Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Dokumenti

Prostorni plan

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Buzeta 2018.

Dokumente možete preuzeti ovdje.

Prostorni plan Grada Buzeta 2005.

Tekstualni dio

 

POVEZNICA NA GIS PORTAL

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA IZDVOJENOG GRAĐEVINSKOG PODRUČJA IZVAN NASELJA GOSPODARSKE NAMJENE – UGOSTITELJSKO TURISTIČKE TURISTIČKO PODRUČJE RUJAVAC
Na temelju članka  88. stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), obavještava se javnost da je donesena Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene – ugostiteljsko turističke (Službene novine Grada Buzeta 12/2022) kojom se pokreće postupak izrade plana.
 

IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA
Na temelju članka  88. stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), obavještava se javnost da je donesena Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta 6/2022) kojom se pokreće postupak izrade plana.


I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE MAŽINJICA 

Na temelju članka  88. stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), obavještava se javnost da je donesena Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Mažinjica (Službene novine Grada Buzeta 7/2021) kojom se pokreće postupak izrade plana.

III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA GRADA BUZETA

Na temelju članka  88. stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), obavještava se javnost da je donesena Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta 1 /2021) kojom se pokreće postupak izrade plana.

Na temelju članka  88. stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), obavještava se javnost da je donesena Izmjena i dopuna Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta 7 /2021) kojom se mijenja i dopunjava Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta 1/2021) kojom je postupak izrade plana pokrenut.

Na temelju članka  88. stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), obavještava se javnost da je donesena  Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređnja Grada Buzeta.

II. IZMJENE URBANISTIČKOG PLANA GRADA BUZETA

Na temelju članka  88. stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), obavještava se javnost da je donesena Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta 1 /2021) kojom se pokreće postupak izrade plana.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA

Sukladno članku 98. st. (3) Zakona o prostornom uređenju, javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta održat će se u razdoblju od 13. svibnja 2022. do 27. svibnja 2022. i u istoj može sudjelovati svatko.

Tijekom trajanja javne rasprave, Prijedlog plana stavlja se na javni uvid na oglasnu ploču Grada Buzeta, mrežne stranice Grada Buzeta i u informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU).

Javni uvid u Prijedlog plana može se izvršiti i svakog radnog dana od 12:00 do 15:00 sati u prostorijama Sale za sastanke Grada Buzeta, II. Istarske brigade 11 / II. kat.

Tijekom trajanja javnog uvida održati će se Javno izlaganje o Prijedlogu plana 23. svibnja 2022. u 18:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Buzeta, II. istarske brigade 2 /prizemlje.

Obavijest o javnoj raspravi

Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređnja Grada Buzeta 

Tekstualni dio (odredbe za provedbu, obrazloženje prijedloga plana i sažetak za javnost)

Grafički dio:

1. Korištenje i namjena površina

2.1. Energetski sustav i EKI

2.2. Vodnogospodarski sustav

3.1. Posebni uvijeti korištenja

3.2. Područja posebnih ograničenja

3.3. Posebni uvjeti korištenja

Građevinska područja naselja:

4.1. POŽANE, CONFI, SALEŽ, BAREDINE, UGRINI, ČRNICA, ABRAMI, HRIB

4.2. ČRNICA, PERCI, KRBAVČIĆI, ŠTRPED, MAŽINJICA, BUZET (MAJCANI), GRIŽA

4.3. SELJACI, ZONTI, MALI MLUN, VELI MLUN, BARUŠANI, ŠAKORI, KAJINI, ČRNCI

4.4. BUZET, MALA HUBA, ŠTRPED, SRNEGLA, SV. IVAN, SV. MARTIN, STRANA, REČICA, SV. IVAN - DOL, POČEKAJI, FINDERLI

4.5. G. NUGLA, D. NUGLA, NEMARNIKI, G. HRBTIJA, D. HRBATIJA, GENETSKI CENTAR, BRGAD, MAVRIĆI

4.6. VELI MLUN, MALI MLUN, DUBROVICA, ROŠOVO, PODREBAR, G. ČELA, D. ČELA, BENEŽI, RUŠNJAK, PRAČANA, BRNOZI, MAJERI, SOVINJAK

4.7. SV. IVAN, MOST, CIMOS 1, REČICA, KORTA, PRAŠĆARI, SELCA, PENGARI, MARINCI, VIDACI, MARUŠKIĆI, SV. DONAT, PENIČIĆI

4.8. CUNJ, ČIRITEŽ, HLAJI, JAKOMASI, ST. ROČ, ROČ, KRKUŽ, RIM, GRGURINČIĆI, FORČIĆI, BRUL, PUŠKI

4.9. KRKUŽ, MUNE, KLOBASI, KRULČIĆI, ŠPILIĆI, BRŠĆAK, DRAGA

4.10. KRTOV BRIJEG, ČERNEHOV BREG, BARTOLIĆI, ŠIMEĆI, ŠVIKARIJA, DROBEŽIJA, SV. KIRIN, PUHI

4.11. SOVINJSKO POLJE, CUNJCI, VRH, DOL, BARUŠIĆI, MATIŠKO, SENJ, VALARI, SOVINJSKA BRDA

4.12. PRODANI, SRGOBANI, URIHI, MARTINCI, RACARI, RAČICE, ZABRDA, RIMNJAK, DOBROVA, KLARIĆI, DOL

4.13. KUHARI, BLATNA VAS, LATINI, ŠTULCI, RUJAVAC, BRNOBIĆI, GRABRI, BENČIĆI, KRUŠVARI, PAŠUTIĆI, KOTLI

4.14. ROČKO POLJE, KRAS, ČRNEHI, PODPEĆINA, MIKCI, ĆUKARIJA

4.15. VALICE, KRTI, SENJ

4.16. BARUŠIĆI, PALADINI, MARČENEGLA, MARČENEŠKO POLJE, NEGNAR, KIJEKA, ŠĆULCI

4.17. MEDVEJA, RIMNJAK, ZABRDA, RAČICE, KOSORIGA, RAČIČKI BRIJEG, G. KONTIĆI, D. KONTIĆI, JURADI, ČABRANIJA

4.18. BENČIĆI, MUĆAN, BRIŽAC, MALINCI, DURIČIĆI, KAVCI

4.19. HUM, MARČI BREG, MARTINŠĆAK, KLANAC, BORAJ, ERKOVČIĆI, IVEĆI

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
  • Grad Buzet
  • II. istarske brigade 11
  • 52420 Buzet