Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Novosti

Hoditi i zdravi biti 2024. u nedjelju 21. 4. 2024.

19.04.2024.

Grad Buzet poziva vas na 8. javnozdravstvenu manifestaciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Pješačka manifestacija odvijat će se u devet istarskih gradova.

Zbog nestabilnih vremenskih uvjeta manifestacija će se u Buzetu održati u nedjelju, 21. travnja 2024. s početkom u 15.00 sati (umjesto ranije najavljenog termina za subotu, 20. travnja 2024. godine s početkom u 10:00 sati).

Okupljanje je ispred društvenog doma u Vrhu u 14.30 sati. Volonterke Gradskog društva Crvenog križa Buzet mjerit će prije polaska sudionicima tlak i šećer, a sudionici će dobiti majice s logotipom manifestacije.

Nakon vježbi razgibavanja hodat će se kružnom stazom dužine cca. 6 km:  Vrh- Medveje – Marčenegla - Vrh.

Planirani povratak u društveni dom u Vrh je u 17.30 sati. Ispred društvenog doma za sve će sudionike biti osiguran obrok.

Organizator manifestacije za područje Grada Buzeta je Grad Buzet, a suorganizatori: HPD „Planik“ Umag – Podružnica Buzet, Dječji vrtić „Grdelin“, Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ Buzet, Matica umirovljenika Hrvatske – Udruga Buzet, GD Crvenog križa Buzet i MO Vrh.

Akcija sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja

15.04.2024.

Obavještavamo poljoprivrednike da će se u PETAK 19. travnja 2024. godine u vremenu od 9.00 do 10.30 sati u Buzetu, održati akcija sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja. Svi zainteresirani korisnici mogu besplatno zbrinuti praznu ambalažu na lokaciji ispred B-voda d.o.o., Sveti Ivan 6, Buzet.

Skrećemo pažnju da je korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroavant, Agronom, Albaugh TKI* (Pinus Agro), Agrozov, BASF Croatia, Bayer Crop Science* (Monsanto), Certis Belchim HR* (Orchem), Chromos Agro, Corteva Agriscience* (Dow AgroSciences), Euroazijski pesticidi, Nufarm, Florel, Novag Agrochemicals* (Genera), Stockton, Syngenta Agro. Ambalažni otpad ostalih tvrtki neće biti prihvaćen pa se mole poljoprivrednici da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta obrate proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Prilikom preuzimanja prazne ambalaže, tvrtka C.I.A.K. će za preuzetu količinu otpada posjedniku ovjeriti ispravno popunjeni prateći list. Na taj način poljoprivrednik ima dokaz o pravilnom postupanju s praznom ambalažom sredstava za zaštitu bilja. Ovjereni prateći list poljoprivrednik je dužan pokazati inspektoru Ministarstva zaštite okoliša prilikom obilaska terena.

Molimo poljoprivrednike koji imaju više od cca. 100 kg ambalaže ili 1 big bag (cca. 1m3)  da ne donose ambalažu na ovu akciju nego da se direktno jave tvrtki C.I.A.K. d.o.o. (tel.: 01/3463-521, e-mail: ciak@ciak.hr) koja će organizirati preuzimanje ambalaže na njihovoj lokaciji.

PLAKAT

Obavijest o raspisanim natječajima Grada Buzeta

10.04.2024.

Obavještavamo sve pravne i fizičke osobe da su na oglasnoj ploči Grada Buzeta objavljeni (raspisani), natječaji za prodaju nekretnina, zakup poslovnih prostora i zakup zemljišta u vlasništvu Grada Buzeta.

Sve informacije mogu se dobiti na br. telefona 662-726, int. 123.

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA BUZETA
NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA BUZETA

Natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta

10.04.2024.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.) u daljnjem tekstu Zakon) i članka 21. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/17., 7/19., 6/22., 1/23. i 1/24.), gradonačelnik Grada Buzeta objavljuje

NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za  financije i gospodarstvo Grada Buzeta

1. Pročelnik - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta.

2. Stručni i drugi uvjeti za raspoređivanje na radno mjesto:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomske, pravne ili tehničke struke,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
 • položen državni stručni ispit,
 • dobro poznavanje najmanje jednog stranog jezika,
 • dobro poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 15. Zakona o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju („Narodne novine“, br. 123/23.) stručne uvjete ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenoga pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s dokazima.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenih ovim natječajem (preslika),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao), u ukupnom trajanju od najmanje 5 godina.
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseca),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj u čijem je programu obuhvaćen rad na računalu, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (presliku svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet iz stranog jezika, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj stranog jezika, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju određenog stranog jezika),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu. Okolnost da kandidat ima položen državni stručni ispit, ne daje mu prednost prilikom prijma u službu u odnosu na kandidata koji ispit nije položio.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

U službu se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Buzet kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679. od 27. travnja 2016. godine.

Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju za prijem u službu.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj za prijem u službu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr.

Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisanu prijavu na javni natječaj s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: Za natječaj - pročelnik Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta“, na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici www.buzet.hr, te na oglasnoj ploči Grada Buzeta.

Za računanje roka mjerodavan je dan objave u Narodnim novinama.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

TEKST NATJEČAJA
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika

02.04.2024.

Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08; 61/11; 04/18. i 112/19. - u daljnjem tekstu Zakon), službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika

Prima se VJEŽBENIK – 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme – za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta, za radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK  ZA FINANCIJE I KNJIGOVODSTVO - 1 izvršitelj/izvršiteljica

Stručni i drugi uvjeti:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomske struke,
 • bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci),
 • dobro poznavanje najmanje jednog stranog jezika,
 • dobro poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.) stručne uvjete ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla višu stručnu spremu odgovarajuće struke.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenoga pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s dokazima.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenu ovim natječajem (preslika),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa, ne stariji od mjesec dana (e-radna knjižica), iz kojeg je vidljivo da je kandidat/kandidatkinja bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseca),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj u čijem je programu obuhvaćen rad na računalu, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Vježbenik je dužan, sukladno članku 88. stavak 1. Zakona, najkasnije do isteka vježbeničkog staža položiti državni ispit.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Buzet kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679. od 27. travnja 2016. godine.

Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju za prijem u službu. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj za prijem u službu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr.

Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisanu prijavu na javni natječaj s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: Za natječaj za prijam vježbenika – viši stručni suradnik za financije i knjigovodstvo“, na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici www.buzet.hr, te na oglasnoj ploči Grada Buzeta. Za računanje roka mjerodavan je dan objave u Narodnim novinama.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

TEKST NATJEČAJA
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
POZIV NA TESTIRANJE

Rezultati natječaja za udruge u 2024. godini

29.03.2024.

Temeljem članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15. i 37/21) na prijedlog Povjerenstva za kvalitativnu procjenu pristiglih prijava za prioritetna područja kulture, djeca i mladi, sporta i rekreacije i Povjerenstva za kvalitativnu procjenu pristiglih prijava za prioritetna područja razvoj civilnog društva i socijalna skrb i zaštita zdravlja, Gradonačelnik Grada Buzeta je dana 29. ožujka 2024. godine donio Odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija OCD-a u postupku Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2024. godinu

ODLUKA 2024. 

Obavještavaju se sve OCD-a kojima su odobrena sredstva za financiranje u 2024. godini da će o daljnjem postupku sklapanja ugovora biti obaviještene putem elektroničke pošte.

Sretan i blagoslovljen Uskrs!

29.03.2024.

Poštovane sugrađanke i sugrađani, drage Buzećanke i Buzećani,

u ozračju Uskrsa, najvećeg kršćanskog blagdana, simbola Kristove muke, uskrsnuća i novog početka, podijelite radost blagdana s najbližima u krugu obitelji i dragih prijatelja.

Neka nas Uskrs ohrabri u svim životnim izazovima s kojima se susrećemo te bude poticaj da činimo dobro jedni drugima, izgrađujući na taj način zajedništvo, optimizam, ljubav i razumijevanje.

Blagoslovljen i sretan Uskrs!

Vaš gradonačelnik,
Damir Kajin

Jednokratne pomoći povodom uskršnjih blagdana

28.03.2024.

Grad Buzet je povodom uskršnjih blagdana dodijelio jednokratnu pomoć u iznosu od 70,00 eura. Zaključkom Vijeća za socijalnu politiku Grada Buzeta dodijeljeno je 85 jednokratnih pomoći osobama slabijeg materijalnog stanja, bolesnim i nemoćnim osobama, obiteljima koje imaju petero i više djece te osobama s intelektualnim teškoćama.

Uz prigodnu čestitku sredstva će biti doznačena putem poštanske uputnice na kućne adrese korisnika. Iz proračuna Grada Buzeta iz programa socijalne skrbi za dodijeljene pomoći utrošit će se sveukupno 5.950,00 eura.

Obavijest o odgodi održavanja evakuacijske vježbe

26.03.2024.

Poštovani,
Ovim putem Vas obavještavamo da se vježba evakuacije i spašavanja u slučaju požara, koja je bila planirana za 27. ožujka 2024. godine, odgađa zbog najave loših vremenskih prilika, o novom terminu vježbe biti ćete naknado informirani.

Hvala na razumijevanju.

Konstituiran Savjet mladih Grada Buzeta

26.03.2024.

U prostorijama Gradske uprave Grada Buzeta, dana 25. ožujka 2024. godine, održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Buzeta čiji su članovi izabrani na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Buzeta održanoj 6. ožujka 2024. godine. Prisutne su pozdravili predsjednik Gradskog vijeća Grada Buzeta Davor Prodan, te gradonačelnik Grada Buzeta Damir Kajin, koji su im poželjeli puno uspjeha u radu te su izrazili spremnost na suradnju i pružanje pomoći za sve programe i projekte koje Savjet bude namjeravao provoditi u svom mandatu.

Savjet ima pet članova, a novoizabranim članovima mandat počinje danom konstituiranja Savjeta i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Buzeta sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.

Za predsjednicu Savjeta mladih Grada Buzeta izabrana je Virna Kisiček, a za zamjenicu predsjednice Andrea Grižančić.

Uz izabranu predsjednicu i njezinu zamjenicu, saziv Savjeta mladih Grada Buzeta čine i ostalih troje članova: Leonarda Frantal, Roko Dekanić i Leonardo Ošo.   

Savjet mladih Grada Buzeta savjetodavno je tijelo Grada Buzeta koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih grada Buzeta.

Obavijest obveznicima poreza na kuće za odmor

22.03.2024.

Sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17, 114/22, 114/23) obveznik poreza na kuće za odmor dužan je nadležnom upravnom tijelu – Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta, dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt te korisnu površinu, kao i podatke o poreznim obvezniku.

Kuća za odmor
Prema istom Zakonu, kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan, koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koristi za trajno stanovanje. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Obveznici plaćanja poreza na kuće za odmor
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Buzeta.
NOVOST – Obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor.

Slijedom navedenog, pozivaju se svi obveznici poreza na kuće za odmor da do 31.3.2024. godine na propisanom obrascu dostave podate o kući za odmor u svrhu utvrđivanja poreza na kuće za odmor za 2024. godinu.

Molimo da uz prijavu dostavite i odgovarajuće dokaze (npr. presliku zemljišno-knjižnog izvatka, ugovor o nasljeđivanju/darovanju, preslike uplatnica o potrošnji struje/vode/telefona ili druge odgovarajuće dokaze).

 

Obrazac prijave: PRIJAVA (word, PDF)

Dostava prijave:

 • elektroničkom poštom na: financije-gospodarstvo@buzet.hr,
 • poštom: Grad Buzet, Upravni odjel za financije i gospodarstvo, 2. Istarske brigade 11, 52420 Buzet ili
 • osobno na istu adresu.

Obavijest o održavanju evakuacijske vježbe

20.03.2024.

Poštovani,

Obavještavamo vas da će se dana 27. 3. 2024. u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet održati vježba evakuacije i spašavanja u slučaju požara s početkom u 9:00 sati. Vježbu ćemo realizirati u suradnji sa Javnom vatrogasnom postrojbom Buzet, Hitnom medicinskom službom Buzet i Hrvatskim crvenim križem Buzet.

S poštovanjem,

Ravnateljica Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet
Mirjana Matančić Salhoff

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme - viši stručni suradnik za gospodarstvo

11.03.2024.

Na temelju odredbi članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19, u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 30. i 31. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/17., 7/19., 6/22, 1/23, 1/24), službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta raspisuje

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi povećanog opsega posla

Raspisuje se oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Gradu Buzetu, u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta, za radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO - 1 izvršitelj/izvršiteljica

Stručni i drugi uvjeti:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij pravne, ekonomske ili tehničke struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • dobro poznavanje najmanje jednog stranog jezika,
 • dobro poznavanje rada na računalu.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Služba se zasniva na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca. Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako Zakonom nije drukčije određeno.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu na oglas potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenu ovim oglasom (preslika),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao), u ukupnom trajanju od najmanje 1 godine,
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseci),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj u čijem je programu obuhvaćen rad na računalu, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (presliku svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet iz stranog jezika, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj stranog jezika, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju određenog stranog jezika),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu. Okolnost da kandidat ima položen državni stručni ispit, ne daje mu prednost prilikom prijma u službu u odnosu na kandidata koji ispit nije položio.

Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu za prijem u službu. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

 Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas za prijem u službu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr.

Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisanu prijavu na oglas s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 8 dana od objave na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: „Oglas za prijam u službu - viši stručni suradnik za gospodarstvo'', na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

Oglas će se objavit na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici www.buzet.hr, te na oglasnoj ploči Grada Buzeta. Za računanje roka mjerodavan je dan objave na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prikupljeni osobni podaci kandidata koristiti će se isključivo u svrhu provedbe ovog oglasa. Dostavom dokumentacije na ovaj oglas, kandidati daju suglasnost za obradu i korištenje njihovih osobnih podataka.

TEKST OGLASA
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
ODLUKA O PONIŠTENJU OGLASA

KOORDINACIJA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA BUZETA I OPĆINE LANIŠĆE

06.03.2024.

Dana 4. ožujka 2024. godine u zgradi gradske uprave Grada Buzeta održana je zajednička Koordinacija Stožera civilne zaštite Grada Buzeta i Općine Lanišće temeljem obveza koje proizlaze  iz Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini. Sjednici su prisustvovali članovi Stožera civilne zaštite, te predstavnici pravnih subjekata koji također provode aktivnosti iz Programa.

Program aktivnosti kojeg donosi Vlada RH, na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice, temeljni je izvršni dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti svih subjekata uključenih u provedbu mjera zaštite od požara na teritoriju Republike Hrvatske. Sve aktivnosti provode se za učinkovito preventivno i operativno djelovanje u cilju smanjenja broja požara raslinja na otvorenom prostoru, smanjenja štete i broja ljudskih žrtava, opožarenih površina, zaštite kritične infrastrukture, povećanja sigurnosti stanovništva, turista i zaštite njihove imovine.

Sjednicu je vodio Denis Prodan, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Buzeta koji obnaša dužnost zapovjednika JVP Buzet i PVZ Buzet. Na samoj sjednici, usvojen je Plan rada Stožera civilne zaštite za pripremu požarne sezone te je razmotreno stanje zaštite od požara u 2023. godini i Financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara za pripremu ljetne požarne sezone PVZ Buzet za 2024. godinu.  Također, predloženo je usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti na području Grada Buzeta za 2024. godinu kojeg donose izvršna tijela jedinica lokalne samouprave, a razmotren je i usvojen Plan aktivnog uključenja na gašenju požara otvorenog prostora svih subjekata zaštite od požara na području PVZ Buzet za 2024. godinu.  

Sjednici je prisustvovao i gradonačelnik Damir Kajin koji je pozdravio  sve prisutne članove Stožera civilne zaštite Grada Buzeta i Općina Lanišće, predstavnike žurnih službi i drugih operativnih snaga u sustavu civilne zaštite.  

Naglasio je i da Grad Buzet, sukladno važećim propisima i proračunskim mogućnostima  kontinuirano razvija sustav civilne zaštite i povezuje resurse i sposobnosti svih sudionika sustava civilne zaštite, s ciljem uspostavljanja racionalnog i učinkovitog sustava civilne zaštite koji osigurava uspješno izvršavanje mjera i aktivnosti civilne zaštite.

Buzetski Mecha pingvini – državni prvaci na robotičkom natjecanju

28.02.2024.

Gradonačelnik Damir Kajin održao je jučer prijem za ekipu Mecha pingvina koja je osvojila prvu nagradu na državnom robotičkom natjecanje FIRST LEGO League u organizaciji Hrvatskog robotičkog saveza i Fakulteta elektrotehnike i računarstva, posebnu nagradu za robotsku igru te se plasirala na finale Adria regije.

Ovu uspješnu ekipu čine učenici buzetske Osnovne škole „V. Gržalja“:  Fran Črnac, Heli Šavko, Lana Krbavčić Ratoša, Linda Kert i Dora Majer, a njihovi su mentori Dragan Kranjčić i Siniša Mikac.

Učenici i mentori prenijeli su gradonačelniku svoje dojmove s natjecanja te najavili skorašnji odlazak na regionalno natjecanje u Sloveniju za koje se već intenzivno pripremaju. Gradonačelnik im je čestitao na postignutim rezultatima, poželio im uspjeh u daljnjem tijeku natjecanja te poručio kako se njihovim uspjehom ne ponose samo njihovi roditelji, već i cijeli Grad.

NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme - Savjetnik za komunalne poslove

16.02.2024.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08; 61/11; 04/18. i 112/19. - u daljnjem tekstu: Zakon), članka 21. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/17., 7/19., 6/22. i 1/23.), pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje prostorom Grada Buzeta raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu službenika/službenice na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom Grada Buzeta

- SAVJETNIK ZA KOMUNALNE POSLOVE

1 izvršitelj/izvršiteljica

Raspisuje se natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Gradu Buzetu, Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom Grada Buzeta, za radno mjesto:

SAVJETNIK ZA KOMUNALNE POSLOVE - 1 izvršitelj/izvršiteljica

Stručni i drugi uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist građevinske, tehničke ili ekonomske struke,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • dobro poznavanje najmanje jednog stranog jezika,
 • dobro poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 15. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 123/23.) stručne uvjete ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenoga pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s dokazima.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenu ovim natječajem (preslika),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao), u ukupnom trajanju od najmanje 3 godine,
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseca),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj u čijem je programu obuhvaćen rad na računalu, ili vlastoručno potpisana  izjava o poznavanju rada na računalu),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (presliku svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet iz stranog jezika, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj stranog jezika, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju određenog stranog jezika),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu. Okolnost da kandidat ima položen državni stručni ispit, ne daje mu prednost prilikom prijma u službu u odnosu na kandidata koji ispit nije položio.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

U službu se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Buzet kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679. od 27. travnja 2016. godine.

Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju za prijem u službu. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj za prijem u službu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr.

Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisanu prijavu na javni natječaj s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: „Za natječaj - Savjetnik za komunalne poslove'', na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici www.buzet.hr, te na oglasnoj ploči Grada Buzeta. Za računanje roka mjerodavan je dan objave u Narodnim novinama.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

TEKST NATJEČAJA
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
ODLUKA O PONIŠTENJU

NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme - Viši savjetnik za komunalne i građevinske poslove

16.02.2024.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08; 61/11; 04/18. i 112/19.) u daljnjem tekstu Zakon), članka 21. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/17., 7/19., 6/22. i 1/23.), pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje prostorom Grada Buzeta raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu službenika/službenice na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom Grada Buzeta

- VIŠI SAVJETNIK ZA KOMUNALNE I GRAĐEVINSKE POSLOVE

1 izvršitelj/izvršiteljica

 

Raspisuje se natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Gradu Buzetu, Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom Grada Buzeta, za radno mjesto:

VIŠI SAVJETNIK ZA KOMUNALNE I GRAĐEVINSKE POSLOVE - 1 izvršitelj/izvršiteljica

Stručni i drugi uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist građevinske struke,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • dobro poznavanje najmanje jednog stranog jezika,
 • dobro poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 15. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 123/23.) stručne uvjete ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenoga pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s dokazima.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenu ovim natječajem (preslika),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao), u ukupnom trajanju od najmanje 4 godine,
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseca),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj u čijem je programu obuhvaćen rad na računalu, ili vlastoručno potpisana  izjava o poznavanju rada na računalu),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (presliku svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet iz stranog jezika, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj stranog jezika, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju određenog stranog jezika),

vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu. Okolnost da kandidat ima položen državni stručni ispit, ne daje mu prednost prilikom prijma u službu u odnosu na kandidata koji ispit nije položio.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

U službu se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Buzet kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679. od 27. travnja 2016. godine.

Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju za prijem u službu. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj za prijem u službu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr.

Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisanu prijavu na javni natječaj s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: „Za natječaj - viši savjetnik za komunalne i građevinske poslove'', na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici www.buzet.hr, te na oglasnoj ploči Grada Buzeta. Za računanje roka mjerodavan je dan objave u Narodnim novinama.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.    

TEKST NATJEČAJA  
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA      
ODLUKA O PONIŠTENJU

11. veljače - Dan europskog broja 112

12.02.2024.

Dan europskog broja 112 obilježava se 11. veljače. U državama Europske unije broj 112 koristi se temeljem Odluke Vijeća Europskih zajednica o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 (Council Decision 91/396/EEC) od 29. srpnja 1991. Predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europe su 11. veljače 2009. godine potpisali tripartitnu deklaraciju kojom je ustanovljen 11. veljače kao Dan europskog broja 112. Deklaracijom se pozivaju zemlje članice Unije da medijski promiču ovaj jedinstveni broj i sve aktivnosti kojima se obilježava ovaj dan, kako bi što više građana Unije bilo upoznato s postojanjem i uporabom broja 112.

Svrha uvođenja jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 je pružiti jednostavan, jednak, siguran i učinkovit pristup hitnim službama svim građanima Unije, osobito onima koji putuju između država unutar Unije. Zbog toga je jako važno podizati svjesnost građana o broju 112, dok nadležna tijela Unije i država članica razvijaju broj 112 prema visokim standardima za pristupačnost i funkcionalnost.

Sustav 112 u Republici Hrvatskoj djeluje unutar Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova i neprekidno (24/7/365) osigurava zaprimanje dojava na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 putem telefona, SMS poruka i e-poziva iz vozila. Značajna je i sposobnost zaprimanja hitnih poziva na stranim jezicima – i to na njih 5 - engleski, njemački, talijanski, mađarski i slovački, a čime se doprinosi sigurnosti naših turista i promociji Republike Hrvatske kao sigurnog turističkog odredišta.

Sustav 112 u RH čini dvadeset županijskih centara 112 koji zaprimaju hitne pozive i djeluju kao jedinstveni operativno-komunikacijski centri za sve vrste hitnih situacija. Centar 112 odmah uz poziv dobiva i podatak o lokaciji pozivatelja u skladu s važećim europskim i hrvatskim propisima.

Pozivom na broj 112 može se pokrenuti:

- akcija traganja i spašavanja na kopnu i moru

- hitni prijevoz zrakom unesrećenog, organa ili tima za transplantaciju, timova za traganje i spašavanje ili vatrogasaca

- lociranje unesrećenog pozivatelja

- angažiranje nadležnih operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite

AKTUALNI PODACI

 • Od uspostave broja 112 u Republici Hrvatskoj 2005. do kraja 2023. godine na broju 112 zabilježeno je nešto više od 35,8 milijuna poziva.
 • Od navedenog broja poziva njih nešto više od 18,2 milijuna ili gotovo 51% bilo je namjenskih poziva na broj 112, poziva temeljem kojih su zatražene intervencije hitnih i drugih nadležnih službi te potencijalno operativnih snaga sustava civilne zaštite.
 • Analizom strukture poziva vidljivo je značajno povećanje svjesnosti građana o dostupnosti i namjeni broja 112.
 • U 2023. godini svi centri 112 u RH su zabilježili ukupno 1.967.116 poziva od kojih je 1.355.200  (68,9 %) bilo namjenskih.
 • U 2023. godini zabilježeno je 509.034 događaja od kojih je 265.979 (52,3%) bilo medicinskih, 172.468 (33,9%) sigurnosnih, 38.030 (7,5%) složenih i 32.557 (6,4%) vatrogasnih.
 • Na području Istarske županije tijekom 2023. godine u Županijski centar 112 Pazin na broj 112 zaprimljeno je 82.892 poziva, od tog broja bilo je 34.148  (41,2 %) namjenskih.
 • U Županijskom centru 112 Pazin u 2023. godini zabilježeno je 28.237 događaja od kojih je 12.775 (45,2 %) bilo medicinskih, 9 982 (35,4 %) sigurnosnih, 4369 (15,5 %) složenih i 1111 (3,9 %) vatrogasnih događaja.
 • S obzirom da je Istarska županija turistička destinacija, u 2023. godini, na broj 112 primljeno je i obrađeno 1.817 događaja na stranim jezicima.

RANO UPOZORAVANJE I UZBUNJIVANJE

 • Sustav 112 obavlja i zadaću provođenja ranog upozoravanja i/ili uzbunjivanja stanovništva prilikom nastanka ili prijetnje od nastanka velike nesreće ili katastrofe.
 • Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) u uporabi je od kolovoza 2023. godine. Tijekom 2023. godine korišten je u više slučajeva:

-    4. kolovoza 2023. godine poslane su SMS poruke za područje općine Brdovec, a 7. kolovoza za područje općine Hlebine, radi opasnosti od poplava.

-    4. listopada 2023. godine poslane su SMS poruke za šire područje grada Osijeka i istoga dana za područje općine Tordinci zbog opasnosti od onečišćenje zraka uzrokovane požarom plastične ambalaže u tvornici za reciklažu kod Osijeka. Dana 5. listopada 2023. godine zbog istog razloga poslane su SMS poruke za područje općine Borovo.

-    SRUUK je korišten i kod slanja SMS poruka, t.j. obavijesti hrvatskim građanima na ugroženim područjima izvan teritorija RH, u Maroko nakon potresa i Izrael nakon raketiranja od strane Hamasa.

-   U 2024. SRUUK je korišten temeljem Odluke DHMZ-a - 18. siječnja kada su poruke poslane građanima u Primorsko-goranskoj, zapadnom i jugozapadnom dijelu Karlovačke i Ličko-senjskoj županije zbog najave obilnog snijega, olujnog vjetra i zapuha

 • Kod neposrednih i nadolazećih opasnosti sustav 112 može provesti i uzbunjivanje građana sustavom baziranim na sirenama. Kod takvog načina uzbunjivanja putem sustava 112 dostavljaju se elektroničkim medijima na nacionalnoj i/ili na lokalnoj razini priopćenja za stanovništvo o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

Besplatna edukacija o bespovratnim sredstvima EU fondova za razvoj poslovanja

07.02.2024.

Ako ste poduzetnik i tražite načine kako financirati razvoj inovacija, ojačati konkurentnost ili digitalno transformirati svoje poslovanje, onda je ovo predavanje za vas!

Na predavanju će vam Vesna Hajdarević, direktorica tvrtke Benefit biro d.o.o., konzultantica i stručnjakinja za EU fondove i javnu nabavu s više od 11 godina iskustva, predstaviti:

 • Koji su natječaji najavljeni za 2024. godinu i kada se očekuje objava;
 • Koje su prihvatljive aktivnosti ovisno o natječaju;
 • Koliki je indikativni intenzitet potpora.

Predavanje je osmišljeno kao interaktivno, s naglaskom na praktične primjere, a Vesna će tokom predavanja odgovoriti na sva vaša pitanja i pomoći vam da razumijete kako iskoristiti mogućnosti koje EU fondovi nude.

Predavanje je besplatno i održava se u Poduzetničkom inkubatoru Verzi.

Prijave zaprimamo putem linka:https://forms.gle/e5DffVUy5QVdB9sQ6

Nemojte propustiti priliku da saznate više o tome kako EU fondovi mogu pomoći vašem poslovanju!

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2024. godinu

19.01.2024.

Na temelju članaka 15. i 21. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15), sukladno Godišnjem planu javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2024. Službene novine Grada Buzeta br.15/23) i članku 33. stavak 3. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/21. i 10/21.), gradonačelnik Grada Buzeta dana 19. siječnja 2024. godine objavljuje

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2024. godinu

Grad Buzet poziva sve organizacije civilnog društva koje imaju sjedište ili djeluju na području Grada Buzeta a svojim djelovanjem obuhvaćaju korisnike s područja Grada Buzeta da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2024. godinu.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a najkasnije do 19.2.2024. Razmatrat će se samo projekti koji su dostavljeni u zadanom roku te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Forma za unos osnovnih obrazaca nalazi se na web adresi: http://grad.buzet.hr

DOKUMENTI:

Pravilnik o udrugama

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava

Tekst javnog natječaja za 2024. godinu

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa projekta OCD1

Obrazac proračuna OCD2

Izjava o dvostrukom financiranju OCD3

Izjava o partnerstvu OCD4

Popis članova OCD5

Izjava o ispunjenim obavezama OCD6

Obrazac formalni uvjeti OCD7

Obrazac za kvalitativnu procjenu OCD8

Kontrolna lista popisa priloga

Obrazac ugovora

Natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta “Augustin Vivoda” Buzet

29.12.2023.

KLASA: 112-01/23-01/2
URBROJ: 2163-3-2-23-1
Buzet, 29. 12. 2023.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine”, broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19 i 151/22.), članka 40. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 83/22.) te članka 32. Statuta Pučkog otvorenog učilišta ”Augustin Vivoda” Buzet (KLASA: 011-02/23-01/1, URBROJ: 2163-3-2-23-1 od 18. prosinca 2023.), Upravno vijeće Pučkog otvorenog Učilišta ”Augustin Vivoda” Buzet temeljem Zaključka sa sjednice održane dana 18. prosinca 2023. godine raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice
Pučkog otvorenog učilišta “Augustin Vivoda” Buzet

1. Uvjeti kojima kandidat/kandidatkinja treba udovoljavati:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij ili stečena stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s područja društvenih, ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja,
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima koji su u vezi s djelatnošću Učilišta,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • poznavanje rada na računalu,
 • poznavanje jednog stranog jezika
 • nepostojanje zapreke iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama.

2. Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj je potrebno priložiti, u izvorniku ili preslici, sljedeće dokumente:

 • životopis vlastoručno potpisan od strane prijavljenog kandidata/kandidatkinje s opisom dosadašnjeg rada,
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma),
 • dokaz o radnom iskustvu u djelatnostima učilišta od najmanje pet godina – preslika ugovora o radu ili potvrda poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je kandidat obavljao uz jasno navođenje razdoblja unutar kojeg je kandidat obavljao navedene poslove, potpisna od strane ovlaštene osobe poslodavca,
 • zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa (e-radna knjižica ne starija od 30 dana),
 • prijedlog četverogodišnjeg plana rada, na zadnjoj strani vlastoručno potpisan od strane prijavljenog kandidata,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – presliku domovnice, elektronički ispis iz knjige državljanstva ili presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o poznavanju najmanje jednoga stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ili preslika indeksa ili drugi odgovarajući dokaz),
 • izjavu kandidata/kandidatkinje da ne postoji zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama (vlastoručno potpisana izjava)
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv kandidata/kandidatkinje (ne starije od 30 dana).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati/kandidatkinje su dužni/dužne predočiti izvornike.
Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave kao i osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj.
Urednom prijavom smatrat će se prijava koja sadrži priloge navedene u ovom natječaju, a neurednom prijavom smatrat će se prijava čiji prilozi ne sadrže tražene podatke i vlastoručne potpise. Osobe neće biti pozvane na dopunu prijave.

3. Ravnatelj / ravnateljica se imenuje na vrijeme od četiri godine s mogućnošću reizbora.

4. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

5. Kandidat / kandidatkinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan/dužna se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

6. Kandidat / kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, u prijavi na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

7. Prijavom na natječaj kandidati/kandidatkinje su izričito suglasni/suglasne da Pučko otvoreno učilište „Augustin Vivoda“ Buzet, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

8. Prijavljeni kandidati / kandidatkinje koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, bit će pozvani na intervju. Na istome će detaljno obrazložiti program rada za mandatno razdoblje. O vremenu i mjestu održavanja razgovora kandidati/kinje će se obavijestiti putem dostavljenih e-mail adresa.

9. Za kandidata/kandidatkinju koji/koja ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

10. Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta i traženom dokumentacijom šalju se na adresu:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
„AUGUSTIN VIVODA“ BUZET
„NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/RAVNATELJICU – NE OTVARATI“
Ul. 2. istarske brigade 2
52420 Buzet

11. Ovaj natječaj objavljuje se u „Narodnim novinama“, mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet, (www.poubuzet.hr), mrežnim stranicama Grada Buzeta i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

12. Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja ovog natječaja. Za računanje roka mjerodavan je dan objave u ”Narodnim novinama”.

13. O rezultatima izbora kandidati / kandidatkinje bit će obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

14. Odluka o rezultatima bit će objavljena na mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet, (www.poubuzet.hr) sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13, 85/15, 69/22) i mrežnim stranicama Grada Buzeta.

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta
“Augustin Vivoda” Buzet

Objavljeni natječaji za prijem radnika u Dječji vrtić “Grdelin”

29.12.2023.

Zaprimanje zahtjeva za uvrštenje katastarskih čestica u građevinsko područje

28.12.2023.

Zahtjevi za uvrštenje katastarskih čestica u građevinsko područje, kao i zahtjevi za brisanje katastarskih čestica iz građevinskog područja (s ciljem neplaćanja ubuduće naknade za neizgrađeno građevinsko zemljište) u postupku izrade nacrta prijedloga IV. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta zaprimljeni do 15.01.2024. godine uzeti će se u razmatranje pri izradi Nacrta prijedloga plana za javnu raspravu.

Svi zahtjevi koji eventualno budu zaprimljeni u Pisarnici Grada Buzeta nakon 15.01.2024. neće se uzeti u razmatranje pri izradi nacrta prijedloga plana za javnu raspravu, već su ih podnositelji dužni ponovno podnijeti u tijeku trajanju javne rasprave o Prijedlogu plana.

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Buzeta

27.12.2023.

Gradsko vijeće Grada Buzeta na temelju članka 4. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Buzeta (''Službene novine Grada Buzeta'', broj 14/2023) objavljuje javni poziv za predlaganje kanidata za članove Savjeta mladih Grada Buzeta.

Kandidature za članove Savjeta temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije te neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 10 mladih).   

Rok za podnošenje prijedloga kandidata traje 20 dana od dana objave ovog poziva (do 16. siječnja 2024. godine).

JAVNI POZIV
OBRAZAC ZA PRIJEDLOG KANDIDATA
IZJAVA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE
IZVJEŠĆE O PROVJERI FORMALNIH UVJETA
POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA

Dodjela stipendija studentima za akademsku 2023./2024. godinu i potpis ugovora

15.12.2023.

Utvrđene su konačne bodovne liste prvenstva za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2023./2024. godinu i utvrđen konačan Zaključak o ostvarivanju prava na studentsku stipendiju bez ponavljanja natječajnog postupka.

Konačna bodovna lista prvenstva - prirodne i tehničke znanosti (pdf)

Konačna bodovna lista prvenstva - društvene i humanističke znanosti (pdf)

Konačna bodovna lista prvenstva – deficitarna zanimanja

Zaključak o ostvarivanju prava na studentsku stipendiju bez ponavljanja natječajnog postupka

Slijedom navedenog obavještavaju se svi studenti koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije u akademskoj 2023./24. godini da će se potpisivanje ugovora održati dana 27. prosinca 2023. godine u 12.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Buzeta.

Pozivamo studente da se obavezno odazovu ovom pozivu obzirom će isplata sredstava uslijediti po potpisu ugovora.

Objavljeni natječaji za prijem radnika u Dječji vrtić “Grdelin”

08.12.2023.

Sufinanciranje nabave obrazovnih materijala prema socijalnom kriteriju za učenike osnovne škole u školskoj 2023./24. godini

08.12.2023.

Gradonačelnik Grada Buzeta donio je Odluku kojom se utvrđuju uvjeti i postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala prema socijalnom kriteriju u školskoj 2023./24. godini za učenike osnovne škole koji imaju prebivalište na području Grada Buzeta.

Rok za podnošenje zahtjeva je 18. prosinca 2023. godine.

Više detalja o Odluci te pripadajuće obrasce za prijavu možete pronaći na sljedećim poveznicama:

ODLUKA o sufinanciranju nabave drugih obrazovnih materijala prema socijalnom kriteriju za učenike OŠ u školskoj godini 2023./2024.

ZAHTJEV za sufinanciranje

IZJAVA o jednoroditeljskoj obitelji

IZJAVA o ostvarivanju prihoda

Sveti Nikola daruje buzetske višečlane obitelji

06.12.2023.

Obiteljima koje imaju prebivalište na području Grada Buzeta a imaju petero i više djece, povodom dana Svetog Nikole u 2023. godini, zaključkom gradonačelnika odobrena je isplata sredstava u iznosu od po 30,00 eura po djetetu do navršene 16. godine života.

Navedena sredstva isplaćena su danas za 26 djece iz pet buzetskih obitelji.

 

Nagrade najboljim sportašima i ekipama Grada Buzeta

05.12.2023.

U ponedjeljak 4. prosinca, održana je svečanost proglašenja i dodjele nagrada Sportske zajednice Grada Buzeta najboljim sportašima, ekipama i sportskim djelatnicima za 2022. godinu.

Najbolji sportaši i ekipe

Za najboljeg sportaša proglašen je Leon Rušnjak, najbolji strijelac 1. Hrvatske rukometne lige jug u 2022. godini. Titula najbolje sportašice pripala je Kristini Bernobić iz Takewon-do kluba, koja je u 2022. godini osvojila prvo mjesto na Europskom wako kupu Karlovac u kategoriji seniorki – u light contactu.

Naslov najuspješnije sportske ekipe u 2022. godini osvojila je ona do 17 godina Rukometnog kluba Buzet, predvođena trenerom Rankom Silićem.

Zasluženo priznanje za najbolji sportski klub primio je Autoklub Buzet Autosport.

Najboljom mladom sportašicom proglašena je Ana Nemarnik iz Takewon-do i Kickboxing kluba Buzet, dok je mladim perspektivnim sportašem proglašen Noa Šveger iz Takewon-do i Kickboxing kluba Buzet.

Nagrade sportskim djelatnicima

Nagradu za najboljeg trenera osvojio je Ranko Silić, trener Rukometnog kluba Buzet. Nagradu za najbolju sportsku djelatnicu primila je Elena Golojka iz Autokluba Buzet Autosport.

Dobitnici priznanja

Mladi sportaši dobitnici priznanja su Ivan Črnac iz Rukometnog kluba Buzet i Simon Kajin, član Boćarskog saveza Grada Buzeta.

Lorna Klarić iz Boćarskog saveza Grada Buzeta i Eva Rupena iz Rukometnog kluba Buzet, dobitnice su priznanja u kategoriji mladih sportašica.

Priznanja za izvanredne rezultate u 2022. godini primili su Palmiro Medica i Loris Krbavac, obojica iz Autokluba Buzet Autosport.

Prisutnima su se obratili gradonačelnik Grada Buzeta Damir Kajin i predsjednik Sportske zajednice Grada Buzeta Branko Bašić. Čestitavši i zahvalivši nagrađenima Branko Bašić istaknuo je kako je biti sportaš godine rezultat brojnih čimbenika i vrlina jer se „u sportu stvari dešavaju brzo samo na konkretnom natjecanju, utakmici, utrci, meču, sve ostalo – napredak, pomaci su spori i dugo traju, uvjet je svakako upornost i rad, to pomiče granice i nosi napredak“.

Bodovne liste prvenstva za studente

30.11.2023.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Buzeta je na sjednici održanoj 28. studenog 2023. godine razmatralo prijave za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 20223/2024. godini. Na raspisani je natječaj u roku pristigla sveukupno 81 prijava studenata.

Nakon razmatranja i rješavanja zamolbi Povjerenstvo je donijelo Zaključak o dodjeli stipendija studentima bez ponavljanja natječajnog postupka u akademskoj 2023./2024. godini kojim je pravo na nastavak primanja stipendije ostvarilo 30 studenata.

Povjerenstvo je sukladno odredbama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Grada Buzeta“, broj 5/19 i 7/22),  Zaključka Gradonačelnika o broju i visini mjesečnog iznosa stipendije za akademsku 2023./2024. godinu („Službene novine Grada Buzeta“ broj 11/23)  utvrdilo i donijelo:

 • Bodovnu listu prvenstva za dodjelu stipendija studentima koji se školuju za zanimanja prirodnih i tehničkih znanosti u  akademskoj 2023./2024. godini,
 • Bodovnu listu prvenstva za dodjelu stipendija studentima koji se školuju za zanimanja društvenih i humanističkih znanosti u akademskoj 2023./2024. godini,
 • Bodovnu lista prvenstva za dodjelu stipendija studentima koji se školuju za  deficitarne obrazovne programe  u akademskoj 2023./2024. godini

Studenti imaju pravo prigovora na utvrđene bodovne liste prvenstva u roku od 8 dana od dana objave istih.

Privremenim bodovnim listama pravo na stipendiju u akademskoj 2023./24. godini ostvario je sveukupno 71 student.

Zaključak o dodjeli stipendija studentima bez ponavljanja natječajnog postupka u akad. 2023./24. godini

Bodovna lista prvenstva - prirodne i tehničke znanosti

Bodovna lista prvenstva - društvene i humanističke znanosti

Bodovna lista prvenstva – za deficitarna zanimanja

Ministar Piletić nazočio otvaranju novosagrađenog dijela Doma za starije osobe u Buzetu

24.11.2023.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić i buzetski gradonačelnik Damir Kajin nazočili su otvaranju novog izvaninstitucionalnog dijela dograđene zgrade Doma za starije osobe u Buzetu.

„Na ovom projektu se najpreglednije vidi model koji Vlada Republike Hrvatske zagovara kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, da u manjim urbanim sredinama otvori upravo ovakve Domove za starije, koji će pružati ne samo usluge smještaja nego i izvaninstitucijske usluge. To jest temeljna politika Ministarstva da kroz postupak i transformacije naših ustanova socijalne skrbi, ali i kroz širenje mreža socijalnih usluga podiže standard i kvalitetu života osobama starije životne dobi“, rekao je ministar Piletić.

Zahvalivši djelatnicima, projektantima i izvođačima na naporima koje su uložili u izgradnju novog doma, gradonačelnik je istaknuo da je ukupna površina nove zgrade 1325 m².

„Zahvaljujem se na podršci aktualnoj vlasti na svim projektima koji se trenutno pripremaju i realiziraju u Gradu Buzetu. Otvorenjem novosagrađenog dijela Doma za starije osobe računamo da ćemo u cijelosti zadovoljiti sve potrebe domicilnog stanovništva i najbliže okolice za socijalnom skrbi, što kroz usluge unutar institucije, ali i kroz ostale oblike pomoći koje će im biti na raspolaganju“, rekao je gradonačelnik Kajin.

Gradonačelnik Kajin je također poručio da je Grad spreman sufinancirati cijenu cjelodnevnog i poludnevnog boravka za korisnike s područja grada, tako da cijena bude dostupna našim umirovljenicima.

Provedba projekta „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta“ započela je 1.12.2020. godine i završava 1.12.2023. godine. Ukupna vrijednost projekta je 3.244.805,52 eura, a EU sufinanciranje iznosi 1.814.194,73 eura.

Ravnateljica Doma za starije osobe Buzet Gordana Helen Šišović istaknula je važnost otvorenja novih smještajnih kapaciteta za starije osobe.

„U okviru našeg Projekta dograđeno je i opremljeno prizemlje nove zgrade Doma te su nabavljena tri vozila za pružanje usluga korisnicima pomoći u kući i dnevnog boravka. Nove usluge koje ćemo u budućnosti pružati su usluge poludnevnog boravka za 19 i cjelodnevnog boravka za 16 korisnika, te usluge pranja rublja u domskoj praonici za korisnike izvan institucije. Na katu dograđenog dijela Doma nalazi se jedinica za pojačanu njegu za 36 budućih korisnika stalnog smještaja u ukupno 14 jednokrevetnih i 11 dvokrevetnih soba“ poručila je ravnateljica Šišović.

Prisutnima se obratio i zamjenik župana Istarske županije, Tulio Demetlika istaknuvši kako je Istarska županija jasno odredila svoje prioritete u ovom mandatu, te da su socijalna skrb uz zdravstvo i obrazovanje na samom vrhu.

Uz Grad Buzet partner na projektu bila je Općina Lanišće. Radove je izvodila tvrtka Vladimir Gortan d.d. iz Pazina.

Nove usluge Doma za starije osobe Buzet planiraju se početi pružati početkom siječnja 2024. godine.

JAVNA RASPRAVA - NACRT PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

23.11.2023.

Grad Buzet otvara javnu raspravu sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu te poziva zainteresirane da se uključe u javno savjetovanje.

Detaljnije informacije Nacrta Proračuna s pripadajućom dokumentacijom dostupne su na linku odabirom godine 2024.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu Proračuna za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu dostupan je na linku: https://www.buzet.hr/esavjetovanja/e-savjetovanja.

Svi prijedlozi/amandmani moraju biti sastavljeni na način da se ne mijenja ukupna visina Proračuna, odnosno uz prijedlog povećanja/smanjenja određene stavke (Razdjel, Glava, Program, Aktivnost) istodobno je nužno predložiti stavku na kojoj se prijedlog uravnotežuje.

Popunjeni obrazac dostavlja se na adresu elektroničke pošte pisarnica@buzet.hr, zaključno s 4.12.2023. godine.

Bodovne liste prvenstva za učeničke stipendije za školsku 2023./24. godinu

15.11.2023.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 13. studenog 2023. godine razmatralo zahtjeve za dodjelu učeničkih stipendija za školsku 2023./24. godinu. Na raspisani su natječaj u roku pristigla su i zaprimljena ukupno 82 zahtjeva za dodjelu učeničkih stipendija, a sveukupno će se u školskoj 2023./24. godini dodijeliti 43 učeničke stipendije.

Sukladno članku 16. i članku 18., stavku 4. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata ("Službene novine Grada Buzeta" br., 5/19 i 7/22), pravo na nastavak primanja stipendije bez ponavljanja natječajnog postupka ostvarilo je 15 učenika od toga 7 učenika koji polaze srednje škole izvan Buzeta i 8 učenika Srednje škole Buzet. Jedan je učenik ostvario pravo na potporu u obrazovanju.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Buzeta je sukladno članku 15. st. 1. Pravilnika na sjednici održanoj dana 13. studenog 2023. godine utvrdilo bodovne liste prvenstva.

Učenici koji se školuju u Srednjoj školi Buzet ostvarili su pravo na 9 stipendija (3 stipendije učenici gimnazijskog usmjerenja, 3 stipendije učenici strukovnog četverogodišnjeg usmjerenja,  2 stipendije učenici trogodišnjih obrtničkih zanimanja i 1 stipendija za deficitarno  trogodišnje obrtničko zanimanje automehaničar).Zaključkom Povjerenstva, obzirom da se nisu popunila planirana mjesta za deficitarna zanimanja po grupama školovanja za učenike koji se školuju izvan Buzeta, na temelju postignutih bodova prema uspjehu u obrazovanju popunila se bodovna lista kandidatima sa zbirne liste pristiglih prijava. Tako je učenicima srednjih škola koji se školuju izvan područja Grada Buzeta za četverogodišnja usmjerenja izvan Buzeta dodijeljeno 7 redovitih stipendija i 1 za deficitarno zanimanje, a za trogodišnje programe dodijeljeno ukupno 9 redovitih stipendija i 1 za deficitarno zanimanje.

Učenici imaju pravo prigovora na utvrđene bodovne liste prvenstva u roku od 8 dana od dana objave istih.

PRILOZI:

BODOVNA LISTA PRVENSTVA - Izvan Buzeta, trogodišnja industrijska i obrtnička zanimanja

BODOVNA LISTA PRVENSTVA - Izvan Buzeta, četverogodišnja usmjerenja

BODOVNA LISTA PRVENSTVA - Srednja škola Buzet - opća gimnazija

BODOVNA LISTA PRVENSTVA - Srednja škola Buzet - četverogodišnja usmjerenja

BODOVNA LISTA PRVENSTVA - Srednja škola Buzet - trogodišnja usmjerenja

BODOVNA LISTA PRVENSTVA  - za deficitarna zanimanja izvan Buzeta -  trogodišnja strukovna i obrtnička zanimanja

BODOVNA LISTA PRVENSTVA  - za deficitarna zanimanja izvan Buzeta - četverogodišnja usmjerenja

BODOVNA LISTA PRVENSTVA  - za deficitarno zanimanje u Srednjoj školi Buzet - trogodišnji program obrazovanja za zanimanje automehaničar

ZAKLJUČAK - Učeničke stipendije bez ponavljanja natječajnog postupka

NATJEČAJ za prijam u službu - Viši savjetnik za komunalne i građevinske poslove

03.11.2023.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08; 61/11; 04/18. i 112/19.) u daljnjem tekstu Zakon), članka 21. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/17., 7/19., 6/22. i 1/23.), točke II. Plana prijma u službu u upravnim tijelima Grada Buzeta za 2023. godinu („Službene novine Grada Buzeta“, broj 13/22. i 3/23.) te suglasnosti za raspisivanjem Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme od strane gradonačelnika Grada Buzeta (KLASA: 112-01/23-01/2, URBROJ: 2163-3-03-01-23-2 od dana 26. listopada 2023. godine), pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje prostorom Grada Buzeta raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu službenika/službenice na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom Grada Buzeta

- VIŠI SAVJETNIK ZA KOMUNALNE I GRAĐEVINSKE POSLOVE

1 izvršitelj/izvršiteljica

Raspisuje se natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Gradu Buzetu, Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom Grada Buzeta, za radno mjesto:

VIŠI SAVJETNIK ZA KOMUNALNE I GRAĐEVINSKE POSLOVE - 1 izvršitelj/izvršiteljica

Stručni i drugi uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist građevinske struke,
 • najmanje 4 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • dobro poznavanje najmanje jednog stranog jezika,
 • dobro poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.) stručne uvjete ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenoga pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s dokazima.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenu ovim natječajem (preslika),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao), u ukupnom trajanju od najmanje 4 godine,
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseca),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj u čijem je programu obuhvaćen rad na računalu, ili vlastoručno potpisana  izjava o poznavanju rada na računalu),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (presliku svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet iz stranog jezika, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj stranog jezika, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju određenog stranog jezika),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu. Okolnost da kandidat ima položen državni stručni ispit, ne daje mu prednost prilikom prijma u službu u odnosu na kandidata koji ispit nije položio.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

U službu se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Buzet kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679. od 27. travnja 2016. godine.

Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju za prijem u službu. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj za prijem u službu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr.

Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisanu prijavu na javni natječaj s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: „Za natječaj - viši savjetnik za komunalne i građevinske poslove'', na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici www.buzet.hr, te na oglasnoj ploči Grada Buzeta. Za računanje roka mjerodavan je dan objave u Narodnim novinama.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

TEKST NATJEČAJA
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Proglašenje sajmenih dana na području Grada Buzeta povodom manifestacija „Rakije u Humu“ i „Festival istarskih tartufa“

27.10.2023.

U svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti i promocije autohtonih proizvoda u sklopu prigodnih manifestacija kojima se promoviraju lokalni tradicijski proizvodi - manifestacija „Rakije u Humu“ i „Festival istarskih tartufa“ dani 29. listopada 2023. i 5. studenoga 2023.  godine proglašavaju se sajmenim danima na području Grada Buzeta.

TEKST ODLUKE (pdf)

Javni poziv za subvencioniranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima

25.10.2023.

Istarska županija je objavila Javni poziv za subvencioniranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima.

Više informacija možete pronaći na linku https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/14931/javni-poziv-za-subvencioniranje-izrade-projektno-tehnicke-dokumentacije-za-ugradnju-suncane-elektrane-za-proizvodnju-elektricne-energije-u-kucanstvima/.

JAVNI POZIV za prijem poduzetnika u Poduzetnički inkubator Verzi

24.10.2023.

Na temelju članka 13. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu prostora Poduzetničkog inkubatora Verzi, na adresi Josipa Fabijančića 7, 52420 Buzet, upravitelj Poduzetničkog inkubatora Verzi, dana 23.10.2023. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV za prijem poduzetnika u Poduzetnički inkubator Verzi

PRAVILNIK

IZMJENA PRAVILNIKA

U nastavku preuzmite svu potrebnu dokumentaciju (zip format):

DOKUMENTACIJA

Glazbom obilježena 45. obljetnica bratimljenja s talijanskom Općinom Quattro Castella

23.10.2023.

Delegacija Grada Buzeta predvođena gradonačelnikom Damirom Kajinom i članovi MPZ GD „Sokol“ Buzet s voditeljicom Ileanom Pavletić Perosa, boravili su u Quatro Castella kako bi obilježili 45. obljetnicu bratimljenja Grada Buzeta i talijanske općine Quattro Castella. Na isti dan kada je potpisana Povelja o bratimljenju prije 45 godina, 21.10. 2023. u dvorcu Bianello upriličena je posebna otvorena sjednica općinskog vijeća Općine Quattro Castella koju je otvorila predsjednica Vijeća Federica Aleotti. Nakon prigodnih govora gradonačelnika Alberta Olmija i Damira Kajina koji su se prisjetili začetnika i potpisnika Povelje Pietra Baronija i Željka Marinca, dogradonačelnik Ivens Chiesi evocirao je svoja sjećanja na dugogodišnju suradnju u koju je bio uključen od svog djetinjstva, svoje 10. godine, spomenuvši i dvojicu najzaslužnijih za održavanje kontinuirane suradnje i prijateljstva tijekom proteklih desetljeća - pokojne Eugenija Fontanilija i Leonilda Chiesija. Prisutnima se obratilo i četvero vijećnika. Svi su naglašavali važnost bratimljenja i održavanja prijateljskih veza osobito u današnjim izazovnim vremenima novih sukoba u svijetu.

Kako bi se potaknula i ostvarila nova suradnja među civilnim sektorom dvaju bratimljenih gradova, u drugom dijelu programa održan je koncert na kojem su gostovali i predstavili se pjesmom pjevači MPZ GD „Sokol“ Buzet te domaćini članovi orkestra mladih Udruge Futuro in Musica. Skladni zvukovi buzetskih zboraša u potpunosti su ispunili dvoranu dvorca Bianelo. Svojim su nastupom oduševili domaćine predstavivši se s devet skladbi (od kompozicija utemeljenih na tradicionalnom istarskom melosu do poznate talijanske skladbe A. Bocelija „Con te partiro“). 

45. obljetnica bratimljena obilježit će se prigodnim programom i u Buzetu 4. studenog 2023. u Narodnome domu, kada će u Buzetu uz delegaciju Općine Quattro Castella ugostiti članove orkestra mladih Udruge Futuro in Musica.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2024.

11.10.2023.

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2024. godinu.

Tekst Javnog poziva možete pročitati u dokumentu JAVNOG POZIVA (pdf).

Rok za podnošenje prijave počinje teći 2.listopada 2023. od 12:00:00 sati i istječe 29. prosinca 2023. u 12:00:00 sati.

Dodatne informacije vezane za pripremu i podnošenje prijave na ovaj Javni poziv mogu se zatražiti isključivo u pisanom obliku na e-adresu: privatne.sume@mps.hr.

Obavijest o raspisanim natječajima Grada Buzeta

11.10.2023.

Obavještavamo sve pravne i fizičke osobe da su na oglasnoj ploči Grada Buzeta objavljeni (raspisani), natječaji za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buzeta, zakup zemljišta, zakup poslovnih prostora i zakup javnih površina na području Grada Buzeta. Sve informacije mogu se dobiti na br. telefona 662-726, int. 123.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buzeta listopad 2023. godine (pdf)
Natječaj za zakup javnih površina listopad 2023. godine (pdf)
Natječaj za zakup poslovnog prostora listopad 2023. godine (pdf)
Natječaj za zakup zemljišta listopad 2023. godine (pdf)

Anketni upitnik o putovanju i mobilnosti za potrebe izrade Prometne studije za uspostavu mreže linija javnog županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u Istarskoj županiji

04.10.2023.

Istarska županija je sukladno strateškim ciljevima na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini pokrenula izradu studije za unapređenje sustava županijskog javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu. Ovim putem županija poziva građane da ispune anketu kako bi se prikupili podaci koji će doprinijeti tom unapređenju.
Za uspješan završetak izrade studije potrebna je i vaša aktivna uloga. Vaše sudjelovanje pomoći će izrađivačima kako bi došli do kvalitetnih rješenja. Dakle, kako bi studija osigurala prijedloge kvalitetnih rješenja za javni prijevoz Istre, Istarska županija i Sveučilište Sjever vas pozivaju da pristupite ispunjavanju anketnog upitnika koji se nalazi na sljedećem linku: https://forms.gle/qqzJ5RPRTJv7Svt89.

Ispunite anketni upitnik i sudjelujte u razvoju kvalitetnog javnog prijevoza putnika. 

Unaprijed zahvaljujemo!

Natječaj za učeničke i studentske stipendije

29.09.2023.

Obavještavamo sve učenike i studente da je gradonačelnik Grada Buzeta dana 29. rujna 2023. godine raspisao Natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2023./24. godinu  (KLASA: 604-01/23-02/1,URBROJ:2163-3-03-01-23-3).

Ove godine posebno će se dodijeliti uvećane stipendije za deficitarna zanimanja.  Skrećemo pozornost učenicima ili studentima koji ostvaruju pravo na nastavak primanja stipendije bez ponavljanja natječajnog postupka, a obrazuju se za deficitarna zanimanja, da podnesu zahtjev za novu stipendiju za deficitarno zanimanje.

Prijave za dodjelu stipendije, zajedno s pripadajućim prilozima, podnose se  u roku od 2. listopada do 17. listopada 2023. godine.

Prijava s traženim prilozima dostavlja se:

 • Osobno ili  putem pošte na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili
 • elektroničkim putem na web stranici: http://grad.buzet.hr/stipendije

Ukoliko se prijava podnosi osobno ili putem pošte obrasci se mogu preuzeti s web stranice http://grad.buzet.hr/stipendije .

Sva eventualna pojašnjenja vezano uz Natječaj mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta (soba  broj 13 ili 14, ili na kontakt broj: 052 662 726).

OBAVIJEST O RADOVIMA na izvanrednom održavanju državne ceste DC44

29.09.2023.

Obavještavaju se svi učesnici u prometu da se zbog izvođenja radova na izvanrednom održavanju državne ceste DC44 zatvara za sav promet dio državne ceste DC44 od raskrižja za Livade i Motovun do kružnog raskrižja Ponte Porton u dužini od cca 7,7 km. Takva privremena regulacija prometa biti će na snazi u periodu od 2.10.2023. do 2.8.2024.

OBILAZNI PRAVAC ZA SVA VOZILA U OBA SMJERA OSIGURAN PREMA FAZAMA:
- FAZA I za vremensko razdoblje od 2.10.2023. do 7.11.2023.
Obilazni pravac: raskrižje Livade (DC44) – Motovun (ŽC5007) – Kičer (NC500700) – Baderna
(DC48) – Vižinada (ŽC5209) – Ponte Porton (DC44).

- FAZA II za vremensko razdoblje od 7.11.2023. do 2.8.2024.
Obilazni pravac: raskrižje Livade (DC44) – Motovun (ŽC5007) – Karojba (ŽC5042) – Tičan
(ŽC5042) – Vižinada (ŽC5209) – Ponte Porton (DC44).

Molimo učesnike u prometu za razumijevanje i poštivanje privremene regulacije prometa.

ZATVORENA ZONA I PRAVAC OBILASKA - KARTA (slika)

Program obilježavanja Dana Grada Subotina

30.08.2023.

PROGRAM SUBOTINA 2023. (jpeg)

SUBOTINA 2023. - Program obilježavanja Dana Grada Buzeta

Petak, 1. rujna 2023.

9.00 - 54. znanstveni skup „Buzetski dani 2023.“ - 90. godina Istarskog vodovoda Buzet, Buzet, Narodni dom, velika dvorana (PROGRAM - link) - LIVE: https://www.youtube.com/watch?v=jgI381VoOp4

13.00 – 90. godina Istarskog vodovoda Buzet, otvaranje izložbe fotografija o gradnji Istarskog vodovoda, Narodni dom

20.00 - IgreHuma2023: The gap between art and science, Hum
 

Petak, 8. rujna 2023.

18.00 - SVEČANA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BUZETA - Buzet, Narodni dom, velika dvorana

19.00 – 03.00 Tartuf truck fest,  Buzet, Trg Fontana

20.00 DJ Mr. G i cocktail bar Aura, Buzet, Caffe bar Goga

21.00 - Kaj će ljudi reć?, koncert alternativne glazbe,Buzet, ispred Caffe bara Green

    The Restless Sea

    Let 3

    No Problem band

Subota, 9. rujna 2023.

18.00 - Tartuf truck fest,  Buzet, Trg Fontana

18.30 Nastup izvođača Udruge Mali veliki mikrofon – Buzet, Trg Fontana

18.30 Kutak za djecu: facepainting

19.00 Proglašenje dobitnika nagrade "Margerita 2023." - Buzet, Trg Fontana

19.00 Band Ko&Ra i DJ Neno, Buzet, Caffe bar Tina

19.30 Pučki teatar Vrh: „Ekovizija”, Buzet, Trg Fontana

    Kutak za djecu: kreativna radionica

20.30  Priprema fritode ud 2023 jaja s tartufima, Buzet, Trg Fontana

    Kutak za djecu: igre i facepainting

21.00 – Večernji zabavni program Noć od Subotine, Buzet, Trg Fontana

    Replay Band

    Mauro Staraj & La Banda

Nedjelja, 10. rujna 2023.

10.30 - Sveta misa - Župna crkva Uznesenja BDM, Buzet, Stari grad

12.00 – 20.00 Subotina po starinski - Buzet, Stari grad

12.00 Otvaranje manifestacije sa svečanim mimohodom sudionika, Vela vrata

13.00 Otvaranje izložbe fotografija o gradnji Istarskog vodovoda, Zavičajni muzej Buzet

14.00 Ples na placi pred Vela crekva (Folklorne skupine)

15.00 Ura za utruke, Zavičajni muzej Buzet

16.00 Kant po starinski na Veli šterni

17.00 Ples gospode na placi pred Vela crekva  - Associazione "Serenissime danze"

18.00 Ples na Pjacalete (Folklorne skupine)

19.00 Pučki teatar Vrh: „Ekovizija”, Vela šterna

15.00 - 22.00  Tartuf truck fest,  Buzet, Trg Fontana


SUBOTINA - SPORTSKI PROGRAM

Subota, 2. rujna 2023.

8.30 - boćanje i pikado – Međunarodni sportski turnir Buzetski dani (turnir umirovljenika istarskih i susjednih gradova i općina – Kozari, boćarska dvorana i Buzet, prostor udruge umirovljenika

9.00 – taekwon-do klub i kickboxing - Taekwon-do i kickboxing demonstracije – Buzet, mala sportska dvorana

10.00 - Nogomet - Utakmica U9 Buzet – Buje - Buzet, gradski stadion

11:00 - Nogomet - Utakmica U11 Buzet – Buje - Buzet, gradski stadion

17:00 - ribolov - Međunarodni noćni kup Grada Buzeta - rijeka Mirna kod Motovunskog mosta

17:00 – stolni tenis – Buzetski turnir u stolnom tenisu – Buzet, sportska dvorana

18.00 – boćanje - Prvenstvo Istarskog boćarskog saveza, 1. kolo – Kozari, boćarska dvorana Kozari i Sveti Martin, boćalište

Nedjelja, 3. rujna 2023.

10:00 - golf – Buzet open 2023. - Lipica, Slovenija

10:00 - pljočkanje - Pljočkarski turnir „Subotina 2023“ - Buzet, pokraj sportske dvorane

Petak, 8. rujna 2023.

18:00 - rukomet -  26. Memorijalni turnir „Bojan Piutti“ - Buzet, sportska dvorana

Nedjelja, 10. rujna 2023.

9.00 – planinarenje - Planinarsko društvo „Planik” Umag, Podružnica Buzet, Pohod Subotina po starinski – polazak Sveti Ivan, parkiralište IVB 

10:00 – stolni tenis – Stolnoteniski turnir „Subotina 2023.“ – Buzet, sportska dvorana

17:00 - Nogomet - Utakmica Buzet  - Arne Peruški - Buzet, gradski stadion

Subota, 16. rujna 2023.

10:00 - automobilizam - Europsko prvenstvo brdskih auto utrka „42. BUZETSKI DANI“ Treninzi - staza Most - Peničići

Nedjelja, 17. rujna 2023.

9:00 - automobilizam - Europsko prvenstvo brdskih auto utrka „42. BUZETSKI DANI“ - staza Most – Peničići

Nedjelja, 24. 9. 2023.

9.00 - automobilizam - 2. Gymkhana Riki Racing 2023. – Buzet, Mašimova škuja

Otvoren drugi poziv za prijavu projektnih ideja Saveza Alpe - Jadran u 2023. godini

18.08.2023.

Objavljen je drugi natječaj za prijavu projektnih ideja Saveza Alpe-Jadran za sufinanciranje projekata iz zajedničkog proračuna Saveza za 2023. godinu. Prijave se zaprimaju od 16. kolovoza do 2. listopada 2023. godine na adrese tematskih koordinacijskih točaka (TCP).

Savez poziva sve prihvatljive zainteresirane prijavitelje da se odazovu pozivu na natječaj, a to su: organizacije civilnog društva, tijela javne vlasti, ustanove, poduzeća i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Savez i ovoga puta pruža financijsku potporu za:

 • troškove pripreme projekta koji će biti financiran iz EU programa (npr. Europa za građane, ERASMUS+, Kreativna Europa i sl.) i
 • zajedničke projekte od općeg interesa Savez Alpe-Jadran.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog poziva iznosi 30.000 eura.

Kriteriji za uspješnu prijavu su:

 • projekt mora obuhvaćati minimalno tri redovne članice iz tri države Saveza (Austrija, Hrvatska, Mađarska, Slovenija, Srbija), a što je više članica uključeno, veća je šansa da projekt bude odobren;
 • sve regije članice Saveza moraju imati mogućnost sudjelovati u projektu;
 • uloga svakog partnera mora biti opisana u Prijavnom obrascu;
 • očekivana dodana vrijednost projekta za čitavu mrežu Saveza mora biti jasno opisana u Prijavnom obrascu te je podložna evaluaciji nakon provedbe projekta;
 • opći doseg projekta (sudionici, posjetitelji, medijski istupi, tiskane i/ili online objave rezultata, itd.) je ključan;
 • svi projekti moraju doprinijeti prioritetu “Jačanje kohezije Zajednice“, kao što je definirano Strategijom Geografskog područja Saveza Alpe-Jadran do 2027. godine (vidi str. 59./60. Strategije u prilogu).

Prijavni obrazac u prilogu ovog poziva potrebno je ispuniti podacima o projektu najkasnije do ponedjeljka, 2. listopada 2023. godine, do 23:59 sati te predati nadležnoj tematskoj koordinacijskoj točki (TCP). Popis kontakata tematskih koordinacijskih točaka (TCP) dostupan je na sljedećoj poveznici : https://alps-adriatic-alliance.org/contact/.  

Osobe zadužene za svako od područja rado će vam pomoći s prijavom i odgovoriti na postavljena pitanja. Budući da mnogi TCP-ovi imaju svoje specifične prioritete, obratite se svom TCP-u prije predaje prijave kako bi vaš projekt biti najprikladniji za financiranje.

Za sve dodatne informacije o pozivu Saveza ili o njegovom radu, možete se obratiti putem e-maila: kabinet@istra-istria.hr.

Iskoristite drugi ovogodišnji poziv za prijavu kako biste predali svoje ideje za projekte koji doprinose živoj razmjeni i produbljenoj suradnji unutar mreže Saveza Alpe-Jadran!

Prilozi:
Prijavni obrazac 
Strategija razvoja

Natječaj za zakup javnih površina - “Subotina 2023.”

11.08.2023.

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta” broj 1/21 i 10/21), članka 4. Odluke o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta” broj 8/09, 5/12 i 4/20) i članka 6. Odluke o visini početne cijene zakupnina za nekretnine u vlasništvu Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta” broj 1/10, 1/11 i 11/15), Gradonačelnik Grada Buzeta raspisuje slijedeći

NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA ZA DAN GRADA BUZETA „SUBOTINA 2023.”

Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina u Gradu Buzetu za postavljanje ugostiteljskih i trgovačkih pokretnih objekata i naprava za vrijeme održavanja Dana Grada Buzeta „Subotina 2023” u petak 8. rujna, subotu 9. rujna i nedjelju 10. rujna 2023. godine.

DOKUMENTI:

CJELOKUPNI TEKST NATJEČAJA (pdf)

IZJAVA BR. 1 (pdf)

IZJAVA BR. 2 (pdf)

SKICA PROSTORA (pdf)

ODLUKA O ODABIRU (pdf)

 

Javni poziv za dodjelu nagradne stipendije Buzetski TOP studenti

17.07.2023.

Temeljem Zaključka o dodjeli nagradne stipendije studentima koji su tijekom studija ostvarili iznimne rezultate (KLASA: 604-01/23-01/01, URBROJ: 2163-3-03-01-23-1 od 17. srpnja 2023. godine), Grad Buzet raspisao je Javni poziv za dodjelu nagradne stipendije studentima koji su tijekom studija ostvarili iznimne rezultate.
Rok za prijavu je 4. kolovoza 2023. godine.
Prijava s traženim prilozima dostavlja se putem elektroničke pošte Grada Buzeta: pisarnica@buzet.hr 

Više informacija kao i obrazac prijave možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

ZAKLJUČAK O DODJELI NAGRADNE STIPENDIJE

JAVNI POZIV ZA DODJELU NAGRADNE STIPENDIJE

OBRAZAC PRIJAVE

JAVNI POZIV radi prodaje viška iskopnog zemljanog materijala

14.07.2023.

Na temelju ukazanih potreba i Odluke o visini naknade iskopnog zemljanog materijala, KLASA: 940-01/23-01/34, URBROJ: 2163-3-03/01-23-11 od 14. srpnja 2023. godine, gradonačelnik Grada Buzeta raspisuje JAVNI POZIV radi prodaje viška iskopnog zemljanog materijala. Tekst Javnog poziv nalazi se u poveznici ispod.

JAVNI POZIV

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buzeta

14.07.2023.

Obavještavamo sve pravne i fizičke osobe da je na oglasnoj ploči Grada Buzeta objavljen natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buzeta, a tekst istog nalazi se u poveznici ispod.

Sve informacije mogu se dobiti na br. telefona 662-726, int. 123.

NATJEČAJ

Natječaji za prijem radnika u Dječji vrtić “Grdelin”

06.07.2023.

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Buzeta za 2023. godinu

14.06.2023.

Odbor za javna priznanja Grada Buzeta (dalje: Odbor) na temelju članka 13. Odluke o javnim priznanjima Grada Buzeta («Službene novine Grada Buzeta», broj 3/11 i 5/22), dana 14. lipnja 2023. godine, objavljuje

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Buzeta za 2023. godinu

Grad Buzet dodjeljuje javna priznanja fizičkim i pravnim osobama radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos u javnom djelovanju od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Buzeta, a osobito iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i umjetnosti, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

            Redovita javna priznanja Grada Buzeta su:

 1. Zlatni grb Grada Buzeta,
 2. Godišnja nagrada Grada Buzeta, te
 3. Pohvalnica Grada Buzeta.

Javna priznanja Grada Buzeta koja se mogu dodijeliti za cjelokupno životno postignuće su:

 1. Nagrada Grada Buzeta za životno djelo,
 2. Proglašavanje počasnim građaninom Grada Buzeta.

Odbor poziva sve ovlaštene predlagatelje (fizičke i pravne osobe s prebivalištem odnosno sjedištem na području Grada Buzeta, skupine građana, mjesni odbori, radna tijela, drugi neformalni organizacijski oblici udruženja građana na području Grada Buzeta, Gradonačelnika Grada Buzeta i Gradsko vijeće Grada Buzeta) da predlože kandidate za javna priznanja Grada Buzeta u 2023. godini.

Obrazloženi pisani prijedlozi mogu se dostaviti Odboru na adresu:

Grad Buzet, Odbor za javna priznanja, „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja“, Buzet, II. Istarske brigade 11

odnosno na e-mail adresu:

info@buzet.hr

najkasnije do 14. srpnja 2023. godine.


ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA GRADA BUZETA

 

TEKST JAVNOG POZIVA (PDF)

OBRAZAC (PDF)

Natječaji za prijem radnika u Dječji vrtić “Grdelin”

13.06.2023.

Objavljeni su natječaji za prijem radnika u Dječji vrtić "Grdelin".

Detalji u nastavku:

1. NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno, puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet

Za radno mjesto: ODGOJITELJA – dva (2) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme (PDF)

 

2. NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno, puno radno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet

Za radno mjesto: ODGOJITELJA – jedan (1) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (PDF)

Grad Buzet i Općina Vacone potpisali Sporazum o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa

13.06.2023.

Delegacija Grada Buzeta prošlog je vikenda službeno posjetila Općinu Vacone u sklopu projekta "Twinning between the Municipality of Buzet (HR) and Vacone (IT)". Projekt je prijavljen kroz program "Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV), te je odobren u ukupnom iznosu od 15.000,00 EUR.

Bratimljenje Grada Buzeta i Općine Vacone započelo je susretom dviju delegacija od 9. - 11. lipnja 2023. godine u Vaconeu koji se nalazi u talijanskoj provinciji Rieti (regija Lazio). Cilj projekta je bratimljenjem malih općina i gradova potaknuti aktivno sudjelovanje građana u rješavanju aktualnih problema s kojima se trenutno suočavaju svi građani Europske unije i koji izravno utječu na njihov svakodnevni život, ali i o čijem rješenju ovisi budućnost Europske unije.

Delegacija Grada Buzeta dočekana je srdačno, a u sklopu aktivnosti upriličena je zdravica na centralnom trgu Piazzale Vaconio. Osim domaćina, načelnika Općine Vacone g. Marina Cappana, koji je našoj delegaciji iskazao srdačnu dobrodošlicu, aktivnostima je nazočila i zamjenica veleposlanika Republike Hrvatske u Italiji sa sjedištem u Rimu, gđa Iva Pavić te privremena zamjenica gradonačelnika Grada Buzeta gđa Dubravka Črnac Dujanić.

Nakon zdravice i službenih obraćanja g. Cappana te gđe Pavić, pristupilo se potpisivanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa. U to ime, načelnik Capanna uručio je gđi Črnac Dujanić, medalju o ponovnoj uspostavi Općine. Medalja je izrađena povodom 50. obljetnice ponovnog ustrojstva općine Vacone koja je ponovno ustrojena 1928. godine nakon 1. svjetskog rata kada je bila pripojena Cottanellu. Ručni je rad lokalnog umjetnika i napravljena je u limitiranom broju od 30 primjeraka. Grad Buzet je počašćen činjenicom da je zadnji primjerak poklonjen upravo našem Gradu.

Tijekom boravka u Italiji, delegacija Grada Buzeta posjetila je najznačajnije znamenitosti Vaconea i okolice gdje su se stanovnici Vaconea pokazali kao ljubazni i gostoljubivi domaćini. U studenome ove godine očekuje se uzvratni susret u sklopu kojega se nadamo uzvratiti istom mjerom te dodatno učvrstiti prijateljske odnose.

Grad Buzet partner na projektu „More than a Village“

12.06.2023.

Projekt „More than a Village“ provodi LAG South Warmia iz Poljske. Osim Grada Buzeta, ostali partneri na projektu su Balteus Foundation (Poljska), Hajdú-Bihar regija (Mađarska), ITC Murska Sobota (Slovenija), Institut za razvoj i međunarodne odnose – IRMO, Poliedra - Politecnico di Milano (Italija) i  LAG Genoese Apennines (Italija).

Ukupna vrijednost projekta „More than a Village“ je 1.713.934,00 EUR dok je proračun Grada Buzeta u projektu nešto manje od 200.000,00 EUR. Sufinanciranje od strane fonda ERDF iznosi 80% troškova projekta. Najveći dio sredstava za Grad Buzet odnosi se na troškove osoblja, troškove režija i uredskog pribora, troškove putovanja i smještaja, vanjske usluge organizacije događaja, sastanaka, promotivnih aktivnosti, nabavu agro-meteoroloških stanica za mjerenje, izradu web tržnice te izradu akcijskog plana poljoprivrede za područje Grada Buzeta.

Cilj projekta je testiranje i razvoj različitih modela „Pametnih sela“ u kontekstu regije srednje Europe koji će poboljšati konkurentnost i atraktivnost ruralnih područja i stvoriti povoljne uvjete za lokalna poduzeća. Projekt će povećati potencijal ruralnih regija korištenjem lokalnih resursa za proširenje postojećih ili razvoj novih gospodarskih djelatnosti uz korištenje ICT-a (informacijska i komunikacijska tehnologija). Izravni korisnici ovih rezultata su mala poduzeća, lokalne zajednice, lokalne vlasti, aktivne nevladine organizacije, lokalne akcijske grupe i drugi dionici, koji će imati koristi od instrumenata pametnog sela za poboljšanje atraktivnosti i konkurentnosti ruralnih područja. Problemi vezani uz poboljšanje atraktivnosti i razvoja ruralnih područja složeni su i specifični za svih 5 zemalja koje sudjeluju u projektu (PL, HU, SI, HR i IT). Stoga će transnacionalna suradnja pomoći u razmjeni iskustava i pronalaženju zajedničkih rješenja.

O PROJEKTU (PDF)

Poziv na edukaciju o sigurnosti osoba starije životne dobi

23.05.2023.

''Policija poručuje: zaštitimo naše noniće'', projekt je Policijske uprave istarske, s ciljem smanjenja prijevare starijih osoba.

U srijedu, 24. svibnja 2023. s početkom u 14.00 sati,  u prostorijama Gradske vijećnice u Buzetu održat će se predavanje edukacijskog karaktera o prijevarama kojima su izložene osobe starije životne dobi. Tom prilikom policijski službenici će prisutnima dati korisne informacije i pojasniti najčešće oblike prijevara te kako postupati ukoliko se nađu u sličnim situacijama. Edukacija je namijenjena starijim osobama i svima ostalima koji se žele informirati o ovoj temi.

Interakcijom se najlakše dolazi do novih znanja, pa je važnost edukacije i dijeljenje informacija o prevenciji prijevara bitan element stvarne i korisne potpore starijim sugrađankama i sugrađanima. Oni su kao takvi često žrtve prijevara zbog svoje dobi, želje za razgovorom zbog usamljenosti, nepažnje i/ili neupućenosti, a što pak počinitelji prevara koriste na razne načine. 

U sklopu Projekta izrađen je preventivni letak s korisnim informacijama i uputama koji će se podijeliti na edukaciji.

Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na edukaciji.

LETAK (pdf)

Obavijest o zatvaranju parkirališta i ceste

16.05.2023.

Zbog održavanja auto utrke 9. SIGNUM MAX FORMULA DRIVER u nedjelju 21. svibnja 2023. godine od 7:00 do 19:00 sati za sav će promet biti zatvorena dionica županijske ceste od Mosta do Svih Svetih te dionica lokalne ceste od Svih Svetih do Peničići.

Parkiralište CIMOSA bit će zatvoreno:

 • u subotu 20. svibnja 2023. godine od 5:00 do 24:00 sata (radnicima noćne smjene bit će omogućen izlaz s parkirališta)
 • u nedjelju 21. svibnja 2023. godine od 00:00 do 22:00 sata

Tijekom oba dana za radnike Cimosa bit će osigurano zatvoreno parkiralište na „drugoj strani“ Mirne, odnosno kod nogometnog igrališta na Mostu.

Parkiralište MAŠIMOVA ŠKUJA bit će zatvoreno:

 • u subotu 20. i nedjelju 21. svibnja 2023. godine od 00:00 do 24:00 sata

Predviđeno parkiralište za gledatelje je neasfaltirani dio na Mašimovoj škuji te parkiralište gradske tržnice.

AK Buzet autosport

12. Obiteljska olimpijada

12.05.2023.

Buzet će u ponedjeljak 15. svibnja 2023. godine ponovo obilježiti Međunarodni dana obitelji održavanjem Obiteljske olimpijade.

Buzetske su obitelji ove godine pokazale poseban interes za sudjelovanje na 12. Obiteljskoj olimpijadi, programu natjecateljsko-zabavnog sadržaja. Pristigao je rekordan broj od 76 prijava. U programu natjecanja sudjeluju djeca predškolskog uzrasta starija od četiri godine do 4. razreda osnovne škole zajedno s roditeljima.

12. Obiteljska olimpijada održat će se na nogometnom stadionu Grada Buzeta s početkom u 17.00 sati. U  slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta program će se održati u sportskoj dvorani.

Idejni začetnik Obiteljske olimpijade koja je prvi pit održana 2010. godine bilo je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Buzeta, organizator je Grad Buzet, a suorganizatori: Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet, Osnovna škola „V. Gržalja“ Buzet, Sportska zajednica Grada Buzeta,  Buzet, POU „A. Vivoda“ Buzet, Društvo „Naša djeca“, Udruga Mali veliki mikrofon, Srednja škola Buzet, Turistička zajednica Grada Buzeta. Prijatelj Olimpijade je TD „Park“, a Partner 12. Obiteljske olimpijade Sportska zajednica Istarske županije.

Okupljanje sudionika, potvrđivanje prijava i odabir igara za zapisničkim stolom započinje već od 16.15 sati. Svaka obitelj natjecat će se u 2 igre.

Pozivamo Vas da zajedno s nama provedete ovo poslijepodne i svojim dolaskom podržite ovakav oblik obiteljskog i sportskog druženja.

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Grada Buzeta

10.05.2023.

Pozivamo sve zainteresirane da se svojim prijedlozima uključe u ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja grada Buzeta.

Ponovna javna rasprava održati će se u razdoblju od 12. do 26. svibnja 2023. godine.

Svi detalji o ponovnoj javnoj raspravi dostupni su na internet stranici Grada Buzeta pod kategorijom "Prostorni i urbanistički planovi" - Planovi u izradi - Javne rasprave o prijedlogu prostornih planova.

Javni uvid u Prijedlog plana može se izvršiti i svakog radnog dana od 12:00 do 14:00 sati u prostorijama Sale za sastanke Grada Buzeta, II. Istarske brigade 11 / II. kat.

Raspisani natječaji za prodaju nekretnina, zakup zemljišta i javnih površina u vlasništvu Grada Buzeta

05.05.2023.

O B A V I J E S T

Obavještavamo sve pravne i fizičke osobe da su na oglasnoj ploči Grada Buzeta nalaze raspisani natječaji za prodaju nekretnina, zakup zemljišta i javnih površina u vlasništvu Grada Buzeta, a tekstovi istih nalaze se u poveznicama ispod.

Sve informacije mogu se dobiti na br. telefona 662-726, int. 123.

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA (PDF)

NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA (PDF)

NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA (PDF)

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto POMOĆNIK ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (m/ž) u Dječjem vrtiću “Grdelin”

27.04.2023.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine  broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 33. Statuta Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet, a prema procjeni stručnog povjerenstva  i Odluke Upravnog vijeća Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet od 26. 4. 2023. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet, na 9. sjednici održanoj 26. 4. 2023. godine raspisuje

NATJEČAJ O ZAPOŠLJAVANJU  POMOĆNIKA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU ILI STRUČNO KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA (m/ž)

- 1 izvršitelja/ica na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno do 31.08.2024.godine

Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema članku 24., 24. a i 25. Zakona o predškolskom

odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22):

- završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,

- završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija,

- da nije roditelj niti drugi član uže obitelji djeteta kojem se pruža potpora,

- utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova (Vrtić će uputiti izabranog

kandidata na utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta).

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona

o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- pisanu zamolbu, vlastoručno potpisanu, s navodom na koji natječaj se kandidat javlja,

- životopis,

- dokaz o stručnoj spremi,

- dokaz o završenom osposobljavanju za pomoćnika za djecu s teškoćama ako ga kandidat 
  posjeduje

- dokaz o državljanstvu

- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
  (e-radna knjižica),

- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o
  predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od dana objave natječaja):

a) uvjerenje  nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

               (čl. 25.st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju),

b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

               (čl. 25.st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).

            c) potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu
                izrečene mjere iz članka 25. st 10. Zakona, ne starija od dana objave natječaja

 

Dokumentacija se predaje u neovjerenom presliku.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo

pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, potvrde o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine,

broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

(Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,

103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

(Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i

zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20),

dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate

samo pod jednakim uvjetima.

 

Da bi kandidat ostvario prednost pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavak 1. – 3.

Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

(Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o

ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz

domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona

o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,

58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj

dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje, odnosno

potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni

odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavak 1.-2.

Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u

trenutku prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj

priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se

poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj

157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju

traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Dokaz o invaliditetu smatra se javna isprava na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić  „Grdelin“ Buzet može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja

2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja

takvih podatka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata

te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati

isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

 

Zamolbu za prijem u radni odnos s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku

osam (11) dana od dana objave natječaja, odnosno do 8. 5. 2023. godine.

 

Zamolbu s dokazima potrebno je dostaviti poštom na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“ BUZET, II ISTARSKE BRIGADE 19, s naznakom: ˝Za natječaj za izbor pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju ili stručno komunikacijskog posrednika za rad na određeno nepuno puno radno vrijeme – ne otvarati ˝.

 

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u

natječaju.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja, a

imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

 

Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici vrtića  s navedenim imenom i prezimenom izabranog  kandidata.

 

Dječji vrtić  može  poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za

zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića dana 27. 4. 2023. godine i traje zaključno do dana 8. 5. 2023. godine.

Nj.E. Gašper Dovžan, veleposlanik Republike Slovenije u nastupnom posjetu Gradu Buzetu

26.04.2023.

Gradonačelnik Grada Buzeta g. Damir Kajin sastao se danas s veleposlanikom Republike Slovenije u Republici Hrvatskoj Nj. E. g. Gašperom Dovžanom. U pratnji Nj. E. Dovžana bio je i g. Miha Fatur.

Slovenski veleposlanik istaknuo je kako je od preuzimanja dužnosti veleposlanika u lipnju 2022. godine,  poseban naglasak u planiranju posjeta dao gradovima i općinama u pograničnom području kao što je i Grad Buzet.

Gradonačelnik Kajin predstavio je rad gradske uprave i najvažnije projekte, istaknuo mogućnosti suradnje te se osvrnuo na zajedničku problematiku. Posebno je istaknuo ulogu koju su u prošlosti imale slovenske tvrtke u postavljanju temelja buzetske ekonomije (ulogu Cimosa i Akrapovića) te snažnu vezu s Koprom i Republikom Slovenijom koja je bila uspostavljena prije 80.-ih godina prošlog stoljeća, prije otvaranja Tunela Učka. Ukazao je na sveprisutan trend nedostatka radne snage koji se odražava na prisustvo velikog broja stranih radnika koji se u Buzetu kratko zadržavaju i nastavljaju prema zapadnoj Europi, a dotaknuo se i zajedničkog problema migranata te barijere koju predstavlja žilet-žica na granici sa Slovenijom. Od investicija se osvrnuo na investiciju izgradnje Doma za starije osobe Buzet koji zbog nepostojanja jezične barijere može biti zanimljiv i za smještaj slovenskih državljana. Gradonačelnik Kajin je u razgovoru kao poseban problem izdvojio zabranu korištenja ceste preko Graničnog prijelaza Požane za kamione preko 7,5 t. Iako se o navedenom problemu razmatralo na raznim međudržavnim nivoima, ovaj problem nije se uspio riješiti iako bi njegovo rješavanje bilo od obostrane koristi i direktno pozitivno utjecalo na razvoj buzetskog i istarskog gospodarstva.

Ulazak Republike Hrvatske u eurozonu i Schengen slovenski veleposlanik Dovžan vidi kao novu priliku koja će doprinijeti boljim međusobnim vezama. Veleposlanik Dovžan se zahvalio na pomoći za vrijeme suše prošloga ljeta. Govoreći o problemu stranih radnika iznio je kako ga iznenađuje trend njihovog odlazaka iz Republike Hrvatske i Republike Slovenije kada se u obzir uzme kvaliteta života i rada na ovom području. Naglasio je kako je upoznat s problemom korištenja ceste preko Graničnog prijelaza Požane, te da je jedna od studija pokazala kako cesta ne udovoljava potrebnim standardima. Istaknuo je i kako slovenska strana radi na uklanjanju sporne žilet-žice na granici. Pozvao je da se iskoristi prilika razvijanja i prijave zajedničkih EU projekata na razne fondove, posebice na ovom pograničnom području. 

Objavljeni javni pozivi za dodjelu potpora u poljoprivredi i poduzetništvu

25.04.2023.

Grad Buzet objavio je javne pozive za dodjelu potpora u poljoprivredi i poduzetništvu za 2023. godinu.

Pozivamo zainteresirane korisnike potpora koji zadovoljavaju propisane kriterije za pojedine aktivnosti da se prijave najkasnije do 1. prosinca 2023. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih za ovu proračunsku godinu.

Tekstovi javnih poziva i svi potrebni obrasci dostupni su na službenoj web stranici Grada Buzeta pod kategorijom „POTPORE“.

LINK: https://www.buzet.hr/potpore/ 

Hoditi i zdravi biti 2023.

21.04.2023.

Grad Buzet poziva vas na 7. javnozdravstvenu manifestaciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije koja se održava ponovo nakon trogodišnje pauze zbog pandemije.

Pješačka manifestacija odvijat će se u devet istarskih gradova sutra, u subotu, 22. travnja 2023. godine s početkom u 10:00 sati.

Okupljanje u Buzetu planirano je ispred društvenog doma u Sv. Ivanu u 9.30 sati. Volonterke Gradskog društva Crvenog križa Buzet mjerit će prije polaska sudionicima tlak i šećer, a sudionici će dobiti majice s logotipom manifestacije.

Nakon vježbi razgibavanja hodat će se kružnom stazom dužine cca. 8 km:  Sv. Ivan - Sv. Križ - Brgad - Strana – Sv Ivan.

Planirani povratak u društveni dom u Sv . Ivanu je u 13.00 sati. Ispred društvenog doma za sve će sudionike biti osiguran obrok.

Organizator manifestacije za područje Grada Buzeta je Grad Buzet, a suorganizatori: HPD „Planik“ Umag – Podružnica Buzet, Dom za starije osobe Buzet, Dječji vrtić „Grdelin“, Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ Buzet, Matica umirovljenika Hrvatske – Udruga Buzet, GD Crvenog križa Buzet, TD Park i MO Sv Ivan.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika

20.04.2023.

Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08; 61/11; 04/18. i 112/19. - u daljnjem tekstu Zakon), pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje prostorom Grada Buzeta raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika

Prima se VJEŽBENIK – 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme – za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci u Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom Grada Buzeta, za radno mjesto:

STRUČNI SURADNIK 2. ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA I PRISILNU NAPLATU - 1 izvršitelj/izvršiteljica

Stručni i drugi uvjeti:

 • sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik upravne ili ekonomske struke,
 • bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci),
 • dobro poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.) stručne uvjete ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla višu stručnu spremu odgovarajuće struke.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenoga pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s dokazima.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenu ovim natječajem (preslika),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa, ne stariji od mjesec dana (e-radna knjižica), iz kojeg je vidljivo da je kandidat/kandidatkinja bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseca),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj u čijem je programu obuhvaćen rad na računalu, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Vježbenik je dužan, sukladno članku 88. stavak 1. Zakona, najkasnije do isteka vježbeničkog staža položiti državni ispit.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Buzet kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679. od 27. travnja 2016. godine.

Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju za prijem u službu. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj za prijem u službu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr.

Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisanu prijavu na javni natječaj s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: Za natječaj za prijam vježbenika - stručni suradnik 2. za naplatu potraživanja i prisilnu naplatu“, na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici www.buzet.hr, te na oglasnoj ploči Grada Buzeta. Za računanje roka mjerodavan je dan objave u Narodnim novinama.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

TEKST NATJEČAJA

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

POZIV - PISANO TESTIRANJE

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
 • Grad Buzet
 • II. istarske brigade 11
 • 52420 Buzet