Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Dokumenti

Prostorni plan

II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA
Tekstualni dio (pdf)

Grafički dio:
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
2A.PROMETNA, ULIČNA I INFRASTRUKTURNA MREŽA-PROMET
2B.PROMETNA, ULIČNA I INFRASTRUKTURNA INFRASTRUKTURA-ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
2C.PROMETNA, ULIČNA I INFRASTRUKTURNA MREŽA-ELEKTROENERGETIKA I JAVNA RASVJETA
2D.PROMETNA, ULIČNA I INFRASTUKTURNA MREŽA-VODOOPSKRBA
2E.PROMETNA, ULIČNA I INFRASTRUKTURNA MREŽA-ODVODNJA OTPADNIH VODA
3A.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA-PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE
3B.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA-OBLICI KORIŠTENJA
4.NAČINI I UVJETI GRADNJE-NAČIN GRADNJE
 

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA BUZETA – III. izmjene i dopune (2022.)

Tekstualni dio (pdf)

Grafički dio:
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - 2.1. ENERGETSKI SUSTAV I ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - 2.2. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - 3.2. PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU
3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - 3.1. POSEBNI UVJETI KORIŠTENJA
3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - 3.3. PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

Građevinska područja naselja:
4.1. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BAREDINE, ČRNICA, SALEŽ, SELJACI, UGRINI
4.2. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BUZET, ČRNICA, KRBAVČIĆI, PERCI, ŠTRPED
4.3. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BAREDINE, BUZET, KAJINI, MALI MLUN, SELJACI, ŠKULJARI, ŠTRPED, VELI MLUN
4.4. GRAĐEVINSKO PODRUČJE- BUZET, PERCI, POČEKAJI, STRANA, SVETI MARTIN
4.5. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NUGLA, ROČ, STRANA
4.6. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - MALI MLUN, MOST, PRAČANA, SOVINJAK, SV. DONAT, VELI MLUN
4.7. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BUZET, KLARIĆI, MARINCI, MOST, PENIČIĆI, PRODANI, SELCA, SV. DONAT, SVETI
4.8. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BLATNA VAS, CUNJ, ČIRITEŽ, FORČIĆI, NUGLA, RIM, ROČ, SELCA, STANICA
4.9. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - KOMPANJ, RIM, ROČ, ROČKO POLJE
4.10. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - SOVINJSKA BRDA, SOVIŠĆINA
4.11. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BARUŠIĆI, KLARIĆI, PALADINI, PRAČANA, SENJ, SOVINJAK, SOVINJSKA BRDA
4.12. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - KLARIĆI, KRUŠVARI, PRODANI, RAČICE, SOVINJAK
4.13. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BLATNA VAS, BRNOBIĆI, FORČIĆI, HUM, KRUŠVARI
4.14. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BRNOBIĆI, FORČIĆI, HUM, ROČKO POLJE
4.15. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - SENJ, SOVIŠĆINA
4.16. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BARUŠIĆI, MARČENEGLA, NEGNAR, PALADINI, ŠĆULCI
4.17. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - JURADI, MARČENEGLA, MEDVEJA, RAČICE, RAČIČKI BRIJEG
4.18. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - HUM
4.19. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ERKOVČIĆI, HUM

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Buzeta 2018.

Dokumente možete preuzeti ovdje.

Prostorni plan Grada Buzeta 2005.

Tekstualni dio

 

POVEZNICA NA GIS PORTAL

Započinje javna rasprava o Studiji o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Stabilizacija pokosa korita na dijelu vodotoka Mirna“.

Javna rasprava trajati će 30 dana i to od 6. veljače 2023. godine do 6. ožujka 2023. godine.

Studija će s danom početka javne rasprave biti dostupna zainteresiranoj javnosti na linku: „Stabilizacija pokosa korita na dijelu vodotoka Mirna“ (pdf).

Svi detalji o Javnoj raspravi te način kako se uključiti, dostupni su na linku: „Postupak javne rasprave o Studiji Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat – Stabilizacija pokosa korita na dijelu vodotoka Mirna“ (pdf).

II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZA PODRUČJE GOSPODARSKE NAMJENE - PROIZVODNE MALA HUBA II                                     

Na temelju članka 86. stavka 1. i 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), po prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene, odnosno, strateške procjene sukladno članku 66. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) KLASA: 351-03/23-01/204, URBROJ: 2163-08-02/6-23-02 od 8. prosinca 2023. godine, Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2023. godine, donosi Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja za područje gospodarske namjene - proizvodne Mala Huba II

 

V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA
Na temelju članka  88. stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), obavještava se javnost da je donesena Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta 9/2023) kojom se pokreće postupak izrade plana.
 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA IZDVOJENOG GRAĐEVINSKOG PODRUČJA IZVAN NASELJA GOSPODARSKE NAMJENE – UGOSTITELJSKO TURISTIČKE TURISTIČKO PODRUČJE RUJAVAC
Na temelju članka  88. stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), obavještava se javnost da je donesena Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene – ugostiteljsko turističke (Službene novine Grada Buzeta 12/2022) kojom se pokreće postupak izrade plana.
 

IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA
Na temelju članka  88. stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), obavještava se javnost da je donesena Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta 6/2022) kojom se pokreće postupak izrade plana.


I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE MAŽINJICA 

Na temelju članka  88. stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), obavještava se javnost da je donesena Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Mažinjica (Službene novine Grada Buzeta 7/2021) kojom se pokreće postupak izrade plana.

III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA GRADA BUZETA

Na temelju članka  88. stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), obavještava se javnost da je donesena Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta 1 /2021) kojom se pokreće postupak izrade plana.

Na temelju članka  88. stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), obavještava se javnost da je donesena Izmjena i dopuna Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta 7 /2021) kojom se mijenja i dopunjava Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta 1/2021) kojom je postupak izrade plana pokrenut.

Na temelju članka  88. stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), obavještava se javnost da je donesena  Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređnja Grada Buzeta.

II. IZMJENE URBANISTIČKOG PLANA GRADA BUZETA

Na temelju članka  88. stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), obavještava se javnost da je donesena Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta 1 /2021) kojom se pokreće postupak izrade plana.

IZVJEŠĆE o održanoj javnoj raspravi u postupku donošenja V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta (pdf)

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA

Sukladno članku 98. st. (3) Zakona o prostornom uređenju,  javna rasprava o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta održati će se u razdoblju od 22. studenog 2023. do 29. studenog 2023. i u istoj može sudjelovati svatko.

Tijekom trajanja javne rasprave, Prijedlog plana stavlja se na javni uvid na oglasnu ploču Grada Buzeta, mrežne stranice Grada Buzeta i u informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU).

Javni uvid u Prijedlog plana može se izvršiti i svakog radnog dana od 12:00 do 15:00 sati u prostorijama Sale za sastanke Grada Buzeta, II. Istarske brigade 11 / II. kat.

Tijekom trajanja javnog uvida održati će se Javno izlaganje o Prijedlogu plana 23. studenog 2023. godine u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Buzeta, II. istarske brigade 2 /prizemlje.

Obavijest o javnoj raspravi (pdf)

PRIJEDLOG V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA

Tekstualni dio (pdf)

 

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU

Sukladno članku 98. st. 3. Zakona o prostornom uređenju, ponovna javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja grada Buzeta održati će se u razdoblju od 12. svibnja 2023. do 26. svibnja 2023. i u istoj može sudjelovati svatko.

Tijekom trajanja ponovne javne rasprave, Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu stavlja se na javni uvid na oglasnu ploču Grada Buzeta, mrežne stranice Grada Buzeta i u informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU).

Javni uvid u Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu može se izvršiti svakog radnog dana od 12:00 do 14:00 sati u prostorijama Sale za sastanke Grada Buzeta, II. Istarske brigade 11 / II. kat.

Tijekom trajanja javnog uvida održati će se javno izlaganje o Prijedlogu plana 16. svibnja 2023. u 18:00 sati u gradskoj vijećnici Narodnog doma u Buzetu, II. istarske brigade 2 /prizemlje.

Obavijest o javnoj raspravi

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA

Tekstualni dio (odredbe za provedbu, obrazloženje prijedloga plana i sažetak za javnost)

Grafički dio:

0. Oznaka izmjena i dopuna grafičkog dijela plana

1. Korištenje i namjena površina

2A. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža - promet

2B. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža - elektroničke komunikacije

2C. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža - elektroenergetika i javna rasvjeta

2D. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža - vodoopskrba

2E. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža - odvodnja otpadnih voda

3A. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - uvjeti korištenja - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

3B. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - oblici korištenja

4. Načini i uvjeti gradnje - način gradnje

IZVJEŠĆE S PONOVNE JAVNE RASPRAVE

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA

Sukladno članku 98. st. (3) Zakona o prostornom uređenju,  javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja grada Buzeta održati će se u razdoblju od 4. travnja 2023. do 18. travnja 2023. i u istoj može sudjelovati svatko.

Tijekom trajanja javne rasprave, Prijedlog plana stavlja se na javni uvid na oglasnu ploču Grada Buzeta, mrežne stranice Grada Buzeta i u informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU).

Javni uvid u Prijedlog plana može se izvršiti i svakog radnog dana od 12:00 do 14:00 sati u prostorijama Sale za sastanke Grada Buzeta, II. Istarske brigade 11 / II. kat.

Tijekom trajanja javnog uvida održati će se javno izlaganje o Prijedlogu plana 12. travnja 2023. u 18:00 sati u gradskoj vijećnici Narodnog doma u Buzetu, II. istarske brigade 2 /prizemlje.

Obavijest o javnoj raspravi (pdf)

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA

Tekstualni dio (odredbe za provedbu, obrazloženje prijedloga plana i sažetak za javnost)

Grafički dio:

0. Oznaka izmjena i dopuna grafičkog dijela plana

1. Korištenje i namjena površina

2A. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža - promet

2B. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža -  elektroničke komunikacije

2C. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža - elektroenergetika i javna rasvjeta

2D. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža - vodoopskrba

2E. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža - odvodnja otpadnih voda

3A. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – uvjeti korištenja – područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

3B. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – oblici korištenja

4. Načini i uvjeti gradnje – način gradnje

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA

Sukladno članku 98. st. (3) Zakona o prostornom uređenju, javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta održat će se u razdoblju od 13. svibnja 2022. do 27. svibnja 2022. i u istoj može sudjelovati svatko.

Tijekom trajanja javne rasprave, Prijedlog plana stavlja se na javni uvid na oglasnu ploču Grada Buzeta, mrežne stranice Grada Buzeta i u informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU).

Javni uvid u Prijedlog plana može se izvršiti i svakog radnog dana od 12:00 do 15:00 sati u prostorijama Sale za sastanke Grada Buzeta, II. Istarske brigade 11 / II. kat.

Tijekom trajanja javnog uvida održati će se Javno izlaganje o Prijedlogu plana 23. svibnja 2022. u 18:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Buzeta, II. istarske brigade 2 /prizemlje.

Obavijest o javnoj raspravi

Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređnja Grada Buzeta 

Tekstualni dio (odredbe za provedbu, obrazloženje prijedloga plana i sažetak za javnost)

Grafički dio:

1. Korištenje i namjena površina

2.1. Energetski sustav i EKI

2.2. Vodnogospodarski sustav

3.1. Posebni uvijeti korištenja

3.2. Područja posebnih ograničenja

3.3. Posebni uvjeti korištenja

Građevinska područja naselja:

4.1. POŽANE, CONFI, SALEŽ, BAREDINE, UGRINI, ČRNICA, ABRAMI, HRIB

4.2. ČRNICA, PERCI, KRBAVČIĆI, ŠTRPED, MAŽINJICA, BUZET (MAJCANI), GRIŽA

4.3. SELJACI, ZONTI, MALI MLUN, VELI MLUN, BARUŠANI, ŠAKORI, KAJINI, ČRNCI

4.4. BUZET, MALA HUBA, ŠTRPED, SRNEGLA, SV. IVAN, SV. MARTIN, STRANA, REČICA, SV. IVAN - DOL, POČEKAJI, FINDERLI

4.5. G. NUGLA, D. NUGLA, NEMARNIKI, G. HRBTIJA, D. HRBATIJA, GENETSKI CENTAR, BRGAD, MAVRIĆI

4.6. VELI MLUN, MALI MLUN, DUBROVICA, ROŠOVO, PODREBAR, G. ČELA, D. ČELA, BENEŽI, RUŠNJAK, PRAČANA, BRNOZI, MAJERI, SOVINJAK

4.7. SV. IVAN, MOST, CIMOS 1, REČICA, KORTA, PRAŠĆARI, SELCA, PENGARI, MARINCI, VIDACI, MARUŠKIĆI, SV. DONAT, PENIČIĆI

4.8. CUNJ, ČIRITEŽ, HLAJI, JAKOMASI, ST. ROČ, ROČ, KRKUŽ, RIM, GRGURINČIĆI, FORČIĆI, BRUL, PUŠKI

4.9. KRKUŽ, MUNE, KLOBASI, KRULČIĆI, ŠPILIĆI, BRŠĆAK, DRAGA

4.10. KRTOV BRIJEG, ČERNEHOV BREG, BARTOLIĆI, ŠIMEĆI, ŠVIKARIJA, DROBEŽIJA, SV. KIRIN, PUHI

4.11. SOVINJSKO POLJE, CUNJCI, VRH, DOL, BARUŠIĆI, MATIŠKO, SENJ, VALARI, SOVINJSKA BRDA

4.12. PRODANI, SRGOBANI, URIHI, MARTINCI, RACARI, RAČICE, ZABRDA, RIMNJAK, DOBROVA, KLARIĆI, DOL

4.13. KUHARI, BLATNA VAS, LATINI, ŠTULCI, RUJAVAC, BRNOBIĆI, GRABRI, BENČIĆI, KRUŠVARI, PAŠUTIĆI, KOTLI

4.14. ROČKO POLJE, KRAS, ČRNEHI, PODPEĆINA, MIKCI, ĆUKARIJA

4.15. VALICE, KRTI, SENJ

4.16. BARUŠIĆI, PALADINI, MARČENEGLA, MARČENEŠKO POLJE, NEGNAR, KIJEKA, ŠĆULCI

4.17. MEDVEJA, RIMNJAK, ZABRDA, RAČICE, KOSORIGA, RAČIČKI BRIJEG, G. KONTIĆI, D. KONTIĆI, JURADI, ČABRANIJA

4.18. BENČIĆI, MUĆAN, BRIŽAC, MALINCI, DURIČIĆI, KAVCI

4.19. HUM, MARČI BREG, MARTINŠĆAK, KLANAC, BORAJ, ERKOVČIĆI, IVEĆI

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
  • Grad Buzet
  • II. istarske brigade 11
  • 52420 Buzet