Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Novosti

Poziv na edukaciju o sigurnosti osoba starije životne dobi

23.05.2023.

''Policija poručuje: zaštitimo naše noniće'', projekt je Policijske uprave istarske, s ciljem smanjenja prijevare starijih osoba.

U srijedu, 24. svibnja 2023. s početkom u 14.00 sati,  u prostorijama Gradske vijećnice u Buzetu održat će se predavanje edukacijskog karaktera o prijevarama kojima su izložene osobe starije životne dobi. Tom prilikom policijski službenici će prisutnima dati korisne informacije i pojasniti najčešće oblike prijevara te kako postupati ukoliko se nađu u sličnim situacijama. Edukacija je namijenjena starijim osobama i svima ostalima koji se žele informirati o ovoj temi.

Interakcijom se najlakše dolazi do novih znanja, pa je važnost edukacije i dijeljenje informacija o prevenciji prijevara bitan element stvarne i korisne potpore starijim sugrađankama i sugrađanima. Oni su kao takvi često žrtve prijevara zbog svoje dobi, želje za razgovorom zbog usamljenosti, nepažnje i/ili neupućenosti, a što pak počinitelji prevara koriste na razne načine. 

U sklopu Projekta izrađen je preventivni letak s korisnim informacijama i uputama koji će se podijeliti na edukaciji.

Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na edukaciji.

LETAK (pdf)

Obavijest o zatvaranju parkirališta i ceste

16.05.2023.

Zbog održavanja auto utrke 9. SIGNUM MAX FORMULA DRIVER u nedjelju 21. svibnja 2023. godine od 7:00 do 19:00 sati za sav će promet biti zatvorena dionica županijske ceste od Mosta do Svih Svetih te dionica lokalne ceste od Svih Svetih do Peničići.

Parkiralište CIMOSA bit će zatvoreno:

 • u subotu 20. svibnja 2023. godine od 5:00 do 24:00 sata (radnicima noćne smjene bit će omogućen izlaz s parkirališta)
 • u nedjelju 21. svibnja 2023. godine od 00:00 do 22:00 sata

Tijekom oba dana za radnike Cimosa bit će osigurano zatvoreno parkiralište na „drugoj strani“ Mirne, odnosno kod nogometnog igrališta na Mostu.

Parkiralište MAŠIMOVA ŠKUJA bit će zatvoreno:

 • u subotu 20. i nedjelju 21. svibnja 2023. godine od 00:00 do 24:00 sata

Predviđeno parkiralište za gledatelje je neasfaltirani dio na Mašimovoj škuji te parkiralište gradske tržnice.

AK Buzet autosport

12. Obiteljska olimpijada

12.05.2023.

Buzet će u ponedjeljak 15. svibnja 2023. godine ponovo obilježiti Međunarodni dana obitelji održavanjem Obiteljske olimpijade.

Buzetske su obitelji ove godine pokazale poseban interes za sudjelovanje na 12. Obiteljskoj olimpijadi, programu natjecateljsko-zabavnog sadržaja. Pristigao je rekordan broj od 76 prijava. U programu natjecanja sudjeluju djeca predškolskog uzrasta starija od četiri godine do 4. razreda osnovne škole zajedno s roditeljima.

12. Obiteljska olimpijada održat će se na nogometnom stadionu Grada Buzeta s početkom u 17.00 sati. U  slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta program će se održati u sportskoj dvorani.

Idejni začetnik Obiteljske olimpijade koja je prvi pit održana 2010. godine bilo je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Buzeta, organizator je Grad Buzet, a suorganizatori: Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet, Osnovna škola „V. Gržalja“ Buzet, Sportska zajednica Grada Buzeta,  Buzet, POU „A. Vivoda“ Buzet, Društvo „Naša djeca“, Udruga Mali veliki mikrofon, Srednja škola Buzet, Turistička zajednica Grada Buzeta. Prijatelj Olimpijade je TD „Park“, a Partner 12. Obiteljske olimpijade Sportska zajednica Istarske županije.

Okupljanje sudionika, potvrđivanje prijava i odabir igara za zapisničkim stolom započinje već od 16.15 sati. Svaka obitelj natjecat će se u 2 igre.

Pozivamo Vas da zajedno s nama provedete ovo poslijepodne i svojim dolaskom podržite ovakav oblik obiteljskog i sportskog druženja.

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Grada Buzeta

10.05.2023.

Pozivamo sve zainteresirane da se svojim prijedlozima uključe u ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja grada Buzeta.

Ponovna javna rasprava održati će se u razdoblju od 12. do 26. svibnja 2023. godine.

Svi detalji o ponovnoj javnoj raspravi dostupni su na internet stranici Grada Buzeta pod kategorijom "Prostorni i urbanistički planovi" - Planovi u izradi - Javne rasprave o prijedlogu prostornih planova.

Javni uvid u Prijedlog plana može se izvršiti i svakog radnog dana od 12:00 do 14:00 sati u prostorijama Sale za sastanke Grada Buzeta, II. Istarske brigade 11 / II. kat.

Raspisani natječaji za prodaju nekretnina, zakup zemljišta i javnih površina u vlasništvu Grada Buzeta

05.05.2023.

O B A V I J E S T

Obavještavamo sve pravne i fizičke osobe da su na oglasnoj ploči Grada Buzeta nalaze raspisani natječaji za prodaju nekretnina, zakup zemljišta i javnih površina u vlasništvu Grada Buzeta, a tekstovi istih nalaze se u poveznicama ispod.

Sve informacije mogu se dobiti na br. telefona 662-726, int. 123.

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA (PDF)

NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA (PDF)

NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA (PDF)

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto POMOĆNIK ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (m/ž) u Dječjem vrtiću “Grdelin”

27.04.2023.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine  broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 33. Statuta Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet, a prema procjeni stručnog povjerenstva  i Odluke Upravnog vijeća Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet od 26. 4. 2023. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet, na 9. sjednici održanoj 26. 4. 2023. godine raspisuje

NATJEČAJ O ZAPOŠLJAVANJU  POMOĆNIKA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU ILI STRUČNO KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA (m/ž)

- 1 izvršitelja/ica na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno do 31.08.2024.godine

Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema članku 24., 24. a i 25. Zakona o predškolskom

odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22):

- završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,

- završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija,

- da nije roditelj niti drugi član uže obitelji djeteta kojem se pruža potpora,

- utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova (Vrtić će uputiti izabranog

kandidata na utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta).

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona

o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- pisanu zamolbu, vlastoručno potpisanu, s navodom na koji natječaj se kandidat javlja,

- životopis,

- dokaz o stručnoj spremi,

- dokaz o završenom osposobljavanju za pomoćnika za djecu s teškoćama ako ga kandidat 
  posjeduje

- dokaz o državljanstvu

- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
  (e-radna knjižica),

- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o
  predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od dana objave natječaja):

a) uvjerenje  nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

               (čl. 25.st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju),

b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

               (čl. 25.st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).

            c) potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu
                izrečene mjere iz članka 25. st 10. Zakona, ne starija od dana objave natječaja

 

Dokumentacija se predaje u neovjerenom presliku.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo

pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, potvrde o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine,

broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

(Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,

103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

(Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i

zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20),

dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate

samo pod jednakim uvjetima.

 

Da bi kandidat ostvario prednost pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavak 1. – 3.

Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

(Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o

ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz

domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona

o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,

58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj

dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje, odnosno

potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni

odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavak 1.-2.

Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u

trenutku prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj

priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se

poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj

157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju

traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Dokaz o invaliditetu smatra se javna isprava na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić  „Grdelin“ Buzet može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja

2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja

takvih podatka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata

te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati

isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

 

Zamolbu za prijem u radni odnos s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku

osam (11) dana od dana objave natječaja, odnosno do 8. 5. 2023. godine.

 

Zamolbu s dokazima potrebno je dostaviti poštom na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“ BUZET, II ISTARSKE BRIGADE 19, s naznakom: ˝Za natječaj za izbor pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju ili stručno komunikacijskog posrednika za rad na određeno nepuno puno radno vrijeme – ne otvarati ˝.

 

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u

natječaju.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja, a

imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

 

Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici vrtića  s navedenim imenom i prezimenom izabranog  kandidata.

 

Dječji vrtić  može  poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za

zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića dana 27. 4. 2023. godine i traje zaključno do dana 8. 5. 2023. godine.

Nj.E. Gašper Dovžan, veleposlanik Republike Slovenije u nastupnom posjetu Gradu Buzetu

26.04.2023.

Gradonačelnik Grada Buzeta g. Damir Kajin sastao se danas s veleposlanikom Republike Slovenije u Republici Hrvatskoj Nj. E. g. Gašperom Dovžanom. U pratnji Nj. E. Dovžana bio je i g. Miha Fatur.

Slovenski veleposlanik istaknuo je kako je od preuzimanja dužnosti veleposlanika u lipnju 2022. godine,  poseban naglasak u planiranju posjeta dao gradovima i općinama u pograničnom području kao što je i Grad Buzet.

Gradonačelnik Kajin predstavio je rad gradske uprave i najvažnije projekte, istaknuo mogućnosti suradnje te se osvrnuo na zajedničku problematiku. Posebno je istaknuo ulogu koju su u prošlosti imale slovenske tvrtke u postavljanju temelja buzetske ekonomije (ulogu Cimosa i Akrapovića) te snažnu vezu s Koprom i Republikom Slovenijom koja je bila uspostavljena prije 80.-ih godina prošlog stoljeća, prije otvaranja Tunela Učka. Ukazao je na sveprisutan trend nedostatka radne snage koji se odražava na prisustvo velikog broja stranih radnika koji se u Buzetu kratko zadržavaju i nastavljaju prema zapadnoj Europi, a dotaknuo se i zajedničkog problema migranata te barijere koju predstavlja žilet-žica na granici sa Slovenijom. Od investicija se osvrnuo na investiciju izgradnje Doma za starije osobe Buzet koji zbog nepostojanja jezične barijere može biti zanimljiv i za smještaj slovenskih državljana. Gradonačelnik Kajin je u razgovoru kao poseban problem izdvojio zabranu korištenja ceste preko Graničnog prijelaza Požane za kamione preko 7,5 t. Iako se o navedenom problemu razmatralo na raznim međudržavnim nivoima, ovaj problem nije se uspio riješiti iako bi njegovo rješavanje bilo od obostrane koristi i direktno pozitivno utjecalo na razvoj buzetskog i istarskog gospodarstva.

Ulazak Republike Hrvatske u eurozonu i Schengen slovenski veleposlanik Dovžan vidi kao novu priliku koja će doprinijeti boljim međusobnim vezama. Veleposlanik Dovžan se zahvalio na pomoći za vrijeme suše prošloga ljeta. Govoreći o problemu stranih radnika iznio je kako ga iznenađuje trend njihovog odlazaka iz Republike Hrvatske i Republike Slovenije kada se u obzir uzme kvaliteta života i rada na ovom području. Naglasio je kako je upoznat s problemom korištenja ceste preko Graničnog prijelaza Požane, te da je jedna od studija pokazala kako cesta ne udovoljava potrebnim standardima. Istaknuo je i kako slovenska strana radi na uklanjanju sporne žilet-žice na granici. Pozvao je da se iskoristi prilika razvijanja i prijave zajedničkih EU projekata na razne fondove, posebice na ovom pograničnom području. 

Objavljeni javni pozivi za dodjelu potpora u poljoprivredi i poduzetništvu

25.04.2023.

Grad Buzet objavio je javne pozive za dodjelu potpora u poljoprivredi i poduzetništvu za 2023. godinu.

Pozivamo zainteresirane korisnike potpora koji zadovoljavaju propisane kriterije za pojedine aktivnosti da se prijave najkasnije do 1. prosinca 2023. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih za ovu proračunsku godinu.

Tekstovi javnih poziva i svi potrebni obrasci dostupni su na službenoj web stranici Grada Buzeta pod kategorijom „POTPORE“.

LINK: https://www.buzet.hr/potpore/ 

Hoditi i zdravi biti 2023.

21.04.2023.

Grad Buzet poziva vas na 7. javnozdravstvenu manifestaciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije koja se održava ponovo nakon trogodišnje pauze zbog pandemije.

Pješačka manifestacija odvijat će se u devet istarskih gradova sutra, u subotu, 22. travnja 2023. godine s početkom u 10:00 sati.

Okupljanje u Buzetu planirano je ispred društvenog doma u Sv. Ivanu u 9.30 sati. Volonterke Gradskog društva Crvenog križa Buzet mjerit će prije polaska sudionicima tlak i šećer, a sudionici će dobiti majice s logotipom manifestacije.

Nakon vježbi razgibavanja hodat će se kružnom stazom dužine cca. 8 km:  Sv. Ivan - Sv. Križ - Brgad - Strana – Sv Ivan.

Planirani povratak u društveni dom u Sv . Ivanu je u 13.00 sati. Ispred društvenog doma za sve će sudionike biti osiguran obrok.

Organizator manifestacije za područje Grada Buzeta je Grad Buzet, a suorganizatori: HPD „Planik“ Umag – Podružnica Buzet, Dom za starije osobe Buzet, Dječji vrtić „Grdelin“, Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ Buzet, Matica umirovljenika Hrvatske – Udruga Buzet, GD Crvenog križa Buzet, TD Park i MO Sv Ivan.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika

20.04.2023.

Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08; 61/11; 04/18. i 112/19. - u daljnjem tekstu Zakon), pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje prostorom Grada Buzeta raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika

Prima se VJEŽBENIK – 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme – za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci u Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom Grada Buzeta, za radno mjesto:

STRUČNI SURADNIK 2. ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA I PRISILNU NAPLATU - 1 izvršitelj/izvršiteljica

Stručni i drugi uvjeti:

 • sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik upravne ili ekonomske struke,
 • bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci),
 • dobro poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.) stručne uvjete ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla višu stručnu spremu odgovarajuće struke.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenoga pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s dokazima.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenu ovim natječajem (preslika),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa, ne stariji od mjesec dana (e-radna knjižica), iz kojeg je vidljivo da je kandidat/kandidatkinja bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseca),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj u čijem je programu obuhvaćen rad na računalu, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Vježbenik je dužan, sukladno članku 88. stavak 1. Zakona, najkasnije do isteka vježbeničkog staža položiti državni ispit.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Buzet kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679. od 27. travnja 2016. godine.

Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju za prijem u službu. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj za prijem u službu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr.

Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisanu prijavu na javni natječaj s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: Za natječaj za prijam vježbenika - stručni suradnik 2. za naplatu potraživanja i prisilnu naplatu“, na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici www.buzet.hr, te na oglasnoj ploči Grada Buzeta. Za računanje roka mjerodavan je dan objave u Narodnim novinama.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

TEKST NATJEČAJA

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

POZIV - PISANO TESTIRANJE

Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Grada Buzeta

13.04.2023.

Pozivamo sve zainteresirane da se svojim prijedlozima uključe u javnu raspravu o Prijedlogu II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja grada Buzeta.

Javna rasprava traje od 4.4. do 18.4.2023. godine.

Svi detalji o Javnoj raspravi dostupni su na internet stranici Grada Buzeta pod kategorijom "Prostorni i urbanistički planovi" - Planovi u izradi - Javne rasprave o prijedlogu prostornih planova.

Javi uvid u Prijedlog plana može se izvršiti i svakog radnog dana od 12:00 do 14:00 sati u prostorijama Sale za sastanke Grada Buzeta, II. Istarske brigade 11 / II. kat.

Akcija prikupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja u utorak 18. travnja

11.04.2023.

Obavještavamo poljoprivrednike da će u UTORAK 18. travnja 2022. godine u vremenu od 9.00 do 10.30 sati u Buzetu, održati akcija sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja. Svi zainteresirani korisnici mogu besplatno zbrinuti praznu ambalažu na lokaciji ispred B-voda d.o.o., Sveti Ivan 6, Buzet. Organizator akcije je tvrtka CIAK d.o.o.

Skrećemo pažnju da je korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroavant, Agroteks, Albaugh TKI (Pinus Agro), BASF, Bayer, Belchim (Orchem), Chromos Agro, Danon, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Euroazijski pesticidi, Nufarm, Monsanto, Iskra Zelina Kemijska industrija, Florel, Genera (Novag Agrochemicals), Stockton, Syngenta Agro. Ambalažni otpad ostalih tvrtki neće biti prihvaćen pa se mole poljoprivrednici da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta obrate proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Prilikom preuzimanja prazne ambalaže, tvrtka C.I.A.K. će za preuzetu količinu otpada posjedniku ovjeriti ispravno popunjeni prateći list. Na taj način poljoprivrednik ima dokaz o pravilnom postupanju s praznom ambalažom sredstava za zaštitu bilja. Ovjereni prateći list poljoprivrednik je dužan pokazati inspektoru Ministarstva zaštite okoliša prilikom obilaska terena.

Molimo poljoprivrednike koji imaju više od cca. 100 kg ambalaže ili 1 big bag (cca. 1m3)  da ne donose ambalažu na ovu akciju nego da se direktno jave tvrtki C.I.A.K. d.o.o. (tel.: 01/3463-521, e-mail: ciak@ciak.hr) koja će organizirati preuzimanje ambalaže na njihovoj lokaciji.

 

Sretan i blagoslovljen Uskrs

07.04.2023.

"U svjetlu najvećeg kršćanskog blagdana, svojim sugrađankama i sugrađanima želim sretan i blagoslovljen Uskrs, uz obilje zdravlja, mira, ljubavi i obiteljskog zajedništva“.

Gradonačelnik, Damir Kajin

Rezultati natječaja za udruge u 2023. godini

07.04.2023.

Temeljem članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15. i 37/21) na prijedlog Povjerenstva za kvalitativnu procjenu pristiglih prijava za prioritetna područja kulture, djeca i mladi, sporta i rekreacije i Povjerenstva za kvalitativnu procjenu pristiglih prijava za prioritetna područja razvoj civilnog društva i socijalna skrb i zaštita zdravlja, Gradonačelnik Grada Buzeta je dana 06. travnja 2023. godine donio ODLUKU o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija OCD-a u postupku Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2023. godinu.

ODLUKA 2023.

Obavještavaju se sve OCD-a kojima su odobrena sredstva za financiranje u 2023. godini da će o daljem postupku sklapanja ugovora biti obaviještene putem elektroničke pošte.

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto DOMAR (m/ž) u Dječjem vrtiću “Grdelin”

27.03.2023.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19  i 57/22) i članka 33. Statuta Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet Upravno vijeće Vrtića na sjednici održanoj 23. 3. 2023. godine donijelo je odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

za prijem radnika na radno mjesto

DOMAR (m/ž)

 – jedan ( 1 ) izvršitelj/ica – rad na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto domara (m/ž) su: prema člancima 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članku 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN broj 133/97) te Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet

 • srednja stručna sprema strojarskog, strojobravarskog, stolarskog, vodoinstalaterskog ili elektrotehničkog usmjerenja,
 • položeni ispit za ložača centralnog grijanja,
 • vozački ispit B kategorije

Probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Uz prijavu na javni natječaj, kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba)
 3. dokaz o  državljanstvu
 4. potvrdu o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja,
 5. vozačka dozvola (preslika)
 6. dokaze o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), ne stariji od 6 mjeseci

a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

 1. dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu- ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od mjesec dana).

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19) dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužna je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:.https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“ BUZET, II ISTARSKE BRIGADE 19, s naznakom: ˝Za natječaj za radno mjesto – DOMAR DV „GRDELIN“ BUZET “

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Izabrani kandidati bit će pozvani u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostaviti sanitarnu iskaznicu, te izvornike svih drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijema na navedeno radno mjesto.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  dana 27. 3. 2023. godine i traje do dana 4. 4. 2023. godine.

 

                                                                         PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
                                                                                             Martina Zlatić

 

 

NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto DOMAR (m/ž)

Obavijest obveznicima poreza na kuće za odmor

23.03.2023.

Sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17, 114/22) i Odluci o porezima Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta 11/14, 10/17) pravne i fizičke osobe – obveznici poreza na kuće za odmor dužni su Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor, dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku.

Slijedom navedenog, pozivaju se obveznici poreza na kuće za odmor da do 31.03.2023. godine na propisanom obrascu dostave podate o kući za odmor u svrhu utvrđivanja poreza na kuće za odmor za 2023. godinu.

Molimo da uz prijavu dostavite i odgovarajuće dokaze (presliku zemljišno-knjižnog izvatka, ugovor o nasljeđivanju/darovanju, preslike uplatnica o potrošnji struje/vode/telefona ili druge odgovarajuće dokaze).

Prema navedenom Zakonu i Odluci, kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan, koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koristi za trajno stanovanje.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora, kao i zgrade koje se koriste za obavljanje registrirane djelatnosti.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Buzeta.

Obrazac prijave: PRIJAVA (word, PDF)

Dostava prijave:

 • elektroničkom poštom na: financije-gospodarstvo@buzet.hr,
 • poštom: Grad Buzet, Upravni odjel za financije i gospodarstvo, 2. Istarske brigade 11, 52420 Buzet ili
 • osobno na istu adresu.

Savez Alpe-Jadran objavio Javni poziv za sufinanciranje projekata

21.03.2023.

Savez Alpe-Jadran objavio je prvi ovogodišnji Javni poziv za sufinanciranje projekata vlastitim sredstvima koji će biti otvoren do 15. svibnja 2023. godine.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su organizacije civilnog društva, tijela javne vlasti, ustanove, poduzeća i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Na javni poziv mogu se javiti prijavitelji koji provode međunarodni projekt u koji su uključene minimalno tri organizacije/ustanove iz tri regije/države članice Saveza (Austrija, Slovenija, Mađarska i Hrvatska), odnosno s područja regija članica Saveza koje obuhvaćaju hrvatske županije: Istarsku, Međimursku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Primorsko-goransku, Varaždinsku i Zagrebačku županiju; austrijske pokrajine – Korušku, Štajersku i Gradišće; županiju Vas iz Mađarske te Republiku Sloveniju koju u Savezu predstavlja Skupnost občin Slovenije.

Projektne prijave ostvaruju dodatne bodove pri evaluaciji ukoliko su u pojedini projekt uključeni i partneri s područja država Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Kosovo), mađarske županije Györ-Moson-Sopron, Somogy, Zala i Baranjska županije te talijanske regije Veneto i Friuli-Venezia Giulia.

U Smjernicama za provedbu projekata sufinanciranih od strane Saveza Alpe Jadran (Implementation Guidelines for Projects Financially Supported by the AAA) mogu se pronaći informacije o uvjetima koje projekti moraju zadovoljavati da bi bili prihvatljivi. Važno je da projektni prijedlog je usuglašen s prioritetima i ciljevima koji su sadržani u Strategiji područja Saveza Alpe Jadran, a posebice u skladu s prioritetom 5.2.3. Jačanje društvene kohezije.

Zainteresirani prijavitelji mogu svoj projektni prijedlog prijaviti na prijavnom obrascu koji je objavljen na službenoj web stranici Saveza Alpe Jadran – Prijavni obrazac i u privitku ovog Poziva.
Savez Alpe-Jadran ima tematske koordinacijske točke (TCP) koje pokrivaju 12 područja.: Ruralni razvoj i zavičajna baština; Umjetnost i kultura; Prevencija katastrofa; Gospodarstvo; Energija i okoliš; Ravnopravnost spolova; Europa; Zdravstvena zaštita; Inkluzija; Cjeloživotno učenje; Sport i Turizam.

Sve projektne prijave moraju biti poslane odgovornoj Tematskoj koordinacijskoj točki (TCP) zaključno do 15. svibnja 2023. godine, do 23,59 sati. Kontakt podaci TCP-eva dostupni su na poveznici: https://alps-adriatic-alliance.org/contact/.

Po završetku procesa evaluacije projektnih prijedloga od strane nadležnih Tematskih koordinacijskih točaka (TCP), u lipnju ove godine održat će se sastanak Upravnog odbora Saveza Alpe Jadran na kojemu će se utvrditi projektni prijedlozi odobreni za sufinanciranje.

Sve informacije vezano za Javni poziv nalaze se na mrežnoj stranici Saveza Alpe-Jadran – https://alps-adriatic-alliance.org/downloads/, a za dodatna pitanja o natječaju možete se obratiti resornim koordinacijskim točkama.
Ovim putem se pozivaju sve zainteresirane organizacije s područja Istarske županije, koje planiraju provedbu projekata u skladu s kriterijima Saveza Alpe Jadran, da prijave svoje projektne prijedloge.

Potrebni dokumenti za prijavu projekata i više informacija o Javnom pozivu možete pronaći na poveznici: https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/14363/savez-alpe-jadran-objavio-javni-poziv-za-sufinanciranje-projekata/.

Održana radionica za trenere pod vodstvom prof. dr. sc. Luke Milanovića

15.03.2023.

U organizaciji Grada Buzeta dana 10.3.2023. godine u buzetskoj sportskoj dvorani održana je zanimljiva i interaktivna radionica pod vodstvom vrhunskog stručnjaka za kondicijsku pripremu, prof. dr. sc. Luke Milanovića. Radionica namijenjena svim trenerima i sportskim djelatnicima na području Grada Buzeta, druga je radionica u nizu pod vodstvom Luke Milanovića koji nesebično nastavlja prenositi svoje bogato znanje i iskustvo u svrhu razvoja sporta na Buzeštini. Tijekom radionice treneri su imali prilike isprobati razne vježbe i pokrete, prvenstveno namijenjene jačanju jezgre tijela popularnog naziva "CORE" te postavljati predavaču sva pitanja koja ih muče u svakodnevnom radu sa sportašima i djecom.

Ovim se putem ponovno zahvaljujemo g. Luki Milanoviću na dolasku i održanoj radionici te se radujemo ponovnom susretu! Vjerujemo kako će stečena znanja buzetski treneri ugraditi u razvoj budućih generacija buzetskih sportaša.

 

Ukratko o predavaču:

Luka Milanović rođen je u Zagrebu 1978. godine, a od 1997. do 2011. na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – studirao je, stekao diplomu profesora kineziologije sa specijalizacijom iz kondicijske pripreme, magistrirao i doktorirao u području društvenih znanosti, grana kineziologija. Radio je kao kondicijski trener u mlađim kategorijama Košarkaškog kluba Zagreb, a tijekom bogate i uspješne karijere osobnog, timskog i reprezentativnog kondicijskog trenera sudjelovao je u pripremama kao član Cro Cop Tima – MMA – Mirka Filipovića, košarkaških klubova Zagreb i Cibona, košarkaških reprezentacija Hrvatske (OI 2008, SP 2010, 2014, EP 2007, 2009, 2011, 2013) i Japana (SP 2006), rukometne reprezentacije Egipta, nogometnih klubova Zagreb, Rudeš i Rostovte konačno kao član stručnog stožera i kondicijski trener nogometne reprezentacije Hrvatske na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Srebrnoj medalji, zlatnog sjaja, prethodi rektorova nagrada za studentski znanstveni rad, a nakon medalje Luka Milanović dobitnik je odlikovanja reda Hrvatskog trolista za iznimnu promociju sporta i ugleda Republike Hrvatske.

Demonstracijska aktivnost – primjena bespilotnih letjelica (dronova) u maslinarstvu

01.03.2023.

3. ožujka 2023. godine od 10 do 14.30 sati, u Vodnjanu – OPG Chiavalon Sandi , Ulica Salvela 50, 52215 Vodnjan, održati će se demonstracijska aktivnost korištenja bespilotnih letjelica u području maslinarstva.

Demonstracijska aktivnost biti će podijeljena u dva djela: teorijski dio (uvod i upoznavanje s opremom i zakonodavnim okvirom, priprema za odlazak na teren, provjera na terenu te obrada podataka) i praktični dio (snimanje iz zraka dronom, analiza i obrada podataka u programu Pix4D Fields te precizna primjena dronom).

Više informacija o demonstracijskoj aktivnosti kao i prijavnicu za sudjelovanje na demonstracijskoj aktivnosti možete pronaći na web stranici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede: https://www.savjetodavna.hr/eventer/7-primjena-bespilotnih-letjelica-dronova-u-maslinarstvu-vodnjan-operacija-1-2-1/edate/2023-03-03.

Besplatni tečajevi za sve profesionalne korisnike sredstava za zaštitu bilja o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

14.02.2023.

Ministarstvo poljoprivrede organizira besplatne tečajeve za sve zainteresirane profesionalne korisnike sredstava za zaštitu bilja o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida. Izobrazba je besplatna te je namijenjena korisnicima koji su već položili Osnovnu izobrazbu o održivoj uporabi pesticida.

Navedena izobrazba provodi se zbog stupanja na snagu Zakona o održivoj uporabi pesticida.

Svi zainteresirani korisnici mogu se odazvati na radionice 27. veljače u Puli, te 28. veljače u Brtonigli.

Svi detalji o prijavi dostupni su na linkovima u nastavku:

PULA - https://www.savjetodavna.hr/eventer/dopunska-izobrazba-o-odrzivoj-uporabi-pesticida-8/edate/2023-02-27/ 

BRTONIGLA - https://www.savjetodavna.hr/eventer/dopunska-izobrazba-o-odrzivoj-uporabi-pesticida-7/edate/2023-02-28/

Poziv udrugama na predstavljanje Javnog natječaja– srijeda 15. veljače 2023. godine

13.02.2023.

U Poduzetničkom inkubatoru Verzi 15. veljače 2023. godine s početkom u 18.00 sati, održat će se radionica namijenjena organizacijama civilnog društva na kojoj će biti predstavljan ovogodišnji Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet. Radionica je namijenjena svim zainteresiranim udrugama koje provode aktivnosti na području Grada Buzeta, a vodit će je Helga Možé, upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

Pozivamo predstavnike udruga da se odazovu ovoj radionici s ciljem što kvalitetnije pripreme prijava na ovogodišnji Javni natječaj.

Javna rasprava - Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu “Stabilizacija pokosa korita na dijelu vodotoka Mirne”

10.02.2023.

Započela je javna rasprava o Studiji o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Stabilizacija pokosa korita na dijelu vodotoka Mirna“.

Javna rasprava trajati će 30 dana i to od 6. veljače 2023. godine do 6. ožujka 2023. godine.

Svi detalji o Javnoj raspravi, Studiji te o načinima kako se uključiti u javnu raspravu, dostupni su na internet stranici Grada Buzeta u kategoriji "Prostorni i urbanistički planovi" - Javne rasprave o dokumentima iz područja zaštite okoliša.

Natječaj za udruge 2023

24.01.2023.

Na temelju članaka 15. i 21. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15), sukladno Godišnjem planu javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2023. (KLASA: 230-01/22-01/71, URBROJ: 2163-3-03-01-22-2 od 30. prosinca 2022. godine) i članku 33. stavak 3. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/21. i 10/21.), gradonačelnik Grada Buzeta dana 24. siječnja 2023. godine objavljuje

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2023. godinu.

Grad Buzet poziva sve organizacije civilnog društva koje imaju sjedište ili djeluju na području Grada Buzeta a svojim djelovanjem obuhvaćaju korisnike s područja Grada Buzeta da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2023. godinu.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a najkasnije do 24.2.2023. Razmatrat će se samo projekti koji su dostavljeni u zadanom roku te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Forma za unos osnovnih obrazaca nalazi se na web adresi: http://grad.buzet.hr/predaja-dokumentacije-natjecaj-za-udruge/

 

DOKUMENTI:

Pravilnik o udrugama

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava

Tekst javnog natječaja za 2023. godinu

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa projekta OCD1

Obrazac proračuna OCD2

Izjava o dvostrukom financiranju OCD3

Izjava o partnerstvu OCD4

Popis članova OCD5

Izjava o ispunjenim obavezama OCD6

Obrazac formalni uvjeti OCD7

Obrazac za kvalitativnu procjenu OCD8

Kontrolna lista popisa priloga

Obrazac ugovora

Dean Prodan (1978.-2023.)

24.01.2023.

In memoriam

Dean Prodan, vijećnik u aktualnom 8. sazivu Gradskog vijeća, nositelj Nezavisne liste umro je nakon kratke i teške bolesti u 44. godini života.

Prodan je kratko vrijeme od lipnja 2021. godine do siječnja 2022. godine bio predsjednik Turističke zajednice Grada Buzeta, a kao gradski vijećnik bio je predsjednik nekoliko radnih tijela gradskog vijeća: predsjednik Odbora za turizam, sport i revitalizaciju povijesnih jezgri, Odbora za izbor, imenovanja i administrativne poslove i Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Odrastao je u Brnobićima kraj Huma, a svoj je radni vijek proveo u uslužnim djelatnostima. Bio je vlasnik obrta za usluge u turizmu Gozdan i mnogi su ga imali prilike upoznati kao turističkog vodiča koji je s ponosom promovirao ljubav prema baštini, zavičaju i njegovim prirodnim ljepotama. Pjevao je u humskoj klapi „Boškarin“ i bio aktivan u outdoor sportovima, posebice u paraglidingu i brdskom biciklizmu.

Krasile su ga jednostavnost i neposrednost u kontaktu s ljudima. Svojim je društvenim i političkim djelovanjem i aktivnostima predstavljao svoj Buzet i Buzeštinu.

Buzetske maškare 2023.

20.01.2023.

Nakon pandemijske stanke vraća se Buzetski karneval u mjesne odbore, ali i na središnji buzetski trg. Ljubitelji petog godišnjeg doba tako su na Antonju, 17.01. došli na svoje jer se u većini mjesta podigao onaj koji je kriv za sve nedaće, svaki s nekim svojim imenom, a općepoznat svima kao pust.

Službene karnevalske aktivnosti kreću u subotu 21.01. podizanjem pusta domaćina maškara iz Svetog Ivana i predajom ključeva Pusnoj gradonačelnici. Tako će maškare idućih pet tjedana vladati Buzetom i Buzeštinom. Nakon preuzimanja vlasti slijedi zabava uz Fiesta band na maskenbalu u društvenom domu.

Iduću subotu 28.01. selimo se u Skrobarske maškare, Štrped gdje domaćini pripremaju mnoge maškarane aktivnosti: balinjeradu, trail i maskenbal.

Maškarani trail starta u 13 sati u Svetom Duhu, kao i maškarana balinjerada, ali u 14 sati. Sve informacije mogu se dobiti na broj 091/7272230. Jedini uvjet je naravno biti maskiran. Večer je rezervirana za zabavu uz KO-RA band na maskenbalu koji će potrajati do dugo u noć.

Petak 3.2. selimo u Sovinjak. Sovinjci su pripremili doček uz maškarane briškule i trešete, turniru koji započinje u 18 sati, a prijave se primaju pola sata ranije. Nakon turnira slijedi maskenbal, svira DJ Neno, a domaćini pripremaju i gosta iznenađenja.

Tradicija koja je započeta tijekom pandemijskog razdoblja takozvani „maškarani parkić“ nastaviti će se i ovu godinu i to u subotu 4.2.  od 15 sati postavljanjem maski i skulptura u parku pokraj Narodnog doma. Maškare će iskoristiti priliku da predstave tradicionalna jela koja se pripremaju u vrijeme maškara. Isti dan navečer domaćin maskenbala je Roč, a svirat će Remix band.

U subotu 11.2. zabava putuje u Prodane gdje će KO-RA band i DJ Neno zaokružiti zabavu u posljednjem vikendu prije velikog finala. 

Krušvari su domaćini u petak 17.2. uz Ansambl direkt, tako da najhrabriji mogu uživati u produženom maškaranom vikendu. Isti dan u jutarnjim satima, točnije u 10 ujutro održat će se karnevalska povorka djece iz Dječjeg vrtića „Grdelin“ i Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ iz Buzeta.

Svi maskenbali počinju u 21 sat, a održavaju se u društvenim domovima.

Centralni događaj je maškarana povorka na Trgu Fontana koja će se održati u nedjelju 19.2. od 14 sati na kojoj očekujemo šarenilo lokalnih maškaranih grupa uz zvukove harmonika, truba, bajseva i bubnjeva.

Završne aktivnosti ovogodišnjeg „Buzetskog karnevala“ održat će se u utorak 22.2. i to od 15.30 tradicionalna igra na ruh od Svetog Ivana do Mosta i u 18.00 vraćanje ključeva Grada svjetovnoj vlasti i spaljivanje pusta, a sve to na Mostu.

Pronađite nešto za sebe, dobrodošli u maškare, dobrodošli u Buzet.

 

Program Buzetskih maškara za 2023. godinu

Povodom božićnih blagdana iz proračuna Grada Buzeta dodijeljene jednokratne pomoći

21.12.2022.

Povodom božićnih blagdana i nadolazeće nove 2023. godine Grad Buzet ove je godine dodijelio jednokratnu pomoć u iznosu od 500,00 kuna osobama slabijeg materijalnog stanja, bolesnim i nemoćnim osobama te osobama s intelektualnim teškoćama. Zaključkom Vijeća za socijalnu politiku Grada Buzeta dodijeljene su ove godine 84 jednokratne pomoći.

Prigodnim poklon paketima darivani su Buzećani smješteni u ustanovama socijalne skrbi i udomiteljskim obiteljima izvan Buzeta (njih 14).

Iz proračuna Grada Buzeta iz programa socijalne skrbi za dodijeljene pomoći utrošeno je sveukupno 44.100,00 kuna.

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana

16.12.2022.

Na temelju članka 9. stavka 3. podstavka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19,32/20, 42/20 i 126/21), članka 8. stavka 1. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine Grada Buzeta“, br. 6/18) te članka 94. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/21 i 10/21), gradonačelnik Grada Buzeta dana 16. prosinca 2022. godine donosi

 

ODLUKU o radnom vremenu ugostiteljskih objekata tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana

Bodovne liste prvenstva za studente

13.12.2022.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Buzeta je na sjednici održanoj 13. prosinca 2022. godine razmatralo prijave za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2022./2023. godini. Na raspisani je natječaj pristiglo sveukupno 91 prijava studenata.

Nakon razmatranja i rješavanja zamolbi Povjerenstvo je donijelo Zaključak o dodjeli stipendija studentima bez ponavljanja natječajnog postupka u akademskoj 2022./2023. godini kojim je pravo na nastavak primanja stipendije ostvarilo 39 studenata. Povjerenstvo je sukladno odredbama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Grada Buzeta“, broj 5/19 i 7/22),  Zaključka Gradonačelnika o broju i visini mjesečnog iznosa stipendije za akademsku 2022./2023. godinu („Službene novine Grada Buzeta„ broj 9/22)  utvrdilo i donijelo:

 • Bodovnu listu prvenstva za dodjelu stipendija studentima koji se školuju za zanimanja prirodnih i tehničkih znanosti u  akademskoj 2022./2023. godini,
 • Bodovnu listu prvenstva za dodjelu stipendija studentima koji se školuju za zanimanja društvenih i humanističkih znanosti u akademskoj 2022./2023. godini.

Studenti imaju pravo prigovora na utvrđene bodovne liste prvenstva u roku od 8 dana od dana objave istih.

Pravo na stipendiju u akademskoj 2022./23. godini ostvarilo je ukupno 79 studenata.

Zaključak o dodjeli stipendija studentima bez ponavljanja natječajnog postupka u akademskoj 2022./2023. godini

Bodovna lista prvenstva - prirodne i tehničke znanosti

Bodovna lista prvenstva - društvene i humanističke znanosti

OBAVIJEST o raspisanim natječajima za prodaju nekretnina, zakup poslovnih prostora i zakup zemljišta

07.12.2022.

Obavještavamo sve pravne i fizičke osobe da su na oglasnoj ploči Grada Buzeta nalaze raspisani natječaji za prodaju nekretnina, zakup poslovnih prostora i zakup zemljišta u vlasništvu Grada Buzeta, a tekstovi istih nalaze se u poveznicama ispod.

Sve informacije mogu se dobiti na br. telefona 662-726, int. 123.

 

 

Natječaj za prodaju nekretnina Grada Buzeta - prosinac 2022. (pdf)

Natječaj za zakup poslovnih prostora Grada Buzeta - prosinac 2022. (pdf)

Natječaj za zakup zemljišta grada Buzeta - prosinac 2022. (pdf)

Buzetski projekt Bavul među najoriginalnijim akcijama

06.12.2022.

Na svečanom Savjetovanju programa „Gradovi i općine – prijatelji djece“ koje je održano 5.12.2022. u Zagrebu, dodijeljene su Povelje i Pohvale za Naj-akcije. Ukupno je bilo prijavljeno 50 Naj-akcija, među kojima je Grad Buzet prijavio projekt Bavul. Buzetski projekt Bavul – škrinjica društvenih igara, na Savjetovanju je izdvojen kao jedna od 5 najoriginalnijih akcija koje su bile predstavljene u programu. Bavul je predstavljen videom koji možete pogledati na LINKU.

Povod da se krene u realizaciju projekta Bavul – kovčega koji sadrži šest zabavnih društvenih igara putem kojih se upoznaje Buzet i okolica, bio je lik Stipana Konzula Istranina i obilježavanje 500. obljetnice njegova rođenja u 2021. godini. U Bavulu je šest igara: Črni Konzul koji je buzetska inačica Crnog Petra, Najdi par što bi bio Memori, zatim Ki son jas? Igra Pogodi tko sam?, igra Kaj je tu? Odnosno igra odgonetanja te dvije igre na ploči: Ubajdi Buzešćina i Špaš pu Storin grode ili u prijevodu Obiđi Buzeštinu i Šetnja Starim gradom.

Posebna vrijednost projekta je što je on nastao kao rezultat partnerstva čak šest buzetskih ustanova i udruga te što su u njegovoj realizaciji aktivno sudjelovala i djeca i odrasli. Kroz projekt zavičajnosti koji se provodi u našem Dječjem vrtiću „Grdelin“, proučavajući svoj zavičaj djeca predškolske skupine Kockice s odgojiteljicama Alidom Lukić i Marijom Kodelja izradila su likovne radove koji se nalaze na igrama. Dječji vrtić izdavač je Bavula, dizajn potpisuje buzetska dizajnerica Martina Sirotić Pavletić. U realizaciji projekta izrade Bavula uz dječji vrtić „Grdelin“ sudjelovali su i Društvo Naša djeca Buzet, Katedra Čakavskog sabora Buzet, Pučko otvoreno učilište „Augustin Vivoda“ Buzet, Srednja škola Buzet i Grad Buzet,  a projekt su financijski pomogli Grad Buzet, Istarska županija i Erste banka. Tiskano je 700 primjeraka Bavula, koji je podijeljen kao poklon svoj buzetskoj djeci od godine dana do 4.razreda osnovne škole  povodom prosinačkih svečanosti 2021. godine.

Čestitke djeci i odraslima koji su sudjelovali u realizaciji ovog posebnog projekta!

Manifestacija “Subotina po starinski” dobitnica godišnje nagrade “Simply the best”

05.12.2022.

Nagrada Simply the Best je tradicionalna godišnja nagrada za kvalitetu, inventivnost i kreativnost u turizmu koju dodjeljuju Udruga hrvatskih putničkih agencija i poslovno turistička burza PUT. Ove godine je čast dobitka te nagrade pripala i našoj gradskoj manifestaciji Subotina po starinski u kategoriji Festivali.

"Koristim priliku da u ime svih organizatora Subotine po starinski, a to su Grad Buzet, Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda, komunalno poduzeće Park i Turistička zajednica Grada Buzeta zahvalim za ovu nagradu. Drago nam je da su naš trud i angažman oko organizacije prepoznati i cijenjeni od stručnjaka u turizmu, ali vjerujemo i od strane posjetitelja. To nam daje poticaj da se nastavimo truditi kako bi zadovoljili zahtjevima i potrebama svih sadašnjih ali i budućih posjetitelja Subotine po starinski koja se svake godine održava početkom rujna. Nacionalna godišnja nagrada Simply the Best je dodatni poticaj da nastavimo stvarati buzetske doživljaje koji će privlačiti posjetitelje na buzeštinu, i nadamo se višestruko vraćati lokalnoj zajednici", istaknula je  Andrea Laković, direktorica turističke zajednice Grada Buzeta.

Održan tradicionalni susret obrtnika buzetskog udruženja

05.12.2022.

U subotu 3. prosinca 2022. godine, održan je susret Udruženja obrtnika Buzet, koji se tradicionalno održava u prosincu. 

Udruženje je ranije ove godine, svečano obilježilo 50. godišnjicu osnivanja, što potvrđuje da organizirano udruživanje obrtnika na ovim prostorima ima bogatu povijest. Obrtnike je uime predsjednice Udruženja obrtnika Buzet Loredane Krbavčić, pozdravila tajnica Udruženja Valentina Buršić.

„Na današnji dan nakon dugo vremena bilježimo rekordan broj od 300 obrtnika te desetak dobrovoljnih članova, što znači da smo s našim djelatnicima još uvijek najveća tvornica u Gradu. Sa sigurnošću možemo tvrditi da je to tvornica čvrstih temelja, obrtnika koji s ponosom odgovaraju sa svom svojom imovinom“, istaknula je tajnica Buršić. 

Tajnica Buršić iskoristila je priliku podsjetiti da su ove godine održani izbori za tijela jedinstvenog komorskog sustava na razini udruženja svih obrtnika kao i područnih obrtničkih komora te Hrvatske obrtničke komore. 

Na izborima u rujnu 2022. godine, za predsjednicu udruženja ponovno je izabrana Loredana Krbavčić, koja uskoro obilježava 20 godina vođenja Udruženja. Dosadašnjim članovima Upravnog odbora Igoru Božiću, Irmi Pernić i potpredsjednici Nildi Marinac, pridružili su se novi članovi, Alen Božić, Dalibor Klarić, Pino Štefanini i Denis Žigante. Važno je istaknuti da se u članove tijela Udruženja uključilo osam novih mladih obrtnika dok se zastupljenost žena se povećala na 40-tak %. 

Na susretu su dodijeljena jubilarna priznanja dugogodišnjim obrtnicima:

Obrt za ugostiteljstvo Viadukt vlasnika Eddya Rušnjaka za 35 godina neprekidnog rada u obrtništvu;

Robert Jakac za 30 godina neprekidnog rada u obrtništvu;

Alen Božić, Dražen Černeka, Valdi Jerman, Miro Prodan, Josip Radović te Borjan Španjol za 25 godina neprekidnog rada u obrtništvu;

Armando Fabijančić, Branko Golojka, Franko Grbac, Dorijan Jakac, Edi Labinjan, Nilda Marinac, Miljenko Prodan, Denis Sandalj i Roberto Šestan za 20 godina neprekidnog rada u obrtništvu;

Armando Fabijančić, Zdenka Majcan i Damir Prodan za 15 godina neprekidnog rada u obrtništvu;

Dores Blagonić, Mišel Buršić, Tomislav Čanić, Nedret Hodžić, Nensi Kodelja Majcan, Marinela Krznarić Draščić, Kristijan Majer, Dean Prodan, Martina Rupena Černeka, Dinko Sirotić, Elvisa Zugan Krota za 10 godina neprekidnog rada u obrtništvu.

Na susretu su osim brojnih sudionika Udruženja obrtnika Buzet i gradonačelnika Grada Buzeta Damira Kajina, sudjelovali i predsjednik bratskog Udruženja obrtnika Sisak Darko Klobučar, predsjednica prijateljskog Udruženja obrtnika Stubica Zvjezdana Dekan te predsjednik bratske Območno obrtno-podjetniške zbornice Koper Sergej Pinter. 

Ovim putem zahvaljujemo obrtnicima i uzvanicima koji su svojim prisustvom uveličali ovu svečanost te koristimo priliku da još jednom čestitamo jubilarcima na dugogodišnjem radu. Svim obrtnicima želimo puno uspjeha u daljnjem radu. 

RADIONICA - 3D tehnologija - 8.12.2022. u 18 sati

29.11.2022.

Pozivamo Vas na radionicu o 3D TEHNOLOGIJI - Osnove 3D modeliranja, 3D skeniranja i 3D printanja.
Cilj predavanja je steći osnovna znanja na području aditivnih tehnologija koja se mogu primjeniti za izradu funkcionalnih trodimenzionalnih modela.
Na radionici će se sudionici upoznati s 3D modeliranjem za potrebe 3D printanja i pripremom napravljenih modela za 3D tisak.
 
Faze predavanja:
1. 3D skeniranje
- osnove tehnologije 3D skeniranja
- prikaz fukcioniranja ručnog 3D skenera
2. 3D modeliranje
- od ideje/skice do 3D modela korištenjem alata i softvera za 3D modeliranje (THINKER-CAD)
- uvod u CAD, izrada osnovnih oblika i korištenje osnovnih alata/funkcija za modeliranje
- pravila modeliranja za FDM tehnologiju 3D tiska
3. Priprema rezultata za 3D printanje
- obrada i priprema pripremljenog modela i rezultata skeniranja za 3D print
4. 3D printanje
- uvod u 3D printanje, osnovni proces rada, koncept aditivnih tehnologija
- opis tehnologija trodimenzionalnih ispisa
- opis rad na FDM printeru
- održavanje printera
5. Aditivne tehnologije u praksi
- primjeri upotrebe
Sve ovo saznajte na besplatnoj edukaciji "Osnove 3D modeliranja, 3D skeniranja i 3D printanja"
 
Četvrtak, 8. prosinac 2022.
od 18:00 sati do 20:00
Poduzetnički inkubator Verzi, Stari grad Buzet, Josipa Fabijančića 7
Obavezna prijava na mail: info@verzi.eu
 
Predavanje će održati Valdi Glavić ing. strojarstva i dipl.ing. politehnike, vlasnik obrta za izradu predmeta iz plastike i metala VAD-CAD.
 

PODUZETNIČKA AKADEMIJA - MODUL 2 - 7.12.2022. u 17 sati

29.11.2022.

Namijenjeno poduzetnicima početnicima, postojećim poduzetnicima, kao i svima koji u budućnosti planiraju pokrenuti vlastiti posao.
Niz od 6 modula aktivnog radioničkog tipa, koji obuhvaćaju teme poput uvoda u poduzetništvo, izrade poslovnog plana, financiranja poslovnog pothvata, korištenja Platna poslovnog modela, tehnika suvremene prodaje, upravljanja ljudskim potencijalima te internetskog marketinga i brendiranja.

MODUL 2: Testirajte svoju poslovnu ideju ili unaprijedite postojeće poslovanje uz pomoć platna poslovnog modela

Prilikom pokretanja poslovnog pothvata mnogi se poduzetnici pitaju kako ispitati poslovnu ideju:
• Tko su zapravo moji kupci? Koje ponude vrijednosti nudim tim kupcima i kako će mi oni generirati prihode? Kojim kanalima ću do tih kupaca najefikasnije doprijeti i kakve odnose moram imati s njima?
• Koje ključne dobavljače i partnere moram osigurati? Kakvi su mi resursi potrebni i koje su najbitnije aktivnosti kojima ću se baviti? Kakva je struktura troškova koje ću imati?

Na ovoj interaktivnoj radionici polaznici će aktivno sudjelovati te kroz svoje poslovne ideje izraditi platno poslovnog modela kako bi lakše osmislili konture budućeg poslovnog pothvata ili unaprijedili poslovanje postojeće tvrtke.

Datum održavanja: 07.12.2022. od 17:00 do 20:00

Predavačica: Mojca Tavčar – Benčić, dipl. ing., univ. spec. oecc.
O predavačici:
Vlasnica Agilne agencije za konzalting i intelektualne usluge, edukatorica i poduzetnica.
• Vlasnica Agilne agencije za konzalting i intelektualne usluge, edukatorica i poduzetnica.
• Provodi poslovno savjetovanje iz područja strateškog planiranja, financija, marketinga, prodaje te upravljanja ljudskim resursima, prvenstveno za male i mikro poduzetnike.
• Održava poslovne edukacije i radionice za poslovni i osobni razvoj. Također radi na pripremi i provedbi projekata financiranih iz strukturnih fondova EU, primarno iz STEM područja.
 
Grad Buzet 

Savjet mladih Grada Buzeta 

Udruženje Obrtnika Buzet

NATJEČAJ za izbor ravnatelja / ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet

28.11.2022.

Na temelju članaka 37.- 43.Zakona o ustanovama (N.N. br.76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članaka 39. – 41. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (N.N 83/22.), članaka 17.-22. i 29. Statuta Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet,  članaka 2.-5.  Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta "Augustin Vivoda" Buzet, Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet temeljem Odluke sa sjednice održane dana 11. studenoga 2022. godine, raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor ravnatelja / ravnateljice

Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet

Uz opće uvjete propisane zakonom, kandidati / kandidatkinje moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ili stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja;

- stručne, radne i organizacijske sposobnosti za programsko osmišljavanje, organizaciju i planiranje na temelju kojih se može očekivati da će uspješno voditi ustanovu,

- poznavanje rada na računalu,

- aktivno poznavanje najmanje jednog stranog jezika,

- najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima vezanim uz kulturnu i obrazovnu djelatnost učilišta,

- hrvatsko državljanstvo.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati / kandidatkinje su obvezni  priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku sljedeće priloge:

a) dokaz o stručnoj spremi (diploma),

b) dokaz o poznavanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ili preslika indeksa),

c) potvrdu o radnom iskustvu u djelatnostima obrazovanja ili kulture (preslika ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz),

d) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 3 mjeseca,

e) presliku domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana,

f) uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno da nije pokrenut istražni ili kazneni postupak( ne starije od tri mjeseca),

g) vlastoručno potpisani prijedlog plana i programa rada te razvoja  Učilišta za mandatno razdoblje,

h) vlastoručno potpisani životopis s opisom dosadašnjeg rada.

Ravnatelj / ravnateljica se imenuje na vrijeme od četiri godine s mogućnošću reizbora.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidat / kandidatkinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,108/95,108/96,82/01,103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine broj 57/13,152/14 i 39/18) dužan/na se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/na je priložiti , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH.

Kandidat / kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, u prijavi na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavom na natječaj prijavitelji/ice su izričito suglasni/e da Pučko otvoreno učilište „Augustin Vivoda“ Buzet, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Prijavljeni kandidati / kandidatkinje koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, bit će pozvani na intervju. Na istome će detaljno obrazložiti program rada za mandatno razdoblje. O vremenu i mjestu održavanja razgovora kandidati/kinje će se obavijestiti putem dostavljenih e-mail adresa.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta i traženom dokumentacijom šalju se na adresu:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE „AUGUSTIN VIVODA“ BUZET

„NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU – NE OTVARATI“

Ul. 2. istarske brigade 2

52420 Buzet

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja ovog natječaja.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj, niti će biti pozvana na dopunu istih.
O rezultatima izbora kandidati / kandidatkinje  bit će obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
Odluka o rezultatima bit će objavljena na mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet, (www.poubuzet.hr) sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13 i 85/15).

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta

"Augustin Vivoda" Buzet

 

NATJEČAJ za izbor ravnatelja / ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet (pdf)

JAVNA RASPRAVA - NACRT PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

24.11.2022.

Grad Buzet otvara javnu raspravu sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu. 

Javna rasprava traje od 24.11.2022. do 08.12.2022. godine.

Detaljnije informacije s pripadajućom dokumentacijom pronađite na linku odabirom godine 2023.
Popunjeni obrazac molimo dostaviti na adresu elektroničke pošte info@buzet.hr, zaključno s 08.12.2022. godine.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu Proračuna za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

PODUZETNIČKA AKADEMIJA

23.11.2022.

Namijenjeno poduzetnicima početnicima, postojećim poduzetnicima, kao i svima koji u budućnosti planiraju pokrenuti vlastiti posao
Niz od 6 modula aktivnog radioničkog tipa, koji obuhvaćaju teme poput uvoda u poduzetništvo, izrade poslovnog plana, financiranja poslovnog pothvata, korištenja Platna poslovnog modela, tehnika suvremene prodaje, upravljanja ljudskim potencijalima te internetskog marketinga i brendiranja.

MODUL 1: Uvod u poduzetništvo
• Potrebne poduzetničke vještine i njihov razvoj
• Razrada poduzetničke ideje, poslovni plan
• Zakonodavni okvir i pravni oblici poduzetništva (odabir pojedinog oblika organiziranog poslovanja s troškovnog aspekta te propisanih obveznih uvjeta koji su potrebni za obavljanje pojedine vrste djelatnosti)
• Specifičnosti pojedinih oblika poslovanja s naglaskom na paušalni obrt
• Izvori financiranja
Datum održavanja: 23.11.2022. od 17:00 do 20:00
Predavačica: Mojca Tavčar – Benčić, dipl. ing., univ. spec. oecc.

O predavačici:
Vlasnica Agilne agencije za konzalting i intelektualne usluge, edukatorica i poduzetnica.
• Vlasnica Agilne agencije za konzalting i intelektualne usluge, edukatorica i poduzetnica.
• Provodi poslovno savjetovanje iz područja strateškog planiranja, financija, marketinga, prodaje te upravljanja ljudskim resursima, prvenstveno za male i mikro poduzetnike.
• Održava poslovne edukacije i radionice za poslovni i osobni razvoj. Također radi na pripremi i provedbi projekata financiranih iz strukturnih fondova EU, primarno iz STEM područja.
 

BODOVNE LISTE PRVENSTVA ZA DODJELU UČENIČKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023.

17.11.2022.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 17. studenog 2022. godine razmatralo zahtjeve za dodjelu učeničkih stipendija za školsku 2022./23. godinu. Na raspisani su natječaj u roku pristigla i zaprimljena ukupno 66  zahtjeva za dodjelu učeničkih stipendija, a sveukupno će se u školskoj 2022./23. godini dodijeliti 42 učeničke stipendije.
Sukladno članku 16. i članku 18., stavku 4. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata ("Službene novine Grada Buzeta" br., 5/19 i 7/22), pravo na nastavak primanja stipendije bez ponavljanja natječajnog postupka ostvarilo je 18 učenika od toga 10 učenika koji polaze srednje škole izvan Buzeta i 8 učenika Srednje škole Buzet. Jedan je učenik ostvario pravo na potporu u obrazovanju.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Buzeta je sukladno članku 15. st. 1. Pravilnika na sjednici održanoj dana 17. studenog 2022. godine utvrdilo bodovne liste prvenstva:

za učenike koji se školuju u Srednjoj školi Buzet, a ostvarili su pravo na 9 stipendija (3 stipendije učenici gimnazijskog usmjerenja, 3 stipendije učenici strukovnog četverogodišnjeg usmjerenja i  3 stipendije učenici trogodišnjih obrtničkih zanimanja), za učenike srednjih škola koji se školuju izvan područja Grada Buzeta, a koji ostvaruju pravo na 15 novih stipendija (i to za četverogodišnja usmjerenja 7 stipendija, za trogodišnja industrijska i obrtnička zanimanja 7 stipendija, a obzirom da se nisu popunila mjesta za ovu grupu školovanja, na temelju postignutih bodova prema uspjehu u obrazovanju popunila se bodovna lista kandidatima sa zbirne liste pristiglih prijava za dodjelu stipendija učenicima koji se školuju za četverogodišnja usmjerenja izvan Buzeta te je pravo na stipendiju ostvario još 1 učenik).

Učenici imaju pravo prigovora na utvrđene bodovne liste prvenstva u roku od 8 dana od dana objave istih.

BODOVNA LISTA PRVENSTVA - Izvan Buzeta, trogodišnja industrijska i obrtnička zanimanja

BODOVNA LISTA PRVENSTVA - Srednja škola Buzet - opća gimnazija

BODOVNA LISTA PRVENSTVA - Izvan Buzeta, četverogodišnja usmjerenja

BODOVNA LISTA PRVENSTVA - Srednja škola Buzet - četverogodišnja usmjerenja

BODOVNA LISTA PRVENSTVA - Srednja škola Buzet - trogodišnja usmjerenja

ZAKLJUČAK - Učeničke stipendije bez ponavljanja natječajnog postupka

Predavanje: KAKO PRIVUĆI PAŽNJU NA YOUTUBE-u?

11.11.2022.

Pozivamo sve zainteresirane na predavanje koje će u utorak, 15. studenog 2022. u 17:00 održati Leo Gamboc, snimatelj, editor i manager YouTube kanala koji je u 9 mjeseci prikupio 7.5 milijuna pregleda i 28000 pretplatnika.
Ciljevi predavanja:
- inspirirati
- informirati kako zaraditi na YouTube-u
- naučiti kako radi trenutni algoritam i što znači napraviti viralni video i sagraditi zajednicu gledatelja
- case study YouTube kanala Natural Log House
- uputiti gdje naučiti više

Sve ovo saznajte na besplatnom seminaru Kako privući pažnju na YouTube-u!

Prikupljanje projektnih prijedloga za izradu baze projekata

07.11.2022.

Pozivamo sve zainteresirane prijavitelje projekata na LAG-natječaje u programskom razdoblju 2023.-2027. na radionicu prikupljanja projektnih prijedloga za izradu baze projekata LAG-a “Sjeverna Istra”. Na radionici će zainteresirani prijavitelji imati prilike predstaviti svoje projektne ideje i dobiti povratnu informaciju o mogućnostima njihovog financiranja u okvirima nove Lokalne razvojne strategije LAG-a “Sjeverna Istra” za razdoblje 2023.-2027. Za sve dodatne informacije obratite se upitom na : info@lag-sjevernaistra.hr   

 

Očekujemo vas na radionici u BUZETU, u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Verzi, dana 14.11.2022. s početkom u 16:00 sati.

Vidimo se na radionici!

Poziv na radionicu izrade baze projekata 

Proglašenje prirodne nepogode - klizanje, tečenje odronjavanje i prevrtanje zemljišta

02.11.2022.

Na zahtjev Grada Buzeta župan Istarske županije proglasio je prirodnu nepogodu uzrokovanu obilnim padalinama za područje Grada Buzeta.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini prouzročena šteta od prirodnih nepogoda izazvanih obilnim padalinama, da podatke o nastaloj šteti dostave Povjerenstvu za procjenu šteta od elementarne nepogode u Gradu Buzetu u pisanom obliku, na propisanom obrascu (sve fizičke i pravne osobe koje su prethodno dostavile podatke, iste ne moraju ponovno dostavljati). 

Prijave se podnose putem elektroničke pošte na adresu nikola.nemarnik@buzet.hr, a prijava se može predati i osobno u prostorijama Grada Buzeta u uredovno radno vrijeme. Obrazac prijave štete dostupan je u nastavku na web stranici Grada Buzeta (može se preuzeti i u prostorijama Grada Buzeta u Odjelu za financije i gospodarstvo).

Za sve upite ili nejasnoće kod ispunjavanja obrazaca, molimo Vas da se javite u Grad Buzet putem telefona: 052/ 662-726.

Obrazac PN - obilne padaline

Odluka o proglašenju prirodne nepogode - klizanje, tečenje odronjavanje i prevrtanje zemljišta

19. Festival istarskih tartufa u Buzetu

02.11.2022.

U subotu 05. studenog i nedjelju 06. studenog u Buzetu će se održati već tradicionalan 19. po redu Festival istarskih tartufa. Svojom bogatom ponudom i ove će godine biti idealno mjesto za provesti vikend, opustiti se, ali i uživati u eno i gastro delicijama.

Oba dana posjetitelji će moći pogledati izložbu, degustirati i kupiti tartufe, te tipične istarske proizvode (pršut, suhomesnate proizvode, sir, maslinovo ulje, vino, med, džemove, marmelade, prirodne sokove, domaće kekse, domaću tjesteninu, rakije itd.). Uz razgledavanje sajma posjetitelji će moći aktivno sudjelovati u Radionici izrade domaće tjestenine koja je na rasporedu oba dana od 13 do 17 sati. Cilj je naučiti kako samostalno pripremiti tjesteninu kod kuće.

Subotnji program započinje sportskim dijelom, novost su dvije aktivnosti, ali namijenjene za sve dobne skupine. Oni željni sportskih aktivnosti mogu se priključiti Biciklijadi „Tartuf“ ili Pješačenju „Stazom tartufara“ koje započinju u 10 stati sa startom na Mašimovoj škuji. Prijave nisu potrebne, a sudjelovanje je besplatno.

Biciklijada „Tartuf“ planirana je u dužini od 6 kilometara, namijenjena je i onim najmlađima, a iz Mašimove škuje ide se kružno do Tombasina sa ciljem na istom mjestu. S druge strane oni koji se odluče na pješačenje očekuje ih staza duga 11 kilometara, a cilj je opet na istom mjestu gdje se starta. Obje aktivnosti planirane su da mogu sudjelovati i oni s manje kondicije.

I ove godine je na meniju „Buzet na pjatu“ – gastro show u sklopu kojeg se posjetiteljima predstavljaju buzetski ugostitelji, a održava se od 12:00 do 15:00 sati.

Uobičajena aktivnost koju vole svi posjetitelji je vrlo atraktivno pokazno traženje tartufa koje se oba dana uz naše stručne i iskusne tartufare održava u 12:00 sati. Okupljanje je ispred šatora, a sudjelovanje je besplatno.

U subotu u 14:00 sati je na redu svečano otvorenje sajma u sklopu kojeg će nastupiti Glazbeno društvo „Sokol“ Buzet i bratimljeni KUD „Lovro Ježek“ iz Marije Bistrice te Folklorni sastav Glazbenog društva Sokol Buzet.

Svake godine se s nestrpljenjem očekuje biranje „Naj tartufa“ sajma, a ove godine će se izbor održati u subotu u 17:00 sati.

Vodilo se računa i o najmlađim posjetiteljima koji od 14:00 do 18:00 sati imaju vođene aktivnosti u dječjem kutku.

Još jedna novost ovogodišnjeg sajma je i organizirana šetnja s lokalnim vodičem, „Upoznaj Buzet i Buzeštinu“, a održat će se oba dana u 15 sati. Vođenje je besplatno, a okupljanje je ispred šatora.

Zabavni program manifestacije predviđen je za cijelo vrijeme trajanja sajma uz domaći sastav „Fijaka band“, a tijekom cijelog dana ugostitelj će nuditi prigodne menije po pristupačnim cijenama.

Organizator manifestacije je TZ Grada Buzeta, a suorganizatori su Grad Buzet i TD Park.

Vidimo se i ove godine u centru svijeta tartufa.

Program:

Subota:

10:00    Biciklijada „Tartuf“
             Pješačenje „Stazom tartufara“
             (Start: Mašimova škuja)
11:00 - 19:00  Izložba, degustacija i prodaja tartufa i proizvoda od tartufa, te domaćih proizvoda
12:00    Pokazno traženje tartufa „Lov na tartuf“
12:00 – 15:00 Buzet na pjatu – predstavljanje buzetskih ugostitelja
13:00 – 17:00    Radionica izrade domaće tjestenine
14:00    Svečano otvorenje Festivala
             Nastup Folklornog sastava Glazbenog društva „Sokol“ Buzet
             Nastup Glazbenog društva „Sokol“ Buzet i KUD „Lovro Ježek“ iz Marije Bistrice
             (povodom 40. godišnjice bratimljenja)
14:00 – 18:00    Animacija za djecu, dječji kutak
15:00    „Upoznaj Buzet i Buzeštinu“ šetnja s vodičem
17:00     Biranje naj tartufa Festivala

Nedjelja:

11:00 - 19:00 Izložba, degustacija i prodaja tartufa i proizvoda od tartufa, te domaćih proizvoda
12:00    Pokazno traženje tartufa „Lov na tartuf“
12:00 – 15:00    Buzet na pjatu – predstavljanje buzetskih ugostitelja
13:00 – 17:00    Radionica izrade domaće tjestenine
14:00 – 18:00    Animacija za djecu, dječji kutak
15:00    „Upoznaj Buzet i Buzeštinu“ šetnja s vodičem

Više o manifestaciji na www.tz-buzet.hr i društvenim mrežama.

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje graniče sa lokalnom cestom LC 50027

26.10.2022.

Na temelju članka 124. – 126. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21), te članka 67. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se 

JAVNI POZIV

Nositeljima prava na nekretninama koji graniče sa lokalnom cestom LC 50027 (D 44 - Žonti - Škuljari - D 201) da će tvrtka Geoured Brajković d.o.o. sa danom 14.10.2022. godine započeti sa obilježavanjem granica zemljišta predmetne ceste. Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste održat će de dana, 27 listopada 2022. godine (četvrtak) od 10-12 sati u prostorijama Grada Buzeta, II istarske brigade 11, Buzet, sala za sastanke, II kat gdje svi zainteresirani mogu zatražiti dodatna pojašnjenja

Oznaka ceste :  LC 50027

Katastarske općine: Zrenj, Salež, Črnica, Buzet

Opis dionice ceste:  D 44 – Žonti – Škuljari – Mažinjica (D201)

Datum započinjanja radova: 14. listopad 2022.godine

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta da je Županijska uprava za ceste Istarske županije pokrenula postupak evidentiranja izvedenog stanja lokalne ceste LC 50027 (LC 50027 (D 44 - Žonti - Škuljari - D 201) u k.o. Zrenj, k.o. Salež, k.o. Črnica, k.o. Buzet.

Snimke izvedenog stanja i geodetske elaborate izradit će tvrtka Geoured Brajković d.o.o., Trg Hodočasnika 1, Pazin sa ovlaštenim inženjerom geodezije Valentin Rimanić koji brine da lomne točke granica zemljišta cesta budu ispravno stabilizirane i obilježene. 

JAVNI POZIV

EDUKACIJA “Kondicijska priprema po dobnim skupinama” - prof. dr. sc. LUKA MILANOVIĆ

17.10.2022.

U organizaciji Sportske zajednice Grada Buzeta dana 14.10.2022. godine u buzetskoj sportskoj dvorani održana je zanimljiva i poučna edukacija na temu "Kondicijska priprema po dobnim skupinama". Predavač prof. dr. sc. Luka Milanović održao je predavanje za sve trenere i sportske djelatnike na području Grada Buzeta te kroz teoretski i praktični dio pojasnio proces kondicijske pripreme svih dobnih skupina te njihovih karakteristika, od djece u dobi od 6 godina pa do seniora i profesionalaca s kojima Luka svakodnevno surađuje. Tijekom predavanja svi treneri i sportski djelatnici imali su prilike sudjelovati u pokaznim vježbama i postavljati predavaču pitanja, a Luki su u praktičnom dijelu pomagali sportaši, članovi Nogometnog i Rukometnog kluba Buzet koji će ovo iskustvo zasigurno dugo pamtiti budući Luka surađuje sa Lukom Modrićem i brojnim drugim svjetski uspješnim sportašima. Ovim se putem zahvaljujemo g. Luki Milanoviću na dolasku i održanoj edukaciji i vjerujemo kako će stečena znanja buzetski treneri ugraditi u razvoj budućih generacija buzetskih sportaša. 


Ukratko o predavaču:

Luka Milanović rođen je u Zagrebu 1978. godine, a od 1997. do 2011. na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – studirao je, stekao diplomu profesora kineziologije sa specijalizacijom iz kondicijske pripreme, magistrirao i doktorirao u području društvenih znanosti, grana kineziologija. Radio je kao kondicijski trener u mlađim kategorijama Košarkaškog kluba Zagreb, a tijekom bogate i uspješne karijere osobnog, timskog i reprezentativnog kondicijskog trenera sudjelovao je u pripremama kao član Cro Cop Tima – MMA – Mirka Filipovića, košarkaških klubova Zagreb i Cibona, košarkaških reprezentacija Hrvatske (OI 2008, SP 2010, 2014, EP 2007, 2009, 2011, 2013) i Japana (SP 2006), rukometne reprezentacije Egipta, nogometnih klubova Zagreb, Rudeš i Rostovte konačno kao član stručnog stožera i kondicijski trener nogometne reprezentacije Hrvatske na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Srebrnoj medalji, zlatnog sjaja, prethodi rektorova nagrada za studentski znanstveni rad, a nakon medalje Luka Milanović dobitnik je odlikovanja reda Hrvatskog trolista za iznimnu promociju sporta i ugleda Republike Hrvatske.

Poziv za dostavu podataka o procjeni šteta od prirodne nepogode izazvane obilnim padalinama

07.10.2022.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini prouzročena šteta od prirodnih nepogoda izazvanih obilnim padalinama, da podatke o nastaloj šteti dostave Povjerenstvu za procjenu šteta od elementarne nepogode u Gradu Buzetu u pisanom obliku, na propisanom obrascu.

Prijave se podnose putem elektroničke pošte na adresu nikola.nemarnik@buzet.hr, a prijava se može predati i osobno u prostorijama Grada Buzeta u uredovno radno vrijeme. Obrazac prijave štete dostupan je u nastavku na web stranici Grada Buzeta (može se preuzeti i u prostorijama Grada Buzeta u Odjelu za financije i gospodarstvo).

Mogućnost dostave podataka o nastaloj šteti još uvijek ne znači da je proglašena prirodna nepogoda, ali će temeljem prikupljenih podataka buzetsko Povjerenstvo za procjenu šteta procijeniti visinu štete, utvrditi da li postoje uvjeti za proglašenje prirodne nepogode te ukoliko oni postoje, izvijestiti gradonačelnika koji će, sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19) županu Istarske županije predložiti proglašenje prirodne nepogode.

Rok za dostavu podataka je do 17. listopada 2022. godine.

OBRAZAC PN - POPLAVA

Proglašenje prirodne nepogode – Suša na području Grada Buzeta

06.10.2022.

Na zahtjev Grada Buzeta župan Istarske županije proglasio je prirodnu nepogodu uzrokovanom dugotrajnom sušom za cijelo područje Grada Buzeta.

Poljoprivredni proizvođači štetu mogu prijaviti do 08. listopada 2022. godine putem elektroničke pošte na adresu nikola.nemarnik@buzet.hr, a prijava se može predati i osobno u prostorijama Grada Buzeta u uredovno radno vrijeme. Obrazac prijave štete dostupan je u nastavku na web stranici Grada Buzeta (može se preuzeti i u prostorijama Grada Buzeta u Odjelu za financije i gospodarstvo).

U prijavi je potrebno navesti površinu i postotak štete za ratarsku kulturu, za voćarsku kulturu potrebno je uz površinu navesti i broj komada voćki te obavezno je li za navedene kulture ugovoreno osiguranje.

Ukoliko je šteta nastala na ekološkoj proizvodnji, isto je potrebno naznačiti na prijavi.

Za sve upite ili nejasnoće kod ispunjavanja obrazaca, molimo Vas da se javite u Grad Buzet putem telefona: 052/ 662-726.

 

Obrazac PN - suša

Odluka o proglašenju prirodne nepogode - suša

Program Dječjeg tjedna

06.10.2022.

Društvo Naša djeca Buzet u suradnji sa suorganizatorima: Osnovnom školom "Vazmoslav Gržalja" Buzet, PK Marčenegla, Klubom slobodnog letenja, Glazbenim društvom SOKOL, Umjetničkom školom Matka Brajša Rašan- plesnim odjelom, Udrugom Mali-veliki mikrofon, Biciklitičkom klubom Buzet, AvanTour Istre organizira brojne aktivnosti povodom obilježavanja Dječjeg tjedna od 3. do 9. listopada 2022. godine. Već više od trideset godina, pod motom „Ljubav djeci prije svega“ Savez DND u suradnji s DND u gradovima i općinama prvi puni tjedan u listopadu organizira Dječji tjedan. Nizom akcija i aktivnosti za djecu i s djecom nastoji se skrenuti pozornost najšire društvene javnosti na položaj djece u društvu te se dodatno u javnosti ističe i poruka, koja izražava glas djece: „Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge!“

Pokrovitelj Dječjeg tjedna je Grad Buzet.

Više o programu Dječjeg tjedna možete pronaći u nastavku:

PROGRAM DJEČJEG TJEDNA U BUZETU

Članovi Vijeća učenika OŠ „Vazmoslav Gržalja“ Buzet u posjeti gradonačelniku

04.10.2022.

Povodom Dječjeg tjedna članovi Vijeća učenika Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ Buzet u pratnji stručnih suradnika Škole dana 3. listopada 2022. posjetili su gradonačelnika Damira Kajina. Na prijemu su učenici gradonačelniku iznijeli što im se sviđa u njihovom gradu te svoje ideje i prijedloge za nove sadržaje i aktivnosti. Buzet smatraju lijepim gradom s bogatom prirodnom i kulturnom baštinom, lijepom školom, knjižnicom te raznovrsnim manifestacijama. Gradonačelnik ih je pobliže upoznao s aktivnostima koje su u tijeku te njima zanimljivim projektima koji bi se u narednom razdoblju trebali realizirati. Učenici su iskazali želju za osiguravanjem prostora za mlade, uređenjem sportske dvorane, saniranjem dječjeg igrališta kraj škole, obnovom muzeja, sufinanciranjem radnih bilježnica za sve učenike i slično.

Natječaj za učeničke i studentske stipendije

30.09.2022.

Obavještavamo sve učenike i studente da je gradonačelnik Grada Buzeta dana 30. rujna 2022. godine raspisao Natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2022./23. godinu (KLASA: 604-01/22-01/1,URBROJ:2163-3-03-01-22-3).

Prijave za dodjelu stipendije, zajedno s pripadajućim prilozima, podnose se  u roku od 1. listopada do 15. listopada 2022. godine.

Prijava s traženim prilozima dostavlja se:

Osobno ili  putem pošte na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili
elektroničkim putem na web stranici: http://grad.buzet.hr/stipendije/

Ukoliko se prijava podnosi osobno ili putem pošte obrasci se mogu preuzeti s web stranice http://grad.buzet.hr/stipendije/ .

Odluka o sufinanciranju troškova obroka raseljenim učenicima iz Ukrajine u školskoj 2022./23. godini

30.09.2022.

Gradonačelnik Grada Buzeta je dana 27. rujna 2022. godine donio Odluku kojom se utvrđuju uvjeti i postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova obroka raseljenim učenicima iz Ukrajine u školskoj 2022./23. godini, a koji pod privremenom zaštirom borave na području Grada Buzeta. 

Više detalja o Odluci te pripadajuće obrasce za prijavu možete pronaći na sljedećim poveznicama:

ODLUKA

ZAHTJEV

 

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U KUĆANSTVIMA

30.09.2022.

Istarska županija objavila je Javni poziv za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u 2022. godini.

Poveznica je link https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/13889/javni-poziv-za-subvencioniranje-izrade-glavnog-elektrotehnickog-projekta-suncane-elektrane-za-proizvodnju-elektricne-energije-u-kucanstvima-za-vlastitu-potrosnju-u-2022-godini/.

Prijavitelji se mogu prijaviti za izradu glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane u kućanstvima. Subvencioniranje će iznositi 50%, najviše do 2.000,00 kn (s PDV-om), a u proračunu Istarske županije je za ovaj Javni poziv osigurano 200.000,00 kn.

Poziv je na stranicama Istarske županije objavljen 23. rujna 2022. godine, a rok za dostavu prijave je od dana objave Javnog poziva do 25. studenog 2022. godine ili do iskorištenja sredstava.

Vezani dokumenti:

Javni poziv IŽ – sunčane elektrane
Obrazac zahtjeva
Izjava podnositelja zahtjeva

Sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala prema socijalnom kriteriju

13.09.2022.

Gradonačelnik Grada Buzeta je dana 12. rujna 2022. godine donio Odluku kojom se utvrđuju uvjeti i postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala prema socijalnom kriteriju u školskoj 2022./23. godini za učenike osnovne škole koji imaju prebivalište na području Grada Buzeta.

Rok za podnošenje zahtjeva je 1. listopada 2022. godine.

Više detalja o Odluci te pripadajuće obrasce za prijavu možete pronaći na sljedećim poveznicama:

ODLUKA

ZAHTJEV

IZJAVA O JEDNORODITELJSKOJ OBITELJI

IZJAVA O NEOSTVARIVANJU PRIHODA

SUBOTINA 2022.

31.08.2022.

Rujanski programi obilježavanja Dana Grada Buzeta počinju već ovoga petka 2. rujna 2022. godine.

U petak, 2. rujna 2022. godine u jutarnjim satima s početkom u 10.00 sati u velikoj dvorani Narodnoga doma u Buzetu održat će se 53. znanstveni skup „Buzetski dani 2022.“ u organizaciji Katedre Čakavskog sabora Buzet i POU „A. Vivoda“ Buzet.

53. znanstveni skup „Buzetski dani“ - detaljan program 
Za one koje nisu u mogućnosti osobno prisustvovati, skup će biti moguće pratiti na linku u nastavku: https://www.youtube.com/watch?v=0J9_tiRNwAo 

Istoga dana u večernjim satima s početkom u 20.00 sati u Humu će se u organizaciji Udruge Hum održati program IgreHuma2022: What makes Buzet scientist buzz? Program Udruge Hum u suradnji s mladim buzetskim znanstvenicima nastavlja se i u subotu od 18.00 sati u Humu. Iz ovog programa najavljujemo predavanja mladih Buzećana i njihovih gostiju:

Hum, petak 2. rujna 2022.

20:15h SVEN MARIČIĆ: Motivacija u znanosti
21:00h  ANNA IPŠA Cjepivo heroj suvremene medicine
21:30h  VIRNA KISIČEK Magnetoelektrici
22:00h IVAN ČEH Agentni model razvoja proizvoda u velikim timovima

Hum, subota 3.rujna 2022.

18:00h  PUB KVIZ (Široki spektar općega znanja sa naglaskom na astronomiju i znanost)
20:00h KORADO KORLEVIĆ
21:30h ERIK URAN Od interakcija do reakcija
22:00h ERIC ANDREAS VIVODA Kako ja zamišljam proton

IgreHuma2022: What makes Buzet scientist buzz? – detaljan program 

Preko dvjesto buzetskih sportaša tradicionalno će se okupiti u sklopu programa Buzet activ u organizaciji Sportske zajednice Grada Buzeta. Sportski sadržaji Buzet activa odvijat će se u subotu 3. rujna 2022. od ranih jutarnjih sati na više lokacija. 

Buzet active, subota 3. rujna 2022. godine

8.30 - Boćanje i pikado - Turnir umirovljenika istarskih i susjednih gradova i općina – Kozari, boćarska dvorana
9.00 - Boćanje - Juniorski turnir - Selca, boćalište
9.00 – Taekwon-do klub i Kickboxing - Taekwon-do i kickboxing demonstracije – Buzet, mala sportska dvorana
9.00 - Golf - Golf turnir Subotina 2012 - Lipica, Slovenija
9.00 – 1. Gymkhana Riki Racing 2022. – Buzet, Mašimova škuja
10.00 – Rukomet – Dan rukometa, rukometni turnir – Sportska dvorana
10.00 - Nogomet - Utakmica U11 Buzet – Jadran Poreč - Buzet, gradski stadion
11.00 - Nogomet - Utakmica U13 Buzet – Jadran Poreč - Buzet, gradski stadion
12.00  - Paragliding - „Memorijal Ivo Žigo - Subotina 2022“ - Natjecanje u preletima, buzetska uzletišta
15.00 - Pljočkanje - Pljočkarski turnir „Subotina 2022“ - Buzet, ispred sportske dvorane
17.00 - Ribolov - Međunarodni noćni kup Grada Buzeta - rijeka Mirna kod Motovunskog mosta
17.00 – Stolni tenis – Stolnoteniski turnir – Buzet, mala sportska dvorana
20.00   Paragliding - „Memorijal Ivo Žigo - Subotina 2022“ - uzletište Zavoj, koncert: Fundaći, Racibor i Powlean

Središnji programi obilježavanja Dana Grada Buzeta odvijat će se od 9. do 11. rujna 2022. godine. Nakon trogodišnje stanke u buzetskoj starogradskoj jezgri u subotu, 10. rujna 2022. godine održat će se tradicionalna Subotina po starinski a istoga dana u sklopu večernjeg zabavnog programa pripremat će se Fritoda ud 2022 jaja s tartufima. 

Subotina 2022. - detaljan program


 

SAVJETOVANJE IZMJENE PRAVILNIKA O STIPENDIRANJU

04.08.2022.

Na temelju članka 11. Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br.25/13., 85/15. i 69/22.) Grad Buzet započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata objavljenog u Službenim novinama Grada Buzeta br. 5/19.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 19. kolovoza 2022. dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata putem pošte ili osobno na adresu: Grad Buzet, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet  ili slanjem e-maila na adresu elektroničke pošte:                          pisarnica@buzet.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Pravilnika na koji se odnose, te biti dostavljeni u navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te javno dostupni na internetskoj stranici Grada Buzeta u obliku izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Temeljem predloženog nacrta Pravilnika i pristiglih prijedloga formirat će se konačni tekst Pravilnika koji će biti upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata ("SNGB", 5/19)

Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Obavijest za građane

03.08.2022.

Dana 03.08.2022. godine u večernjim satima započeti će se radovi zaštite ukrasnog bilja (kestena) na javnim zelenim površinama na području grada Buzeta. Skrećemo pozornost građanima da se tijekom izvođenja radova ne zadržavaju u blizini mjesta izvođenja radova. Molimo sve vozače, prolaznike i ostale građane za dodatan oprez.

Park d.o.o.

Javni poziv za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za višestambenih zgrada

03.08.2022.

Temeljem Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije energetske obnove višestambenih zgrada na području Grada Buzeta za 2022. godinu u sklopu javnog poziva “Energetska obnova višestambenih zgrada“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.  KLASA: 351-01/22-01/13, URBROJ: 2163-3-03-01-22-1 od 03. kolovoza 2022. godine, Gradonačelnik Grada Buzeta raspisuje

 

 

JAVNI POZIV

za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije energetske obnove višestambenih zgrada na području Grada Buzeta za 2022. godinu u sklopu javnog poziva “Energetska obnova višestambenih zgrada“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije energetske obnove višestambenih zgrada na području Grada Buzeta za 2022. godinu u sklopu javnog poziva “Energetska obnova višestambenih zgrada“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Javni poziv provodi Grad Buzet (u tekstu: Provoditelj).

 

Poziv  je otvoren od 03. kolovoza 2022. do 17. kolovoza 2022. godine. Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: subvencije) Provoditelja može ostvariti upravitelj nekretnine u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade i/ili predstavnik stanara stambene zgrade za račun suvlasnika višestambene zgrade koja se nalazi na području grada Buzeta.

 

U smislu ovog Poziva višestambena zgrada je postojeća zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 • najmanje 66% ukupne korisne površine koristi se za stanovanje;
 • ima 3 ili više stambenih ili poslovnih jedinica koje predstavljaju samostalne uporabne cjeline;
 • njome upravlja upravitelj zgrade;
 • nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

 

KORISNICI SREDSTAVA

Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva je upravitelj nekretnine u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade i/ili predstavnik stanara stambene zgrade.

Upravitelj nekretnine je Zakonom o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“, br. 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21) u članku 4. stavku 2. točki 72. definiran kao fizička ili pravna osoba koju su suvlasnici samostalnih uporabnih cjelina unutar jedne zgrade/građevine ovlastili za zastupanje u postupcima koji proizlaze iz upravljanja, na temelju ugovora o upravljanju, odnosno međuvlasničkog ugovora.

Pravo na sufinanciranje sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti upravitelji višestambenih zgrada, kao korisnici sredstava u ime i na račun suvlasnika višestambenih zgrade koji su u svojstvu krajnjih korisnika, ako udovoljavaju sljedećim uvjetima:

da su registrirani za obavljanje poslova upravljanja stambenim zgradama i imaju sjedište na području Republike Hrvatske ukoliko se radi o upravitelju kao trgovačkom  društvu ili obrtniku;
da dostave potrebnu dokumentaciju sukladno ovom Javnom pozivu;

 

OPRAVDANI TROŠKOVI

Provoditelj će subvencionirati troškove izrade projektne dokumentacije koja uključuje sljedeće mjere:

 • Izvješće energetskog certifikatora o provedenom energetskom pregledu i važeći energetski certifikat višestambene zgrade;
 • Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20).

 

VISINA SUBVENCIJE I BROJ KORISNIKA SUBVENCIJE

Ukupan iznos osiguranih sredstava za sufinanciranje iznosi 90.000,00 kuna, a osiguran je kroz sredstva Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu.

Opravdani troškovi bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini do:

 • 15% ukupnih opravdanih troškova za svaki pojedini prihvatljiv trošak iz točke 3. ovog Poziva.

 

Iznos subvencije u cijelosti će biti sufinanciran iz sredstava Grada Buzeta.

Sufinanciranje će se odobravati do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Buzeta za 2022. godinu, po principu pravovremene prijave sa potpunom dokumentacijom, s time da prednost ostvaruje podnositelj prijave čija je prijava pristigla ranije. Grad Buzet zadržava pravo povećati iznos osiguranih sredstava za predmetne subvencije.

 

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac (Prilog 1);

2. Potpisana i cjelovito popunjena Izjava da se osnovni podaci o Podnositelju prijave objave na službenoj Internet stranici Provoditelja te u drugim izvještajima  (Prilog 2);

3. Osobna iskaznica podnositelja prijave (obostrana preslika) ili Ugovor prijavitelja nekretnine o upravljanju zgradom (u slučaju prijave Upravitelja);

4. Račun za opravdane troškove sukladno točki 3. ovog Poziva;

5. Dokaz o uplati kojim se dokazuje izvršeno plaćanje za opravdane troškove iz točke 3. ovog Poziva (dokaz o uplati za izvršeno plaćanje minimalno do visine traženog iznosa sufinanciranja);      

6. Dokaz o prijavi na javni poziv “Energetska obnova višestambenih zgrada“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (elektronička pošta obavijesti o uspješnom podnošenju prijave na Javni poziv za “Energetsku obnovu višestambenih zgrada“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., sa datumom podnošenja i evidentiranim rednim brojem prijave).

 

Podnositelj prijave ne smije imati dugovanja prema Gradu Buzetu po bilo kojoj osnovi.

Provjera o dugovanju/nedugovanju izvršit će se uvidom u službenu evidenciju Grada Buzeta.

Sve podnesene Prijave predmet su provjere, te je moguće zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika zatraženih dokumenata. Ukoliko Podnositelj prijave ne dostavi cjelovitu dokumentaciju, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka, te podnositelj prijave nema pravo na žalbu.

 

NAČIN PRIJAVE, ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijava na javni poziv se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom podnositelja prijave na adresu Provoditelja Natječaja:

 

Grad Buzet

Upravni odjel za gospodarenje prostorom

II. istarske brigade 11, 52420 Buzet, 

uz naznaku:

Ne otvaraj – prijava na javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Zadnji rok za podnošenje prijava je 17. kolovoza 2022. godine. Prijave se mogu podnijeti osobno putem Pisarnice Grada Buzeta do 15:00 h, odnosno putem pošte na način da je vidljiv datum i sat podnošenja.

 

OSTALE INFORMACIJE

Tekst Javnog poziva s pripadajućim obrascima (Prilog 1 i Prilog 2) objavljen je na oglasnoj ploči Grada Buzeta i službenoj Internet stranici Grada Buzeta.

Dostavljanjem dokumentacije, korisnik sredstava daje odobrenje Provoditelju natječaja da osnovne podatke o Podnositelju prijave objavi na službenoj Internet stranici Provoditelja te u drugim izvještajima (Prilog 2).

 

JAVNI POZIV

Obrazac _ Prilog 1

Obrazac _ Prilog 2

BESPLATNI SEMINAR - Priprema za uvođenje eura

03.08.2022.

U suradnji sa Gradom Buzetom i Udruženjem Obrtnika Buzet, Palača Verzi će u srijedu 10.08.2022 s početkom u 18:30 ugostiti Đurđicu Mostarčić, ovlaštenog računovođu i predsjednicu Sekcije računovođa HOK-a. Ona će vam u ovom besplatnom seminaru pokušati razjasniti brojne nedoumice oko uvođenja eura

• Što uvođenje eura znači za obrtnike i poduzetnike?
• Kako se najbolje pripremiti i što učiniti za uspješan prelazak na euro?
• Računovodstvene i financijske prilagodbe, prilagodbe informacijskog sustava, osiguravanje nesmetane zamjene valuta (kune u euro) pri gotovinskom plaćanju, informiranje i osposobljavanje radnika.
• Dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza.

Seminar će se održati u prostorijama Poduzetničkog Inkubatora Verzi, Stari grad Buzet, Josipa Fabijančića 7
Sve zainteresirane molimo da svoje prijave pošalju na info@verzi.eu

NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta

22.07.2022.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.) u daljnjem tekstu Zakon), članka 21. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/17. i 7/19.), točke II. Plana prijma u službu u upravnim tijelima Grada Buzeta za 2022. godinu („Službene novine Grada Buzeta“, broj 11/21.) gradonačelnik Grada Buzeta objavljuje

NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za  financije i gospodarstvo Grada Buzeta

1. Pročelnik - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta.

2. Stručni i drugi uvjeti za raspoređivanje na radno mjesto:

-magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili tehničke struke,
-najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
-položen državni stručni ispit,
-dobro poznavanje najmanje jednog stranog jezika,
-dobro poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.) stručne uvjete ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenoga pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s dokazima.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

-životopis,
-dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
-diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenih ovim natječajem (preslika),
-elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
-dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao), u ukupnom trajanju od najmanje 5 godina.
-uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseca),
-dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj u čijem je programu obuhvaćen rad na računalu, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu),
-dokaz o poznavanju stranog jezika (presliku svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet iz stranog jezika, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj stranog jezika, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju određenog stranog jezika),
-vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu. Okolnost da kandidat ima položen državni stručni ispit, ne daje mu prednost prilikom prijma u službu u odnosu na kandidata koji ispit nije položio.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

U službu se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Buzet kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679. od 27. travnja 2016. godine.

Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju za prijem u službu.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj za prijem u službu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr.

Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisanu prijavu na javni natječaj s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: „Za natječaj - pročelnik Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta“, na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici www.buzet.hr, te na oglasnoj ploči Grada Buzeta.

Za računanje roka mjerodavan je dan objave u Narodnim novinama.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.  

 

TEKST NATJEČAJA

UPUTE O PROVEDBI NATJEČAJA

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA

NATJEČAJ za prijam u službu - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE

22.07.2022.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08; 61/11; 04/18. i 112/19.) u daljnjem tekstu Zakon), članka 21. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/17. i 7/19.), točke II. Plana prijma u službu u upravnim tijelima Grada Buzeta za 2022. godinu („Službene novine Grada Buzeta“, broj 11/21.), te suglasnosti za raspisivanjem Natječaja za prijem u službu na neodređeno vrijeme od strane gradonačelnika Grada Buzeta (KLASA: 112-01/22-01/4, URBROJ: 2163-3-03-01-22-2 od dana 18. srpnja 2022. godine), pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu službenika/službenice na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta

- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE

1 izvršitelj/izvršiteljica

Raspisuje se natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Gradu Buzetu, Upravnom odjelu za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta, za radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE - 1 izvršitelj/izvršiteljica

Stručni i drugi uvjeti:

-magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
-najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-položen državni stručni ispit,
-dobro poznavanje najmanje jednog stranog jezika.

Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.) stručne uvjete ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenoga pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s dokazima.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
-životopis,
-dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
-diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenu ovim natječajem (preslika),
-elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
-dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao), u ukupnom trajanju od najmanje 1 godine,
-uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseca),
-dokaz o poznavanju stranog jezika (presliku svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet iz stranog jezika, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj stranog jezika, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju određenog stranog jezika),
-vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu. Okolnost da kandidat ima položen državni stručni ispit, ne daje mu prednost prilikom prijma u službu u odnosu na kandidata koji ispit nije položio.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

U službu se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Buzet kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679. od 27. travnja 2016. godine.

Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju za prijem u službu. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj za prijem u službu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr.

Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisanu prijavu na javni natječaj s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: „Za natječaj - viši stručni suradnik za pravne poslove'', na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici www.buzet.hr, te na oglasnoj ploči Grada Buzeta. Za računanje roka mjerodavan je dan objave u Narodnim novinama.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

TEKST NATJEČAJA

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

POZIV NA TESTIRANJE

Javni poziv za dodjelu nagradne stipendije Buzetski TOP studenti

22.07.2022.

Temeljem Zaključka o dodjeli nagradne stipendije studentima koji su tijekom studija ostvarili iznimne rezultate (KLASA: 602-01/22-0106, URBROJ: 2163-3-03-01-22-1 od 21. srpnja 2022. godine), Gradonačelnik Grada Buzeta dana 21. srpnja 2022. godine objavljuje

JAVNI POZIV za dodjelu stipendije studentima koji su tijekom studija ostvarili iznimne rezultate

Rok za podnošenje prijava je 09. kolovoza 2022.

Prijava za ostvarivanje prava temeljem Javnog poziva s pratećim prilozima dostavlja se putem elektroničke pošte Grada Buzeta: pisarnica@buzet.hr

Više informacija, kao i obrazac prijave možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

JAVNI POZIV ZA DODJELU NAGRADNE STIPENDIJA

OBRAZAC PRIJAVE

ZAKLJUČAK O DODJELI NAGRADNE STIPENDIJE

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJELOGA ODLUKE O MJERILIMA ZA NAPLATU USLUGA

24.06.2022.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15) Grad Buzet započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja-korisnika usluga.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 24. srpnja 2022. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja-korisnika usluga putem pošte ili osobno na adresu: Grad Buzet, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili slanjem e-maila na adresu: elena.grah-ciliga@buzet.hr.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke na koji se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te javno dostupni na internetskoj stranici Grada Buzeta u obliku izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Temeljem predloženog nacrta Odluke i vaših pristiglih prijedloga, formulirat će se konačni tekst Odluke koji će biti upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja-korisnika usluga

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Javni poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Buzeta za 2022. godinu

14.06.2022.

Odbor za javna priznanja Grada Buzeta (dalje: Odbor) na temelju članka 13. Odluke o javnim priznanjima Grada Buzeta («Službene novine Grada Buzeta», broj 3/11 i 5/22), dana 14. lipnja 2022. godine, objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Buzeta za 2022. godinu

Grad Buzet dodjeljuje javna priznanja fizičkim i pravnim osobama radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos u javnom djelovanju od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Buzeta, a osobito iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i umjetnosti, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Redovita javna priznanja Grada Buzeta su:

1. Zlatni grb Grada Buzeta,
2. Godišnja nagrada Grada Buzeta, te
3. Pohvalnica Grada Buzeta.

Javna priznanja Grada Buzeta koja se mogu dodijeliti za cjelokupno životno postignuće su:

1. Nagrada Grada Buzeta za životno djelo,
2. Proglašavanje počasnim građaninom Grada Buzeta.

Odbor poziva sve ovlaštene predlagatelje (fizičke i pravne osobe s prebivalištem odnosno sjedištem na području Grada Buzeta, skupine građana, mjesni odbori, radna tijela, drugi neformalni organizacijski oblici udruženja građana na području Grada Buzeta, Gradonačelnika Grada Buzeta i Gradsko vijeće Grada Buzeta) da predlože kandidate za javna priznanja Grada Buzeta u 2022. godini.

Obrazloženi pisani prijedlozi mogu se dostaviti Odboru na adresu:

Grad Buzet, Odbor za javna priznanja,
,,Prijedlog za dodjelu javnih priznanja“,
Buzet, II. Istarske brigade 11
odnosno na e-mail adresu:
info@buzet.hr

najkasnije do 14. srpnja 2022. godine.

 

 

                                                                                                                                                                                                                     ODBOR
                                                                                                                                                                                                                     ZA JAVNA PRIZNANJA
                                                                                                                                                                                                                     GRADA BUZETA

 

Tekst javnog poziva
Obrazac

iTransparentnost

03.06.2022.

Poštovani sugrađani,

objavljujemo transparentan uvid u poslovanje Grada Buzeta putem platforme iTransparentnost koja je dostupna OVDJE.

OBAVIJEST

20.05.2022.

O B A V I J E S T

Obavještavamo sve pravne i fizičke osobe da su na oglasnoj ploči Grada Buzeta objavljeni (raspisani), natječaji za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buzeta, zakup poslovnih prostora, zakup zemljišta i zakup javnih površina.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grad Buzeta svibanj 2022
Natječaj za zakup javnih površina svibanj 2022
Natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grad Buzeta
Natječaj za zakup poslovnog prostora svibanj 2022

Sve informacije mogu se dobiti na br. telefona 662-726, int. 123.

BESPLATNA RADIONICA: Stvorite poslovne prilike uz pomoć društvenih mreža

18.05.2022.

Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o. u sklopu projekta „Coworking Pula“ poziva sve zainteresirane poduzetnike na besplatnu radionicu pod nazivom 'Stvorite poslovne prilike uz pomoć društvenih mreža'. 
Radionica će se održati u srijedu, 25. svibnja 2022. godine od 10:00 do 13:45 sati uživo u prostorijama poduzetničkog inkubatora Verzi na adresi Josipa Fabijančića 7 u Buzetu za maksimalno 15 sudionika te istovremeno online putem Zoom platforme putem sljedećeg linka. 

Radionica je namijenjena malim i srednjim poduzetnicima kao i široj publici kojoj je cilj saznati kako uz pomoć digitalne tehnologije i društvenih mreža stvoriti poslovne prilike.

Društvene mreže u kratkom su se vremenu transformirale od sporednog kanala za komunikaciju, zabavu i razonodu do ozbiljnog fenomena koji formira javno mnijenje i  pokreće značajne društvene promjene. U tom kontekstu, društvene su se mreže našle u središtu marketinških planova – kako malih poduzetnika tako i velikih multinacionalnih korporacija.

Tijekom radionice, bit će predstavljene mogućnosti koje pružaju neke od vodećih društvenih mreža (Facebook, Instagram, Linkedin) kao i nova zvijezda među mrežama – TikTok. Analizirat će se njihove značajke, sličnosti i razlike te načini na koje nam društvene mreže mogu koristiti u svakodnevnom poslovanju.

Radionica je prilagođena polaznicima s različitim predznanjem o ovoj temi. Početnicima će biti osiguran uvid u korištenje društvenih mreža i kratki presjek njihovih funkcionalnosti. Na temelju toga, početnici kao i napredni korisnici naučit će kako donijeti odluku o korištenju društvene mreže koja najbolje odgovara njihovim poslovnim ciljevima te se upoznati sa karakteristikama i načinima komunikacije. Iskusniji korisnici društvenih mreža moći će razmijeniti iskustva te steći uvide o naprednijem korištenju društvenih mreža i mogućnostima oglašavanja. 

Tematske cjeline radionice su sljedeće:
10:00 - Uvod u društvene mreže
10:20 - Vrste društvenih mreža
10:40 - Facebook 
           o    Vođenje Facebook stranice   
            o    Oglašavanje na Facebooku
11:50 - Značajke Instagrama i zašto je dobar?
12:40 - „Facebook za posao“ – kako nam LinkedIn može pomoći?
13:00 - TikTok - nova društvena mreža koja osvaja sve veću pažnju
13:20 - Zaključak i rasprava

O predavaču:
Dean Krizmanić trenutno je savjetnik za marketing i oglašavanje s više od 15 godina iskustva u vođenju marketinških aktivnosti te svih vrsta internet i offline kampanja, PR aktivnostima, brendiranju kao i vođenju specifičnih prodajnih kampanja. Dean je i iskusan predavač koji je održao brojne radionice i edukacije za sadašnje i buduće poduzetnike, upoznavši ih s temama vezanim uz digitalni marketing, online kampanje, korištenje marketinških alata, brendiranje i razne PR kampanje. 

Radionica je besplatna za sve sudionike, a prijava je obavezna iz organizacijskih razloga. 

Mole se svi zainteresirani da se prijave za navedenu radionicu putem sljedeće poveznice, najkasnije do ponedjeljka 23. svibnja 2022. godine.

Za sve sudionike edukacije uživo osigurano je osvježenje, što je ujedno prilika za umrežavanje te razmjenu znanja i iskustva.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite kontakt osobi: 

FILIP ŠETIĆ
o    +385 52 381 900
o    filip.setic@ida.hr

Više od radionici na: https://ida.hr/hr/tn/novosti-481/detail/2564/poziv-na-besplatnu-radionicu-stvorite-poslovne-prilike-uz-pomoc-drustvenih-mreza/ 

Održana 11. Obiteljska olimpijada

17.05.2022.

Rekordan broj od pedeset i četiri buzetske obitelji sudjelovale su na 11. Obiteljskoj olimpijadi, programu natjecateljsko-zabavnog sadržaja kojim je i ove godine Buzet obilježio Međunarodni dan obitelji koji se ove godine održavao pod sloganom „Obitelj i urbanizacija.“

Program je održan na nogometnom igralištu u Buzetu u ponedjeljak 16. svibnja 2022. godine. Nakon svečanog mimohoda prijavljenih obitelji i podizanja zastave Obiteljske olimpijade, natjecanje je otvorio gradonačelnik Grada Buzeta Damir Kajin, a prije samoga početka natjecanja za zagrijavanje su roditelji i djeca zajednički otplesali poznatu macarenu.

Ove se godine program Obiteljske olimpijade realizirao u sklopu projekta „Sport u zajednici“ koji provodi Sportska zajednica Grada Buzeta. Kako bi se u okviru projekta Sport u zajednici promovirali buzetski sportski klubovi, na svečanosti otvaranja Taekwon-do klub "Buzet" prezentirao je svoj sport kratkom demonstracijom tehnika i borbi, a posebno mjesto u timu imaju dvoje aktualnih reprezentativaca Noa Šveger i Ana Nemarnik koji su u sastavu reprezentacije branili boje Hrvatske na Europskom prvenstvu. Noa je na natjecanju osvojio srebro.

Prije samog natjecanja i tijekom natjecanja na parkiralištu uz nogometni stadion u isto vrijeme predstavio se i Auto klub "Buzet autosport" koji je uz ostale sadržaje najavio utrku Signum max Formula driver koja se u Buzetu održava sljedeći vikend od 21.5.2022. do 22.5.2022. godine. Posjetitelji su imali prilike sjesti u izložene trkaće aute, ali i naučiti ponešto o sigurnosti u autosportu. Tako su bile izložene dječja autosjedalica i trkaće sjedalo da se može usporediti stil i način vezanja. Posebno su djeci bile zanimljive kacige sa radio vezom koju koriste rally vozači pa su na trenutak mogli odjuriti u svijet mašte na brze staze zajedno sa svojim prijateljem ili prijateljicom. Auto klub je pripremio i nagradnu igru, ali i jednu zanimljivu mini utrku "Gymkhana z vozići" kako bi najavili jednu od atrakcija koja će se održati iduću subotu.

Svaka se obitelj natjecala u 2 igre, a opredijelili su se za igre ovisno o uzrastu djeteta (igre namijenjene djeci predškolskog ili školskog uzrasta). Bacale su se tako loptice ili „pločice“, slagala rečenica, nizala ogrlica, pamtili pojmovi, tražili zadani predmeti… Svaka od igara pobjedničkim je obiteljima donijela medalju za osvojeno 1., 2. ili 3. mjesto.

U kategoriji djece predškolskog uzrasta medalje su osvojili:

Igra: Loptice

Obitelj Ravnić
Obitelj Fabijančić
Obitelj Tarandek

 

Igra: Nizanje kuglica

Obitelj Bernobić
Obitelj Medica
Obitelj Pavletić

 

Igra: Traži, traži pa ćeš naći

Obitelj Grđan
Obitelj Bartolić
Obitelj Pavletić

 

Igra: Pripremi voćnu salatu
Obitelj Klarić
Obitelj Sinčić
Obitelj Prodan M.

 

U kategoriji djece školskog uzrasta – 1. i 2. razred medalje su osvojili:

Igra: Pločice i krugovi

Obitelj Jermaniš
Obitelj Vodopija - Ivaniš
Obitelj Losinskiye

 

Igra: Slovo po slovo…riječ po riječ…znak po znak = rečenica

Obitelj Sirotić
Obitelj Tirello
Obitelj Majcan

 

Igra: Traži, traži pa ćeš naći

Obitelj Degmečić
Obitelj Ratoša
Obitelj Majcan

 

U kategoriji djece školskog uzrasta – 3. i 4. razred medalje su osvojili:

 

Igra: Znam koji je sport

Obitelj Rupena
Obitelj Alić
Obitelj Černeha

 

Igra: Gledaj, pamti, piši

Obitelj Rupena
Obitelj Bernobić
Obitelj Černeha

 

U realizaciji igara pomoglo je i dvadesetak volontera (djece i odraslih) kojima se zahvaljujemo.

 

Organizatori programa bili su Grad Buzet i Sportska zajednica Grada Buzeta, suorganizatori Društvo „Naša djeca“ Buzet,  Dječji vrtić „Grdelin“, Osnovna škola „V. Gržalja“, TZ Grada Buzeta, POU „A. Vivoda“ Buzet, Srednja škola Buzet, Udruga „Mali veliki mikrofon“, a Prijatelj ovogodišnje olimpijade tvrtka „Park“ d.o.o.

Sport u zajednici i 11. Obiteljska olimpijada

13.05.2022.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana obitelji u Gradu Buzetu se nakon dvije godine stanke ponovo održava Obiteljska olimpijada.

Pozivamo Vas u ponedjeljak 16. svibnja 2022. u Buzet na 11. Obiteljsku olimpijadu, program natjecateljsko-zabavnog sadržaja, za koji su ove godine buzetske obitelji pokazale poseban interes. Za natjecanje je pristigao rekordan broj od 66 prijava. U programu natjecanja sudjeluju djeca predškolskog uzrasta starija od četiri godine do 4. razreda osnovne škole zajedno s roditeljima.

11. Obiteljska olimpijada održat će se na nogometnom stadionu Grada Buzeta (u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta u sportskoj dvorani u Buzetu) s početkom u 17.00 sati.          

Ove se godine program Obiteljske olimpijade realizira u sklopu projekta „Sport u zajednici“ koji provodi Sportska zajednica Grada Buzeta. Kako bi se u okviru projekta Sport u zajednici promovirali buzetski sportski klubovi, na svečanosti otvaranja Taekwon-do klub "Buzet" prezentirat će svoj sport kratkom demonstracijom tehnika i borbi, a posebno mjesto u timu imaju dvoje aktualnih reprezentativaca Noa Šveger koji je osvojio srebro na nedavno održanom Europskom prvenstvu i Ana Nemarnik.  

Prije samog natjecanja i tijekom natjecanja na parkiralištu uz nogometni stadion u isto vrijeme predstavit će se i Auto klub "Buzet autosport" koji će uz ostale sadržaje najaviti utrku Signum max Formula driver koja se u Buzetu održava sljedeći vikend od 21.5.2022. do 22.5.2022. godine. Posjetitelji će imati prilike sjesti u izložene trkaće aute, ali i naučiti ponešto o sigurnosti u autosportu. Tako će biti izložene dječja autosjedalica i trkaće sjedalo da se može usporediti stil i način vezanja. Posebno zanimljive su djeci kacige sa radio vezom koju koriste rally vozači pa će na trenutak moći odjuriti u svijet mašte na brze staze zajedno sa svojim prijateljem ili prijateljicom. Auto klub priprema i nagradnu igru, ali i jednu zanimljivu mini utrku "Gymkhana z vozići" kako bi najavili jednu od atrakcija koja će se održati iduću subotu. U 18.30 sati klub će najaviti i službeno utrku koja će se između ostaloga prenositi live na društvenim mrežama.

Idejni začetnik Obiteljske olimpijade koja je prvi pit održana 2010. godine bilo je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Buzeta, organizatori su Grad Buzet i Sportska zajednica Grada Buzeta, a suorganizatori: Dječji vrtić „Grdelin“, Osnovna škola „V. Gržalja“, TZ Grada Buzeta, Društvo „Naša djeca“, POU „A. Vivoda“ Buzet, Udruga Mali veliki mikrofon i Srednja škola Buzet.

Zbog organizacijskih razloga ove godine objavljujemo i popis igara s pravilima. Svaka obitelj natječe se u 2 igre. Pozivamo prijavljene obitelji da prouče igre te da zbog ograničenja broja prijava izvrše odabir igara za zapisničkim stolom prije početka natjecanja.

PRAVILA IGARA

Pozivamo Vas da zajedno s nama provedete ovo poslijepodne i svojim dolaskom podržite ovakav oblik obiteljskog i sportskog druženja.

Program

 

-Buzet, parkiralište kraj sportske dvorane

13.00 sati - predstavljanje Auto kluba Buzet autosport

i utrke Signum max Formula driver

19.00 sati - najava utrke Signum max Formula driver

19.30 sati - Gymkhana z vozići

 

- Buzet, nogometni stadion

16.00-16.45 sati - okupljanje sudionika 11. Obiteljske olimpijade i prijave igara

17.00 sati - otvaranje 11. Obiteljske olimpijade

17.15-19.30 sati - 11. Obiteljska olimpijada - natjecanje

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA

12.05.2022.

Sukladno članku 98. st. (3) Zakona o prostornom uređenju, javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta održati će se u razdoblju od 13. svibnja 2022. do 27. svibnja 2022. i u istoj može sudjelovati svatko.

Tijekom trajanja javne rasprave, Prijedlog plana stavlja se na javni uvid na oglasnu ploču Grada Buzeta, mrežne stranice Grada Buzeta i u informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU).

Javni uvid u Prijedlog plana može se izvršiti i svakog radnog dana od 12:00 do 15:00 sati u prostorijama Sale za sastanke Grada Buzeta, II. Istarske brigade 11 / II. kat.

Tijekom trajanja javnog uvida održati će se Javno izlaganje o Prijedlogu plana 23. svibnja 2022. u 18:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Buzeta, II. istarske brigade 2 /prizemlje.

Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo javnog uvida u Prijedlog plana, postavljanja pitanja tijekom javnog izlaganja, davanja prijedloga i primjedbi u zapisnik tijekom javnog izlaganja, te upućivanja nositelju izrade Gradu Buzetu pisanih primjedba i prijedloga u roku trajanja javne rasprave.

Pitanja i prijedlozi koji nisu čitljivo napisani ili nisu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Obavijest o javnoj raspravi

Detalji Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređnja Grada Buzeta dostupni su na web stranici Grada Buzeta pod rubrikom PROSTORNI I URBANISTIČKI PLANOVI ---> PLANOVI U IZRADI - javne rasprave o prijedlogu prostornih planova 

Javni poziv za sufinanciranje projekata sredstvima Saveza Alpe Jadran

09.05.2022.

Savez Alpe-Jadran objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata vlastitim sredstvima koji traje od 15. travnja do 31. svibnja 2022. godine.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su organizacije civilnog društva, tijela javne vlasti, ustanove, poduzeća i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na javni poziv mogu se javiti prijavitelji koji provode međunarodni projekt u koji su uključene minimalno tri organizacije/ustanove iz tri regije/države članice Saveza (Austrija, Slovenija, Mađarska i Hrvatska), odnosno s područja 12 regija članica Saveza koje obuhvaćaju austrijske pokrajine – Korušku, Štajersku i Gradišće, županiju Vas iz Mađarske, Republiku Sloveniju koju u Savezu predstavlja Skupnost občin Slovenije, te hrvatske županije: Istarsku, Međimursku, Koprivničko-križevačku, Krapinskozagorsku, Primorsko-goransku, Varaždinsku i Zagrebačku županiju.

Savez Alpe-Jadran putem javnog poziva pruža financijsku potporu za:

• troškove pripreme projekta koji će biti financiran iz EU programa (npr. Europa za građane, ERASMUS+, Kreativna Europa, itd.)

• zajedničke projekte od općeg interesa za mrežu suradnje (Savez Alpe-Jadran)

• troškove provedbe projekta sufinanciranog iz EU programa

Detalji su dostupni na sljedećoj poveznici: https://www.istra-istria.hr/media/filer_public/bf/0e/bf0e849e-fff4-48a2-9575-cd1e3df3de10/220429_natjecaj_alpe_jadran.pdf

Vodič za izvoznike

25.04.2022.

 „Vodič za izvoznike“ je kratka informativna brošura koju je pripremila Uprava za internacionalizaciju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja s ciljem pružanja aktualnih informacija na temu izvoza svim postojećim i potencijalnim izvoznicima u Republici Hrvatskoj.

Brošura sadrži pregled ključnih informacija o tome kako izvoziti, gdje se financirati, kako i gdje pronaći partnere ili predstaviti svoj proizvod i/ili uslugu, uz pripadajuće poveznice na institucije nadležne za pojedino područje.  

Vodič za izvoznike

Dan svetog Jurja

22.04.2022.

Grad Buzet svečano obilježava Dan svetog Jurja, zaštitnika Buzeta.

Pozivamo vas da posjetite programe koji će se ove godine ovom prigodom održati u crkvi svetog Jurja u Starome gradu:

 • 22. travnja 2022. godine (petak) u 19.00 sati - predstavljanje 47. knjige Buzetskog zbornika (zbornik je tematski posvećen crkvi svetog Jurja)
 • 23. travnja 2022. godine (subota) u 10.00 sati – Sveta misa

Pozivnica

Jednokratne pomoći povodom uskršnjih blagdana

15.04.2022.

Povodom Uskrsa Grad Buzet i ove je godine dodijelio jednokratnu pomoć u iznosu od po 400,00 kuna osobama slabijeg materijalnog stanja, bolesnim i nemoćnim osobama, obiteljima koje imaju petero i više djece te osobama s intelektualnim teškoćama. Zaključkom Vijeća za socijalnu politiku Grada Buzeta dodijeljene su 94 jednokratne pomoći.

Uz prigodnu čestitku sredstva će biti doznačena putem poštanske uputnice na kućne adrese korisnika.

Zaključkom Vijeća za socijalnu politiku Grada Buzeta povodom Uskrsa dodijeljene su i jednokratne pomoći u iznosu od po 200,00 kuna korisnicima s područja Grada Buzeta koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi i udomiteljskim obiteljima izvan područja Grada Buzeta. Uz prigodnu čestitiku četrnaest će korisnika sredstva dobiti poštanskom uputnicom na adrese ustanova

Iz proračuna Grada Buzeta iz programa socijalne skrbi za dodijeljene pomoći utrošit će se sveukupno 44.400,00 kuna.

Čestitka gradonačelnika

15.04.2022.

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

Uskrs je blagdan kada slavimo Kristovo uskrsnuće, pobjedu dobra nad zlom, svjetla nad tamom. Neka ovaj Uskrs u Vaše domove unese vjeru i nadu u tu pobjedu i bolje sutra.

U svoje osobno ime i ime Grada Buzeta od srca Vam čestitam najveći kršćanski blagdan i želim Vam prije svega dobro zdravlje, obilje ljubavi, mira, snage i zajedništva.

Sretan Vam i blagoslovljen Uskrs.

                                                                                                Gradonačelnik

                                                                                                 Damir Kajin

AKCIJA SAKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA

04.04.2022.

Dana 14. travnja 2022. godine u vremenu od 09,00 do 10,30 sati u Buzetu, parkiralište ispred B-voda d.o.o., Sveti Ivan 6, održat će se akcija sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja.

Organizator ove akcije je tvrtka C.I.A.K. d.o.o. Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroavant, Agroteks, Albaugh TKI (Pinus Agro), BASF, Bayer, Belchim (Orchem), Chromos Agro, Danon, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Euroazijski pesticidi, Nufarm, Monsanto, Iskra Zelina Kemijska industrija, Florel, Genera (Novag Agrochemicals), Stockton, Syngenta Agro. Ambalažni otpad ostalih tvrtki neće biti prihvaćen pa se mole poljoprivrednici da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta obrate proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Prilikom preuzimanja prazne ambalaže, tvrtka C.I.A.K. će za preuzetu količinu otpada posjedniku ovjeriti ispravno popunjeni prateći list. Na taj način poljoprivrednik ima dokaz o pravilnom postupanju s praznom ambalažom sredstava za zaštitu bilja. Ovjereni prateći list poljoprivrednik je dužan pokazati inspektoru Ministarstva zaštite okoliša prilikom obilaska terena.

Molimo poljoprivrednike koji imaju više od cca. 100 kg ambalaže ili 1 big bag (cca. 1m3)  da ne donose ambalažu na lokacije iz mreže nego da se direktno jave tvrtki C.I.A.K. d.o.o. (tel.: 01/3463-521, e-mail: ciak@ciak.hr) koja će organizirati preuzimanje ambalaže na njihovoj lokaciji.

Javni pozivi za dodjelu potpora u poduzetništvu i poljoprivredi u 2022. godini

04.04.2022.

Grad Buzet u cilju poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede dodjeljuje potpore male vrijednosti u vidu nepovratnih novčanih sredstava u 2022. godini. Na temelju Programa poticanja poduzetništva Grada Buzeta u 2022. godini, KLASA: 320-01/22-01/10, URBROJ: 2163-3-03-01-22-2, od 22. ožujka 2022. godine i Odluke o subvencijama u poljoprivredi u 2022. godini, KLASA: 320-01/22-01/11, URBROJ: 2163-3-03-01-22-2, od 22. ožujka 2022. godine, Gradonačelnik Grada Buzeta objavljuje

1. JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Buzeta u 2022. godini

2. JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi na području Grada Buzeta u 2022. godini

Detalji su dostupni na sljedećoj poveznici: https://www.buzet.hr/potpore/

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
 • Grad Buzet
 • II. istarske brigade 11
 • 52420 Buzet