-IA-0143.

 Svrha i cilj događanja bila je predstaviti široj javnosti i zainteresiranim dionicima eRačun i njegovo uvođenje u procese javne nabave u Republici Hrvatskoj, novi zakonodavni okvir i europsku normu za eRačun te ujedno predstaviti i In-LoRe projekt, kao i dosadašnje projekte i njihove ključne rezultate koji su postignuti provođenjem projekta kroz CEF Telekom program.
 
Događanje je pružilo voditeljima projekta da pobliže upoznaju sudionike i javnost s eRačunom i njegovim uvođenjem u postupke javne nabave u Republici Hrvatskoj. Predstavljeni su koordinator kao nositelj projekta i 80 projektnih partnera, između kojih je i Grad Buzet, te pojedinosti o projektu;

 • 12 mjeseci trajanja projekta
 • Vrijednost projekta preko 1 miljun Eura
 • 4 glavne projektne aktivnosti
 • Najveći CEF Telekom partnerski konzorcij

65 projektnih partnera registrirano na središnji portal „eRačun za obveznike javne nabave” u svrhu omogućavanja zaprimanja i obrade elektroničkih računa usklađenih s Europskom normom (EN) i provođenja postupka obračuna/likvidacije eRačuna.
54 projektna partnera izvršila prilagodbe za zaprimanje i obradu elektroničkih računa usklađenih s Europskom normom (EN) te integrirani s platformom „eRačun za državu”. Provedeni su treninzi projektnih partnera i ostalih ključnih dionika – cca 30 radionica, a educirano je cca 1000 subjekata.
Također su se sudionici podsjetili na zakonodavni okvir, modele razmjene eRačuna koji su najčešći u Republici Hrvatskoj, funkcionalnost nacionalne centralne platforme za razmjenu eRačuna sukladno europskoj normi za eRačun. Sudionicima je također prezentiran CEF Telekom program, dosada završeni i prijavljeni projekti (eInvoicing, eDelivery, eProcurement, Cyber Security), gradivni blokovi CEF Telecom te natječaji koji su otvoreni do 14. studenog 2019. u svrhu korištenja tehnologija za konkurentnije i sigurnije digitalno gospodarstvo, s posebnim naglaskom na buduće projekte koje će provoditi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Predavanje “Ljubav i granice u odgoju djece” u Dječjem vrtiću Grdelin

U Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet 26. studenoga 2019. godine u 17.00 sati održat će se predavanje i radionica za roditelje “Ljubav i granice u odgoju djece”. Predavač: prof. psihologije Darko Sambol.

Cilj radionice je pružiti podršku i pomoć roditeljima u njihovoj roditeljskoj ulozi.

Vrijeme trajanja radionice je 2 školska sata, a broj sudionika je ograničen.

Prednost prijave imaju roditelji koji imaju djecu do 5. godine života, a ukoliko bude slobodnih mjesta mogu se uključiti i ostali.

Prijave su na oglasnim pločama vrtića.

Buzet i ove godine obilježava Međunarodni dan palčića

Četvrtu godinu za redom u Buzetu će se 17. studenoga obilježiti Međunarodni dan svjesnosti o prijevremenom rođenju. U 16.30 u Narodnom domu održat će se kazališna predstava za djecu "Pale sam na svijetu" u produkciji Teatra Naranča iz Pule koji poklanja predstavu buzetskim palčićima i njihovim gostima. U 17.30 za palčiče i njihove obitelji organizirano je druženje u Hotelu Fontana. Kao i ranijih godina tog će dana buzetska starogradska jezgra biti osvjetljena ljubičastom bojom.

Prijave za božićne poklon pakete - poziv roditeljima

Društvo Naša djeca Buzet poziva roditelje djece rođene između 1. travnja 2013. i 31. prosinca 2018. godine, koja ne polaze Dječji vrtić "Grdelin" Buzet, a imaju prebivalište na području Grada Buzeta, da se do 24. studenoga 2019. godine jave na e-mail adresu dnd.buzet@gmail.com radi sastavljanja popisa djece za dodjelu božićnih poklon paketa. 

Prijevozne navike u Istri – provedba ankete

Poštovani,

Istarska razvojna agencija jedan je od partnera na projektu ICARUS koji je započeo s provedbom 1. siječnja 2019., a predviđeno trajanje je 30 mjeseci.

Kako je jedna od aktivnosti projekta Identifikacija nedostataka i potreba u području mobilnosti Istarske županije, molimo zainteresiranu javnost da ispuni anketu o navikama putnika i korištenju različitih oblika prijevoza (web objava).

Rezultati gore navedene ankete koristit će se za daljnji razvoj projektnih aktivnosti, a čiji je cilj povezivanje obale, unutrašnjosti i prekograničnog područja „zelenim“ oblicima prijevoza, utjecaj na promjenu navika putnika te razvoj MaaS koncepta.

Za sva dodatna pojašnjenja o projektu ICARUS, „Via Istra“ projektu te pitanja o anketi, možete se obratiti na: claudia.pucic@ida.hr.

 

Zahvaljujemo na suradnji.

Besplatni tečajevi stranih jezika

Obavještavamo Vas da se u sklopu projekta REI II započinje sa provođenjem aktivnosti pod nazivom „Intervencije na tržištu rada Istarske županije“, a u sklopu kojeg je i organizacija besplatnih specijaliziranih tečajeva stranih jezika za engleski, njemački i talijanski jezik.

Radionice su namijenjene osobama koje se namjeravaju zaposliti u sektoru turizma i ugostiteljstva, a prvenstveno za konobare i sobarice. Planirano je da se provode u 4 istarska grada, a trenutno se vrše upisi za Pulu i Labin.

 

Uvjeti za upis:

 Nezaposlene osobe

•             do 29 godina starosti

•             žene svih dobi

•             osobe s invaliditetom

Provoditelj radionica : Diopter – Otvoreno učilište Pula

PLAKAT

Nova sezona Startup akademije: Najbolji timovi natječu se za 20.000 kuna

Nakon prvog izdanja u kojem je sudjelovalo preko 300 sudionika i 50 predavača, kreće nova sezona Startup akademije!

Zasigurno prava mala startup revolucija u Istri, a organizatori za drugo izdanje najavljuju brojne novosti.

Sudionicima će podršku pružati mentori iz različitih područja (marketing, IT, financije, prodaja i dr.), uključuju se i međunarodni predavači i investitori, povećava nagradni fond, a najbolji timovi imat će podršku u razvoju i realizaciji i nakon samog završetka akademije.

Bez obzira na to da li se već bavite poduzetništvom, ili tek trebate realizirati svoju ideju, na Start-Up akademiji pronađite ono što vam je potrebno: poduzetnička znanja, sve pogodnosti koje vam se nude, razmjenu iskustva i ideja i mogućnost sklapanja novih poslovnih suradnji.

Valja naglasiti da je akademija namijenjena i onima koji trenutno nemaju poslovnu ideju, ali su željni dodatne edukacije i networkinga.

Ovogodišnja akademija se u Buzetu  održava u periodu od 12. - 14. studenoga 2019. godine u terminu od 16:00 do 20:00 sati u Vijećnici Narodnog doma, Pučko otvoreno učilište ''Augustin Vivoda'', II. istarske brigade 2, 52420 Buzet.

Prijave su otvorene na sljedećem linku, a prijaviti se možete do 11. studenoga 2019. godine.

Organizatori su Start-Up udruga, Istarska razvojna agencija (IDA) te 7 gradova i općina u kojima se ista održava. Partneri projekta su Zagrebačka banka, HBOR, SAS knjigovodstvo, 360 agencija i Amfiteatar. Medijski pokrovitelji su TV Nova, Glas Istre, Radio Pula, eIstra.info i portal InspireMe.hr.

Sudionici akademije koji imaju ideju (pojedinačno ili timski), imaju je priliku razraditi kroz radionice te mentorstvo profesionalaca te dobivaju podršku za njenu realizaciju.

U svakom gradu proglašavaju se najbolje ideje, koje ulaze u Grand Finale na kojem se odabiru pobjednici koji dobivaju vrijedne nagrade (mentorstvo, početni kapital i opremu).

Nagradni fond iznosi 20.000kn, a u cijelosti ga osigurava Istarska razvojna agencija povodom 20 godina postojanja! Odluku o pobjednicima donijeti će žiri sastavljen od domaćih i međunarodnih investitora, bankara, poduzetnika te potpornih i obrazovnih institucija.

Sadržaj programa

 • Pametno poslovno planiranje – savladajte poslovni plan: stavite na papir i evaluirajte svoju poslovnu ideju. U sklopu akademije svi koji imaju vlastitu ideju tako će imati priliku izraditi poslovni plan namijenjen procjeni opravdanosti svog ulaganja, ali i za dobivanje kredita odnosno investicije.
 • Zakonodavni okvir i pravni oblici poduzetništva – Što osnovati, poduzeće ili obrt? Koji pravni oblik izabrati? Kako odrediti poslovno ime? Naučite kako osnovati trgovačko društvo, kako obrt, koliki su troškovi osnivanja, godišnji fiksni troškovi, plaća i ostale obaveze.
 • Kako prezentirati poslovnu ideju – pripremite se za prezentaciju svog projekta investitorima i poslovnim partnerima. Otkrijte kako u malo vremena mnogo reći i prodati svoju ideju dok je ona još uvijek samo u vašoj glavi.
 • Digitalizacija poslovanja i prodaje – kako prodati online, kako se uspješno uhvatiti u koštac s digitalnim marketingom (Facebook, Instagram, LinkedIn) i Google AdWordsima te kako napraviti web stranicu saznat ćete u ovom predavanju.
 • Pogodnosti za poduzetnike – potpore, krediti za poduzetnike, potporne institucije i savjetodavna potpora – saznajte gdje ih tražiti, koga pitati i kako iskoristiti sve što vam se nudi.

Predavači

Ove teme i njihove poslovne priče predstavit će vam 60-ak poduzetnika i stručnjaka iz prakse kroz dinamične edukacije, radionice i panel predavanja.

Neki od brojnih predavača su Deniz Zembo (Hotel Amfiteatar), Gustavo Vilera (Oradian), Sven Maričić (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli), Amel Hadžipašić (Start-Up udruga), Matej Šimunić, Tiziana Paris, Sanja Ferković Cetina (odvjetnički ured Tiziana Paris), Adisa Kljajić (Ad Stamina), Mateo Gobo (Gobo Creative Solutions), Cinzia Zubin (HBOR), Silvano Puhar (Brist), Ivan Sapundžić (360 agencija), Claudia Pučić (Istarska razvojna agencija), Karlo Stovrag…

Za koga je namijenjena akademija?

Startup akademija namijenjena je za studente, poduzetnike, profesionalce, zaposlene i nezaposlene osobe te sve ostale zainteresirane za pokretanje ili uspješno vođenje postojećeg poslovanja. Namijenjena je i onima kojima trenutno nemaju poslovnu ideju, ali su željni dodatne edukacije iz navedenih područja.

Što dobivaju sudionici?

Nakon tri dana sudjelovanja u programu Startup akademije dobivate certifikat o akademiji, ali i mnoštvo informacija i kontakata koji će vam pomoći u uspješnom pokretanju ili nastavku poslovanja.

Što dobivaju poduzetnici početnici? 

Za njih je Startup akademija edukativno-mentorski program koji im može pružiti podršku za početnu fazu poslovanja.

Što dobivaju postojeći poduzetnici?

 Oni na Startup akademiji mogu upoznati brojne inovativne modele i njihove primjene u praksi, dobiti informacije za uspješno vođenje poduzeća i rast, povezati se i sklopiti suradnje s ostalim poduzetnicima, pronaći kupce i dobavljače te potencijale zaposlenike.

Način prijave

Prijaviti se možete putem ispunjavanja prijavnog obrasca na linku. Zbog velikog interesa, a ograničenog mjesta za sudjelovanje preporuka je da prijavu izvršite što ranije.

Nakon uspješne prijave, neposredno pred početak akademije u gradu za koji ste se prijavili, obavijestit ćemo vas o detaljima i programu.

Više informacija

Novosti o Startup akademiji pratite na facebook stranicama, a za upite se možete javiti i na mail: akademija.startup@gmail.com ili na 098 965 2335.

Bodovne liste prvenstva za učenike koji ostvaruju pravo na stipendiju za školsku 2019./20. godinu

Sukladno člancima 15. i 16. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata ("Službene novine Grada Buzeta", broj 5/19) te sukladno Zaključku o broju i visini mjesečnog iznosa stipendije za školsku/akademsku 2019./2020. godinu ("Službene novine Grada Buzeta", broj 6/19, KLASA: 602-01/19-01/23, URBROJ: 2106/01-03-01-19-6 od 30. listopada 2019. godine), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Buzeta na sjednici održanoj 29. listopada 2019. godine donosi Bodovne liste prvenstva za učenike Srednjih škola koji ostvaruju pravo na stipendiju Grada Buzeta za školsku 2019./2020. godinu.

ZAKLJUČAK Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Buzeta o ostvarivanju prava na učeničku stipendiju bez ponavljanja natječajnog postupka

BODOVNA LISTA - za učenike gimnazijskog usmjerenja koji pohađaju Srednju školu u Buzetu,

BODOVNA LISTA - za učenike koji se školuju u Srednjoj školi Buzet za strukovna četverogodišnja usmjerenja (tehničari za električne strojeve s primijenjenim računalstvom),

BODOVNA LISTA - za učenike koji se školuju izvan Grada Buzeta za trogodišnja industrijska i obrtnička zanimanja,

BODOVNA LISTA - za učenike koji se školuju izvan Grada Buzeta za sva četverogodišnja usmjerenja, izuzev gimnazijskih usmjerenja,

BODOVNA LISTA - za učenike trogodišnjih obrtničkih zanimanja koji se školuju u Srednjoj školi Buzet,

BODOVNA LISTA- za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja na području Grada Buzeta, za usmjerenje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege,

Subvencioniranje troškova prijevoza i smještaja učenicima srednjih škola

Gradonačelnik Grada Buzeta je dana 30. listopada 2019. godine donio Odluku o kriterijima i načinu subvencioniranja troškova prijevoza odnosno smještaja redovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2019./20.

Pravo na subvenciju troškova temeljem ove Odluke ostvaruju redoviti učenici srednjih škola koji po prvi puta polaze tekuću školsku godinu, imaju najmanje godinu dana prebivalište na području Grada Buzeta, a koji ne ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske i Odluke o provođenju odluke Vlade u Istarskoj županiji.

Zahtjev za ostvarivanje prava temeljem ove Odluke dostavlja se na obrascu koji se može preuzeti u nadležnom upravnom tijelu ili OVDJE.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15. studenoga 2019. godine.

Više o samoj Odluci možete pronaći na sljedećoj poveznici:

ODLUKA

POZIV NA EDUKACIJU “DRUŠTVENE MREŽE KAO GLAVNI KOMUNIKACIJSKI KANAL”

Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o. poziva Vas na jednodnevnu edukaciju na temu „Društvene mreže kao glavni komunikacijski kanal” koja će se održati u Pučkom otvorenom učilištu Augustin Vivoda, Gradska vijećnica, Narodni dom, na adresi II. istarske brigade 2, 52420 Buzet, u srijedu, 30. listopada 2019. godine, od 10:00 do 16:00 sati. 

Cilj je objasniti utjecaj komunikacije u svakodnevnom životu putem društvenih mreža kao što su Facebook, Instagram i YouTube. Danas statistika pokazuje da je komunikacija ovim kanalima premašila vrijeme provedeno u prostorijama društvenog karaktera kao što su kafići i restorani, te će se kroz edukaciju osvijestiti kako iskoristiti prednosti društvenih mreža u poslovanju bez negativnih efekata te kako doći do novih i postojećih kupaca ali i održavati tu digitalnu vezu.

Edukacija je namijenjena svim malim i srednjim poduzetnicima, obrtnicima i poduzetnicima početnicima te onima koji će to tek postati. Voditelj je Dejan Hren, digitalni kreativac, poduzetnik, magistar ekonomije koji se od 2002. godine bavi digitalnim kanalima komunikacije i produbljivanja odnosa klijenata s potrošačima putem analiza potražnje i navika potrošača.

Edukacija je besplatna za sve sudionike, a prijava je obvezna zbog bolje organizacije te ograničenog broja sudionika. Ako ste zainteresirani, prijavu izvršite na sljedećoj poveznici, najkasnije do utorka 29. listopada 2019. godine.

Za sve dodatne informacije molimo obratite se Jeleni Nikolić putem e-maila jelena.nikolic@ida.hr ili na broj telefona +385 52 381 900.

PROGRAM

ISKAZ INTERESA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU GRADA BUZETA

U svrhu provođenja javnih natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta, gradonačelnik Grada Buzeta, objavljuje slijedeći

JAVNI POZIV

ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA BUZETA

 

U cilju ispitivanja zainteresiranosti poljoprivrednika, upućuje se javni poziv za iskazivanje interesa za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta.

Zainteresirani mogu u roku od 21. listopada 2019. do 31. prosinca 2019. godine iskazati svoj interes za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta na obrascu u prilogu ovoga Poziva. Isti se može ispuniti putem linka na web stranici Grada Buzeta, predati poštom ili osobno svakim radnim danom u vremenu od 07:00 do 15:00 sati u prostorijama Grada Buzeta, soba br. 13 (pisarnica), II. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili na email: iris.jakac@buzet.hr.

Prikupljeni podaci  služit će isključivo u informativne svrhe radi utvrđivanja postojanja interesa za pojedine katastarske čestice, a u svrhu dobivanja informacija za raspisivanje javnih natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Buzeta, te ne obvezuju Grad Buzet za dodjelu istih.

POPIS ČESTICA koje su obuhvaćene Programom raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta

OBRAZAC za iskaz interesa

Link za online popunjavanje obrasca: http://ebuzet.com/pz/  

Sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala prema socijalnom kriteriju

Gradonačelnik Grada Buzeta je dana 17. listopada 2019. godine donio Odluku kojom se utvrđuju uvjeti i postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala prema socijalnom kriteriju za učenike osnovne škole koji imaju prebivalište na području Grada Buzeta  u školskoj 2019./20. godini.

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2019. godine.

Više detalja o Odluci te pripadajuće obrasce za prijavu možete pronaći na sljedećim poveznicama: 

ODLUKA

ZAHTJEV

IZJAVA_JEDNORODITELJSKA OBITELJ

IZJAVA O NEOSTVARIVANJU PRIHODA

PREDSTAVLJANJE NACRTA STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA TURIZMA NA PODRUČJU GRADA BUZETA 2020. – 2026.

U četvrtak dana 10.10.2019. godine u prostorijama gradske vijećnice Grada Buzeta (Narodni dom, II. istarske brigade 2) s početkom u 18:00 sati održati će se predstavljanje nacrta strateškog plana razvoja turizma na području Grada Buzeta za razdoblje 2020. – 2026. Predstavljanje strateškog plana održati će stručnjaci iz Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije, koji su ujedno i autori strateškog plana razvoja turizma.

Strateški plan razvoja turizma na području Grada Buzeta za razdoblje 2020. – 2026. je dokument koji objedinjuje sve segmente turizma na području Grada Buzeta, planirana ulaganja u turizmu, projekte u turizmu i sl. Izrađivati će se po načelu Integriranog pristupa, a posebice u smislu participativnog sudjelovanja koji omogućuje sudjelovanje građana u donošenju odluka i kasnijoj provedbi strateškog dokumenta. Prilikom izrade dokumenta sudjelovati će cijela javnost, uključujući stanovnike Grada Buzeta, djelatnike u turizmu i poduzetnike, civilno društvo i druge. Osim njih, sudjelovati će i posebno osnovana radna skupina koja će biti sačinjena od predstavnika iz različitih javnih ustanova, privatnih poduzeća u turizmu, civilnog društva i sl.

Više o projektu i strateškom planu na sljedećoj poveznici: http://www.buzet.hr/novosti/detaljno/gradu-buzetu-odobrena-eu-sredstva-za-izradu-strateshkog-plana-razvoja-turiz

STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA NA PODRUČJU GRADA BUZETA ZA RAZDOBLJE 2020. – 2026.  FINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE IZ EUROPSKOG POLJOPRIVREDNOG FONDA ZA RURALNI RAZVOJ

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA  2014. – 2020.

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Bogat program Dječjeg tjedna u Buzetu

Od 7. do 13. listopada održava se Dječji tjedan. Zahvaljujući Druptvu Naša djeca Buzet te ostalim ustanovama i volonterima i ove godine najmlađi Buzećani uživat će u bogatom programu i mnogobrojnim aktivnostima.

U subotu “Petrapilosa luminosa”

U  novouređenom kaštelu Petrapilosa u subotu 5. listopada 2019. s početkom u 18.30 održat će se umjetničko-glazbena večer "Petrapilosa luminosa". Performans svjetlosnih instalacija održat će austrijski umjetički duo Circus Lumineszenz, nakon čega će koncert održati poznata istarska kantautorica Elis Lovrić. Za posjetitelje je organiziran besplatni autobus od podnožja kaštela. Autobus će voziti od 18.00 sati. 

Ulaznice se mogu nabaviti u pretprodaji (od četvrtka 3. listopada) u Gradskoj knjižnici Buzet (četvrtak od 12.00 do 19.00 sati i petak od 9. 00 do 15.00 sati) te u POU "A. Vivoda" Buzet (8.00 do 15.00 sati) po cijeni od 30 kn te na dan manifestacije na kaštelu Petrapilosa po cijeni od 40 kn.

Organizator mnifestacije je Pučko otvoreno učilište "Augustin Vivoda" Buzet uz partnerstvo Austrijskog kulturnog foruma Zagreb, a pokrovitelji su Istarska županija - Upravni odjel za turizam i Grad Buzet.

CIRCUS LUMINESZENZ je austrijski umjetnički projekt dvoje umjetnika iz Beča, Nine Fountedakis (umjetnice i art-terapeutkinje) i Lea Bettinellija (glazbenika i multimedijalnog umjetnika) koji rade na području tehnologije i kreativne kulture s multimedijalnim performansima, uglavnom interaktivnim instalacijama.

ELIS LOVIRĆ je poznata istarska kantautorica i glumica, jedinstvena izvođačica i vlasnica nekoliko prestižnih domaćih i međunarodnih nagrada: Rektorove nagrade koju je dobila 1991. g. za ulogu Fanice u predstavi Vježbanje života u HNK ''Ivan pl. Zajc'' Rijeka, nagrade ''Premio alla vocazione'' koju je osvojila 1992.g. za ulogu Agneze u Agnezi božjoj u Montegrotto-Italija, te nagrade kritike za najbolju izvedbu rumunjske pjesme Lili si pustiul na međunarodnom festivalu ''The Golden Stag'' 1995.g. u Rumunjskoj. Osim što je primila brojne nagrade i priznanja, pružila joj se prilika surađivati i s oskarovcima Vincenzom Ceramijem, Gabriellom Pescucci i Dante Ferrettijem s kojima je radila u mega produkciji talijansko-američkog mjuzikla ‘’Francesco il musical’’ 2000.g. zahvaljujući kompozitoru Cirque de Soleila Benoit Jutras koji ju je izabrao.

20 milijuna kuna za proizvodnju energije na krovovima kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama. Programom su obuhvaćeni sustavi priključeni na mrežu, ali i „off grid“ sustavi, a ovisno o lokaciji se za sustav i stručni nadzor može dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 75.000 kuna.

Detalje o javnom pozivu možete pogledati na sljedećem linku:

http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/20_milijuna_kuna_za_proizvodnju_energije_na_krovovima_kuca/

Otvoren natječaj “Mali projekti za bolje sutra”

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva poziva udruge, ustanove i mjesne odbore koje imaju sjedište registrirano u gradovima i općinama članovima Fonda gradova i općina za 2019. godinu (Buzet, Buje, Labin, Novigrad, Pazin, Vodnjan, Poreč, Rovinj, Svetvinčenat, Vrsar, Marčana, Ližnjan, Medulin i Funtana ) te provode aktivnosti usmjerene na razvoj lokalne zajednice da se prijave na 2. Natječaj za financiranje malih projekata u zajednici ''Mali projekti za bolje sutra''.

Mali projekt podrazumijeva skupinu aktivnosti pokrenutu od strane skupine građana u lokalnoj zajednici koji djeluju kroz udruge, ustanove ili mjesne odbore za dobrobit šire lokalne zajednice. Cilj malog projekta je doprinijeti rješavanju konkretnih problema u lokalnoj zajednici.

Mali projekt se može provoditi u jednom od slijedećih prioritetnih područja:

1. Razvoj lokalne zajednice - u sklopu ovog prioritetnog područja financirat će se projekti koji imaju za cilj razvoj lokalne zajednice kroz osmišljavanje i pružanje društvenog sadržaja u cilju povećanja kvalitete života u lokalnoj zajednici. Naglasak je na uključenju građana u provedbu projekta, poticanje na volonterski rad te rješavanje konkretnih problema koje su građani određene lokalne zajednice istaknuli kao prioritetne za rješavanje

2. Očuvanje, valorizacija i promocija istarskog identiteta, tradicije, kulture i običaja - ovo prioritetno područje odnosi se na projekte koji imaju za cilj očuvanje, valorizaciju i promociju istarskog identiteta, tradicije, kulture i običaja. Aktivnosti koje se prijavljuju u sklopu ovog prioriteta moraju obuhavaćati tematiku istarskog identiteta, tradicije, kulture i običaja, a mogu biti radionice i edukacije za sve dobne skupine, okrugli stolovi, tribine, susreti, osmišljavanje novih društvenih programa za građane i ostale slične aktivnosti.

Najmanji iznos koji se može tražiti od Zaklade iznosi 5.000,00 kuna, dok najveći 20.000,00 kuna.

Sufinanciranje od strane Zaklade može biti do 100% vrijednosti prijavljenog projekta. Maksimalan broj potpora koji de se dodijeliti organizacijama koje imaju sjedište u istoj jedinici lokalne samoupravi je 3.

Detalji natječaja i natječajna dokumentacija dostupni su na sljedećem LINKU.

Raspisan natječaj za dodjelu stipendija

Obavještavamo sve učenike i studente da je dana 10. rujna 2019. godine gradonačelnik Grada Buzeta raspisao Natječaj za dodjelu stipendija za obrazovanje za školsku-akademsku 2019./2020. godinu (KLASA: 602-01/19-01/23, 2106/01-03-01-19-3).

Prijave za dodjelu stipendije, zajedno s pripadajućim prilozima, podnose se  u sljedećim rokovima:

-za učenike od 15. rujna do 1. listopada 2019. godine,

-za studente od 1. listopada do 15. listopada 2019. godine,

-za deficitarna zanimanja u razdoblju od 15. rujna do 15. listopada 2019.

Prijava s traženim prilozima dostavlja se osobno, putem pošte na adresu: Grad Buzet, 2. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili elektroničkim putem na web stranici: http://grad.buzet.hr/stipendije.

Više informacija, kao i obrasce prijave možete preuzeti sa sljedećih poveznica:

PRAVILNIK o stipendiranju učenika i studenata ("SNGB", br. 5/19)

ZAKLJUČAK O BROJU I VISINI MJESEČNOG IZNOSA STIPENDIJE ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2019./2020. GODINU

NATJEČAJ

OBRAZAC 1: PRIJAVA_REDOVNI NATJEČAJNI POSTUPAK

OBRAZAC 2: PRIJAVA_BEZ PONAVLJANJA NATJEČAJNOG POSTUPKA

OBRAZAC 3: IZJAVA

OBRAZAC 4: PRIJAVA_POTPORA U OBRAZOVANJU

50. znanstveni skup “Buzetski dani”

U petak, 13. rujna 2019. s početkom u 9.00 sati u buzetskoj gradskoj vijećnici održat će se 50. po redu znanstveni skup "Buzetski dani". Ovogodišnji skup posvećen je kaštelu Petrapilosa. Na znanstvenom skupu svoje radove predstavit će 16 predavača, a u 11.00 sati, u galeriji Narodnog doma otvorit će se i prigodna izložba u povodu 50 godina kontinuiranog održavanja znanstvenog skupa.

Organizator je Katedra Čakavskog sabora Buzet, a suorganizator Pučko otvoreno učilište "A. Vivoda" Buzet.

Buzet domaćin svečanog otvorenja Mjeseca hrvatske knjige 2019.

Svečano otvorenje Mjeseca hrvatske knjige 2019. održat će se u Buzetu. Tom će se prigodnom svečano otvoriti i novouređen prostor Gradske knjižnice Buzet. Svečanost će se održati 15. listopada 2019. godine u 13.00 sati u Gradskoj knjižnici.

Mjesec hrvatske knjige manifestacija je kojom se tijekom mjesec dana, od 15. listopada do 15. studenoga, nastoji na nacionalnoj, ali i na lokalnim razinama govoriti o knjizi, promicati čitanje te na različitim programima okupljati sve one koje knjiga istinski zanima. Ovogodišnja je manifestacija posvećena glazbi, a moto je "U ritmu čitanja!".

Pokrovitelj manifestacije je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, a organizator Knjižnice grada Zagreba.
 

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata povodom Subotine

Povodom manifestacija koje se održavaju tijekom obilježavanja Dana Grada Buzeta: "Buzetactive", "Subotina 2019., "Subotina po starinski 2019." i "Buzetski dani 2019.", gradonačelnik Grada Buzeta donio je odluku  kojom se određuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine "Restorani" i "Barovi" i odluku kojom se odobrava se obavljanje djelatnosti izvan ugostiteljskih objekata.
 

ODLUKA o radnom vremenu ugostiteljskih objekata povodom manifestacija u sklopu Subotine 2019.

ODLUKA o obavljanju djelatnosti izvan ugostiteljskih objekata povodom manifestacija u sklopu Subotine 2019.

ODLUKA o izmjeni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata povodom organizacije manifestacija u sklopu obilježavanja Dana Grada Buzeta „Subotina 2019.“

OBAVIJEST !!

Od 6. do 8. rujna u Buzetu se održava niz manifestacija u povodu obilježavanja dana Grada Buzeta.

Zbog najave cjelodnevnih pljuskova primorani smo OTKAZATI SUBOTINU PO STARINSKI koja se trebala održati u nedjelju 8. rujna 2019. Današnji i sutrašnji program bit će organiziran po planiranom rasporedu.

Povrat novca za kupljene ulaznice u pretprodaji moguće je ostvariti u Pučkom otvorenom učilištu Buzet uz predočenje računa.

Ispričavamo se svim sudionicima, suorganizatorima te posjetiteljima zbog izmjena programa i zahvaljujemo na razumijevanju.

ANI@StepRi Playpark - šestomjesečni program podrške poduzetnicima

STEP RI znanstveno tehnologijski-park Sveučilišta u Rijeci i INA d.d. pokrenuli su šestomjesečni program podrške kako bi omogućili poduzetnicima i poduzetnicima početnicima da svoju poslovnu ideju ili startup pretvore u održiv i uspješan posao.

ANI@StepRi Playpark je šestomjesečni program podrške koji su pokrenuli INA i Step Ri kako bi vam omogućili da svoju poslovnu ideju ili startup pretvorite u održiv i uspješan posao.

Podrška uključuje od „krova nad glavom“, preko edukacija iz poduzetničkih i poslovnih znanja i vještina, individualnog poslovnog savjetovanja i mentoriranja do novčane nagrade za najbolje te je potpuno besplatna.

ANI@StepRi Playpark je inkubator namijenjen pojedincima i timovima s idejom za pokretanje novog posla kao i onima koji su već osnovali poduzeće, ali još uvijek traže model održivog poslovanja ili način za brži rast.

Primaju se poslovne ideje iz svih područja, no posebno su zanimljive prijave koje rješavaju probleme u energetici, prometu, urbanom razvoju, turizmu, zdravlju i medicini te u području blockchaina, IoT „big data“ tehnologija, umjetne inteligencije (AI), virtualne realnosti (VR) kao i proizvoda široke potrošnje.

Sudionici u programu ANI@StepRiPlaypark će dobiti:

 • Šestomjesečno 24/7 korištenje zajedničkog uredskog prostora te mogućnost korištenja dvorana i sale za sastanke u zgradi Step Ri
 • Individualno poslovno savjetovanje i podrška profesionalnih mentora
 • Mogućnost razvojne i poslovne suradnje s najvećom hrvatskom kompanijom – Inom
 • Edukacije iz poduzetničkih i poslovnih znanja i vještina
 • Novčane nagrade najboljima - najbolji sudionici, pojedinci ili timovi, bit će nagrađeni novčanim nagradama u iznosima od 1 x 25.000 kn te 2 x 2.500 kn.

Prijave su otvorene od 03.09. do 30.09.2019. Za više informacija posjetite http://www.stepriplaypark.com.hr/.

LAG-natječaj za tip operacije 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Obavještavamo Vas da je  LAG „Sjeverna Istra“ objavila 5. LAG-natječaj za tip operacije 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 02.09.2019. godine i traje do 02.10.2019. godine.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosi 449.088,00 HRK.
Vrijednost potpore po korisniku iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Predmet LAG-natječaja: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Sjeverna Istra“.

Svrha LAG-natječaja: Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

Ovim Vas putem pozivamo na predstavljanje navedenog natječaja koje će se održati dana 22.08.2019. godine u Novigradu, Zajednica Talijana Novigrad, Mlinska 4/b s početkom u 19:00 sati te

23.08.2019. u Bujama, Pučko otvoreno učilište Buje, Trg Josip Broz Tito 6 s početkom u 19:00 sati.

Obrasci i prilozi dostupni su na sljedećoj poveznici: http://www.lag-sjevernaistra.hr/natjecaj/lag-natjecaj-za-tip-operacije-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

POZIV na predstavljanje LAG natječaja

Javni poziv za dodjelu nagradne stipendije Buzetski TOP studenti

Temeljem Zaključka o dodjeli nagradne stipendije za studente koji su tijekom studija ostvarili iznimne rezultate (KLASA: 602-01/19-01/15, URBROJ: 2106/01-03-01-19-1 od 29. srpnja 2019. godine), gradonačelnik Grada Buzeta dana 31. srpnja 2019. godine objavljuje javni poziv za dodjelu nagradne stipendije za studente koji su tijekom studija ostvarili iznimne rezultate.

Rok za prijavu je 9. kolovoza 2019. godine. 

Prijava s traženim prilozima dostavlja se osobno, putem pošte na adresu: Grad Buzet, 2. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili elektroničkim putem na web stranici:  http://grad.buzet.hr/buzetski-top-studenti/

Više informacija, kao i obrazac prijave možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

JAVNI POZIV ZA DODJELU NAGRADNE STIPENDIJE

OBRAZAC PRIJAVE

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga novoga Pravilnika o stipendiranju

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15) Grad Buzet započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga novoga Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 14. kolovoza 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata (u prilogu) putem pošte ili osobno na adresu: Grad Buzet, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili slanjem e-maila na adresu elektroničke pošte: helena.sculac-jerman@buzet.hr .

Na sudjelovanje u otvorenom postupku javnoga savjetovanja sa zainteresiranom javnošću mogu sudjelovati svi građani, a u prvom redu populacija na koju se pravilnik i odnosi, dakle učenici, studenti koji žele ostvariti pravo na stipendiju, njihovi roditelji, ali i stručna javnost-profesori, psiholozi, pedagozi, stručni suradnici u obrazovnom sustavu, akademska zajednica te udruge mladih.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Pravilnika na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te javno dostupni na internetskoj stranici Grada Buzeta u obliku izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Temeljem predloženog nacrta Pravilnika i vaših pristiglih prijedloga, formulirati će se konačni tekst Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata koji će biti poslan Gradskom vijeću na usvajanje.

Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt novoga Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata kao i obrazac za podnošenje prijedloga i komentara dostupni su na sljedećim poveznicama:

Nacrt prijedloga Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata

OBRAZAC_javno savjetovanje

Natječaj za zakup ugostiteljskih pozicija na Subotini 2019.

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta” broj 12/18 -  pročišćeni tekst), članka 4. Odluke o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta” broj 8/09 i 5/12) i članka 6. Odluke o visini početne cijene zakupnina za nekretnine u vlasništvu Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta” broj 1/10, 1/11 i 11/15) Gradonačelnik Grada Buzeta raspisuje slijedeći

NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA ZA DAN GRADA BUZETA „SUBOTINA 2019”

I. PREDMET

Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina u Gradu Buzetu za postavljanje ugostiteljskih objekata i naprava za vrijeme održavanja Dana Grada Buzeta „Subotina 2019” u subotu 7. rujna 2019. godine.

II. LOKACIJA

Javne površine tj. mjesta za postavljanje pokretnih objekata za posluživanje hrane i pića (označeno brojem 1 na skici) nalaze se na Trgu Fontana, na dijelovima nekretnina označenim kao k.č. 2587/1, 1491, 1486/8, 1487/2, 2786, 1486/4, 1487/3, 1486/1 i 1486/5 sve K.O. Buzet – Stari Grad.

III. OPĆE ODREDBE

Korisnik može započeti postavljati opremu i uređaje na javnu površinu dana 07. 09. (subota) od 08.00 sati ujutro, s time da se usluga mora početi pružati najkasnije od 16.00 sati;

Korisnik mora osloboditi javnu površinu od osoba i stvari te dovesti je u prvobitno stanje najkasnije do 08. 09. 2018. (nedjelja) do 07.00 sati ujutro;

Prije početka korištenja javne površine potrebno je ishoditi sve potrebne uvjete, odobrenja i suglasnosti nadležnih tijela državne uprave;

Zabranjeno je izvođenje svih vrsta radova kojima se oštećuje javna površina (bušenje rupa, probijanje i sl.), te postavljanje opreme i uređaja van odobrene lokacije;

Sva oprema i uređaji koji se koriste moraju biti atestirani, homologirani, tipizirani i sl. (npr. euro priključak za struju, i sl.);

Grad Buzet osigurava priključak na električnu energiju na određenim lokacijama (max 2,2 kW), potreban broj kontejnera za zbrinjavanje komunalnog otpada, te mobilne, sanitarne WC kabine;

Korisniku se zabranjuje puštanje bilo kakve glazbe ili izvođenje glazbenog programa u vremenu do 02.00 sata (omogućeno je slušanje glazbe i službenog zabavnog programa javnim razglasom);

Zakupljena površina mora se koristiti sukladno namjeni (ne smije biti prazna,služiti kao skladišni prostor, ili na bilo koji način narušavati estetiku i namjenu javne površine i sl.);

Korisnik javne površine ne može, bez suglasnosti Grada Buzeta dati javnu površinu na korištenje i/ili podzakup drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi. Ukoliko ponuditelj odustane od korištenja javne površine, ili ne uplati potpunu naknadu u propisanom roku, površina će se dodijeliti drugom zainteresiranom korisniku;

S najpovoljnijim Zakupnikom neće se sklopiti Ugovor ukoliko se utvrdi da isti nema podmirene sve obveze prema Gradu Buzetu;

Grad Buzet zadržava pravo na odbacivanje svih ponuda ili javno poništenje natječaja (cijelog ili djelomično), objavom obavijesti na web stranici Grada Buzeta (www.buzet.hr) i na oglasnoj ploči Grada Buzeta i to bez obrazloženja;

IV. CIJENA

Početna cijena zakupa prostora za lokaciju iz točke II  (označeno pod brojem 1 na skici) iznosi: 18.600,00 kn.

U početnu cijenu zakupa prostora za pojedinu lokaciju uključen je PDV.

Za ozbiljnost ponude natjecatelj mora uplatiti jamčevinu u iznosu 50% od početne cijene zakupnine. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun: GRAD BUZET, broj: IBAN: HR3424020061804300005, poziv na broj: HR68-5738-OIB.

 

V. DOKUMENTACIJA

Kod potpisivanja Ugovora za zakup javne površine, potrebno je priložiti:

Original/presliku rješenja o registraciji tvrtke (izvod iz Registra Trgovačkog suda) ili original/presliku obrtnice;

Dokaz o uplati jamčevine;

Original/presliku izvoda iz registra udruga i ovlaštenja za prodaju/promociju

Izjavu da je upoznat sa tekstom, uvjetima korištenja javne površine, i sa lokacijom za koju se natječe, te da iste prihvaća bez primjedbi (sastavni dio obrasca ponude – Izjava br. 1.);

Izjavu da neće dati javnu površinu u daljnje korištenje i/ili podzakup bez suglasnosti Grada Buzeta (sastavni dio obrasca ponude – Izjava br. 2.);

VI. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu pisanih ponuda je 8. kolovoza 2019. u 12 sati.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja uz zadovoljenje svih uvjeta iz Natječaja sadrži najveći iznos ponude. U slučaju da dva ili više Ponuditelja ponude isti iznos za istu lokaciju, prednost će se dati ponuditelju koji je ranije podnio ponudu.

VII. PODNOŠENJE PONUDA

Ponude se dostavljaju:

poštom na adresu GRAD BUZET, II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet

osobno u Grad Buzet, pisarnica

Ponude moraju biti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za natječaj za zakup javne površine – SUBOTINA 2019”

Ponude će otvarati Povjerenstvo za provedbu natječaja, a svi ponuditelji će o eventualnom prihvaćanju ili odbacivanju ponuda biti obaviješteni do 12. kolovoza 2019. godine.

VIII. UPLATA NAKNADE I SKLAPANJE UGOVORA

Korisnik je do 20. kolovoza 2019. obvezan uplatiti ukupan iznos naknade, te sklopiti ugovor o korištenju javne površine s Gradom Buzetom.

 

KLASA: 363-01/19-01/128

URBROJ: 2106/01-03/01-19-1

Buzet, 24. srpnja 2019.

GRADONAČELNIK

     Siniša Žulić

 

CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Radno vrijeme Multimedijalnoj centra u Starom gradu u Buzetu

RADNO VRIJEME od 23.7.-21.8.2019.:

UTORAK-NEDJELJA: 13:00-17:00

WORKING HOURS from July 23rd to August 21st 2019:

TUESDAY-SUNDAY: 1:00 p.m- 5:00 p.m

                                                                                  Ukoliko želite Multimedijalni centar posjetiti izvan radnoga vremena, molimo Vas da se obratite Turističkoj zajednici Grada Buzeta.

In case you want to visit the Multimedia Center outside working hours, please contact the Tourist Board of the City of Buzet (Šetalište Vladimira Gortana 9, Buzet, Contact: +385 (0) 52 662 343) 

Uskoro kreće Buzz@teen

Od 18. do 21. srpnja 2019. godine u buzetskoj starogradskoj jezgri održava se Festival filmova za mlade Buzz@teen. Kao i prethodnih godina na raspolaganju su tri kina: Kino muzej i Kapetanovo kino namijenjeni djeci i mladima te Kino Pjacalet s motovunskim pretpremijerama. U četiri dana bit će prikazano ukupno 12 filmova.  Organizatori Festivala su Motovun Film Festival i Grad Buzet. 

Program:

  18.7. Četvrtak 19.7. Petak 20.7. Subota 21.7. Nedjelja

KINO MUZEJ

18:00

JAKOV, MIMI i BRBLJAVI PSI

Edmunds Jansons, LAT/POL, 70' 

SUNE I SUNE

Jon Holmberg, SWE, 89'

FARMA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Lise I. Osvoll, NOR, 65'

HANGAR 8

Ratimir Rakuljić, CRO, 36

KRATKIĆI ZA MALE FILMOFILE

KAPETANOVO KINO

21:00

NEVIDLJIVA SUE

Markus Dietrich, GER/LUX, 93'

HAKER

Poul Berg, DNK, 97'

MOJE NEOBIČNO LJETO S TESS

Steven Wouterlood, NLD, 82'

JAKO, JAKO DALEKO

Sarah Winkenstette, GER, 89'

PJACALET

21:15

JULIUSZ

Aleksander Pietrzak, POL, 97'

PODRŽITE DJEVOJKE

Andrew Bujalski, USA, 91'

NEK BUDE SVJETLOST

Marko Škop, SVN/CZE, 93'

DJEVOJKA MOG BRATA

Monia Chokri, CAN, 117'

 

PLAKAT

Obavijest vinogradarima!

Upućuju se vinogradari sa područja Buzeta da u narednih nekoliko dana provedu drugo tretiranje usmjereno protiv američkog cvrčka (Scaphoides titanus), prenosnika fitoplazme poznate pod nazivom zlatna žutica vinove loze.

Naime, obilaskom terena i pregleda vinograda utvrđena je prisutnost odraslog oblika.

(Napomena : Vinogradari koji su već obavili drugo tretiranje to sada ne trebaju učiniti! )

 

Pripravci koji se mogu koristiti u tu svrhu su slijedeći : Avaunt EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Decis 2,5 EC, Reldan 22 E, Cythrin Max, Piretro natura, Abanto ili Krisant EC.

Radi zaštite pčela tretiranje obavljati u vrijeme kada pčele ne lete (večernji sati)!!!

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Suradnja Grada Buzeta i Fakulteta ekonomije i turizma iz Pule

Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” iz Pule i Grad Buzet potpisali su danas Sporazum o suradnji koji podrazumijeva uspostavljanje i razvijanje suradnje na području organizacije stručne prakse u Gradu Buzetu, održavanja predavanja stručnjaka iz Buzeta na Fakultetu, realizaciju tematskih istraživanja, zatim izradu znanstvenih i stručnih projekata, organizaciju seminara, radionica, okruglih stolova, konferencija i edukativnih programa, okupljanja znanstvenika i stručnjaka različitih specijalnosti, redovite razmjene poslovno relevantnih informacija o mogućnostima unaprijeđivanja međusobnih poslovnih odnosa i suradnje, te druge oblike poslovne suradnje.

Gradonačelnik Grada Buzeta izrazio je zadovoljstvo uspostavljenom suradnjom sa željom da ona u budućnosti prijeđe u prisniji odnos akademske zajednice i javnog sektora po uzoru na razvijene europske zemlje i gradove. Grad Buzet može studentima i nastavnom osoblju poslužiti za daljni razvoj stručnih kompetencija i stjecanju potrebnog iskustva, a vjerujem da kroz

Dekan Robert Zenzerović je naglasio da su takvi sporazumi logičan slijed, odnosno iskorak prema jedinicama lokalne samouprave.

-Studentima se omogućuje da svoja teorijska znanja primijene u praksi, te da se jače povežu sa zajednicama u kojima žive i da naposljetku u njima i ostanu živjeti. Naš fakultet promiče kulturu samozapošljavanja u poduzetništvu, a imamo i studentski inkubator sa sedam poduzeća koji odlično funkcionira i na njega smo jako ponosni, podcrtao je dekan. Pri fakultetu imaju Centar za karijere kojemu se poslodavci koji su zainteresirani mogu javiti i onda im se preporučuju studenti.

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

Na temelju odredbi članaka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08.,  61/11. i 4/18 u daljnjem tekstu Zakon), članka 30. i 31. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/17.) te točke II. Plana prijma u službu u upravnim tijelima Grada Buzeta za 2019. godinu („Službene novine Grada Buzeta“, broj 01/19.), pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta objavljuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I KNJIGOVODSTVO - 1 izvršitelj

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Održana završna konferencija LIFE SEC ADAPT projekta

Grad Buzet je zajedno sa predstavnicima Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o., kao koordinatora  projekta, Istarske županije te pet istarskih gradova: Pula, Rovinj, Poreč, Labin i Pazin, u periodu od 17. – 19. lipnja 2019. godine u gradu Anconi, sudjelovao na završnoj konferenciji europskog projekta LIFE SEC Adapt, kojemu je osnovni cilj prilagodba klimatskim promjenama i podupiranje prijelaza na niskougljično gospodarstvo. Na završnoj konferenciji sudjelovalo je 50-ak sudionika iz Italije, Španjolske i Grčke, zemalja koje uz Hrvatsku sudjeluju u realizaciji projekta.

Gradonačelnik Grada Buzeta, Siniša Žulić, imao je čast u ime istarskih gradova, partnera na projektu, govoriti o svemu što se u posljednje četiri godine uspjelo realizirati u sklopu projekta, ali i o nekim planovima za budućnost na polju obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

Kao budući smjer razvoja, predlaže se razvoj „Smart city“ koncepta u području zgradarstva, javne rasvjete i prometa. To je koncept cjelovitog i održivoga grada u kojem će kvaliteta ljudskoga života, ali i odnosa prema prirodnoj okolini biti na znatno višoj razini. Uglavnom se temelji na upotrebi pametnih mreža, snažnijem uvođenju ICT tehnologija, internetskom povezivanju svih objekata, smanjenju onečišćenja okoliša, uvođenju inteligentnih transportnih sustava, ali i povećanju energetske učinkovitosti primjenom pametnog mjerenja i uvođenjem inovativnih rješenja u građevinarstvu. Buduće aktivnosti bi trebale između ostalog biti usmjerene i na izradu Plana održive urbane mobilnosti SUMP-a (eng. Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP) i Plana održive elektromobilnosti (eng. Sustainable Electromobility Plan - SEP), kao strateških dokumenta koji predstavljaju osnovu za dobivanje sredstava iz EU fondova. Ovim će se dokumentima kroz inovativan i kvalitetan pristup planirati gradski promet koji na održivi način zadovoljava potrebe građana. Predviđa se da će rezultat izrade Planova dati prijeko potrebne smjernice za nove razvojne mogućnosti prometnih rješenja, kao i eventualne prilagodbe prostorno planske dokumentacije.

Gradonačelnik Žulić istaknuo je kako su se istarski gardovi, partneri projekta, opredijelili za energetski održiv razvitak na načelima energetske učinkovitosti, održive gradnje i korištenja obnovljivih izvora energije te imaju namjeru ustrajati u tom procesu kako bi stvorili kvalitetnije i održive uvjete za život svih građana.

PODJELA EDUKATIVNIH SLIKOVNICA ZA DJECU DJEČJEG VRTIĆA GRDELIN

Gradonačelnik Grada Buzeta, Siniša Žulić i direktorica komunalnog poduzeća Park d.o.o., Ervina Šurković Kisiček uručili su ravnateljici dječjeg vrtića Grdelin, Silvani Pavletić, 200 edukativnih slikovnica tematike održivog i efikasnijeg gospodarenja otpadom. Slikovnice su izrađene u sklopu projekta „ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“ koji je financiran iz europskog kohezijskog fonda.

Cilj projekta je zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na području Grada Pazina kao nositelja projekta te na području Grada Buzeta i Općina Cerovlje, Lupoglav, Gračišće, Sveti Petar u Šumi, Karojba, Motovun, Tinjan i Lanišće s kojima je sklopljen Sporazum s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta.

Ciljana skupina projekta su stanovnici svih dobnih skupina, odgojno-obrazovne institucije, edukatori, djeca predškolske i školske dobi, mladi, poslovna javnost i turisti dok su krajnji korisnici lokalna zajednica i komunalna društva Usluga d.o.o. Pazin i Park d.o.o. Buzet.

Provedbom izobrazno-informativnih aktivnosti utjecati će se na cjelokupno stanovništvo o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta.

NAJAVA JAVNOG POZIVA ZA SUFINANCIRANJE SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Obavještavamo vas kako će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dana 26. lipnja objaviti Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama te će građanima biti dostupno 11 milijuna kuna.

Građani će, ovisno o lokaciji kuće, moći dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 75.000 kuna.

Za sufinanciranje se mogu prijaviti vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća koje su zakonite, u kojima je više od 50 posto površine namijenjeno za stanovanje te imaju najviše tri stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu do 600 četvornih metara.

Kako bi se prijavili, građani moraju imati svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz legalnost i vlasništvo kuće, prebivalište na toj adresi te suglasnost ostalih suvlasnika kuće. Ne želeći riskirati nestručno izrađene instalacije, uz nabavu i ugradnju jednog ili više sustava, Fond će sufinancirati i izradu glavnog projekta te trošak stručnog nadzora. Glavni projekt je obavezan za prijavu, dok je izvješće nadzornog inženjera jedan od dokumenata na temelju kojih će Fond vršiti i plaćanje.

Od izuzetne važnosti je da vrijednost projekata bude što realnija i temeljena na tržišnim cijenama jer se postotak sufinanciranja koji u konačnici bude odobren neće moći povećavati. S obzirom na prošlogodišnje iskustvo Fond savjetuje građanima da i sami, nakon što dobiju projekt, zatraže ponude za projektirane sustave.

Natječaj će biti otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno do kraja godine. Plan Fonda je nastaviti s poticanjem korištenja obnovljivih izvora energije, osobito za građane, pa se tako za zadnji kvartal godine najavljuje i sufinanciranje malih solarnih elektrana na obiteljskim kućama.

VODIČ za prijavu na Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

PRIJAVNI OBRAZAC_Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Obavijest o tretmanu protiv komaraca

Obavještavamo građane da će se dana 21.06.2019., tokom noći obavljati radovi adulticidnog tretmana protiv komaraca toplim
zamagljivanjem na području Grada Buzeta i Općine Oprtalj. Skrećemo pozornost građanima da se
tijekom izvođenja radova ne zadržavaju u blizini te da tokom zamagljivanja zatvore vrata i prozore.
Također, skrećemo pozornost pčelarima da za vrijeme radova drže pčele zatvorene u košnicama.
Molimo sve vozače, prolaznike i ostale građane za dodatan oprez.

Obavijest o obvezi izdavanja e-računa

Obavještavamo dobavljače da sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 94/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 1. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave (do 200.000,00/500.000,00 kn), te nabave putem narudžbenica.

Od 1. srpnja 2019. godine Grad Buzet kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj, sukladno navedenom zakonu, ne smije zaprimati račune u papirnatom obliku niti smije po njima postupati.

Svi računi koji od 1. srpnja 2019. godine stignu u papirnatom obliku ili u pdf formatu putem e-maila biti će vraćeni dobavljaču i neće biti plaćeni.

Jedini računi koji će biti prihvaćeni kao pravovaljani  nakon 1. srpnja 2019. godine su računi izdani u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi poslani putem informacijskog posrednika i koji su dostavljeni Gradu Buzetu putem centralne platforme za razmjenu e-računa koju vodi FINA u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, a na koju su se dužni povezati ostali informacijski posrednici.

Svaki dostavljeni e-račun mora sadržavati sve zakonske elemente sukladno važećim propisima. PRILOZI se mogu dostavljati uz e-račun, a to su npr. narudžbenica, otpremnica, ugovor, troškovnik i sl. Prilozi smiju biti u formatu pdf., jpeg., png., csv., xlsx., ods. i sl. Ako su prilozi preveliki za upload ili zbog pravnih ili drugih stvarnih razloga ne mogu biti dio strukture e-računa – mogu biti dostavljeni kao poštanska pošiljka (čl. 17. st. 2. Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi), ali je onda isporučitelj/dobavljač dužan to navesti kao NAPOMENU na e-računu. Ovo vrijedi isključivo za PRILOG e-računu.

Za slanje elektroničkih računa morate odabrati informacijskog posrednika. Informacijski posrednik Grada Buzeta je FINA, a dobavljači mogu odabrati bilo kojeg registriranog informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj.(FINA, Moj eRačun, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom i drugi). Na koji način se otvara servis e-račun (jer ćete samo preko njega moći poslovati sa Gradom Buzetom kao obveznikom javne nabave) možete se dodatno informirati u poslovnici FINE ili kod drugih registriranih informacijskih posrednika.

Slijedom iznijetoga, molimo dobavljače Grada Buzeta da se na vrijeme pripreme kako bi od 1. srpnja 2019. godine bili u mogućnosti izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu.

                       

                                                                                                          GRAD BUZET

                                                                                  Upravni odjel za financije i gospodarstvo

Javni poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Buzeta

Odbor za javna priznanja Grada Buzeta (dalje: Odbor) na temelju članka 13. Odluke o javnim priznanjima Grada Buzeta («Službene novine Grada Buzeta», broj 3/11), dana 11. lipnja 2019. godine, objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za javna priznanja

Grada Buzeta za 2019. godinu

 

Grad Buzet dodjeljuje javna priznanja fizičkim i pravnim osobama radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos u javnom djelovanju od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Buzeta, a osobito iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i umjetnosti, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Redovita javna priznanja Grada Buzeta su:

 • Zlatni grb Grada Buzeta,
 • Godišnja nagrada Grada Buzeta, te
 • Pohvalnica Grada Buzeta.

 

Javna priznanja Grada Buzeta koja se mogu dodijeliti za cjelokupno životno postignuće su:

 • Nagrada Grada Buzeta za životno djelo,
 • Proglašavanje počasnim građaninom Grada Buzeta.

 

Odbor poziva sve ovlaštene predlagatelje (fizičke i pravne osobe s prebivalištem odnosno sjedištem na području Grada Buzeta, skupine građana, mjesni odbori, radna tijela, drugi neformalni organizacijski oblici udruženja građana na području Grada Buzeta, Gradonačelnika Grada Buzeta, zamjenicu gradonačelnika Grada Buzeta i Gradsko vijeće Grada Buzeta) da predlože kandidate za javna priznanja Grada Buzeta u 2019. godini.

 

Obrazloženi pisani prijedlozi zajedno s popratnim suglasnostima predloženog kandidata mogu se dostaviti Odboru na adresu:

 

Grad Buzet, Odbor za javna priznanja,

„Prijedlog za dodjelu javnih priznanja“,

Buzet, II. Istarske brigade 11

odnosno na e-mail adresu:

info@buzet.hr

najkasnije do 11. srpnja 2019. godine.

 

Detaljne informacije i obrasci nalaze se na web stranici Grada Buzeta:

www.buzet.hr

JAVNI POZIV

PRIVOLA ZA OBRADU I OBJAVU OSOBNIH PODATAKA

OBRAZAC PRIJEDLOGA

OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE

Anketni upitnik - POS stanogradnja

Grad Buzet u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) krenuo je u pripremne aktivnosti za izgradnju višestambenih zgrada po programu poticajne stanogradnje (POS), s ciljem da omogući svojim sugrađanima rješavanje stambenog pitanja po uvjetima povoljnijim od tržišnih, uz garantiranu kvalitetu i završavanje radova u roku. Detaljne informacije o svim pogodnostima koje pruža Program poticane stanogradnje biti će prezentirane građanima Grada Buzeta od strane predstavnika Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) krajem 2019. godine. Točan datum održavanja prezentacije biti će objavljen u medijima i na mrežnim stranicama Grada Buzeta.

Radi sagledavanja i ocjene stvarnih potreba potencijalnih kupaca stanova, te za potrebe razrade svih drugih elemenata vezanih za realizaciju Programa poticane stanogradnje u Gradu Buzetu nužno je prikupiti odgovarajuće podatke od građana. Stoga Vas pozivamo da ispunite ovaj ANKETNI UPITNIK kako bi sama projektna dokumentacija te izgradnja bili u najvećoj mogućoj mjeri prilagođene potrebama budućih stanara.

 

Informacije prikupljene ovom anketom služit će isključivo za dobivanje pregleda relevantinih podataka i elemenata u cilju izrade što kvalitetnije snimke stvarnih stambenih potreba, a kako bi se na što primjereniji način pristupilo operativnoj razradi predmetnog projekta i neće se koristiti u druge svrhe.

Anketni upitnik možete ispuniti:

ili ispunjeni anketni upitnik iz priloga ovog poziva možete do 20. srpnja 2019. godine dostaviti osobno ili putem pošte na adresu Grada Buzeta, II istarske brigade 11 ili e-mailom na adresu info@buzet.hr.

ANKETNI UPITNIK

Poziv na predavanje s temom: Digitalni marketing - zašto ne propustiti vlak

U sklopu projekta InCITY+ Grad Buzet nastavlja sa edukacijama i motivacijskim predavanjima za poduzetnike, ali i za sve zainteresirane osobe koje imaju cilj unaprijediti osobni i organizacijski  razvoj. Tim će povodom u srijedu, 29. svibnja 2019. godine, s početkom u 19.00 sati, u Gradskoj vijećnici, Narodni dom Buzet, II. istarske brigade 2, predavanje održati Dejan Hren (Plethora of creativity) s temom: Digitalni marketing - zašto ne propustiti vlak.

Prezentacija natječaja “Mali projekti za bolje sutra”

Zaklada za poticaje partnerstva i razvoja civilnog društva organizira prezentaciju i edukaciju natječaja za male projekte u zajednici  "Mali projekti za bolje sutra" u cilju upoznavanja svih potencijalnih prijavitelja s uvjetima natječaja, natječajnom procedurom te osnovama pisanja projektnih prijedloga. 

Prezentacija će se održati u petak 24. svibnja 2019. godine u 12.00 sati u buzetskom Narodnom domu (gradska vijećnica).

POZIV

Istarska županija objavila javne pozive za razvoj poduzetništva u 2019. godini

Obavještavamo Vas kako je Istarska županija objavila dva javna poziva za razvoj poduzetništva u 2019. godini:

1. Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2019. godinu.

Javni poziv nalazi se na sljedećoj poveznici https://www.istra-istria.hr/index.php?id=5970 

2. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu kredita prema Programu kreditiranja „Poduzetnik – Istarska županija 2019“

Javni poziv nalazi se na sljedećoj poveznici https://www.istra-istria.hr/index.php?id=5977

Održana 10. Obiteljska olimpijada

Trideset i osam buzetskih obitelji natjecalo se na 10. Obiteljskoj olimpijadi, programu natjecateljsko-zabavnog sadržaja kojim je i ove godine Buzet obilježio Međunarodni dan obitelji.  

Program je održan u sportskoj dvorani u Buzetu u srijedu 15. svibnja 2019. godine. Nakon svečanog mimohoda prijavljenih obitelji i podizanja zastave Obiteljske olimpijade, natjecanje je otvorio gradonačelnik Grada Buzeta Siniša Žulić, a prigodnim riječima obiteljima se obratila i gđa. Ines Puhar, predstojnica Obiteljskog centra pri CZSS Pazin. Plesnom točkom predstavile su se učenice četvrtih razreda Osnovne škole „V. Gržalja“, članice ritmičke skupine. 

Međunarodni dan obitelji ove godine održavao se pod sloganom „Obitelji i odgovor na klimatske promjene“. Organizatori su vodeći se idejom slogana uskladili sadržajno igre s ovogodišnjom temom pritom koristeći sve materijale iz ranijih godina.

Svaka se obitelj natjecala u 3 igre, a opredijelili su se za igre ovisno o uzrastu djeteta (igre namijenjene djeci predškolskog ili školskog uzrasta). Bacale su se tako loptice ili „pločice“, slagala rečenica, vezivao konop, nizala ogrlica, pamtili pojmovi, tražili zadani predmeti…Najveći ushit među svim sudionicima izazvala je igra iznenađenja „Povlačenje konopa“ u kojoj su roditelji bili podijeljeni u  četiri ekipe koje su se sastojale u kombinaciji mame/tate. Roditelji su dali sve od sebe povlačeći konop dok su djeca oduševljeno navijala. Svaka od igara pobjedničkim je obiteljima donijela medalju za osvojeno 1., 2. ili 3. mjesto.

U realizaciji Olimpijade pomoglo je i dvadesetak volontera (djece i odraslih) kojima se posebno zahvaljujemo.

Po završetku natjecanja organizirano je zajedničko druženje svih sudionika uz prigodan piknik i tortu.  

Organizator programa bio je Grad Buzet, suorganizatori Društvo „Naša djeca“ Buzet,  Dječji vrtić „Grdelin“, Osnovna škola „V. Gržalja“, TZ Grada Buzeta, Zajednica sportskih udruga Grada Buzeta, POU „A. Vivoda“ Buzet, Srednja škola Buzet, Udruga „Mali veliki mikrofon“.

U kategoriji djece predškolskog uzrasta medalje su osvojili:

Igra: Loptice

1. Obitelj Orlić
2. Obitelj Gržinić
3. Obitelj Božić

Igra: Nizanje kuglica

1.Obitelj Sirotić
2. Obitelj Rupena
3. Obitelj Alić

Igra: Proljetna slagalica

Obitelj Černeka
Obitelj Jermaniš N.
Obitelj Gržinić

Igra: Pripremi voćnu salatu

1. Obitelj Skender Mraković
2. Obitelj Gržinić
3. Obitelj Fonović Rumen

Igra: Složi logo olimpijade

1. Obitelj Ratoša
2. Obitelj Černeka

U kategoriji djece školskog uzrasta – 1. i 2. razred medalje su osvojili:

Igra: Pločice i krugovi

1. Obitelj Flego V.
2. Obitelj Roland
3. Obitelj  Drljača

Igra: Slovo po slovo…riječ po riječ…znak po znak = rečenica

1. Obitelj Drljača
2. Obitelj Jermaniš R.
3. Obitelj Blažević

Igra: Traži, traži pa ćeš naći

1. Obitelj Dobrović
2. Obitelj Blažević
3. Obitelj Drljača

U kategoriji djece školskog uzrasta – 3. i 4. razred medalje su osvojili:

Igra: Vezivane konopa

1. Obitelj Perčić
2. Obitelj Perišić
3. Obitelj Križanić

Igra: Znam koji je sport

1. Obitelj Podreka
2. Obitelj Križanić
3. Obitelj Ravnić

Igra: Gledaj, pamti, piši

1. Obitelj Rupena
2. Obitelj Perčić
3. Obitelj Križanić

GALERIJA

ISTARSKA ŽUPANIJA I IDA POKREĆU NOVU KREDITNU LINIJU ZA PODUZETNIKE

Istarska županija i Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o. sklopile su Sporazum o provedbi nove kreditne linije za istarske male i srednje poduzetnike, obrtnike i zadruge, ukupnog kreditnog potencijala od 60 milijuna kuna. Ugovori su sklopljeni sa sedam poslovnih banaka koje su temeljem Javnog poziva iskazale interes: Erste banka, Hrvatska poštanska banka, Istarska kreditna banka Umag, OTP banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisen banka te Zagrebačka banka. 

„Kreditna linija „Poduzetnik - Istarska županija 2019.“ trenutno nudi zainteresiranim poduzetnicima, obrtnicima i zadrugama najpovoljnije kamate na tržištu, prilikom čega Istarska županija subvencionira kamatu s 1 %  iz županijskog proračuna“. 

Uzimajući u obzir navedeno finalna kamatna stopa će se za nove investicije kretati u iznosu od 0,9 do 2,00 % te za trajna obrtna sredstva u iznosu od 1,60 do 2,00 %, prilikom čega je za obje namjene maksimalni iznos kredita 1,5 milijuna kuna uz maksimalan rok otplate 10 godina. 

Korisnici kredita mogu biti subjekti malog gospodarstva, koji su registrirani u RH, u većinskom privatnom vlasništvu, koji ulažu na području Istarske Županije bez obzira na sjedište ili prebivalište i to mala i srednja trgovačka društva, aktivni obrti, zadruge i profitne ustanove. Korisnici ne mogu biti trgovačka društva kojima je Istarska županija osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. Poduzetnik može koristiti kredit po  Programu samo jednom.

Namjena kredita uključuje investicijske kredite, što podrazumijeva kupnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, nabavu novih proizvodnih objekata te obrtna sredstva do 30 % iznosa kredita i kredite za trajna obrtna sredstva, što podrazumijeva nabavu sirovine, repromaterijala i troškove radne snage. Najniži iznos kredita iznosi 50.000,00 kuna u protuvrijednosti u EUR, a najviši  u iznosu od 1.500.000,00 kuna u protuvrijednosti u EUR. 

Također, sklopljen je i Sporazum s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj, koja potiče poduzetništvo mladih do 30 godina starosti i žena za čije će kredite konačna fiksna kamatna stopa iznositi 1 %“. Uskoro će biti objavljen i Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2019. godinu temeljem kojeg će malim i srednjim poduzetnicima biti na raspolaganju 1.000.000,00 kn. Sredstva će se dodjeljivati putem tri mjere, odnosno subvencioniranje ulaganja u informacijske i komunikacijske tehnologije, subvencioniranje nabave nove opreme i jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije.

„Istarska razvojna agencija uz podršku Istarske županije je postala ključno provedbeno tijelo u osmišljavanju, ugovaranju i plasiranju na tržište iznimno konkurentnih kreditnih linija za male i srednje poduzetnike i obrtnike s područja Istarske županije. Do sada je uspješno provedeno ukupno 15 kreditnih linija u sklopu kojih je podržano 930 poduzetničkih projekata, ukupne vrijednosti 600 milijuna kuna te je izdano 104 jamstva“. Do kraja tjedna bit će objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu kredita prema Programu kreditiranja „Poduzetnik - Istarska županija 2019“.

Operativnu provedbu nove kreditne linije provodit će Istarska razvojna agencija te će se zahtjevi zainteresiranih korisnika zaprimati u njezinom sjedištu u Puli, na lokaciji Mletačka 12/IV.

Detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

10. Obiteljska olimpijada

Obavještavaju se sudionici 10. Obiteljske olimpijade koja se održava u srijedu 15.5.2019. godine da će se sam program natjecanja zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta održati u sportskoj dvorani u Buzetu.

Okupljanje sudionika i potvrđivanje prijava počinje od 16.30 sati. Prijavljeni natjecatelji neka sa sobom ponesu dobru volju, natjecateljski duh, a za ostalo će se pobrinuti sreća.http://www.buzet.hr/images/uploads/files/plakat.pdf

U vremenu brojnih izazova koje suvremeno društvo stavlja pred obitelji, buzetska Obiteljska olimpijada organizira s ciljem poticanja zajedničkih aktivnosti roditelja i djece, da roditelji i djeca provedu nekoliko sati zajedno u igri, zabavi i opuštenom ozračju jer je u užurbanome ritmu svakodnevice, kada su roditelji pritisnuti obavezama svaki trenutak proveden u krugu obitelji dragocjen i neponovljiv, a nagrada koju dječji smijeh i zadovoljstvo donose - neprocijenjivi.

Vidimo se !!!

OBJAVA REZULTATA za članove vijeća nacionalnih manjina Grada Buzeta

Sajam šparuge u bratskoj općini Tricesimo

Sajam šparuge u Tricesimu

od 3. do 19. svibnja 2019.

Na površini od oko 113 hektara u Furlaniji više od 149 proizvođača bavi se uzgajanjem pitome šparuge, jedan od važnijih sezonskih poljoprivrednih proizvoda tog kraja.

Deset malih općina proizvodi ukupno 56 % bijelih šparuga, između njih je i Tricesimo koja u zadnjih desetak godina intenzivno radi na promociji tradicije uzgajanja šparuga.

Posjetite i vi našu bratsku općinu Tricesimo u Furlaniji, moći ćete kušati jela od šparuga po promotivnim cijenama ili kupiti tek ubrane šparuge direktno kod proizvođača. Domaćini su priredili i prigodni zabavni program.

Sudjeluju:

18 ugostiteljskih objekata po promotivnoj cijeni od 10 eura nudi jela na bazi šparuge (s uključenom čašom vina);
4 najveća proizvođača šparuga prodaju tek ubrane šparuge sa svojih plantaža.

Program

Petak 17. svibnja 2019.

18:30 otvaranje sajma na Trgu Ellero

21:00 Večer za mlade uz DJ Simone Rosso

Subota 18. svibnja 2019.

9:00 Proljetni sajam sa sudjelovanjem bratimljenih općina i gradova (Buzet i Mittersill)

11:00 otvaranje enogastronomskog sajma

21:00 nastup Flames Band

Nedjelja 19. svibnja 2019.

10:00 AsparaGiro–biciklistički tour kroz plantaže šparuga

11:00 otvaranje enogastronomskog sajma

12:00 koncert limenih glazbi iz Tricesima i Casacca

17:00 nastup folklornog društva Rosade Furlane

21:00 koncert grupe Gli Effetti Collaterali

LETAK 1

LETAK 2

Anketa u sklopu izrade Strateškog plana razvoja turizma na području Grada Buzeta

Grad Buzet naručitelj je izrade Strateškog plana razvoja turizma na području Grada Buzeta za razdoblje 2020. – 2026. kojeg izrađuje Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije. Kako je prilikom izrade strateškog plana razvoja turizma na području Grada Buzeta za razdoblje 2020. – 2026. izrazito važno provesti anketu među stanovnicima Grada Buzeta i dionicima u turizmu, ljubazno Vas molimo da odvojite djelić svog vremena i da ispunite anonimnu anketu koja se nalazi na sljedećoj poveznici: 

https://www.1ka.si/a/214546

Ukoliko ste zainteresirani za rezultate ankete ili imate bilo kakvih pitanja o anketi, molimo Vas da kontaktirate autore ankete, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na e-mail:  danielas@fthm.hr


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dodijelila je Gradu Buzetu sredstva u iznosu od 131.250,00 kuna za izradu “Strateškog plana razvoja turizma na području Grada Buzeta za razdoblje 2020. – 2026.“ Strateški plan razvoja turizma na području Grada Buzeta za razdoblje 2020. – 2026. je dokument koji objedinjuje sve segmente turizma na području Grada Buzeta, planirana ulaganja u turizmu, projekte u turizmu i sl. Izrađivati će se po načelu Integriranog pristupa, a posebice u smislu participativnog sudjelovanja koji omogućuje sudjelovanje građana u donošenju odluka i kasnijoj provedbi strateškog dokumenta.

TRIBINA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

"U sklopu projekta "ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“, pozivaju se građanke i građani Grada Buzeta na tribinu o održivom gospodarenju otpadom.

Tribina će se održati u Vijećnici Narodnog doma u Buzetu, II. istarske brigade 2,  dana 24. travnja 2019. godine u 17.00 sati.

Cilj tribine je objasniti važnost odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, pravilnog odvajanja otpada, smanjenja stvaranja otpada, kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta.

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

OBAVIJEST

U BUZETU ODRŽANI DANI OTVORENIH VRATA PALAČE BIGATTO U SKLOPU PROJEKTA RESTAURA

Dana 16. i 17. travnja u palači Bigatto (sjedište Zavičajnog muzeja Grada Buzeta) u sklopu projekta RESTAURA održani su dani otvorenih vrata pod nazivom „Difuzni hotel Bigatto“. Tijekom dvodnevnog događanja održana su predavanja i radionice na temu Javno-privatnog partnerstva za potencijalne investitore, javne ustanove i druge zainteresirane. Osim toga, održana je i prezentacija studije opravdanosti ulaganja u projekt JPP-a male vrijednosti za palaču Bigatto te prezentacija rezultata projekta RESTAURA za Grad Buzet. Studija opravdanosti ulaganja u projekt JPP-a male vrijednosti identificirala je najatraktivniji model isporuke za palaču koji predviđa sklapanje javno-privatnog partnerstva i uređenje palače te druge 4 zgrade u vlasništvu Grada Buzeta u difuzni hotel. Studijom se predviđa potpuno uređenje palače Bigatto koja bi uz prostore Zavičajnog muzeja Grada Buzeta, sadržavala i prostore za recepciju hotela, caffe bar i prostor za doručak gostiju. Ostale 4 zgrade u starogradskoj jezgri bile bi uređene u smještajne jedinice – apartmane za prihvat manjeg broja gostiju. Tim bi pristupom Grad Buzet zasigurno povećao atraktivnost palače Bigatto zadržavši postojeću muzejsku (javnu) namjenu i obnovio 4 zgrade koje su trenutno u lošem stanju, a koje bi se po isteku Ugovora o JPP-u vratile u vlasništvo Grada Buzeta.

Dani otvorenih vrata jedna su od posljednjih aktivnosti Grada Buzeta u sklopu projekta RESTAURA (Revitalizacija povijesnih građevina korištenjem modela javno-privatnog partnerstva), a održani su u sklopu pilot akcije Grada Buzeta. Pilot akcijom palače Bigatto Grad Buzet proveo je niz aktivnosti s ciljem buduće uspostave javno-privatnog partnerstva pa je tako izrađena 3d snimka palače Bigatto, konzervatorsko-restauratorska istraživanja s izradom elaborata, idejno rješenje uređenja prostora interijera palače, terase i aneksa te studiju opravdanosti ulaganja u projekt JPP-a male vrijednosti. Za kraj aktivnosti pilot akcije održani su dani otvorenih vrata i sastanci sa potencijalnim investitorima za sklapanje javno-privatnog partnerstva.

Na projektu RESTAURA sudjeluje 12 partnera iz 4 zemlje središnje europe, Hrvatske, Slovenije, Slovačke i Poljske. Osim Grada Buzeta na projektu iz Hrvatske sudjeluje i Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO). Projekt je financiran u sklopu programa Interreg CENTRAL EUROPE s ukupnim proračunom od nešto više od 2 milijuna eura, dok Gradu Buzetu pripada 204.500,00 EUR-a i sufinanciran je od strane programa sa 85% bespovratnih sredstava. Ukupno trajanje projekta je 3 godine, a počeo je 1.6.2016. i traje do 31.5.2019. 

Uspješno o sebi i svom poslovanju uz pomoć Petera Hopwooda

U sklopu projekta InCITY+ Grad Buzet nastavlja sa edukacijama i motivacijskim predavanjima za poduzetnike, ali i za sve zainteresirane osobe koje imaju cilj unaprijediti osobni i organizacijski  razvoj. Tim će povodom u Buzetu gostovati vrhunski trener za javni nastup, Peter Hopwood.

Predavanje će se održati u gradskoj vijećnici Narodnog doma, II. istarske brigade 2, Buzet, u utorak, 16. travnja 2019. godine, u 19.00 sati. Predavanje je besplatno za sve zainteresirane.

Peter Hopwood je mentor i vrhunski trener za javni nastup koji pomaže ljudima da jasnije ispričaju priče sa snažnijim učinkom čime njihove ideje dobivaju na važnosti i uspješnosti u realizaciji. Dosad je održavao radionice od Dubaija do Amsterdama, od Shangaija do Berlina, a živio je i u sedam zemalja. Njegovo je trenutno prebivalište – Hrvatska.

Polaznici će steći uvid u uspješnije tehnike pregovaranja, upravljanja ljudskim resursima i javnog nastupa.

Web - http://peter-hopwood.com/

Twitter - https://twitter.com/HopwoodMedia @HopwoodMedia

Linkedin - https://www.linkedin.com/in/peterhopwoodpublicspeaking/

Prijateljska Marija Bistrica u posjetu Buzetu

Delegacija Općine Marija Bistrica predvođena načelnikom g. Josipom Miličkim u subotu 6. travnja boravila je u Buzetu. Bio je to uzvratni susret djelatnika općine i općinskih ustanova i tvrtki u povodu desete obljetnice Potpisivanja povelje o prijateljstvu Grada Buzeta i Općine Marija Bistrica, koja se obilježila krajem 2018. godine u Mariji Bistrici. Bistričancima su predstavnici Grada uz razgled kulturne baštine starogradske jezgre Grada Buzeta predstavili projekte koji se upravo provode na području Grada, a sufinancirani su sredstvima Europske unije. 

Delagacija Buzeta u posjetu Varaždinu i Koprivnici

Delegacija Grada Buzeta predvođena gradonačelnikom Sinišom Žulićem i zamjenicom Anom Pernić na radnom se sastanku sa županom Varaždinske županije Radimirom Čačićem i suradnicima upoznalo s modelima javno-privatnog partnerstva kkjeg Varaždinska županija uspješno primjenjuje već više od deset godina. Budući da je Grad Buzet u projektu Restaura koji ima za cilj uspostavu javno-privatnog partnerstva u povijesnoj gradskoj jezgri, u palači Bigatto u kojoj je smješten Gradski zavičajni muzej, osim samog uvođenja predstavnike Buzeta zanimalo je i kako model funkcionira nakon desetak godina primjene, prvenstveno sa strane financijskih obveza.

Osim što ima najviše iskustava i podataka o provedbi tog modela, Varaždinska županija je ujedno jedina u Hrvatskoj realizirala projekt JPP-a na zaštićenom kulturnom dobru: Županijska palača na Franjevačkom trgu temeljito je obnovljena upravo putem modela javno-privatnog partnerstva.

Delegacija Buzeta prigodu je iskoristila i za posjet Poduzetničkom inkubatoru u Koprivnici, gdje se upoznala s modelom uspješnog i inovativnog poslovnog centra koji novim poduzetnicima osim početne pomoći nudi i brojne druge programe na njihovom putu do uspjeha.

Mostovi suradnje Kopra i Buzeta

Buzetski gradonačelnik Siniša Žulić, njegova zamjenica Ana Pernić i predsjednik Gradskog vijeća Dejan Jakac primili su u službeni posjet novog koparskog gradonačelnika Aleša Bržana sa zamjenicom Jasnom Softić. Prvi susret čelnika dvaju pobratimljenih gradova iskorišten je za upoznavanjem sa dosadašnjom zajedničkom suradnjom te stvaranju planova za naredno razdoblje.
- Tridesetogodišnja službena suradnja Kopra i Buzeta prožeta je brojnim međusobnim aktivnostima, a vežu nas i brojne rodbinske i prijateljske veze. Kopar nam je uvijek bio uzor i mnogo smo u posljednje vrijeme naučili od Kopra. Drago mi je da aktivna suradnja traje između naših škola, obrtnika, vatrogasaca, lovaca i primjerice umirovljenika - naglasio je tom prigodom Siniša Žulić.
Koparski gradonačelnik nadovezao se kako je siguran da će i buduća suradnja dvaju gradova biti vrlo uspješna.
Posjet Buzetu iskorišten je i za posjet Istarskom vodovodu gdje je direktor Mladen Nežić upoznao svog novog kolegu direktora Rižanskog vodovoda Koper Martina Pregelja sa sustavom koji dio svoje vode predaje i u slovensko primorje.

AKCIJA SAKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Buzet, poslovni prostor Parka d.o.o. na izdvojenoj lokaciji MOST 25

(u neposrednoj blizini parkirališta CIMOS)

12. travnja 2019. od 09,00 do 10,30 sati

Poštovani poljoprivrednici,

dana 12. travnja 2019. godine u vremenu od 09,00 do 10,30 sati u Buzetu, poslovni prostor Parka d.o.o., na izdvojenoj lokaciji MOST 25, (u neposrednoj blizini parkirališta CIMOS) održat će se akcija sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja.

Organizator ove akcije je tvrtka C.I.A.K. d.o.o. Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Ambalažni otpad ostalih tvrtki neće biti prihvaćen pa se mole poljoprivrednici da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta obrate proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Prilikom preuzimanja prazne ambalaže, tvrtka C.I.A.K. će za preuzetu količinu otpada posjedniku ovjeriti ispravno popunjeni prateći list. Na taj način poljoprivrednik ima dokaz o pravilnom postupanju s praznom ambalažom sredstava za zaštitu bilja. Ovjereni prateći list poljoprivrednik je dužan pokazati inspektoru Ministarstva zaštite okoliša prilikom obilaska terena.

Molimo poljoprivrednike koji imaju više od cca. 100 kg ambalaže ili 1 big bag (cca. 1m3)  da ne donose ambalažu na lokacije iz mreže nego da se direktno jave tvrtki C.I.A.K. d.o.o. (tel.: 01/3463-521, e-mail: ciak@ciak.hr) koja će organizirati preuzimanje ambalaže na njihovoj lokaciji.

 

                                                                                                                                                      GRAD BUZET

Hoditi i zdravi biti

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja u sklopu javno-zdravstvene manifestacije „Hoditi i zdravi biti 2019. godine“ na području Grada Buzeta  održat će se sljedeće aktivnosti:

1.4.2019.-5.4.2019.

Tijekom tjedna učenici četvrtih razreda matične škole u Buzetu te trećih i četvrtih razreda područnih škola Vrha i Roča te PŠ Lanišće natjecat će međusobno koji će razred u jednome danu prohodati više kilometara. Osnovna škola Vazmoslav Gržalja Buzet nastavlja time provoditi projekt koji je započela Eko udruga „Buzetska margerita“. Najbolji razred - razred koji će imati najviše prijeđenih kilometara, dobit će prijelazni pehar.

Petak, 5.4. 2019. - planirana aktivnost se zbog kiše odgađa za sljedeći tjedan

10.15 sati na betonskom igralištu kod Srednje škole Buzet  djeca Dječjeg vrtića „Grdelin“  vježbat će zajedno sa skupinom srednjoškolaca, a zatim hodati po gradu i dijeliti poruke o zdravlju.

Subota, 6. 4.  2019.

Pozivamo Vas da zajedno obilježimo Svjetski dan zdravlja!

Pridružite nam se na središnjoj aktivnosti ovogodišnje manifestacije – pješačenju stazom:

Selca (Sv. Jelena) – Napoleonov most – Selca (Sv. Jelena)

Dužina staze je cca. 4 km, a predviđeno trajanje hodanja 3 sata.

9.45 sati okupljanje u Selcima (Sv. Jelena)

– mjerenje tlaka i šećera

- vježbe razgibavanja

10.00 sati polazak

13.00 sati planirani povratak - ručak i zajedničko druženje za sudionike ispred prostora u Selcima (Sveta Jelena)

Organizator za područje Grada Buzeta: Grad Buzet

Suorganizatori za područje Grada Buzeta: HPD „Planik“ Umag – Podružnica Buzet, Dječji vrtić „Grdelin“, Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ Buzet,  Srednja škola Buzet,  Dom za starije osobe Buzet, MUH – Udruga Buzet, GD Crvenog križa Buzet, JVP Buzet, Park d.o.o. Buzet, Mo Sveti Ivan

LAG „SJEVERNA ISTRA“ OBJAVIO NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 4.1.1. IZ SVOJE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE

S velikim zadovoljstvom Vas obavještavamo da je dana 25. ožujka 2019. godine LAG „Sjeverna Istra“ objavila 4. LAG-natječaj za tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 3.04.2019. godine i traje do 3.05.2019. godine.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosi 676.034,62 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Predmet LAG-natječaja: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Sjeverna Istra“, zavisno od organizacijskog oblika.

Svrha LAG-natječaja: Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

Sve informacije, obrasci i prilozi dostupni su na sljedećoj poveznici: http://www.lag-sjevernaistra.hr/natjecaj/lag-natjecaj-za-tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava/.

Pozivaju se svi zainteresirani s područja LAG-a „Sjeverna Istra“ na radionice na kojima će se predstaviti detalji Natječaja te pružiti savjeti od strane zaposlenika LAG-a za kvalitetnu pripremu i prijavu projekta. Radionice će se održati na sljedećim lokacijama:

 • u Umagu, Gradska vijećnica Grada Umaga, G. Garibaldi 6, dana 28. ožujka 2019. godine s početkom u 19:00 sati
 • u Vižinadi, Talijanska Zajednica Vižinade, Vižinada 19, I.Kat, dana 1. travnja 2019. godine s početkom u 19:00 sati

Natječaj kao i sva prateća dokumentacija dostupna je na mrežnim stranicama LAG-a „Sjeverna Istra“: www.lag-sjevernaistra.hr.

ProEduEko - znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Gradu Buzetu zajedno sa Gradom Pazinom kao nositeljem projekta te Općinama Cerovlje, Lupoglav, Gračišće, Sveti Petar u Šumi, Karojba, Motovun, Tinjan i Lanišće odobreno je sufinanciranje projekta „ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“ od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Projektna prijava prošla je sve faze evaluacije te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Grada Pazina, Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao PT1 i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao PT2 u mjesecu kolovozu tekuće godine odnosno odobreno je 373.743,15 kuna bespovratnih sredstava za projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti.

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Cilj projekta je zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na području Grada Pazina kao nositelja projekta te na području Grada Buzeta i Općina Cerovlje, Lupoglav, Gračišće, Sveti Petar u Šumi, Karojba, Motovun, Tinjan i Lanišće s kojima je sklopljen Sporazum s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta (područje obuhvata izobrazno-informativnih aktivnosti iznosi 843,47 km2 s populacijom od 24.311 stanovnika).

Ciljana skupina projekta su stanovnici svih dobnih skupina, odgojno-obrazovne institucije, eduktori, djeca predškolske i školske dobi, mladi, poslovna javnost i turisti dok su krajnji korisnici lokalna zajednica i komunalna društva Usluga d.o.o. Pazin i Park d.o.o. Buzet.

Projekt će doprinijeti jačanju svijesti stanovnika o održivom gospodarenju otpadom na području obuhvata projekta. Provedbom izobrazno-informativnih aktivnosti utjecati će se na cjelokupno stanovništvo o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta.

Projekt se sastoji od ukupno tri (3) projektne aktivnosti: provođenje izobrazono-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (pet obveznih i pet preporučenih aktivnosti), promidžba i vidljivost, te upravljanje projektom.

Provedbom projekta postići će se sljedeći rezultati:

 • 100% stanovnika – korisnika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada biti će obuhvaćeno izobrazno-informativnim aktivnostima
 • provesti će se 10 izobrazno-informativnih akivnosti koje će se zabilježiti u Informacijski sustav gospodarenja otpadom
 • prijavitelji i sunositelji aktivnosti provesti će sljedeće izobrazno-informativne akivnosti: 37900 letaka za stanovnike, 10 javnih i edukacijskih tribina za sve stanovnike i 4 za mlade, 300 vodiča (brošura), 150 plakata i 8 jumbo plakata, 4 radijske emisije, 606 radijskih spotova, banneri na mrežnim stranicama prijavitelja i sunositelja aktivnosti, 14 predstava za djecu, 750 slikovnica za djecu i 800 letaka za turiste.

Provedba projekta imat će širi utjecaj:

 • doprinijet će lokalnoj zajednici kroz provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti, te smanjenju nastanka otpada i posljedično smanjenju emisije CO2
 • smanjenim nastankom otpada kao rezultat provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti pozitivno će utjecati na ublažavanje potencijalnih negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu
 • ujecati će na povećanje svijesti stanovnika na području Grada Pazina i na području sunositelja aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Tvrtka Eurokonzalting odgovorna je za upravljanje projektnim aktivnostima kroz cijelo vrijeme provedbe projekta.

Vrijeme realizacije projekta je do 31. srpnja 2019. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 439.697,86 kuna.

Ukupni prihvatljivi troškovi  u projektu iznose 439.697,86 kuna.

Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 373.743,15 kuna (84,99% prihvatljivih troškova).

AKTIVNOSTI:

Izrađene su četiri vrste letka koje će građani dobiti na svoju adresu, a iste možete pogledati u nastavku.

Letak “Kako pravilno odvajati otpad” možete pogledati ovdje

Letak “Kako spriječiti nastajanje otpada” možete pogledati  ovdje

Letak “Što je ponovna uporaba predmeta” možete pogledati ovdje

Letak “Kućno kompostiranje” možete pogledati ovdje

 

Izrađena je brošura za edukatore, koju možete pogledati ovdje


 

Nova igrala i sanitarni čvor u Dječjem vrtiću „Grdelin“

Ugovorom o sufinanciranju Gradu Buzetu u 2018. godini odobrena su sredstva kapitalne pomoći Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 197.000,00 kuna za Dječji vrtić „Grdelin“. Prijavljenim projektom planirani su bili radovi na adaptaciji dijela objekta (uređenje sanitarnog čvora), opremanje vanjskog prostora fiksnom opremom (igralima primjerenim za djecu s teškoćama) te izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela objekta za potrebe senzorne sobe.

Sukladno prijavljenom projektu sveukupno je za realizaciju projekta Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet do ožujka 2019. godine utrošeno 213.777,65 kuna. Razliku sredstava osigurao je Grad Buzet. Utrošenim sredstvima u drugoj polovici 2018. godine uređen je sanitarni čvor u Dječjem vrtiću „Grdelin“, nabavljena su i montirana igrala za djecu s teškoćama u dvorištu dječjeg vrtića te izrađena tehnička dokumentacije za senzornu sobu. Tehničkom dokumentacijom senzorna soba planirana je na novoj lokaciji - u prostorima današnje uprave, kako bi kao dio postojećeg objekta vrtića bila u neposrednoj blizini planirane dogradnje objekta. Ugovorenom tehničkom dokumentacijom, u okviru planiranih financijskih sredstava, osim senzorne sobe obuhvaćena je i adaptacija dijela postojećih prostorija (kuhinje i skladišta hrane).

Info dan za poduzetnike - HBOR Područni ured za Istru

HBOR Područni ured za Istru, Grad Buzet i Udruženje obrtnika Buzeta organiziraju individualne razgovore poduzetnika s voditeljicom Područnog ureda HBOR-a za Istru, gospođom Cinziom Zubin, koji će se održati u prostorijama Udruženja obrtnika Buzeštine, II. Istarske brigade 14/2, Buzet u  srijedu 03. travnja 2019. godine u vremenu od 9,30 do 13 sati.

Svi zainteresirani poduzetnici ili oni koji to planiraju postati mogu se prijaviti za besplatno individualno stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem programa HBOR-a na sljedeće kontakte: broj telefona 052/381 900 ili hbor-pula@hbor.hr

Turistička akademija: jedinstvena edukacija za iznajmljivače i one koji to žele postati !!!

Turistička akademija je dvodnevna edukacija namijenjena malim iznajmljivačima i svima koji to žele postati. Jedinstveni je to koncept u Hrvatskoj u kojem sudionici na jednom mjestu, potpuno besplatno, mogu dobiti sve što je potrebno za uspješno poslovanje u turizmu.

Akademija će se u 2019. održati u 6 gradova i općina u Istarskoj županiji, a prva na redu su izdanja u Buzetu, Vodnjanu i Poreču.

Osim iznajmljivačima, akademija je namijenjena i poduzetnicima, studentima, profesionalcima, kao i svima onima koji se jednostavno žele upoznati s novim trendovima u turizmu.

Glavni cilj je razvoj potrebnih kompetencija sadašnjih i budućih malih iznajmljivača kako bi unaprijedili svoje poslovanje.

Kroz akademiju sudionici će imati priliku razvijati znanja i vještine koje su im važne za njihovu uspješnost, povezati se s ostalim iznajmljivačima, upoznati dionike iz turizma (agencije, JLRS, potporne institucije, TZ…).

Predavanja i radionice

Program akademije obuhvaća sva područja koja su važna za njihovo uspješno poslovanje poput zakonske regulative, online oglašavanja, izrade web stranica, uređenja interijera i eksterijera, novih trendova i tehnologija u turizmu, gastro ponude, multimedije, infrastrukture, dodatne ponude, upravljanja kriznim situacijama…

Edukacije će držati neki od vodećih autoriteta u turizmu u Hrvatskoj i šire, pa će tako predavanja imati Deniz Zembo (Hotel & Restaurant Amfiteatar) – prvi hrvatski Masterchef, Ivana Marić (Master Holiday), Domagoj Ostović – CEO Lloyds Design, Dragica Lukin – najpoznatija slastičarka, Kristina Peršić (Travel Istria), Amel Hadžipašić (Start-Up udruga), Dejan Hren (Plethora of Creativity), Marinela Dropulić Ružić (Mirakul) i dr.

Na panelima će se predstaviti uspješne turističke priče u kojima će primjere dobre prakse predstaviti vlasnici obiteljskog smještaja, OPG-a, hotelijeri, vinari, maslinari, organizatori manifestacija.

Turneja po Istri

Turistička akademija započinje put po Istri: prvi na redu su Buzet, Vodnjan i Poreč, i to u slijedećim terminima.

Buzet (03.-04. travanj),  
Vodnjan (06. travanj) i
Poreč (08.-09. travanj).

Zbog velikog interesa, a ograničenog mjesta za sudjelovanje, preporuka je da svoju prijavu izvršite što ranije. Informacije o ostalim gradovima/općinama u kojima će akademija gostovati biti će objavljenje naknadno.

Turistička akademija provodi se u organizaciji Start-Up udruge i gradova Buzet, Vodnjan, Poreč te TZ Buzet, Vodnjan, Poreč.

Kako se prijaviti

Za sudjelovanje u Turističkoj akademiji možete se prijaviti putem linka u nastavku: https://forms.gle/s4DmZVc4LnNhiCG16

O detaljima i programu dobit ćete obavijest putem e-maila po prikupljenim prijavama za pojedinu lokaciju. Dodatne informacije moguće je dobiti na broj 098 965 2335.

Gradu Buzetu odobrena EU sredstva za izradu strateškog plana razvoja turizma

Grad Buzetu je dana 12.veljače 2019.godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala Odluku o dodjeli sredstava za izradu “Strateškog plana razvoja turizma na području Grada Buzeta za razdoblje 2020. – 2026.“ u iznosu od 131.250,00 kuna. Strateški plan turizma izrađivati će Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije sa kojim je Grad Buzet nakon provedenog postupka javne nabave sklopio Ugovor o nabavi usluga izrade strateškog dokumenta. Strateški plan razvoja turizma na području Grada Buzeta za razdoblje 2020. – 2026. je dokument koji objedinjuje sve segmente turizma na području Grada Buzeta, planirana ulaganja u turizmu, projekte u turizmu i sl. Izrađivati će se po načelu Integriranog pristupa, a posebice u smislu participativnog sudjelovanja koji omogućuje sudjelovanje građana u donošenju odluka i kasnijoj provedbi strateškog dokumenta. Prilikom izrade dokumenta sudjelovati će cijela javnost, uključujući stanovnike Grada Buzeta, djelatnike u turizmu i poduzetnike, civilno društvo i druge. Osim njih, sudjelovati će i posebno osnovana radna skupina koja će biti sačinjena od predstavnika iz različitih javnih ustanova, privatnih poduzeća u turizmu, civilnog društva i sl. Strateški plan turizma će se

prvenstveno koristiti od strane Grada Buzeta kao službeni dokument strateškog planiranja na području razvoja turizma Grada Buzeta i on je vlasništvo svih građana u skladu s načelima zajedničkog naslijeđa i participativnog odlučivanja. Osim Gradu Buzetu, strateški će plan koristiti i budućim investitorima u turizam na području Grada Buzeta.

Problemi koji se rješavaju strateškim planom turizma:

 • animiranje lokalnog stanovništva u pokretanju poduzetničkih aktivnosti u turizmu i
 • iskorištavanje praznih prostorija u privatnom vlasništvu za navedene aktivnosti (mjere,
 • poticaji i sl.)
 • pokretanje kulturnih i turističkih aktivnosti
 • integriranje postojećih i planiranih projekata kulturnog turizma te njihovo prihvaćanje u
 • lokalnoj zajednici
 • samo održivost pokrenutih i planiranih projekata:
  • Palača Moretti - centar starih zanata,
  • Karolinina kuća ljekovitog bilja,
  • Radionice starih zanata (pekara, češljara, kovačija, oružarnica, postolar),
  • Zgrada suda,
  • Kuća tartufa,
  • Muzej glagoljice,
  • Kuća biske,
  • Muzej trieštine,
  • Outdoor i vitality centar,
  • Minjera – rudnik boksita,
  • Eko muzej Sovinjak,
  • Centar za razvoj gljivarstva i tartufarstva Vrh

STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA NA PODRUČJU GRADA BUZETA ZA RAZDOBLJE 2020. – 2026. FINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE IZ EUROPSKOG POLJOPRIVREDNOG FONDA ZA RURALNI RAZVOJ

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja


 

Rezultati natječaja za udruge u 2019. godini

Na temelju članka 30. stavka 2. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja 
programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada 
Buzeta br.12/15) Povjerenstvo za kvalitativnu procjenu pristiglih prijava za prioritetna područja 
kulture, djeca i mladi, sporta i rekreacije te Povjerenstvo za kvalitativnu procjenu pristiglih prijava za prioritetna područja razvoj civilnog društva, socijalna skrb i zaštita zdravlja dana 15. ožujka 2019. godine donijeli su odluke Odluke o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija organizacija civilnog društva.

 

Odluke možete pronaći na stranici http:grad.buzet.hr

Otvorene prijave na Summer business camp!

Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci i Veleposlanstvo SAD u Zagrebu organiziraju Summer business camp, poduzetnički kamp namijenjen svima koji imaju poslovnu ideju ili prototip koji žele unaprijediti kroz petodnevni intenzivni program mentoriranja.

Summer business camp će de održati u prostorima STEP RI znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci od 26. do 30. lipnja 2019. godine.

Riječ je o petodnevnom programu strukturiranog mentoriranja tijekom kojeg uspješni poduzetnici i investitori iz Hrvatske i Amerike pomažu odabranim kandidatima da razviju svoju ideju kako bi stvorili održivi poslovni pothvat.

Osim strukturiranog mentoriranja, najbolji timovi će imati priliku osvojiti bogate nagrade:

 1. mjesto - MacBook Air
 2. mjesto - Apple iPad 6
 3. mjesto - Huawei MediaPad T5

Sudjelovanje za sve sudionike je besplatno i uključuje smještaj i prehranu. Prijave se zaprimaju do 31. ožujka 2019. godine na http://www.step.uniri.hr/summer-business-camp-2019/

Korisni linkovi

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
 • Grad Buzet
 • II. istarske brigade 11
 • 52420 Buzet