Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Kontakt

IZBORI

Izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske 2024.
 

Sjedište Gradskog izbornog povjerenstva Grada Buzeta: Buzet, Ulica II. istarske brigade 11

Broj telefona: 052 662 854
Broj telefaksa: 052 662 676
e-mail: gip.buzet@izbor.hr

Rješenje o imenovanju GIP Buzet
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Buzeta
Parlamentarni izbori 2024.

Sjedište Gradskog izbornog povjerenstva Grada Buzeta: Buzet, Ulica II. istarske brigade 11

Broj telefona: 052 662 854
Broj telefaksa: 052 662 676
e-mail: gip.buzet@izbor.hr

Sastav Gradskog izbornog povjerenstva Grada Buzeta:

1. EMINA PEKAS, predsjednica                       
2. JASMINA STOKOVIĆ, članica
3. TIJANA BENČIĆ, članica

1. NATAŠA MAREČIĆ ŠIMEK, zamjenica predsjednice                      
2. LEA KRČALIĆ, zamjenica članice                         
3. MIKELA ZIMERMAN, zamjenica članice

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU GRADA BUZETA2023.

IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA IZBORA I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA

KONAČNI REZULTATI IZBORA ČLANOVA VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU BUZETU

REZULTATI IZBORA ČLANOVA VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU BUZETU

OBAVIJEST O BIRAČKIM MJESTIMA

OBJAVA BIRAČIMA - Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u JL(R)S

PRAVOVALJANA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU BUZETU

ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU BUZETU

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA U JLP(R)S

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (pdf)

Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jednicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (pdf)

Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva Grada Buzeta (pdf)

2021.

Rješenje o ispravku Odluke o pravu na naknadu i visini nakande troškova izborne promidžbe na izboru gradonačelnika Grada Buzeta 2021.

Rješenje o ispravku Odluke o pravu na naknadu i visini nakande troškova izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća Grada Buzeta 2021.

Odluka o pravu na naknadu i visini nakande troškova izborne promidžbe na izboru gradonačelnika Grada Buzeta 2021.

Odluka o pravu na naknadu i visini nakande troškova izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća Grada Buzeta 2021.

Izvješće o visini troškova lokalnih izbora održanih 16. i 30. svibnja 2021. godine i o načinu njihova korištenja - IZVJEŠĆE

KONAČNI REZULTATI GLASOVANJA ZA GRADONAČELNIKA GRADA BUZETA PROVEDENIH 30. SVIBNJA 2021.

REZULTATI DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA GRADONAČELNIKA GRADA BUZETA PROVEDENIH 30. SVIBNJA 2021.

KONAČNI REZULTATI IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BUZETA PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021. GODINE

 

REZULTATI IZBORA GRADONAČELNIKA GRADA BUZETA PROVEDENH 16. SVIBNJA 2021. GODINE

REZULTATI IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BUZETA PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021. GODINE

ODLUKA O ODRŽAVANJU DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA BUZETA

 

PRAVOVALJANE KANDIDATURE, KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNE LISTE

Pravovaljane kandidature, kandidacijske liste i zbirne liste

 

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Rješenje

 

RASPORED DEŽURSTVA

Obavijest o rasporedu dežurstva

 

PRIOPĆENJE VEZANO UZ EPIDEMIOLOŠKE PREPORUKE

Dana 16. svibnja 2021. godine održat će se lokalni izbori. U svezi navedenog, preporuča se predlagateljima kandidacijiskih listi i kandidata da ovjere potpisa i podnošenje listi ovome izborom povjerenstvu najave telefonskim putem, a u svrhu poštivanja epidemioloških mjera.

Sjedište gradskog izbornog povjerenstva Grada Buzeta: Buzet, II. istarske brigade 11

Broj telefona: 052 662 854

Broj telefaksa: 052 662 676

e-mail: gip.buzet@izbor.hr

Sastav i kontakt brojevi Gradskog izbornog povjerenstva Grada Buzeta:

1. EMINA PEKAS, predsjednica                               

2. NATAŠA MAREČIĆ ŠIMEK, potpredsjednica      

3. TIJANA BENČIĆ, članica                                      

4. SANDRA ŠVERKO, članica                                  

5. TATJANA MERLIĆ, članica                                  

6. JASMINA STOKOVIĆ, članica.                           

Ujedno se obavještavaju predlagatelji kandidacijiskih listi i kandidata te birači da sve informacije vezane za kandidature pa tako i epidemiološke mjere u svezi predstojećih izbora se objavljuju na web stranici Državnog izbornog povjerenstva: https://www.izbori.hr/site/.

Predsjednica Gradskog izbornog povjerenstva Grada Buzeta

Emina Pekas, v.r.

PRIOPĆENJE

Rekonstrukcija i dogradnja - predškolska ustanova Dječji vrtić Grdelin

CILJEVI PROJEKTA

• Povećanje prostora za smještaj većeg broja predškolske djece u Ustanovu
• Povećanje kvalitete usluge uz kvalitetniji smještaj i proširenje sadržaja namijenjenih korisnicima
• Zadovoljavanje potreba šire zajednice za smještajem djece
• Usklađivanje rada Ustanove sa Državnim pedagoškim standardima
• Povećanje broja zaposlenih djelatnika
• Gospodarski razvoj u ruralnom području Buzeta
• Podizanje kvalitete života stanovništva Grada Buzeta i smanjenje siromaštva
• Stvaranje ugodnog i sigurnog okruženja kao pretpostavke skladnog razvoja zajednice
• Zadržavanje stanovništva u ruralnom području
• Zaustavljanje depopulacije stanovništva te propadanja ruralnih naselja
• Poticanje društveno - ekonomske održivosti

Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

• Projektom dogradnje povećan je prostor za smještaj predškolske djece za 4 jedinice dnevnog boravka (jaslice i vrtić) odnosno povećana je površina vrtića za 783,30 m2. Uz 4 prostorije za dnevni boravak djece predviđene su i 2 prostorije komunikacije i garderobe, 1 soba za izolaciju, 4 sanitarna čvora za njegu djece, 4 mala sanitarna čvora, 4 terase, 2 trijaže i praonica i spremište rublja te pristupna prometnica do gospodarskog ulaza
• Povećan je kapacitet kuhinje i blagovaonskog prostora rekonstrukcijom i preraspodjelom postojećih prostora za podmirivanje ukupno do 250 djece
• Uređena je i opremljena zbornica sa knjižnicom te 3 ureda za rad osoblja
• Rasterećen je broj djece u postojećim odgojnim skupinama i usklađen s Državnim pedagoškim standardima
• Zaposleno je 7 novih djelatnika

Izbori za Mjesne odbore Grada Buzeta 2020.

Procedure

Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika

Procedura o izdavanju i obračunavanju putnih naloga

Naputak o mjesečnom usklađivanju analitičke evidencije i glavne knjige

Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje jednostavne nabave

Pravilnik o stvaranju ugovornih obveza

Procedura obračuna i naplate proračunskih prihoda

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Uputa o suradnji s proračunskim korisnicima

Akti

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Buzeta

Poznati Buzećani

U Buzetu su rođene ili su živjele i djelovale brojne značajne ličnosti i svojim aktivnostima značajno pridonijeli razvoju i prepoznatljivosti Buzeštine.

JURI ŽAKAN, glagoljaš

Iako se o žaknu Jurju malo toga zna, njegovo ime veže se uz jedan od najpoznatijih zapisa kojeg je načinio upravo ovaj svećenik iz Roča u istarskom gradu Izoli (danas u Sloveniji) 1482. godine na posljednjoj stranici Misala kneza Novaka, pisanog 1368. godine (čuva se u Nacionalnoj knjižnici u Beču), gdje izražava svoj ushit skorim tiskom prve hrvatske inkunabule:

Vita, vita, štampa naša gori gre!
Tako ja oću, da naša gori gre!
1482. miseca ijuna 26 dni.
To be pisano v grade Izule.
To pisa Juri, žakan iz Roča,
Bog mu pomagaj i vsem ki mu
dobro ote.

Samo 28 godina poslije Gutenbergova prvotiska Biblije, u Istri je priređen za tisak misal koji je tiskan glagoljicom 1483. godine. To je prva tiskana knjiga na hrvatskom jeziku. O pripremama za tiskanje nešto je znao i Žakan Juraj iz Roča pa je, oduševljen tim pothvatom, zapisao 26. lipnja 1482. godine gore navedeni zapis.

U Roču se svako godine održava Male glagoljaške akademije koja okuplja učenike šestih razreda iz cijele Hrvatske, a koja u čast Jurja žakna nosi njegovo ime. Žaknu Jurju posvećeno je i deveto spomen obilježje u Aleji glagoljaša, a njegovo ime nose ulice i trgovi u brojnim istarskim gradovima.

ŠIMUN GREBLO, svećenik, glagoljaški pisac i pisar 

(Roč, oko 1472. – Roč, nakon 1539.)

Prvu knjigu, glagoljsko Tlmačenie od muki Gospoda našego Isuhrsta prepisao je 5. ožujka 1493., a prema zapisu tada je bio »žakan oko lit«. Iste je godine postao svećenik i prepisao drugu glagoljsku knjigu Kvadrigu duhovnu, priručnik moralne teologije talijanskog franjevca Nikole iz Osima. Greblova Kvadriga ima samo tri dijela, a neprevedeni četvrti upućuje na to da je prijevod nastao prema rukopisu prije nego je Quadriga spirituale bila tiskana (prvo izdanje 1470.). Rukopis se čuva u bečkoj Nacionalnoj knjižnici. Treći je Greblov rukopis Kvarezimal (propovijedi za korizmu), koji je svojim tekstom sličan Kolunićevu Korizmenjaku. U ćirilskom kolofonu piše da ga je sa svojim žaknom Mihovilom (Kalcem) iz Boljuna pisao 1498. Svi se njegovi rukopisi odlikuju lijepim knjižnim kurzivom, a jednako je lijepo pisao i hrvatskim tipom ćirilice.

Greblovo ime nalazimo u mnogim glagoljskim tekstovima koji su se u njegovo vrijeme nalazili u Roču: Ročki misal (1497.), Kopenhagenski misal (1491.), Brevijar Vida Omišljanina (1503.), Novakov misal (1512.). Zapisao se glagoljicom na freskama grobljanske crkve sv. Jeronima u Humu: »Ik fuit presbiter Simon de Roco«. Upravljao je Bratovštinom sv. Bartola u Roču i vodio bratovštinske knjige glagoljicom 1526.–33.

STJEPAN KONZUL ISTRANIN, pisac i prevoditelj 

(Buzet, 1521. - vjerojatno Željezno, poslije 1568.)

Djelovao je kao pop glagoljaš u Starom Pazinu. Kasnije je prešao na protestantizam, zbog čega je 1549. godine prognan iz svoje župe. Bio je propovjednik u Ljubljani i Kranju. Kad je ojačala katolička obnova, otišao je 1552. godine u Njemačku. Ondje je došao u doticaj s Primožom Trubarom i napokon stupio u službu Ivana Ungnade kao prevoditelj, priređivač tekstova i korektor, u početku i slagar hrvatskih knjiga u Urachu, gdje je od 1561. do 1565. radila tiskara koja je izdavala hrvatske protestantske knjige na glagoljici, ćirilici i latinici.

Prema njegovim uputama lijevana su glagoljska slova u Nürnbergu gdje je glagoljicom tiskan Pokusni list (Crabatischer Probzedl). U predgovoru Novom testamentu Konzul izrijekom kaže da je glagoljska slova dao izraditi gledajući na onu staru hrvacku štampu u Brvijalih i Misalih.

Konzul je bio Ungnadov poslanik. Obilazio je njemačke, austrijske, hrvatske i slovenske krajeve prikupljajući prinose za tiskaru i tražeći moralnu potporu za njezin rad. Konzul je 1561. godine angažirao Antuna Dalmatina za prevoditelja u tiskari. Dalmatin je znao grčki i hebrejski, a Konzul slovenski, njemački, latinski i talijanski jezik.

Stjepan Konzul Istranin i Antun Dalmatin izdali su svoj prijevod Novoga zavjeta u dva dijela tiskan na glagoljici i ćirilici u Urachu. Najveći pothvat u programu hrvatskih protestanata okupljenih u uraškoj tiskari u Njemačkoj svakako je bio pokušaj da se na hrvatski jezik prevede Biblija. Uspjeli su, međutim, objaviti samo dijelove Biblije: cjelovit Novi zavjet (1562. Prvi del novoga testamenta, 1563. god. Drugi děl novoga teštamenta) i od Staroga zavjeta Proroke, 1564. (očuvan latinički primjerak).

Stjepan Konzul Istranin tako je postao prvi prevoditelj Novog zavjeta na hrvatski jezik. Konzul i Dalmatin pazili su da svi prijevodi budu dotjerani. Osobitu su pozornost poklanjali jeziku, koji je morao biti razumljiv u što većem broju hrvatskih, srpskih i crnogorskih krajeva. Zato su ga prilagođavali različitim jezičnim tradicijama i obogaćivali različitim sinonimima. U osnovi je to ipak sjevernočakavski jezik prožet kajkavskim, štokavskim i crkvenoslavenskim oblicima i riječima.

Popis glagoljskih knjiga iz Uracha u četiri godine:

• 1561. Tabla za dicu
• 1561. Katehismus
• 1562. Postila
• 1562. Prvi del novoga testamenta
• 1562. Jedni kratki razumni nauci
• 1562. Artikuli ili deli prave stare krstianski vere
• 1563. Drugi děl novoga teštamenta
• 1563. Kratka suma
• 1563. Beneficium Christi - govorenje vele prudno
• 1564. Spovid i spoznanije prave krstijanske vire
• 1564. Bramba augustanske spovedi
• 1564. Crikveni ordinalic

Nakon ukinuća tiskare u Urachu zbog smrti Hansa Ungnada (27. prosinca 1564.) otišao je u Rezno, gdje je 1568. godine s Antunom Dalmatinom tiskao Postilu u dva dijela.

FRAN FLEGO, političar

(Štrped kraj Buzeta, 17.3.1852. – Počekaji kraj Buzeta, 25.12.1930).

Jedan od pokretač nacionalne i političke borbe u sjevernoj Istri potkraj 19. i početkom 20. stoljeća.

Nakon pobjede Hrvatsko-slovenske narodne stranke na izborima 1887. izabran je za prvoga hrvatskog načelnika buzetske općine. U općinski ured uveden je tada hrvatski jezik. Za zastupnika u sabor u Poreču izabran je 1889. godine te se zauzimao za rješavanje problema seljaka i izgradnju cesta. Njegovim je nastojanjem 1890. u Buzetu otvorena hrvatska pučka škola. Iste godine bio je ponovno izabran za načelnika općine, a 1894. na toj ga je dužnosti naslijedio odvjetnik Matko Trinajstić. Za načelnika je ponovno izabran nakon Trinajstićeva odlaska 1906. U tom je mandatu izgrađen Narodni dom na Fontani (1907. g.) te je Flego u njega premjestio općinski ured. Politički su ga protivnici tužili, jer je to premještanje značilo približavanje hrvatskom seoskom stanovništvu. Upravni sud u Beču poništava odluku o preseljenju pa se Flego odriče dužnosti načelnika. Na izborima 1921. godine, na kojima je ponovno bio kandidatom, fašisti su pokušali izvršiti atentat na njega i opljačkali su mu kuću. Zatražio je da mu se odobri odlazak u Kraljevinu SHS, međutim molba nije udovoljena te je i dalje živio u stalnoj opasnosti od fašista. 

MATKO TRINAJSTIĆ, pravnik i političar

(Vrbnik na Krku, 4.2.1856 - Volosko, 29.2.1928)

Gimnaziju je pohađao u Zadru, a bogosloviju počeo studirati u Gorici. Ubrzo je otišao u Prag, potom najprije u Zagrebu, a onda u Beču i Grazu studirao pravo. Pravničku službu počeo je u Trstu (zajedno s M. Laginjom) i nastavio u Vodnjanu, a odvjetničku praksu stjecao u uredu D. Vitezića u Krku. 

Pristaša hrvatsko-slovenskog građanskog pokreta u Istri, javno je nastupio 1885. na velikom narodnom taboru u Lindaru, a 1889. u kotaru Pula-Vodnjan kandidiran je za Istarski sabor. Potkraj te godine političko ga je vodstvo pokreta poslalo u Buzet, gdje je 1890. otvorio odvjetnički ured. Već je 1894. izabran za buzetskoga načelnika (kao nasljednik Frana Flege), potom za poslanika koparskoga, buzetskoga, odnosno piranskoga kraja u Istarskom saboru (od 1895). Bio je i članom prvog odbora Družbe sv. Ćirila i Metoda za Istru. Iskustvo koje je stekao na Krku, osobito kao tajnik krčke gosp. zadruge, primjenjivao je i u Buzetu, gdje je postao predsjednikom kotarske gosodarske zadruge. Zajedno s predsjednicima drugih kotarskih zadruga u Istri (napose s M. Laginjom) vodio je žestoku borbu sa Zemaljskim gospodarskim vijećem, u kojem su talijanski predstavnici imali glavnu riječ i provodili diskriminacijsku politiku prema hrvatskim i slovenskim gospodarskim udrugama. Bio je predsjednikom Posujilnice, kreditnoga zavoda koji je omogućivao osamostaljivanje istarskih seljaka. Prvi je počeo primjenjivati poljske topove kao sredstvo za spašavanje vinograda od tuče; zanimao se za pčelarstvo te u časopisu Pčela objavljivao stručne članke. Za njegova načelnikovanja u Buzetu je dovršen vodovod i osnovana Čitaonica. Godine 1902. preselio se u Volosko, radio je kao odvjetnik i bavio se društveno-političkom djelatnošću. Od 1923. imao je odvjetnički ured u Kastvu.

TEREZA GOLMAJER, učiteljica

(Opčine kraj Trsta, 6.5.1863 – Kostrena, 11.8.1950)

Završila je žensku učiteljsku školu u Trstu. Udala se za Josipa Golmajera, koji je napustio austrougarsku ratnu mornaricu i zaposlio se u trgovačkoj mornarici duge plovidbe. U buzetsku školu u kojoj je radila kao prva hrvatska učiteljica u Buzetu, došla je iz Kastva, zacijelo posredovanjem kanonika Urbana Golmajera, župnika u Roču.

S direktorom, nadučiteljem Vinkom Šepićem sudjelovala je u hrvatskom pokretu Istre, osobito za I. svjetskog rata. Prijateljevala je s mnogim narodnjacima, pa se u njezinu domu sastajao učiteljski zbor iz Istre i intelektualci Buzeštine. Učila je seoske žene gospodarstvu i vezu. U vrijeme progona hrvatskih učitelja morala je napustiti Buzet; nakon suprugove smrti 1922. izbjegla je s djecom u Kostrenu pokraj Sušaka.

VINKO ŠEPIĆ - VICE ORLJAK, učitelj, pisac

(Rukavac, 1870. - Banja Luka, 1945).

Nakon što je završio učiteljsku školu u Kopru 1888., radio je u Boljunu, Juršićima, Klani, a od 1903. do 1923. u Buzetu.

Već se u Boljunu uključio u narodni pokret i počeo surađivati u glasilu Naša sloga. Zajedno s učiteljem Josipom Svjetličićem utemeljio je u Pazinu 1896. godine Hrvatsko učiteljsko društvo Narodna prosvjeta, u kojem je bio dugogodišnji potpredsjednik i jedan od najaktivnijih članova, a 1906. godine suosnivač je istoimenoga stručnoga glasila toga društva, koje je širilo suvremene pedagoške misli u istarskom školstvu. Uređivao je dječji časopis Naša nada, u kojem je objavljivao i svoje priče za djecu, surađivao je u prilozima Istarske riječi, Malom Istraninu i Narodnom gospodaru. U Buzetu je bio nadučiteljem i ravnateljem Hrvatske pučke škole, te vrlo aktivnim prosvjetnim i narodnjačkim djelatnikom. Za I.svjetskog rata razvijao je široko političko djelovanje, poglavito 1917. godine, kada su se u Istri prikupljali potpisi za Svibanjsku deklaraciju kojom se tražilo ujedinjenje Slovenaca, Hrvata i Srba. U doba gladi u Istri 1917-1918. organizirao je odlazak djece u ostale dijelove Hrvatske na prehranu. Godine 1921. fašisti su zapalili knjižnicu buzetske škole i veći dio Šepićeve knjižnice te njega uhitili, a 1923. zbog političkog djelovanja otpustili su ga iz službe. Nakon raspuštanja Učiteljskog društva i zabrane svih hrvatskih i slovenskih listova, prebjegao je na početku 1929. u Jugoslaviju, te do 1935. radio u Lepovoj Vasi i Podgoraču.

IVAN SANCIN, agronom, učitelj poljodjelstva, političar

(Trst, 1872. - Ljubljana, 1954.)

Školovani agronom, radio je kao putujući učitelj poljodjelstva i agronom u Dalmaciji. Na poziv političkog društva Edinost u Buzet dolazi 1902. godine i ostao do 1915. kad odlazi u rat. U to su vrijeme vinogradi na Buzeštini bili gotovo uništeni filokserom, stoga je Sancin za potebe obnove vinogradarstva podigao rasadnik američke loze u Sv. Ivanu te održavao predavanja za poljodjelce. Zalagao se za unapređenje vinogradarstva, voćarstva, peradarstva i drugih poljoprivrednih djelatnosti. 

Bio je jedan od osnivača i prvi predsjednik Glazbenog društva "Sokol" Buzet. Djelovao je i u politici nakon što je na općinskim izborima bio izabran za odbornika, a tada je postao i predsjednikom buzetskog Društva za štednju i zajmove. Na njegov prijedlog u Buzetu je izgrađen Narodni dom s čitaonicom, dvoranom za priredbe, posujilnicom, gostionicom i sobama za strance, a u Domu su djelovali glazbeno društvo, tamburaški orkestar, dramska skupina, a neko vrijeme i općinska uprava. 

S obzirom na njegove iznimne zasluge za materijalni, kulturni, prosvjetni i društveni napredak Buzeštine, Glavarstvo općine Buzet Ivana Sancina je 1913. godine imenovalo Počasnim građaninom Buzeta.

JOSIP BRNOBIĆ, glazbeni pedagog, zborovođa, skladatelj

(Hum, 5.11.1894. - Rijeka,8.6.1984.)

Klasičnu gimnaziju pohađao je u Pazinu, a prvi učitelj glazbe bio mu je Saša Šantel. Djelovao je kao učitelj u Pazinu i Čepiću, a zatim kao gimnazijski učitelj pjevanja te orguljaš na školskim misama.

Zbog talijanske okupacije Istre otišao je u Ljubljanu gdje je bio učitelj. Klavir je diplomirao 1923. godine u klasi prof. Janka Ravnikara, violinu kod prof. Karela Jereja, a kompoziciju i dirigiranje kod prof. Josifa Michela na Muzičkom konzervatoriju u Ljubljani. Radio  je kao glazbeni pedagog u ljubljanskoj gimnaziji, bio je dirigent pjevačkog društva Slavec te Akademskog zbora. U Bihaću je vodio Građanski pjevački zbor. Od 1930. do 1938. godine živio je i radio u Skopju kao gimnazijski profesor i zborovođa pjevačkih društava Vardar i Mokranjac. Nakon Skopja predavao je u Beogradu, zatim u Vršcu gdje je vodio pjevački zbor Žarko Zrenjanin. Zatim se preselio u Rijeku gdje je radio kao direktor Muzičke škole Ivan Zajc. Djelovao je i kao zborovođa društva Jedinstvo. Objavio je udžbenik Teoretsko- praktična škola pevanja (Beograd, 1938). Njegova se ostavština čuva u Državnom arhivu u Pazinu, a nalaze se  i rukopisi četiriju knjiga, od kojih su dvije namijenjene polaznicima učiteljskih škola. Njegov skladateljski opus sadrži zborove Oblaček, Kroz ponoć, na poljani, Mesečina al meseca nema, Jedna draga, Pogreb na morju, Suzno oko moje, Vozila se šajka, Krasni maj, zatim solo pjesme Kad mi majku pokopaše, Jutro, Ave Mariju za vokalne soliste i orkestar, Liturgiju sv. Jovana Zlatoustog, dječji kazališni komad Pingvini. Instrumentalnom stvaralaštvu pripadaju Elegij za violinu i klavir, Preludij i fuga u es-duru za gudače, Tri lirska komada za gudače.

SLAVOMIR CEROVAC - MIRO BLAŽINČIĆ, gospodarstvenik, antifašist, kolekcionar

(Sveti Ivan kraj Buzeta, 20.10.1902 - Opatija, 10.4.1979). 

Za talijanske okupacije Istre uključio se u TIGR, te među prvim Buzećanima pristupio NOP-u. Fašisti su ga uhitili i odveli u tršćanski zatvor Coroneo, odatle u logor Bari, iz kojega bježi nakon kapitulacije Italije. Sudjelovao je u organizaciji prekomorskih brigada NOV-a. Neko je vrijeme boravio na otoku Visu, gdje se razbolio te se vratio u Bari. Do kraja rata organizirao je prihvat Istrana koji su se prijavljivali u prekomorske brigade. Nakon rata vratio se kući, gdje je među ostalim obavljao i dužnost direktora buzetskoga vodovoda. Oklevetan, postaje političkom žrtvom te više od godinu dana provodi na odsluženju kazne na Golom otoku. Jedan je od utemeljitelja Zavičajnoga muzeja u Buzetu (1961), za koji je tijekom vremena prikupio više od 1000 etnografskih predmeta; njegovom se zaslugom muzej proširuje prostorom u kojem se prikazuju stari buzetski obrti. U Buzetskom zborniku objavio je Prilog za proučavanje etnografije (1977., 2) i Ciglane na području općine Buzet (1978., 3); s Božom Jakovljevićem objavio je Vodič kroz Buzet i Zavičajni muzej (1971).

Grad Buzet 2011. godine od obitelji otkupljuje njegovu privatnu kulturno-povijesnu zbirku s više od 2.500 predmeta od kojih je dio iste godine izložen u gradskom muzeju kao postav "Iz ostavštine Slavomira Cerovca". Uređena je i puškarnica iznad Malih vrata u kojoj je izložen dio zbirke vatrenog i hladnog oružja.

ANTON CEROVAC TONIĆ, antifašist, turistički djelatnik

(Veli Mlun kraj Buzeta, 2.2.1906 – Rijeka, 3.6.1960).

Gimnaziju je počeo pohađati u Pazinu 1918., ali je potom školovanje nastavio u Karlovcu i Zagrebu. Maturirao je 1927. u Sušaku, pa je odslužio vojni rok u talijanskoj vojsci, nakon čega je studirao povijest i zemljopis u Zagrebu.

Radio je kao činovnik u Zagrebu, Karlovcu i Sušaku. Djelovao je u udrugama izbjeglih Istrana. U Istru se ilegalno vratio 1942., te pomagao organiziranje ustanka na Buzeštini. Na Velom Mlunu organizira Mlunski punkt, odnosno Punkt 02, nepostredno povezan s Prvom istarskom partizanskom četom.  Nakon kapitulacije Italije rukovodi razoružanjem talijanskih garnizona u Buzetu, Lanišću i Roču. Imenovan je komandantom mjesta Buzet, a proširio je djelovanje i na područje Motovuna i Kopra. U Sv. Martinu kraj Buzeta osnovao je mobilizacijski centar za Drugu istarsku brigadu s kojom odlazi u borbu za oslobođenje Kopra. Sudjeluje na zasjedanju Pokrajinskog NOO-a u Pazinu 25. rujna 1943. godine. Izabran je u predsjedništvo Izvršnog odbora i vrši dužnost tajnika. Bio je i sekretar Kotarskog komiteta KPH Buzet, vijećnik ZAVNOH-a i AVNOJ-a te član Izvršnog JNOF-a za Istru. Od 1946. do 1952. radio je u Ministarstvu trgovine i opskrbe NR Hrvatske, u Odsjeku za turizam. Po povratku u Rijeku radio na početcima obnove turizma i turističkih društava u Istri i Hrvatskom primorju. 1960. godine završio je svoj radni vijek kao tajnik Turistikog društva Malinska na otoku Krku.

DRAGOVAN ŠEPIĆ, pravnik, diplomat, povjesničar, akademik

(Buzet, 15.XII.1907 – Zagreb, 12.II.1997).

Osnovnoškolsku izobrazbu stekao je u Buzetu, a nakon dolaska fašista na vlast obitelj ga je poslala u istarski internat u Karlovcu. Ondje je pohađao i gimnaziju, koju je završio u Zagrebu 1927. godine. Kao gimnazijalac objavio je rad Naš pjesnik (Iza Nazorove pedesetgodišnjice) u tršćanskom Našem glasu (1926). Diplomirao je pravo u Zagrebu (1933.), a zatim kao stipendist završio jednogodišnji studij na Institutu za visoke međunarodne znanosti u Parizu. U Parizu je 1931. godine objavio knjižicu Zemlja muka. Službovao je u Ministarstvu vanjskih poslova Kraljevine Jugoslavije (1935.–1939.), a od 1939. do 1945. povremeno je radio u jugoslavenskim veleposlanstvima u Sofiji, Kairu, Capetownu i Londonu. Bio je i tajnikom Ivana Šubašića, predsjednika kraljevske vlade u emigraciji. Sudjelovao je u pregovorima Tito–Šubašić na Visu 1944., a na dužnosti Šubašićeva tajnika ostao je do listopada 1945. Nakon napuštanja diplomatske službe radio je u različitim državnim službama u Ministarstvu za kulturu i znanost Vlade FNRJ u Beogradu. Vrativši se u Zagreb, nakratko je radio u Institutu za likovnu umjetnost JAZU, a od 1954. do 1970. u Jadranskom institutu JAZU u Zagrebu. Tezom Italija i jugoslavensko pitanje 1914–1918. doktorirao je 1968. na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, na kojem je od 1970. do umirovljenja 1978. bio profesor. Od 1977. bio je izvanredni, a od 1986. redoviti član JAZU (danas HAZU) te od 1978. do 1996. voditelj Akademijina Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Rijeci i glavni urednik njegova zbornika radova Problemi sjevernog Jadrana. Dobitnik je Nagrade Božidar Adžija 1969. i 1971. i brojnih drugih priznanja.

SLAVKO ZLATIĆ, dirigent, skladatelj

(Sovinjak, 1. 6. 1910 – Pula, 27.10. 1993).

Studij glazbe započeo je na konzervatoriju »Giuseppe Tartini« u Trstu, kompoziciju je diplomirao 1934. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Blagoje Berse.

Nakon diplome zaposlio se 1937. u Sušaku, djelovao kao gradski kapelnik i ravnatelj glazbene škole te dirigent orkestra Glazbenoga društva i Pjevačkoga zbora »Jeka s Jadrana«. 1941. godine otišao je u Zagreb, gdje nastavlja s radom na ondašnjemu Hrvatskom državnom konzervatoriju te preuzima vodstvo Hrvatskog pjevačkog udruženja »Lisinski«. U ratnim godinama bio je dirigent zbora Centralne kazališne družine ZAVNOH-a. U prvome poratnom razdoblju nalazi kratkotrajno namještenje u Rijeci, a zatim 1946. prelazi u Zagreb, gdje djeluje kao dirigent Zbora radiotelevizije, glazbeni urednik Radio Zagreba te profesor dirigiranja na Muzičkoj akademiji. U Istru se vraća 1965. U Puli djeluje kao ravnatelj Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova, znanstveni suradnik etnomuzikolog Sjevernojadranskoga instituta JAZU, predaje na ondašnjoj Pedagoškoj akademiji i posvećuje se prikupljanju folklornog glazbenog gradiva. Na Radio Puli, ondašnjoj područnoj stanici Radio Zagreba, uređuje i vodi cikluse emisija ozbiljne glazbe Razvoj muzike jugoslavenskih naroda od početaka do danas, Muzička putovanja, Razvoj opere te ciklus na talijanskom jeziku Grandi cantanti d’opera. U svojem se stvaralaštvu pretežito oslanja na obilježja istarsko-primorske folklorne glazbe, stvarajući na temelju svoje izvorne glazbene zamisli u narodnom duhu. Ostavio je u naslijeđe oko 120 skladbi. Područje njegova rada pretežno su manji oblici: zborski radovi, popijevke za solo glasove uz glasovir te komorne i kraće orkestralne skladbe, od kojih valja istaknuti Balun za obou, engleski rog, alt-saksofon i fagot (1936), Tri simfonijska plesa za komorni orkestar (1934–39), Istarsku suitu za mješoviti zbor (1934), kantatu Grudo Motovunska (1945), Duhački kvintet (1936., revidiran 1950) i Pazinska zvona za orkestar (1975). Zlatić je od 1957. do 1962. bio predsjednik Saveza kompozitora Jugoslavije; bio je član mnogih stručnih odbora, izaslanik Međunarodnoga savjeta za glazbu pri UNESCO-u, organizator mnogobrojnih smotri kulturno-umjetničkih društava te agilni podupiratelj afirmacije djela domaćih autora. Dobitnik je mnogih nagrada i odlikovanja, među kojima je i Nagrada za životno djelo »Vladimir Nazor«, 1979. godine. Ostavština Slavka Zlatića čuva se u Državnome arhivu u Pazinu te na Filozofskome fakultetu u Puli, gdje je u prosincu 2003. jedna dvorana nazvana njegovim imenom, s prigodnim postavom njegova glasovira, radnog stola, predmeta i rukopisa.

AUGUSTIN ARSEN VIVODA, antifašist

Augustin Arsen Vivoda (Veli Mlun kraj Buzeta, 10.3.1917 – Rijavec, 13.3.1943).

Po završetku tal. osnovne škole u Zrenju je izučio kovački zanat, a u ranoj mladosti uključio se u antifašistički pokret. Kako bi izbjegao služenje talijanske vojske, 1936. je pobjegao u Sušak, gdje se zaposlio u tvornici papira. Djelovao je u URS-ovim sindikatima i društvu istarskih emigranata Istra, gdje je bio tajnik Omladinske sekcije. Po izbijanju rata 1941. ostao je u Sušaku, gdje je prikupljao oružje, slao borce u partizane, a s Viktorom Lencem zapalio skladište sirovina tvornice papira. U partizane je otišao 18.III.1942. godine. Zapovjedništvo II. primorsko-goranskog odreda postavilo ga je za političkog komesara I. istarske partizanske čete, sastavljene od Istrana, boraca V. operativne zone Hrvatske. Napadnut je i ubijen 13.3.1943. nakon što je zajedno s jednim slovesnkim borcem prokazan talijanima i opkoljen. Narodnim herojem proglašen je 1973.

RENATO PERNIĆ, etnomuzikolog i glazbeni urednik

Renato Pernić (Kompanj kraj Roča, 1938 – Pula, 26.4. 2002).

Diplomirao je glazbu na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu. Radio je kao učitelj glazbe, a potom do 1994. kao glazbeni urednik Hrvatskoga radija – Radio Pule.

Djelovao je kao glazbenik i organizator priredbi i smotri istarske narodne glazbe, snimao je radijske reportaže o narodnoj glazbi, glazbalima i glazbenicima, koje su se redovito emitirale na Radio Puli i na Prvome programu Hrvatskoga radija. Prikupio je više od tisuću snimaka izvornoga sviranja i pjevanja koje se danas čuvaju na Radio Puli u Arhivu koji nosi njegovo ime. Objavio je monografiju Meštri, svirci i kantaduri (1997), koja podrobno prikazuje naraštaje istarskih narodnih pjevača, svirača i izrađivača pučkih glazbala te folklornih društava. Dobio je mnoga društvena i državna priznanja.

Jedan je od osnivača KUD-a "Istarski željezničar" iz Roča 1959. godine. Bio je dugogodišnji dirigent  ročke limene glazbe i mješovitog pjevačkog zbora. U okviru KUD-a inicira i manifestaciju "Z armoniku v Roč". U čast svom osnivaču i dugogodišnjem dirigentu ročki KUD od 2010. godine nosi naziv Željezničarsko kulturno-umjetničko društvo "Renato Pernić" Roč.

IVAN ĐANI ŠVERKO, automobilist

Ivan Đani Šverko (Buzet 1941. - Zagreb, 2014.)

Od malih nogu Đani Šverko bio je posvećen sportu. Početkom pedesetig godina prošlog stoljeća bavio se nogometom, a od1955.godine rukometom. Bio je talentiran i vrlo brzo priključen tadašnjoj seniorskoj buzetskoj momčadi. Kasnije je posvetio svoju sportsku karijeru automobilizmu.

Godine 1968. postao je najboljim europskim vozačem u klasi automobila do 850 ccm danas davne 1968.godine, a godinu kasnije i u jačem od 1000 ccm. Bile su to godine u kojima je nizao pobjede gdje se god pojavio. Vezao se uz Abarth, automobile za koje ga vežu najveći uspjesi. Postaje prvakom Jugoslavije 1971. i 1973. godine na kružnim stazama, a 1971. i 1972. na brdskim stazama.

Pripadao je prvoj izvornoj „zlatnoj“ generaciji buzetskih automobilista ostajući trajno upisan kao simbol automobilističkog sporta Buzeštine. Sudjelovao je i na otvorenju prve brdske auto utrke Buzetski dani 5.rujna 1982.godine. Nastupio je izvan konkurencije sa tada legendarnom formulom „March“ kojom je godinu ranije osvojio naslov prvaka Jugoslavije. U svom je rodnom Buzetu upisao i jedan od posljednjih nastupa, promotivno 2011. godine na „Utrci istarskih automobilističkih legendi“ održanoj na dijelu buzetske staze Most - Peničići.

Đani Šverko nakon uspješne automobilističke karijere posvetio je dužnu pažnju očuvanju baštine vodeći brigu o brojnim primjercima nekada slavnih automobila pripremajući jednog dana postav svojevrsnog automobilističkog muzeja. Čuvao je jedinstvenu kolekciju trkaćih automobila koji čine povijest hrvatskog automobilizma. 

U čast Đaniju Šverku u njegovoj je rodnoj kući u Buzetu uređena spomen-soba koja trajno čuva uspomenu na njegove uspješne automobilističke dane.

Studije, planovi i programi

E-glasnik

Elektronski glasnik Grada Buzeta nova je vrsta obavješćivanja o radu gradske uprave, događajima i aktivnostima na području našega grada te ostalim informacijama koje su značajne za život u pojedinoj sredini. Svi zainteresirani za objave putem glasnika informacije mogu proslijediti na email: grad.buzet(at)gmail.com.

 

Broj 1. - 4. srpnja 2017.

Broj 2. - 7. srpnja 2017.

Broj 3. - 13. srpnja 2017.

Broj 4. - 18. srpnja 2017.

Broj 5. - 25. srpnja 2017.

Broj 6. - 1. kolovoza 2017.

Udruge

Način predaje obrazaca:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Polugodišnje izvješće može se podnijeti i putem e-maila na:

udruge@buzet.hr

Obrasci:

Opisni obrazac za polugodišnje izvješće_OCD10-11
Opisni obrazac za završno godišnje izvješće_OCD12
Obrazac za završno financijsko izvješće_OCD13

Odgovorne službe:

Grad Buzet  ■  Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

KONTAKT:

Telefon: 052/662-726 (interni 107 ili 111)
E-mail: udruge@buzet.hr

E-savjetovanja

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2024. GODINI (pdf)

PLAN IZMJENI PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2024.GODINI

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrt prijedloga ODLUKE o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Buzet započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga ODLUKE o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta.

Savjetovanje traje od 20.6.2024. do 20.7.2024. godine, a primjedbe i prijedlozi se mogu poslati do navedenog roka putem pošte na adresu Grad Buzet, Upravni odjel za gospodarenje prostorom Grada Buzeta, II. istarske brigade 11, 54240 Buzet, ili elektroničkom poštom na adresu: pisarnica@buzet.hr .

LINK NA DOKUMENTE:
Nacrt prijedloga ODLUKE o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta
Važeća Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

GRAD BUZET na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15, 69/22 ), obavještava javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrt prijedloga ODLUKE o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Buzeta.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 4.7.2024. godine.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga mogu se dati putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Nacrt prijedloga Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Buzeta
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrtu prijedloga Odluke  o izmjeni i dopuni Odluke o izradi URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA IZDVOJENOG GRAĐEVINSKOG PODRUČJA IZVAN NASELJA GOSPODARSKE NAMJENE - UGOSTITELJSKO TURISTIČKE TURISTIČKO PODRUČJE RUJAVAC

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Buzet započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarsko namjene - ugostiteljsko turističko turističko područje Rujavac.

Savjetovanje traje od 14.5.2024. do 27.5.2024. godine, a primjedbe i prijedlozi se mogu poslati do navedenog roka putem pošte na adresu Grad Buzet, Upravni odjel za gospodarenje prostorom Grada Buzeta, II. istarske brigade 11, 54240 Buzet, ili elektroničkom poštom na adresu: pisarnica@buzet.hr .

LINK NA DOKUMENTE:
Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA IZDVOJENOG GRAĐEVINSKOG PODRUČJA IZVAN NASELJA GOSPODARSKE NAMJENE - UGOSTITELJSKO TURISTIČKO PODRUČJE RUJAVAC
Obrazloženje uz prijedlog Odluke UPU - TP Rujavac
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrt prijedloga Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete u 2024. godini

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Buzet započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete. . . . . . . u 2024. godini.

Pozivamo predstavnike zainteresiranih javnosti  najkasnije do 29. veljače 2024. godine  dostaviti svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke putem pošte ili osobno na adresu: Grad Buzet, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili slanjem e-maila na adresu: elena.grah-ciliga@buzet.hr .
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisan, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te javno dostupni na internetskoj stranici Grada Buzeta u obliku izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Temeljem predloženog nacrta Odluke i pristiglih prijedloga, formulirat će se konačni tekst Odluke koji će biti upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da jasno istaknete pri slanju prijedloga.

LINK NA DOKUMENTE:
Nacrt prijedloga Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete u 2024. godini Obrazac sudjelovanja u savjetovanju Izvješće o provedenom savjetovanju
 

PLAN O II. IZMJENI PLANA SAVJETOVANJA
PLAN O IZMJENI PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2023. GODINI
PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2023. GODINI (pdf)

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrtu prijedloga ODLUKE O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZA PODRUČJE GOSPODARSKE NAMJENE - PROIZVODNE MALA HUBA II

Grad Buzet otvara Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga ODLUKE O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZA PODRUČJE GOSPODARSKE NAMJENE - PROIZVODNE MALA HUBA II.

Savjetovanje traje od 28.11.2023. do 11.12.2023. godine, a primjedbe i prijedlozi se mogu poslati do navedenog roka putem pošte na adresu Grad Buzet, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, II. istarske brigade 11, 54240 Buzet, ili elektroničkom poštom na adresu: pisarnica@buzet.hr .

ODLUKA O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZA PODRUČJE GOSPODARSKE NAMJENE - PROIZVODNE MALA HUBA II (pdf)
OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZA PODRUČJE GOSPODARSKE NAMJENE – PROIZVODNE MALA HUBA II (pdf)
Obrazac za sudjelovanje u e-savjetovanju (pdf)
Izvješće o provedenom savjetovanju
 

JAVNA RASPRAVA - NACRT PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU
Grad Buzet otvara javnu raspravu sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu. 
Zaključak
Detaljnije informacije s pripadajućom dokumentacijom pronađite na linku  odabirom godine 2024 .
Popunjeni obrazac molimo dostavite na adresu elektroničke pošte pisarnica@buzet.hr , zaključno s 4.12.2023. godine. Javna rasprava traje od 23.11.2023. do 4.12.2023. godine. Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu Proračuna za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu Izvještaj o provedenom savjetovanju 

 

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrtu prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Buzeta

Grad Buzet otvara Javno Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Buzeta.

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'', broj 25/1385/1569/22 ) uvid u te dostavljanje mišljenja i primjedbu na izrađeni nacrt. prijedloga Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja iu konačnosti ugrađeno u isti.

Savjetovanje traje od 10. studenog do 10. prosinca 2023. godine, a primjedbe i prijedlozi se mogu poslati do navedenog roka putem pošte na adresu Grad Buzet, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, II. istarske brigade 11, 54240 Buzet, ili putem elektronske pošte na adresu: pisarnica@buzet.hr.

Nacrt Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Buzeta
Obrazac za sudjelovanje u e-savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrtu prijedloga Odluke o porezima Grada Buzeta

Grad Buzet otvara javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o porezima Grada Buzeta.
Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15, 69/22) uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja i u konačnosti ugrađeno u istu.

Savjetovanje traje od 3. studenog do 4. prosinca 2023. godine, a primjedbe i prijedlozi se mogu poslati do navedenog roka putem pošte na adresu Grad Buzet, Upravni odjel za financije i gospodarstvo, 2. Istarske brigade 11, 54240 Buzet ili putem e-mail adrese: pisarnica@buzet.hr.

Nacrt Odluke o porezima Grada Buzeta s obrazloženjem
Obrazac za sudjelovanje u e-savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrtu prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Grad Buzet otvara javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga.
Savjetovanje traje od 30. listopada do 30. studenoga 2023. godine, a primjedbe i prijedlozi se mogu poslati do navedenog roka putem pošte na adresu Grad Buzet, Upravni odjel za financije i gospodarstvo, 2. Istarske brigade 11, 54240 Buzet ili putem e-mail adrese: pisarnica@buzet.hr.

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI (pdf)
OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE (pdf)
Obrazac savjetovanja Pravilnika o jednostavnoj nabavi (pdf)
Izvješće o provedenom savjetovanju (pdf)

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrtu prijedloga Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Buzeta

Grad Buzet otvara javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Buzeta.
Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15, 69/22) uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja i u konačnosti ugrađeno u istu.
Savjetovanje traje od 13. listopada do 13. studenog 2023. godine, a primjedbe i prijedlozi se mogu poslati do navedenog roka putem pošte na adresu Grad Buzet, Upravni odjel za financije i gospodarstvo, 2. Istarske brigade 11, 54240 Buzet ili putem e-mail adrese: pisarnica@buzet.hr.

Nacrt Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Buzeta s obrazloženjem
Obrazac za sudjelovanje u e-savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrtu prijedloga Odluke o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture Grada Buzeta

GRAD BUZET na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), obavještava javnost o održavanju SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrtu prijedloga Odluke o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture Grada Buzeta.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 6.11.2023. godine.
Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt plana gospodarenja otpadom mogu se dati putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Nacrt ODLUKE o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture Grada Buzeta
OBRAZLOŽENJE uz prijedlog nacrta Odluke o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture Grada Buzeta
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu nacrta Odluke o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture Grada Buzeta
 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite na području Grada Buzeta

Grad Buzet otvara Javno Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite na području Grada Buzeta.

Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (''Narodne novine'', broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi Plan djelovanja civilne zaštite.

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'', broj 25/1385/1569/22) uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja i u konačnosti ugrađeno u istu.

Savjetovanje traje od 6. listopada do 6. studenog 2023. godine, a primjedbe i prijedlozi se mogu poslati do navedenog roka putem pošte na adresu Grad Buzet, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, II. istarske brigade 11, 54240 Buzet, ili putem e-mail adrese: pisarnica@buzet.hr.

Nacrt Odluke o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite na području Grada Buzeta
Plan djelovanja CZ Grada Buzeta
Mjere CZ po ugrozama
Prilozi CZ
Obrazac za sudjelovanje u e-savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta

Prijedlog 1. izmjene i dopune odluke s obrazloženjem (pdf)
Trenutno važeća Odluka objavljena u SNGB 1_2022 (pdf)
Obrazac za sudjelovanje u e-savjetovanju (pdf)
 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrtu prijedloga Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Buzet započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke. . . . . . . o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta.
Pozivamo predstavnike zainteresiranih javnosti najkasnije do 24. rujna 2023. godine dostaviti svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke putem pošte ili osobno na adresu: Grad Buzet, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili slanjem e-maila na adresu: elena.grah-ciliga@buzet.hr.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisan, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te javno dostupni na internetskoj stranici Grada Buzeta u obliku izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Temeljem predloženog nacrta Odluke i pristiglih prijedloga, formulirat će se konačni tekst Odluke koji će biti upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da jasno istaknete pri slanju prijedloga.

LINK NA DOKUMENTE:
Nacrt prijedloga Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju 
Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta (SNGB 11/20)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta (SNGB 7/21)
Izvješće o provedenom Savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZRADI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOGA PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu nacrta Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta. Popunjeni obrazac s eventualnom prilogom dostaviti na adresu elektroničke pošte info@buzet.hr, zaključno s 31.7.2023. godine u 10:00 sati.

Odluka o izradi V ID PPUG Buzeta_za javno savjetovanje
Obrazac za sudjelovanje u Savjetovanju
Izvješće o provedenom Savjetovanju

PLAN IZMJENI PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2022. GODINI

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2022. GODINI  (objavljeno 24.12.2022. godine)

JAVNA RASPRAVA - NACRT PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU
Grad Buzet otvara javnu raspravu sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu. 
Javna rasprava traje od 24.11.2022. do 08.12.2022. godine.
Detaljnije informacije s pripadajućom dokumentacijom pronađite na linku  odabirom godine 2023 .
Popunjeni obrazac molimo dostavite na adresu elektroničke pošte info@buzet.hr , zaključno s 08.12.2022. godine. 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu Proračuna za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
Izvještaj o provedenom savjetovanju

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG PODRUČJA RUJAVAC (objavljeno 22. 11. 2022. godine)

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog područja Rujavac. Popunjeni obrazac s eventualnom prilogom dostaviti na adresu elektroničke pošte info@buzet.hr , zaključno s 13. 12. 2022. godine u 10:00 sati. 

Važeća odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog područja Rujavac

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog područja Rujavac

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA BUZETA (objavljeno 04. 11. 2022.godine)

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Buzeta. Popunjeni obrazac s eventualnom prilogom dostaviti na adresu elektroničke pošte info@buzet.hr,  zaključno s 05. 12. 2022. godine.

Nacrt odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Buzeta

Važeća odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Buzeta

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu nacrta Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Buzeta

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE VRIJEDNOSTI BODA ZA OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE (objavljeno 24.10.2022.)

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade.
Popunjeni obrazac uz eventualnu prilogu dostavite na adresu elektronske pošte:  info@buzet.hr  zaključno s 23.11.2022. godine do 10:00 h.

Odluka
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju


SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJDELOGA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA

Na temelju članka 11. Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br.25/13., 85/15. i 69/22.) Grad Buzet započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata objavljenog u Službenim novinama Grada Buzeta br. 5/19.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 19. kolovoza 2022. dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata putem pošte ili osobno na adresu: Grad Buzet, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet  ili slanjem e-maila na adresu elektroničke pošte:     pisarnica@buzet.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Pravilnika na koji se odnose, te biti dostavljeni u navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te javno dostupni na internetskoj stranici Grada Buzeta u obliku izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Temeljem predloženog nacrta Pravilnika i pristiglih prijedloga formirat će se konačni tekst Pravilnika koji će biti upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata ("SNGB", 5/19)
Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJELOGA ODLUKE O MJERILIMA ZA NAPLATU USLUGA DJEČJEG VRTIĆA "GRDELIN" BUZET OD RODITELJA-KORISNIKA USLUGA

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15) Grad Buzet započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja-korisnika usluga.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 24. srpnja 2022. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja-korisnika usluga putem pošte ili osobno na adresu: Grad Buzet, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili slanjem e-maila na adresu: elena.grah-ciliga@buzet.hr.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisan, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te javno dostupni na internetskoj stranici Grada Buzeta u obliku izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Temeljem predloženog nacrta Odluke i vaših pristiglih prijedloga, formulirat će se konačni tekst Odluke koji će biti upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja-korisnika usluga

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA  (objavljeno 24.06.2022.)

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta.
Popunjeni obrazac uz eventualnu prilogu dostavite na adresu elektronske pošte:  info@buzet.hr  zaključno s 25.07.2022. godine.
Odluka
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI (objavljeno 23.06.2022.)

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.
Popunjeni obrazac uz eventualnu prilogu dostavite na adresu elektronske pošte:  info@buzet.hr  zaključno s 23.07.2022. godine.

Odluka
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA U SVRHU ZAŠTITE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA TE UREĐIVANJU I ODRŽAVANJU POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU GRADA BUZETA (objavljeno 10.3.2022.)

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Buzeta.

Popunjeni obrazac s eventualnim prilogom zaključno sa 11.04.2022. dostavite na adresu elektronske pošte: nikola.nemarnik@buzet.hr

Odluka
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2021. GODINI

PLAN IZMJENI PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2021. GODINI

PLAN O II. IZMJENI PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2021. GODINI

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA BUZETA (objavljeno 24.12.2021.)

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja usluge javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta.

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, uvid, te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi bilo predloženo, ukoliko je isto stručno i na zakonu utemeljeno, prihvaćeno od strane donositelja iu konačnici ugrađeno u isti.

Savjetovanje traje od 24. prosinca 2021. do 24. siječnja 2022. godine . Primjedbe i prijedlozi mogu se poslati do navedenog roka poštom na adresu: Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet; ili elektronskom poštom na adresu: info@buzet.hr

Na savjetovanju se javno objavljuju sljedeći dokumenti:

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA

ODLUKE O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ JAVNE ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA BUZETA

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj javne odvodnje na području Grada Buzeta.

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, uvid, te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi bilo predloženo, ukoliko je isto stručno i na zakonu utemeljeno, prihvaćeno od strane donositelja iu konačnici ugrađeno u isti.

Savjetovanje traje od 15. studenog 2021. do 15. prosinca 2021. godine. Primjedbe i prijedlozi mogu se poslati do navedenog roka putem pošte na adresu: Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet; ili elektronskom poštom na adresu: info@buzet.hr

Na savjetovanju se javno objavljuju sljedeći dokumenti:

Nacrt prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj javne odvodnje na području Grada Buzeta s obrazloženjem

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga akata:

 • Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Buzeta
 • Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada
 • Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Buzeta
 • Odluke o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Buzet ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva) Buzeta
 • Odluke o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Grad Buzet
 • Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Buzeta.

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, uvid u dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi bilo predloženo, ukoliko je isto stručno i na zakonu utemeljeno, prihvaćeno od strane donositelja iu konačnici ugrađeno u isti.

Savjetovanje traje od 21. listopada  2021. do 21. studenog 2021. godine. Primjedbe i prijedlozi mogu se poslati do navedenog roka putem pošte na adresu: Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet; ili putem elektronske pošte na adresu: info@buzet.hr 

Na savjetovanju se javno objavljuju slijedeći dokumenti:

NACRT STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA BUZETA

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU - STATUT GRADA BUZETA

Izvješće o provedenom savjetovanju - Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Buzeta

NACRT POSLOVNIKA O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA BUZETA

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU - POSLOVNIK O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA BUZETA

Izvješće o provedenom savjetovanju - Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Buzeta

NACRT ODLUKE O RADNIM TIJELIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BUZETA

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU - ODLUKA O RADNIM TIJELIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BUZETA

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Buzeta

NACRT ODLUKE O UVJETIMA I POSTUPKU ZA IZBOR KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U KOJIMA GRAD BUZET IMA UDJELE U VLASNIŠTVU (KAPITALU DRUŠTVA)BUZETA

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU - ODLUKA O NADZORNIM ODBORIMA

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Buzet ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva)

NACRT ODLUKE O UVJETIMA I POSTUPKU ZA IZBOR KANDIDATA ZA ČLANOVE UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BUZET

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJA - ODLUKA O UPRAVNIM VIJEĆIMA

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Grad Buzet

NACRT ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA BUZETA

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU - ODLUKA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU JUO GRADA BUZETA

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o ustrojstvu  i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Buzeta

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna odluke o izradi III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna odluke o izradi III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta.

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, uvide te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je isto stručno i na zakonu utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja i u konačnici ugrađeno u isti.

Savjetovanje traje od 21. rujna 2021. do 21. listopada 2021. godine. Primjedbe i prijedlozi mogu se poslati do navedenog roka putem pošte na adresu: Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet; ili putem elektronske pošte na adresu: info@buzet.hr

Na savjetovanju se javno objavljuju slijedeći dokumenti:

Nacrt prijedloga Izmjene i dopune odluke o izradi III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta s obrazloženjem
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O SUFINANCIRANJU DJELATNOSTI DADILJA IZ PRORAČUNA GRADA BUZETA

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15) Grad Buzet započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta.
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 17. listopada 2021. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o  sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta putem pošte ili osobno na adresu: Grad Buzet, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili slanjem e-maila na adresu: elena.grah-ciliga@buzet.hr .
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke na koji se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te javno dostupni na internetskoj stranici Grada Buzeta u obliku izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Temeljem predloženog nacrta Odluke i vaših pristiglih prijedloga, formulirat će se konačni tekst Odluke koji će biti upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga .

LINK NA DOKUMENTE
Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA IZDVOJENOG GRAĐEVINSKOG PODRUČJA IZVAN NASELJA GOSPODARSKE NAMJENE - UGOSTITELJSKO TURISTIČKE TURISTIČKO PODRUČJE RUJAVAC

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarsko namjene – ugostiteljsko turističkog Turističkog područja Rujavac.

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, uvid, te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi bilo predloženo, ukoliko je isto stručno i na zakonu utemeljeno, prihvaćeno od strane donositelja iu konačnici ugrađeno u isti.

Savjetovanje traje od 8. veljače 2021. do 10. ožujka 2021. godine.

Primjedbe i prijedlozi mogu se poslati do navedenog roka poštom na adresu: Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet; ili elektronskom poštom na adresu:  info@buzet.hr .

Na savjetovanju se javno objavljuju sljedeći dokumenti:

Nacrt prijedloga Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarsko namjene - ugostiteljsko turističke Turističko područje Rujavac s obrazloženjem

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU STATUTA GRADA BUZETA

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine 140/2009) Grad Buzet putem Odbora za statutarno – pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Buzeta provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Statuta Grada Buzeta. Zainteresirana će javnost moći podnijeti primjedbe, prijedloge te očitovanja na nacrt predmetnog akta putem priloženog obrasca. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga objavit će se izvješće o savjetovanju.

Odbor za statutarno – pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Buzeta predlaže nacrt novog Statuta Grada Buzeta radi usklađivanja navedenog akta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/2020) te sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima (NN br.144/2020).

Savjetovanje traje od 29. siječnja 2021. do 28. veljače 2021. godine. Primjedbe i prijedlozi mogu se poslati do navedenog roka poštom na adresu: Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet; ili elektronskom poštom na adresu:  info@buzet.hr

Na savjetovanju se javno objavljuju sljedeći dokumenti:

Dokument za savjetovanje

Prijedlog Statuta Grada Buzeta

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2020. GODINI

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja grada Buzeta.

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, uvid, te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi bilo predloženo, ukoliko je isto stručno i na zakonu utemeljeno, prihvaćeno od strane donositelja iu konačnici ugrađeno u isti.

Savjetovanje traje od 8. prosinca 2020. do 7. siječnja 2021. godine. Primjedbe i prijedlozi mogu se poslati do navedenog roka putem pošte na adresu: Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet; ili putem elektronske pošte na adresu: 

Na savjetovanju se javno objavljuju slijedeći dokumenti:

Nacrt prijedloga Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja grada Buzeta s obrazloženjem

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA 

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta.

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, uvide te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je isto stručno i na zakonu utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja i u konačnici ugrađeno u isti.

Savjetovanje traje od 8. prosinca 2020. do 7. siječnja 2021. godine. Primjedbe i prijedlozi mogu se poslati do navedenog roka putem pošte na adresu: Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet; ili putem elektronske pošte na adresu: info@buzet.hr

Na savjetovanju se javno objavljuju slijedeći dokumenti:

Nacrt prijedloga Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta s obrazloženjem

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE MAŽINJICA

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Mažinjica.

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, uvid, te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je isto stručno i na zakonu utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja i u konačnici ugrađeno u isti.

Savjetovanje traje od 8. prosinca 2020. do 7. siječnja 2021. godine. Primjedbe i prijedlozi mogu se poslati do navedenog roka putem pošte na adresu: Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet; ili putem elektronske pošte na adresu: info@buzet.hr 

Na savjetovanju se javno objavljuju slijedeći dokumenti:

Nacrt prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Mažinjica s obrazloženjem

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15) Grad Buzet započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 17. kolovoza 2020. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta putem pošte ili osobno na adresu: Grad Buzet, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili slanjem e-maila na adresu: elena.grah-ciliga@buzet.hr .

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke na koji se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te javno dostupni na internetskoj stranici Grada Buzeta u obliku izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Temeljem predloženog nacrta Odluke i vaših pristiglih prijedloga, formulirati će se konačni tekst Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta koji će biti upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

NACRT ODLUKE o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta. 

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu nacrta Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ​o nacrtu Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Buzeta

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“, broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 89/12, 7/13, 26/1, 57/18 i 66/19) , a s obzirom da je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 30. siječnja 2020. godine, donijeta Odluka o uključenju Grada Buzeta u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje („Službene novine Grada Buzeta“ broj: 1/20), pristupilo se izradi Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Buzeta kako bi se što prije pristupilo izgradnji stanova.

Naime, temeljem ukazanih potreba u cilju provođenja mjera za zadovoljavanje stambenih potreba građana i poboljšanja kvalitete stanovanja. Grad Buzet je pokrenuo postupak kojim bi se krenulo u realizaciju navedenog te je utvrdio stambene potrebe i interes za kupnju ili najam stanova na svom području. Sukladno aktima kojima se uređuje navedena problematika glavni preduvjet je da jedinica lokalne samouprave u ovom slučaju Grad Buzet osigura zemljište za njihovu izgradnju, što je i učinjeno kupnjom katastarskih čestica broj: 938 i 939/1, oranica, obje k.o. Buzet-Stari Grad. Nakon što se realiziralo prethodno donijeta je Odluka o uključenju Grada Buzeta u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje. U planu i programu realizacije izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje slijedeći korak je donošenje predmetne odluke kojom će se utvrditi mjerila i postupak za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Buzeta. Navedenom Odlukom utvrditi će se radnje koje će dovesti do utvrđivanja Liste prvenstva koja će biti temelj za daljnje radnje u postupku.

Sukladno gore navedenom pred vama je nacrt Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Buzeta koji će biti na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću slijedećih 30 dana te na njega možete uputiti vaše primjedbe ukoliko ih imate.

PROČELNIK, Elvis Šterpin, dipl. ing.

Početak savjetovanja:15.07.2020., završetak savjetovanja:15.08.2020.

Nacrt Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Buzeta

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu nacrta Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Buzeta 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2019. GODINU

PLAN O IZMJENI PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2019. GODINU

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ​o nacrtu prijedloga Strateškog plana razvoja turizma na području Grada Buzeta za razdoblje 2020. – 2026. godine

Grad Buzet otvara Javno Savjetovanje o nacrtu prijedloga Strateškog plana razvoja turizma na području Grada Buzeta za razdoblje 2020. – 2026. godine. Strateški plan razvoja turizma financiran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj iz Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020., a izrađuje ga Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije. Strateški plan razvoja turizma na području Grada Buzeta za razdoblje 2020. – 2026. je dokument koji objedinjuje sve segmente turizma na području Grada Buzeta, planirana ulaganja u turizmu, projekte u turizmu i sl.

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Strateškog plana, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja i u konačnosti ugrađeno u isti.

Savjetovanje traje od 17.12.2019. do 17.1.2019., a primjedbe i prijedlozi se mogu poslati do navedenog roka putem pošte na adresu Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. istarske brigade 11, 54240 Buzet, ili putem elektronske pošte na adresu: info@buzet.hr.

NA SAVJETOVANJU SE JAVNO OBJAVLJUJU SLIJEDEĆI DOKUMENTI:

Strateški plan razvoja turizma na području Grada Buzeta za razdoblje 2020. – 2026. godine

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ​o Nacrtu prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Buzeta

Grad Buzet otvara Javno Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Buzeta. Temeljem čl.17. stavak 1 Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi Procjenu rizika od velikih nesreća.

Potreba izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Buzet temelji se na društvenim, ekonomskim te praktičnim razlozima koji uključuju:

 • Standardiziranje procjenjivanja rizika na svim razinama i od strane svih učesnika
 • Prikupljanja svih bitnih podataka u jednom cjelovitom dokumentu
 • Pojednostavnjenje procesa u svrhu lakšeg nadzora i razumijevanja izlaznih rezultata
 • Unaprjeđenje shvaćanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima planiranja, investiranja, osiguranja te sličnim aktivnostima.

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Procjene, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja i u konačnosti ugrađeno u istu.

Savjetovanje traje od 25. veljače do 27. ožujka 2019., a primjedbe i prijedlozi se mogu poslati do navedenog roka putem pošte na adresu Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. istarske brigade 11, 54240 Buzet, ili putem elektronske pošte na adresu: info@buzet.hr.

NA SAVJETOVANJU SE JAVNO OBJAVLJUJU SLIJEDEĆI DOKUMENTI:

PRIJEDLOG Procjene rizika Grada Buzeta

Kartografski prikaz ugroza na području Grada Buzeta

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

GRAD BUZET na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), obavještava javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o Nacrt prijedloga ODLUKE o izmjeni i dopuni ODLUKE o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Buzeta.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 13.12.2019. godine.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt plana gospodarenja otpadom mogu se dati  putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Nacrt prijedloga ODLUKE o izmjeni i dopuni ODLUKE o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Buzeta
Obrazloženje uz Nacrt prijedloga Izmjene odluke
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju 
Izvješće o provedenom savjetovanju 
 

Nacrt prijedloga Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15) Grad Buzet započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 14. kolovoza 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata putem pošte ili osobno na adresu: Grad Buzet, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili slanjem e-maila na adresu elektroničke pošte: helena.sculac-jerman@buzet.hr .

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Pravilnika na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te javno dostupni na internetskoj stranici Grada Buzeta u obliku izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Temeljem predloženog nacrta Pravilnika i vaših pristiglih prijedloga, formulirati će se konačni tekst Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata koji će biti poslan Gradskom vijeću na usvajanje.

Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga .

Nacrt prijedloga Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata

OBRAZAC_javno savjetovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

GRAD BUZET na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), obavještava zainteresiranu javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o donošenju Odluke o visini paušalnog poreza

Obaveza i cilj javnog savjetovanja je da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog Nacrta Odluke o visini paušalnog poreza, provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke,  kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja  i u konačnosti ugrađeno u istu.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 21. siječnja 2019. godine.

Javni uvid u Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza vršiti će se u razdoblju od 4.  do 21. siječnja  2019. godine, i to radnim danom u prostorijama Grada Buzeta, Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, odnosno putem mrežnih stranica e-savjetovanja Grada Buzeta.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza mogu se dati  putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

 

NA SAVJETOVANJU SE JAVNO OBJAVLJUJU SLIJEDEĆI DOKUMENTI:

PRIJEDLOG Odluke o visini paušalnog poreza Grada Buzeta s obrazloženjem
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

GRAD BUZET na temelju članaka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18), obavještava javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Obaveza i cilj je da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog prijedloga Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi,  provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o zaštiti potrošača uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen prijedlog nacrta Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja  i u konačnosti ugrađeno u istu.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je zaključno sa 20. siječnja 2019. godine.

Javni uvid u prijedlog Nacrta odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade vršiti će se u razdoblju od 21. prosinca 2018. godine do 20. siječnja 2019. godine, i to radnim danom u prostorijama Grada Buzeta, Upravnog odjela za gospodarenje prostorom svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, odnosno putem mrežnih stranica Grada Buzeta, u odjeljku 'E-savjetovanje' .

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog Nacrta odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade mogu se dati  putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr  ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu
Obrazloženje uz Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu 
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju  
Izvješće o provedenom savjetovanju

GRAD BUZET na temelju članaka 95. stavka 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18), obavještava javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Obaveza i cilj je da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog prijedloga Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi,  provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o zaštiti potrošača uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen prijedlog nacrta Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja  i u konačnosti ugrađeno u istu.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je zaključno sa 20. siječnja 2019. godine.

Javni uvid u prijedlog Nacrta odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade vršiti će se u razdoblju od 21. prosinca 2018. godine do 20. siječnja 2019. godine, i to radnim danom u prostorijama Grada Buzeta, Upravnog odjela za gospodarenje prostorom svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, odnosno putem mrežnih stranica Grada Buzeta, u odjeljku 'E-savjetovanje'.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog Nacrta odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade mogu se dati  putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr  ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi
Obrazloženje uz Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi 
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju  
Izvješće o provedenom savjetovanju

GRAD BUZET na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), obavještava zainteresiranu javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o donošenju novog Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje jednostavne nabave naručitelja Grada Buzeta

Obaveza i cilj javnog savjetovanja je da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog Nacrta Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje jednostavne nabave naručitelja Grada Buzeta,  provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Pravilnika,  kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja  i u konačnosti ugrađeno u istu.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 17. prosinca 2018. godine.

Javni uvid u Nacrt novog Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje jednostavne nabave naručitelja Grada Buzeta vršiti će se u razdoblju od 16. studenog do 17. prosinca 2018. godine, i to radnim danom u prostorijama Grada Buzeta, Upravnog odjela za gospodarenja prostorom, svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, odnosno putem mrežnih stranica e-savjetovanja Grada Buzeta.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt odluke o komunalnom redu mogu se dati  putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

 

NA SAVJETOVANJU SE JAVNO OBJAVLJUJU SLIJEDEĆI DOKUMENTI:

PRIJEDLOG Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje jednostavne nabave naručitelja Grada Buzeta s obrazloženjem
Obrazloženje uz Nacrt novog Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje „jednostavne“ nabave naručitelja Grada Buzeta
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu nacrta odluke i općeg akta

GRAD BUZET na temelju članaka 98. stavka 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18), obavještava javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o Nacrtu odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

Obaveza i cilj je da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog prijedloga Nacrta odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade,  provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o zaštiti potrošača uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen prijedlog nacrta Odluke ,  kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja  i u konačnosti ugrađeno u istu.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je zaključno sa 21. studenog 2018. godine.

Javni uvid u prijedlog Nacrta odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade vršiti će se u razdoblju od 23. listopada do 21. studenog 2018. godine, i to radnim danom u prostorijama Grada Buzeta, Upravnog odjela za gospodarenje prostorom svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, odnosno putem mrežnih stranica Grada Buzeta, u odjeljku 'E-savjetovanje' .

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog Nacrta odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade mogu se dati  putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr  ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Nacrt odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu nacrta odluke i općeg akta
Izvješće o provedenom savjetovanju

GRAD BUZET na temelju članaka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 102/17) obavještava javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o Nacrtu odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Buzeta

Obaveza i cilj je da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog Nacrta odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Buzeta provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o zaštiti životinja, uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja  i u konačnosti ugrađeno u istu.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je zaključno sa 21. studenog 2018. godine.

Javni uvid u Nacrt odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Buzeta vršiti će se u razdoblju od 23. listopada do 21. studenog  2018. godine, i to radnim danom u prostorijama Grada Buzeta Upravnog odjela za gospodarenje prostorom svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, odnosno putem mrežnih stranica e-savjetovanja Grada Buzeta .

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Buzeta  mogu se dati  putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr  ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Buzeta
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu nacrta odluke i općeg akta

GRAD BUZET na temelju članaka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18), obavještava javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o Nacrtu odluke o komunalnom redu Grada Buzeta

Obaveza i cilj je da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog Nacrta odluke o komunalnom redu Grada Buzeta,  provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o zaštiti od buke uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja  i u konačnosti ugrađeno u istu.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je zaključno sa 21. studenog 2018. godine.

Javni uvid u Nacrt odluke o komunalnom redu vršiti će se u razdoblju od 23. listopada do 21. studenog  2018. godine, i to radnim danom u prostorijama Grada Buzeta, Upravnog odjela za gospodarenja prostorom, svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, odnosno putem mrežnih stranica Grada Buzeta, u odjeljku 'E-savjetovanja'.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt odluke o komunalnom redu mogu se dati  putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr  ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Odluka o komunalnom redu Grada Buzeta
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu nacrta odluke i općeg akta

Grad Buzet otvara Javno Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Statutarne odluke o 3. izmjenama i dopunama Statuta Grada Buzeta i Nacrtu prijedloga Poslovničke odluke o 3. izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buzeta.
Ovim izmjenama i dopunama Statut  i Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Buzeta usklađuju se sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 123/17).
Savjetovanje traje od 11. listopada 2018. do 11. studenog 2018., a primjedbe i prijedlozi se mogu poslati do navedenog roka putem pošte na adresu Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. istarske brigade 11, 54240 Buzet, ili putem elektronske pošte na adresu: info@buzet.hr

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o 3. izmjenama i dopunama Statuta Grada Buzeta
>> Obrazac <<
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt prijedloga Poslovničke odluke o 3. izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buzeta.
>> Obrazac <<
Izvješće o provedenom savjetovanju

GRAD BUZET na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, broj 94/13, 73/17 ) obavještava javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o Nacrtu plana gospodarenja otpadom Grada Buzeta za razdoblje do 2022. godine.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog Nacrta Plana gospodarenje otpadom Grada Buzeta za razdoblje do 2022. godine,  provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Zakonu o zaštiti potrošača uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Plana ,  kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja  i u konačnosti ugrađeno u isti..

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 21. ožujka 2018. godine.

Javni uvid u Nacrt plana gospodarenja otpadom vršiti će se u razdoblju od 19. veljače do 21. ožujka  2018. godine, i to radnim danom u prostorijama Grada Buzeta svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, odnosno putem mrežnih stranica e-savjetovanja Grada Buzeta .

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt plana gospodarenja otpadom mogu se dati  putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr  ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Plan gospodarenja otpadom GRADA BUZETA za razdoblje do 2022. godine
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

 Izvješće o provedenom savjetovanju

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za gradove Buzet i Pazin, te općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lanišće, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi.

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća devet jedinica lokalne samouprave i to gradove Buzet i Pazin, te općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lanišće, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi.

Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Grad Buzet u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Nositelj projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), proveo je prethodnu javnu raspravu Projekta od 13.03.2017. do 12.04.2017.

Datum otvaranja rasprave: 8.11.2017.

Datum zatvaranja rasprave: 8.12.2017.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (u PDF formatu) na adresu elektroničke pošte prsi.buzet@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI BUZET) zaključno do 8.12.2017. u 14 sati.

Dokumentacija je dostupna OVDJE.

Na temelju članka 33. stavak 3. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni tekst) te članka 8. Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama kojima raspolaže Grad Buzet („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/14.), Gradonačelnik Grada Buzeta je dana 31. svibnja 2017. godine donio

ZAKLJUČAK

o objavljivanju javne rasprave na nacrt Pravilnika o
pravilima, uvjetima i postupcima za
provođenje „jednostavne“ nabave
naručitelja Grada Buzeta

Javna rasprava o nacrtu Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje „jednostavne“ nabave naručitelja Grada Buzeta (u daljnjem tekstu: Pravilnik), trajat će od 1. lipnja do 30. lipnja 2017. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u nacrt Pravilnika u Gradu Buzetu, Upravni odjel za gospodarenje prostorom, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati. Na javnom uvidu bit će izložen nacrt Pravilnika s obrazloženjem i tekstom važećeg Pravilnika.

Cilj javne rasprave je prikupiti mišljenje građana i zainteresirane javnosti o predloženom tekstu nacrta Pravilnika, a kojom će se utvrditi pravila, uvjeti i postupci za provođenje „jednostavne“ nabave naručitelja Grada Buzeta.

Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje primjedbe i prijedloge na tekst nacrta Pravilnika, uz jasna obrazloženja.

Nakon završetka procesa savjetovanja pristigli komentari, primjedbe i prijedlozi bit će objavljeni na mrežnim stranicama Grada Buzeta, uz obrazloženja o prihvaćanju ili neprihvaćanju.

Za dostavu primjedaba, prijedloga i dodatnih upita vezano uz postupak savjetovanja sve zainteresirane osobe mogu se obratiti na adresu elektroničke pošte: info@buzet.hr, osobno ili poštom u Gradu Buzetu, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, Koordinator za savjetovanje za zainteresiranom javnošću, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

Zaključak gradonačelnika

Nacrt Pravilnika 

Izvješće s javnog savjetovanja

 

KLASA: 030-02/17-01/1

URBROJ: 2106/01-03/01/17-3

Buzet, 31. svibanj 2017.

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta

Gradska uprava Grada Buzeta  ovim putem poziva zainteresiranu javnost da do dana 18. siječnja 2018. godine dostavi svoje komentare i mišljenja na Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada napodručju Grada Buzeta  na e-mail: info@buzet.hr.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom /ZOGO/ (NN  broj, 94/13 i 73/17) jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada. Na temelju članka 30. stavka 7. ZOOGO predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Odluku o načinu pružanja javnih usluga u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN broj, 50/17). 

Svaka jedinica lokalne samouprave je dužna na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada (dalje u tekstu: javna usluga). Javna usluga u smislu ove Odluke podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika  i prijevoz tog otpada do spremnika ovlaštene osobe za obradu otpada. Korisnik usluge je, sukladno članku 5.Zakona, vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik pojedinog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio korisnika usluge.

Davatelj usluge je, sukladno čl.30 st.4 i članku 31. st.1 trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave , javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave ili pravna ili fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji, a koji obavljaju javnu uslugu. 
Javnu uslugu na području grada Buzeta  pruža trgovačko društvo PARK d.o.o. Buzet, Sv. Ivan 12/1, Buzet.

Cilj Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta.

Sadržaj Odluke o načinu pružanja javnih usluga propisan je čl. 30. st. 7. Zakona i čl.4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ 50/17).

Sukladno članku 30. stavku 7. i 8. Odluku o načinu pružanja javne usluge donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Po donošenju odluke predstavničko tijelo dužno je istu bez odlaganja dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i objaviti je u službenom glasilu i na mrežnim stranicama.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog Nacrta odluke,  provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Zakonu o zaštiti potrošača uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke,  kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe Odluke.

Nacrt prijedloga odluke javno je objavljen na internetskim stranicama Grada Buzeta. Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je najkasnije do 18. siječnja 2018. godine.

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:  info@buzet.hr

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja određenih kategorija otpada na području Grada Buzeta, možete preuzeti na slijedećoj poveznici:  Odluka o načinu prikupljanja

Obrazac za dostavu primjedaba i prijedloga na Odluku, možete preuzeti ovdje: Obrazac 

Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Buzeta

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Buzet započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Buzeta.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 29. lipnja 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Buzeta.

Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Buzeta mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na e-mail adresu: iris.jakac@buzet.hr ili putem pošte na adresu: Grad Buzet, Upravni odjel za financije i gospodarstvo, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Buzeta s obrazloženjem nalazi se u privitku.

Javno savjetovanje - OBRAZAC

ODLUKA o agrotehničkim mjerama - NACRT PRIJEDLOGA

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Buzet pokreće postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Buzeta.

Pozivamo predstavnike zainteresiranih javnosti najkasnije do 9. srpnja 2018. godine dostaviti svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, poštom ili osobno na adresu: Grad Buzet, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte. , II. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili slanjem emaila na adresu: helena.sculac-jerman@buzet.hr .

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisan, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Buzeta. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti koji je objavljen na internet stranicama Grada Buzeta predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke. Tekst ove objave objavit će se na internetskom službenom portalu Grada Buzeta u rubrici E-savjetovanja.

Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 

OBRAZAC_javno savjetovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

E-obrasci - Financije

Izvod iz poslovnih knjiga o stanju potraživanja i obveza prema Gradu Buzetu

Izdavanje izvatka iz poslovnih knjiga o stanju potraživanja i obveza u različite svrhe za potrebe građana, pravnih i fizičkih osoba registriranih za obavljanje gospodarske djelatnosti, poduzetničke revizije (usklađivanje stanja potraživanja i obveza, IOS), odvjetničkih ureda, tijela državne uprave, sudova, sudskog vještačenja, u svrhu pribavljanja ažurnog stanja potraživanja i obveza po poslovnim subjektima radi sklapanja financijskih ugovora i prijeboja te u svrhu drugih dokazivanja

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom:

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za izdavanje izvatka iz poslovnih knjiga

Odgovorne službe:
Grad Buzet ■ Upravni odjel za financije i gospodarstvo

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Ornela Rumen, dipl. ing.
Pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo
Telefon: 052/662-726
E-mail: financije-gospodarstvo(at)buzet.hr
Broj sobe: 27

 

 

Izdavanje potvrde o ostatku duga za prijevremenu otplatu stana

Izdavanje potvrde o ostatku duga za prijevremenu otplatu stana po ugovoru o prodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo, sklopljenom po odgovarajućoj pravnoj osnovi, utvrđenog uvidom u poslovne knjige Grada Buzeta na određeni dan, koja sadrži saldo dospjelog duga za mjesečne obroke i obračunatu zakonsku zateznu kamatu, te revalorizirani saldo nedospjelog duga.
Zahtjev može podnijeti kupac stana, hipotekarni dužnik iz ugovora o prodaji stana ili opunomoćena osoba.

Pristojba: 20,00 kn

Način predavanja zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za financije i gospodarstvo
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac:
Zahtjev za izdavanje potvrde o ostatku duga za prijevremenu otplatu stana

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za financije i gospodarstvo

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Ornela Rumen, dipl. ing.
Pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo
Telefon:052/662-726
E-mail: financije-gospodarstvo(at)buzet.hr
Broj sobe: 27

E-obrasci - Gospodarenje prostorom

Izdavanje brisovnog očitovanja

Izdavanje brisovnog očitovanja u svrhu brisanja založnog prava (hipoteke) kod Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Pazinu, Stalna služba u Buzetu

Temelj za rješavanje je Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09.) i Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.)

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za izdavanje brisovnog očitovanja

Potrebni dokumenti:

 • ugovor o kupoprodaji nekretnina
 • vlasnički list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
 • potvrda banke o otplaćenom dugovanju (original)

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

 

 

Zakup zemljišta

a) Zakup zemljišta - montažne građevine za stanovanje

Zakup zemljišta radi korištenja zemljišta za potrebe postojeće privremene montažne građevine koja se koristi u svrhu stanovanja

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s označenim zemljištem koje je predmet zahtjeva - ne starija od 6 mjeseci

b) Zakup zemljišta - koje graniči s vlasništvom druge osobe

Zakup zemljišta radi uređenja i korištenja zemljišta koje graniči sa zemljištem/nekretninom u vlasništvu druge osobe, a nalazi se izvan građevne čestice na kojoj je izgrađena građevina.

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s označenim zemljištem koje je predmet zahtjeva - ne starija od 6 mjeseci
 • izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu/zemljište u vlasništvu podnositelja zahtjeva - ne stariji od 6 mjeseci

c) Zakup zemljišta – otvoreni skladišni prostor

Zakup zemljišta radi uređenja i korištenja zemljišta za prodajnu namjenu - otvoreni skladišni prostor

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s označenim zemljištem koje je predmet zahtjeva - ne starija od 6 mjeseci

d) Zakup zemljišta - parkirališni prostor

Zakup zemljišta radi uređenja i korištenja zemljišta kao parkirališnog prostora

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s označenim zemljištem koje je predmet zahtjeva - ne starija od 6 mjeseci

e) Zakup zemljišta radi poljoprivredne obrade

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s označenim zemljištem koje je predmet zahtjeva - ne starija od 6 mjeseci

f) Zakup zemljišta radi postave infrastrukturnih objekata

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s označenim zemljištem koje je predmet zahtjeva - ne starija od 6 mjeseci

g) Zakup zemljišta radi uređenja građevne čestice

Zakup zemljišta radi uređenja građevne čestice na kojoj postoji izgrađena građevina

Potrebni dokumenti:

 • važeća pravomoćna lokacijska dozvola, izvod iz detaljnog ili drugog prostornog plana
 • kopija katastarskog plana s označenim zemljištem koje je predmet zahtjeva - ne starija od 6 mjeseci
 • izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu/zemljište u vlasništvu podnositelja zahtjeva - ne stariji od 6 mjeseci

 

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.)

Pristojba: 20,00 kn

Obrazac: Zahtjev za zakup zemljišta

Način predaje zahtjeva:

- poštom:

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

 

 

Kupnja zemljišta/nekretnine

a) Kupnja zemljišta radi formiranja građevne čestice nove građevine - formiranje gradilišta

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana - ne starija od 6 mjeseci
 • uvjerenje o identifikaciji zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica - ne starije od 6 mjeseci
 • posjedovni list - ne stariji od 6 mjeseci
 • izvadak iz zemljišne knjige za građevinu/zemljište u vlasništvu podnositelja zahtjeva - ne stariji od 6 mjeseci ili izvadak iz knjige položenih ugovora
 • važeća pravomoćna lokacijska dozvola, izvod iz detaljnog ili drugog prostornog plana

b) Kupnja zemljišta - formiranje okućnice

Kupnja zemljišta radi formiranja građevne čestice postojeće građevine - formiranje okućnice.

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana - ne starija od 6 mjeseci
 • uvjerenje o identifikaciji zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica - ne starije od 6 mjeseci
 • posjedovni list - ne stariji od 6 mjeseci
 • izvadak iz zemljišne knjige za građevinu/zemljište u vlasništvu podnositelja zahtjeva - ne stariji od 6 mjeseci ili izvadak iz knjige položenih ugovora
 • važeća pravomoćna lokacijska dozvola, izvod iz detaljnog ili drugog prostornog plana

c) Kupnja zemljišta - zgrade/nekretnine za stanovanje/korištenje

Kupnja zemljišta radi formiranja odnosno otkupa zgrade/nekretnine za stanovanje odnosno korištenje.

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana - ne starija od 6 mjeseci
 • uvjerenje o identifikaciji zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica - ne starije od 6 mjeseci
 • posjedovni list - ne stariji od 6 mjeseci
 • izvadak iz zemljišne knjige za građevinu/zemljište u vlasništvu podnositelja zahtjeva - ne stariji od 6 mjeseci
 • važeća pravomoćna lokacijska dozvola, izvod iz detaljnog ili drugog prostornog plana

 

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.)

Obrazac: Zahtjev za kupnju zemljišta/nekretnine

Pristojba: 20 kn

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

 

 

Osnivanje prava građenja

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.)

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za osnivanje prava građenja

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana - ne starija od 6 mjeseci
 • uvjerenje o identifikaciji zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica - ne starije od 6 mjeseci
 • posjedovni list - ne stariji od 6 mjeseci
 • izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu u vlasništvu podnositelja zahtjeva - ne stariji od 6 mjeseci
 • pravomoćna lokacijska dozvola
 • geodetski elaborat

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

 

 

Osnivanje prava služnosti

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.)

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za osnivanje prava služnosti

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana - ne starija od 6 mjeseci
 • uvjerenje o identifikaciji zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica - ne starije od 6 mjeseci
 • posjedovni list - ne stariji od 6 mjeseci
 • izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu u vlasništvu podnositelja zahtjeva - ne stariji od 6 mjeseci
 • pravomoćna lokacijska dozvola
 • geodetska skica izmjere površine zemljišta na kojem se traži osnivanje prava služnosti

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

E-obrasci - Poslovni prostor

Sudjelovanje na natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.) i Odluka o visini početne cijene zakupnina za nekretnine u vlasništvu Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 1/10. i 1/11.)

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac:
Prijava za sudjelovanje na natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora

Potrebni dokumenti:

 • dokumentacija iz objavljenog natječaja

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

 

Raskid ugovora o zakupu

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.)

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Raskid ugovora o zakupu

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.) i Odluka o visini početne cijene zakupnina za nekretnine u vlasništvu Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 1/10. i 1/11.)

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac:
Prijava za sudjelovanje na natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora

Potrebni dokumenti:

 • dokumentacija iz objavljenog natječaja

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

 

 

Raskid ugovora o zakupu

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.)

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Raskid ugovora o zakupu

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

E-obrasci - Komunalna djelatnost

Izdavanje rješenja o komunalnom doprinosu

Temelj za rješavanje je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04. 110/04., 178/04., 38/09., 153/09., 49/11., 84/11. i 90/11.) i Odluka o komunalnom doprinosu („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.)

Pristojba: 50,00 kn

Način predavanja zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Izdavanje rješenja o komunalnom doprinosu

Potrebni dokumenti:

 • jedan primjerak projektne dokumentacije

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Mario Hreljak, ing. građ.
Stručni suradnik za prostorno planiranje
Telefon: 052/662-726
E-mail: mario.hreljak(at)buzet.hr
Broj sobe: 16

 

 

Utvrđivanje lokacije pokretne naprave

Utvrđivanje lokacije pokretne naprave (pokretna radnja, uslužna naprava, naprava za zabavu, zabavni park i slično)

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.) i Odluke o komunalnom redu („Službene novine Grada Buzeta“ broj 3/06.)

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za utvrđivanje lokacije za postavljanje pokretne naprave

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s naznačenom lokacijom za postavu - ne starija od 6 mjeseci
 • nacrt, tehnički opis i fotomontaža reklamnog predmeta na mjestu postavljanja
 • dokaz o pravu vlasništva (ne stariji od 6 mjeseci), suglasnost odnosno drugi akt kojim se dokazuje pravo na postavljanje predmeta na zemljište, građevinu ili drugi objekt ili predmet
 • za svjetleće predmete: opis priključka na elektromrežu i atest elektroinstalacije
 • druge suglasnosti sukladno posebnim propisima

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Korado Rehak
Komunalni redar i referent za stambeni i poslovni prostor
Telefon: 052/662-726
E-mail: korado.rehak(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

 

 

Utvrđivanje lokacije reklamnog predmeta

Utvrđivanje lokacije reklamnog predmeta (transparent, reklamna zastava, reklamni naziv, manji reklamni pano, sandwich pano, reklamni logo, reklamna tenda…)

Temelj za rješavanje je Odluka o komunalnom redu („Službene novine Grada Buzeta“ broj 3/06.)

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za utvrđivanje lokacije za postavu reklamnog predmeta

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s naznačenom lokacijom za postavu - ne starija od 6 mjeseci
 • nacrt, tehnički opis i fotomontaža reklamnog predmeta na mjestu postavljanja
 • dokaz o pravu vlasništva (ne stariji od 6 mjeseci), suglasnost odnosno drugi akt kojim se dokazuje pravo na postavljanje predmeta na zemljište, građevinu ili drugi objekt ili predmet
 • za svjetleće predmete: opis priključka na elektromrežu i atest elektroinstalacije
 • druge suglasnosti sukladno posebnim propisima

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Korado Rehak
Komunalni redar i referent za stambeni i poslovni prostor
Telefon: 052/662-726
Fax: 052/662-676
E-mail: korado.rehak(at)buzet.hr
Broj sobe:18

 

 

Utvrđivanje lokacije za postavu privremenog objekta

Utvrđivanje lokacije kioska ili montažnog objekta na zemljištu u vlasništvu fizičke ili pravne osobe

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.) i Odluka o komunalnom redu („Službene novine Grada Buzeta“ broj 3/06.)

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za utvrđivanje lokacije za postavu privremenog objekta

Potrebni dokumenti:

 • izvadak iz zemljišne knjige za zemljište na koje se odnosi zahtjev - ne stariji od 6 mjeseci
 • kopija katastarskog plana s naznačenom lokacijom za postavu - ne starija od 6 mjeseci
 • nacrt i tehnički opis objekta s naznakom planirane namjene privremenog objekta

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe:18

 

 

Prekop javne površine

Temelj za rješavanje je Odluka o komunalnom redu („Službene novine Grada Buzeta“ broj 3/06.)

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za prekop javne površine

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s naznačenom lokacijom za postavu (ne starija od 6 mjeseci)

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Korado Rehak
Komunalni redar i referent za stambeni i poslovni prostor
Telefon: 052/662-726
Fax: 052/662-676
E-mail: korado.rehak(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

 

 

Korištenje javne površine

Temelj za rješavanje je Odluka o komunalnom redu („Službene novine Grada Buzeta“ broj 3/06.)

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za korištenje javne površine

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s naznačenom lokacijom na koju se odnosi zahtjev (ne starija od 6 mjeseci) - nije obavezno

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Korado Rehak
Komunalni redar i referent za stambeni i poslovni prostor
Telefon: 052/662-726
Fax: 052/662-676
E-mail: korado.rehak(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

E-obrasci - Zdravstvo i socijalna skrb

Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete

Grad Buzet želi dobrodošlicu svojim najmlađim sugrađanima uz jednokratnu novčanu pomoć koja u 2024. godini, za djecu rođenu od 01. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine iznosi 1.000,00 eura.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje jedan od roditelja koji kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

- da je hrvatski državljanin s prebivalištem na području Grada Buzeta najmanje godinu dana prije rođenja djeteta i da neprekidno živi na području Grada Buzeta najmanje godinu dana ili stranac s odobrenim stalnim boravkom odnosno dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj na području Grada Buzeta u neprekidnom trajanju od najmanje godinu dana prije rođenja djeteta i koji živi neprekidno najmanje godinu dana na području Grada Buzeta,

- da novorođeno dijete ima prijavljeno prebivalište na području Grada Buzeta i živi na području Grada Buzeta.

Pod istim uvjetima pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju i posvojitelji za dijete koje ima prijavljeno prebivalište na području Grada Buzeta.

Uvjeti, postupak i visina jednokratne novčane pomoći regulirani su:

Odlukom o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete u 2024. godini.

Pristojba:  Oslobođeno je plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9., stavak 2., točka 15. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/2016 i 114/2022).

Način predaje zahtjeva:

- osobno putem pisarnice gradske uprave
elektroničkim putem na mail adresu pisarnica@buzet.hr
- poštom  na adresu:

GRAD BUZET
Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Obrazac zahtjeva: 

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete 

Uz popunjeni obrazac zahtjeva prilaže se: 
1. preslika osobne iskaznice jednog od roditelja ili uvjerenje o prebivalištu, 
2. uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete, 
3. izjava

Obrasci obveznih priloga:

Izjava

Suglasnost za uključivanje u preventivne programe i obradu osobnih podataka Savjetovališta pri GDCK Buzet

Odgovorne službe:
Grad Buzet  -  Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Kontakt:

Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte
Telefon: 052/662-726 (interni 107)
E-mail: pisarnica@buzet.hr
Broj sobe: 13

 

Ostvarivanje prava iz socijalne skrbi

Prava i oblici pomoći iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Buzet, uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava i pomoći te korisnici definirani su u Odluci o socijalnoj skrbi Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta", broj 7/14.).

Podnositelj može podnijeti zahtjev za:

 • pravo na naknadu za troškove stanovanja,

 • stalnu mjesečnu novčanu pomoć,

 • jednokratnu novčanu pomoć,

 • ostala prava i oblike pomoći sukladno Odluci.

Pristojba: Oslobođeno je plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9., stavka 2., točke 15. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/2016).

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi

Uz popunjeni obrazac zahtjeva prilaže se:

 1. potvrda o primanjima podnositelja zahtjeva,

 2. potvrda o primanjima supružnika,                                

 3. potvrde o primanjima ostalih članova domaćinstva,

 4. potvrda o primanjima djece koja ne žive u zajedničkom domaćinstvu s podnositeljem zahtjeva,

 5. ostalo

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte

Adresa: 
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Helena Šćulac Jerman, mag.oec
Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti
Telefon: 052/662-726 (interni 252)
Fax: 052/662-676
E-mail: helena.sculac-jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 31

E-obrasci - Razno

Odobrenje kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta

Temelj za rješavanje je Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službene novine Grada Buzeta", broj 6/18.).
 

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta

 

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Helena Šćulac Jerman, mag.oec
Stručna suradnica za društvene djelatnosti
Telefon: 052/662-726 (interni 108)
E-mail: helena.sculac-jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 28

 

Pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 172/93.) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Ured gradonačelnika
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

- E-mailom: ured.gradonacelnika(at)buzet.hr

Obrazac: Zahtjev za pristup informacijama

Odgovorne službe:
Grad Buzet-upravna tijela Grada

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Roberta Kalčić Savatović,
Viša savjetnica za pravne poslove
Telefon: 052/662-854
Fax: 052/662-676
E-mail: roberta.kalcic@buzet.hr
Broj sobe: 22

 

Dodjela stipendije

Temelj za rješavanje je Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Buzeta  („Službene novine Grada Buzeta“, broj 5/19. i 7/22)

Način predaje zahtjeva:

1. poštom na adresu:

GRAD BUZET
Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

2. osobno putem pisarnice gradske uprave,

3. putem elektroničke pošte na e-mail: stipendije@buzet.hr

OBRASCI

Obrazac 1_Prijava za redoviti postupak WORD, PDF

Obrazac 2_Prijava bez ponavljanja natječajnog postupka WORD, PDF

Obrazac 3_Izjava WORD, PDF

Obrazac 4_Potpora u obrazovanju WORD, PDF

Odgovorne službe:

Grad Buzet  ■  Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Kontakt:

e-mail: stipendije@buzet.hr

Telefon: 052/662-726

Fax: 052/662-676

Broj sobe: 13 i 14 

 

Izdavanje rješenja o obračunu naknade za priključenje na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom

Temelj za rješavanje je Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom („Službene novine Grada Buzeta“, broj 11/11.)

Pristojba: 50,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac:
Izdavanje rješenja o obračunu naknade za priključenje na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom

Potrebni dokumenti:

 • suglasnost Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet da su ispunjeni uvjeti na priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Mario Hreljak, ing. građ.,
Stručni suradnik za prostorno planiranje
Telefon: 052/662-726
E-mail: mario.hreljak(at)buzet.hr
Broj sobe: 16

 

 

Izdavanje rješenja o obračunu naknade za priključenje na komunalne vodne građevine javne odvodnje Grada Buzeta

Temelj za rješavanje je Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine javne odvodnje Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 11/11.)

Pristojba: 50,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac:
Izdavanje rješenja o obračunu naknade za priključenje na komunalne vodne građevine javne odvodnje Grada Buzeta

Potrebni dokumenti:

 • odluka o dozvoli priključenja građevine na sustav javne odvodnje isporučitelja usluge javne odvodnje

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Mario Hreljak, ing. građ.,
Stručni suradnik za prostorno planiranje
Telefon: 052/662-726
E-mail: mario.hreljak(at)buzet.hr
Broj sobe: 16

 

 

Dodjela nepovratnih sredstava za financiranje uređenja pročelja ili sanaciju krovišta

Temelj za rješavanje je Odluka o sufinanciranju pročelja i sanaciju krovišta objekata u starim jezgrama Buzeta, Roča i Huma („Službene novine Grada Buzeta“, broj 10/10.)

Pristojba: 50,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom:

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- ili osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Dodjela nepovratnih sredstava za financiranje uređenja pročelja/sanaciju krovišta

Potrebni dokumenti (u izvorniku ili ovjerenoj preslici):

 • vlasnički list ne stariji od 3 mjeseca
 • dokaz o podmirenim svim dospjelim obvezama prema Gradu Buzetu
 • posebne uvjete Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli
 • stručno mišljenje ovlaštenog inženjera građevinske struke o opsegu i veličini potrebnih radova (imenuje ga Grad)
 • izvješće ovlaštenog inženjera građevinske struke da su radovi izvedeni u skladu sa njegovim stručnim mišljenjem
 • račun/e za nabavljeni materijal ili izvršene radove

Odgovorne službe:
Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Mario Hreljak, ing. građ.,
Stručni suradnik za prostorno planiranje
Telefon: 052/662-726
E-mail: mario.hreljak(at)buzet.hr
Broj sobe: 16

E-obrasci

Poštovani,

Grad Buzet svojim građanima i svim korisnicima ove web stranice omogućuje blagodati elektroničkog poslovanja i brzog informiranja koristeći suvremene informatičke tehnologije. Krajnji nam je cilj svakom građaninu omogućiti jednostavan i brz pristup svim podacima i uslugama koje pruža Grad.

On-line usluge temelj su buduće e-uprave. U skoroj budućnosti građani će moći svoje zahtjeve i podneske gradskoj upravi predavati, preuzimati i pratiti putem Interneta. 

Obrasci za podnošenje zahtjeva građana izrađeni su u elektroničkom (PDF) formatu te ih je moguće popunjavati podacima izravno putem osobnog računala (on-line). 

Na ovim stranicama mogu se dobiti informacije o nazivu upravnog tijela, kontakt osobe, brojevi telefona, radno vrijeme, adrese, svrha, potrebni dokumenti, obrasci i slično.

U izborniku sa desne strane možete odabrati pojam:

Razno:

Odobrenje kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta
Subvencioniranje troškova prijevoza i smještaja
Pristup informacijama
Dodjela stipendije
Izdavanje rješenja o obračunu naknade za priključenje na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom
Izdavanje rješenja o obračunu naknade za priključenje na komunalne vodne građevine javne odvodnje Grada Buzeta
Dodjela nepovratnih sredstava za financiranje uređenja pročelja ili sanaciju krovišta

Zdravstvo i socijalna skrb:

Jednokratna novčanu pomoć za novorođeno dijete
Ostvarivanje prava iz socijalne skrbi
Ostvarenje prava iz socijalne skrbi – pravo na jednokratnu pomoć
Ostvarivanje prava iz socijalne skrbi – pravo na stalnu mjesečnu novčanu pomoć
Sufinanciranje troškova nabave udžbenika

Komunalna djelatnost:

Izdavanje rješenja o komunalnom doprinosu
Utvrđivanje lokacije za postavu pokretne naprave
Utvrđivanje lokacije za postavu reklamnog predmeta
Utvrđivanje lokacije za postavu privremenog objekta
Prekop javne površine
Korištenje javne površine

Poslovni prostor:

Sudjelovanje na natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora
Raskid ugovora o zakupu poslovnog prostora/poljoprivrednog zemljišta

Gospodarenje prostorom:

Izdavanje brisovnog očitovanja
Zakup zemljišta
Kupnja zemljišta/nekretnine
Osnivanje prava služnosti
Osnivanje prava građenja

Financije - gradski porezi:

Izvod iz poslovnih knjiga o stanju potraživanja i obveza prema Gradu Buzetu
Izdavanje potvrde o stanju duga za prodani stan

Udruge

Opisni obrazac za polugodišnje izvješće 
Opisni obrazac za završno godišnje izvješće
Obrazac za završno financijsko izvješće

Potpore u poljoprivredi

Na temelju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Buzeta u 2024. godini, KLASA: 320-02/24-01/1, URBROJ: 2163-03-03-01-24-4, od 08.07.2024. godine, Gradonačelnik Grada Buzeta objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija
u poljoprivredi na području Grada Buzeta u 2024. godini

Grad Buzet u cilju poticanja razvoja poljoprivrede dodijelit će potpore male vrijednosti u vidu nepovratnih novčanih sredstava – subvencija za poljoprivrednu proizvodnju u 2024. godini kroz sljedeće mjere:

 1. Sufinanciranje nabave sadnog materijala (OBRAZAC_01),
 2. Subvencija premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika te farme za uzgoj stoke (OBRAZAC_02),
 3. Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu (OBRAZAC_03),
 4. Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj i integriranoj proizvodnji (OBRAZAC_04),
 5. Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče (OBRAZAC_05),
 6. Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje (OBRAZAC_06),
 7. Sufinanciranje nabave novih košnica i pčelarske opreme (OBRAZAC_07),
 8. Zaštita nasada i stoke od divljači (OBRAZAC_08),
 9. Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme (OBRAZAC_09),
 10. Sufinanciranje nabave sadnog materijala za uzgoj tartufa (OBRAZAC_10),
 11. Subvencije za ostale mjere ruralnog razvoja (OBRAZAC_11),

Ostali obrasci:
obrazac_Podaci o subjektu
obrazac_Izjava o potporama male vrijednosti
obrazac_Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Vezane dokumente možete preuzeti niže:                                                                                        
PROGRAM potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Buzeta u 2024. godini
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi na području Grada Buzeta u 2024. godini

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22), Grad Buzet kao tijelo javne vlasti, obavezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i interesu javnosti, Grad Buzet objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada Buzeta. Slijedom navedenog, smatrat će se da je poduzetnik, podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke, na ovaj Javni poziv, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Buzeta, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

Potpore u poduzetništvu

Na temelju Programa poticanja poduzetništva Grada Buzeta u 2024. godini KLASA: 311-01/24-01/2, URBROJ: 2163-3-3-03-01-24-2, od 28.06.2024. godine, Gradonačelnik Grada Buzeta objavljuje

 JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih potpora
za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Buzeta
u 2024. godini

U cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijelit će se financijska sredstva u vidu potpora u 2024. godini kroz sljedeće mjere:

 1. Potpore poduzetnicima početnicima (OBRAZAC_01),
 2. Potpore za zapošljavanje (OBRAZAC_02),
 3. Kapitalne potpore za povećanje konkurentnosti (OBRAZAC_03),
 4. Potpore digitalizaciji poslovanja (OBRAZAC_04) i
 5. Potpore za edukaciju (OBRAZAC_05).

Ostali obrasci:
obrazac_Podaci o subjekt
obrazac_Izjava o potporama male vrijednosti
obrazac_Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Vezane dokumente možete preuzeti niže:
PROGRAM poticanja poduzetništva Grada Buzeta u 2024. godini
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Buzeta u 2024. godini

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22), Grad Buzet kao tijelo javne vlasti, obavezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i interesu javnosti, Grad Buzet objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada Buzeta. Slijedom navedenog, smatrat će se da je poduzetnik, podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke, na ovaj Javni poziv, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Buzeta, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

Izvješća gradonačelnika

Dokumenti

Molimo odaberite jednu od ponuđenih kategorija:

 

Kontaktirajte nas

Kontakt sa vama nam je izuzetno značajan, te ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam je potrebna pomoć, slobodno nam se obratite!

Grad Buzet
II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info@buzet.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00 sati
utorak: 7.00 - 16.00 sati
petak: 7.00 - 14.00 sati

Uredovno vrijeme službenika za rad sa strankama:
ponedjeljak, srijeda i petak: 8,00 do 12,00 sati
utorak: 12,00 do 16,00 sati.
Četvrtak nije dan za rad sa strankama.

Damir Kajin - gradonacelnik@buzet.hr

Pročelnica: Elena Grah Ciliga -  elena.grah-ciliga@buzet.hr
Viša savjetnica za pravne poslove: Roberta Kalčić Savatović - roberta.kalcic@buzet.hr
Viši savjetnik za razvojne projekte: Vanja Fabijančić - vanja.fabijancic@buzet.hr
Savjetnica za društvene djelatnosti: Helena Šćulac Jerman - helena.sculac-jerman@buzet.hr
Savjetnik za razvojne projekte: Nikola Nemarnik - nikola.nemarnik@buzet.hr
Savjetnica za pravne poslove: Mikela Zimerman - mikela.zimerman@buzet.hr
Stručna suradnica 1. za opće poslove: Sandra Šverko - sandra.sverko@buzet.hr
Viša referentica za opće poslove: Tatjana Merlić - tatjana.merlic@buzet.hr
Referent 2. u pisarnici: Melita Krušvar - melita.krusvar@buzet.hr 
Portir – telefonist: Mira Vivoda - mira.vivoda@buzet.hr

Pročelnica: Reana Glavić Jačić - reana.glavic@buzet.hr  
Savjetnica za financije: Zvjezdana Majcan - zvjezdana.majcan@buzet.hr
Savjetnica za financije: Rafaela Flego - rafaela.flego@buzet.hr
Viša stručna suradnica za gospodarstvo: Dunja Habek - dunja.habek@buzet.hr 
Stručni suradnik 1. za financijsko knjigovodstvo: Neno Jermaniš - neno.jermanis@buzet.hr

Pročelnica: Anica Milković Grbac - anica.milkovic-grbac@buzet.hr
Viši savjetnik za imovinskopravne poslove: Denis Jerman - denis.jerman@buzet.hr
Viši referent za naplatu potraživanja i prisilnu naplatu: Lea Nežić - komunalna@buzet.hr
Referent 1. komunalni redar: Korado Rehak - korado.rehak@buzet.hr

Objave

JEDNOSTAVNA NABAVA - OBJAVE

23/04_0070 - IZVOĐENJE RADOVA UREĐENJA PLATOA U PODUZETNIČKOJ ZONI MALA HUBA II SA KAMENIM MATERIJALOM DONIRANIM OD STRANE RH - II. FAZA (objavljeno 20.7.2023. godine)

Rok za dostvu ponude: 26.7.2023. godine do 11:00 h

Javni poziv za dostavu ponude

Prilog 1 - Ponudbeni list

Prilog 2 - Ponudbeni troškovnik

Prilog 3 - Izjava o nekažnjavanju

Zapisnici otvaranja, pregleda i ocjene ponuda

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

 

23/04_0071 - USLUGA PRIJEVOZA OD RH DONIRANOG KAMENOG MATERIJALA IZ LOKACIJE KAMENOLOM VRANJA DO PODUZETNIČKE ZONE MALA HUBA II - II. FAZA (objavljeno 20.7.2023. godine)

Rok za dostavu ponude: 26.7.2023. godine do 11:00 h

Javni poziv za dostavu ponude

Prilog 1 - Ponudbeni list

Prilog 2 - Ponudbeni troškovnik

Prilog 3 - Izjava o nekažnjavanju

Zapisnici otvaranja, pregleda i ocjene ponuda

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

 

23/04_0070 - IZVOĐENJE RADOVA UREĐENJA PLATOA U PODUZETNIČKOJ ZONI MALA HUBA II SA KAMENIM MATERIJALOM DONIRANIM OD STRANE RH (objavljeno 19.6.2023. godine)

Rok za dostvu ponude: 23.6.2023. godine do 8:00 h

Javni poziv za dostavu ponude

Prilog 1 - Ponudbeni list

Prilog 2 - Ponudbeni troškovnik

Prilog 3 - Izjava o nekažnjavanju

Zapisnici otvaranja, pregleda i ocjena ponuda sa Upisnikom zaprimljenih ponuda

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

 

23/04_0071 - USLUGA PRIJEVOZA OD RH DONIRANOG KAMENOG MATERIJALA IZ LOKACIJE KAMENOLOM VRANJA DO PODUZETNIČKE ZONE MALA HUBA II (objavljeno 19.6.2023. godine)

Rok za dostavu ponude: 23.6.2023. godine do 8:00 h

Produljenje roka za dostavu ponuda do 26.6.2023. godine u 8:00h

Javni poziv za dostvu ponude

Javni poziv za dostavu ponuda - I. Izmjena (objavljeno 22.6.2023. godine)

Prilog 1 - Ponudbeni list

Prilog 2 - Ponudbeni troškovnik

Prilog 2 - Ponudbeni troškovnik - I. Izmjena (objavljeno 22.6.2023.)

Prilog 3 - Izjava o nekažnjavanju

Zapisnici otvaranja, pregleda i ocjene ponuda sa Upisnikom zaprimljenih ponuda

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponudtelja

 

22/05_0014 - NABAVA SLUŽBENOG VOZILA ZA POTREBE GRADA BUZETA (objavljeno 22.11.2022.godine u 14:00h)

Rok za dostavu ponude: 6.12.2022. godine do 11:00 h

Javni poziv za dostavu ponude

Prilog 1 - Ponudbeni list

Prilog 2 - Tehničke specifikacije

Prilog 3 - Ponudbeni Troškovnik

Prilog 4 - Izjava o nekažnjavanju

Prilog 5 - Izjava o dodatnom jamstvenom roku i dodatnom ograničenju kilometraže

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude

 

 

22/04_0095-SANACIJE ŠUMSKIH I POLJSKIH PUTEVA

(objavljeno 14. 11. 2022. godine u 10:00 h)

ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 17. 11. 2022. godine do 10:00 sati

Javni poziv za dostavu ponude

Prilog 1_Ponudbeni troškovnik za 1. grupu_MO SOVINJAK

Prilog 2_Ponudbeni troškovnik za 2. grupu_MO SVI SVETI

Prilog 3_Ponudbeni troškovnik za 3. grupu_MO KRUŠVARI

Prilog 4_Ponudbeni troškovnik za 4. grupu_MO VRH

Prilog 5_Ponudbeni troškovnik za 5. grupu_MO ROČ

Prilog 6_Ponudbeni troškovnik za 6. grupu_MO MLUN

Prilog 7_Ponudbeni troškovnik za 7. grupu_MO SVETI IVAN

Prilog 8_Ponudbeni troškovnik za 8. grupu_MO ŠTRPED

Prilog 9_Ponudbeni troškovnik za 9. grupu_MO SVETI MARTIN

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda 

Obavijest o odabiru najpovoljnijih ponuda

 

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA PREDMETNU NABAVU:

22/04-0022_RADOVI REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANIH CESTA

(objavljeno 29. 09. 2022. godine u 08:00 sati)

ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 06. 10. 2022. godine do 10:00 sati

Javni poziv za dostavu ponude

Prilog 1_Ponudbeni list-word

Prilog 1_Ponudbeni list-pdf

Prilog 2_Ponudbeni troškovnik-excel

Prilog 2_Ponudbeni troškovnik-pdf

Prilog 3_Izjava o nekažnjavanju-word

Prilog 3_Izjava o nekažnjavanju-pdf

Zapisnik o postupku otvaranja, pregleda i ocjene ponuda

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

 

OBAVIJEST-Poništava se postupak jednostavne nabave: RADOVI REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANIH CESTA (objavljeno 28. 09. 2022. godine u 14:30 sati)

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o poništenju postupka javne nabave

22/04-0022_RADOVI REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANIH CESTA

(objavljeno 14.09.2022. godine u 10:30 h)

ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 23.09.2022. godine do 10:00 h

Javni poziv za dostavu ponude

Prilog 1_Ponudbeni list-word

Prilog 1_Ponudbeni list-pdf

Prilog 2_Ponudbeni troškovnik-excel

Prilog 2_Ponudbeni troškovnik-pdf

Prilog 3_Izjava o nekažnjavanju-word

Prilog 3_Izjava o nekažnjavanju-pdf

 

22/04-0086-IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE SPORTSKOG POSJETITELJSKOG CENTRA BUZET (objavljeno 09.08.2022.godine u 12:30 h)

Rok za dostavu ponude-12.08.2022. godine do 13:00 h

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Javni poziv za dostavu ponude

Prilog 1_Ponudbeni list

Prilog 2_Opis poslova

Prilog 3_Ponudbeni troškovnik - pdf

Prilog 3_Ponudbeni troškovnik - excel

Prilog 4_Izjava o nekažnjavanju

 

22/04-0054 - USPOSTAVA GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNIH PODATAKA (objavljeno 04.08.2022.godine)

Rok za dostavu ponude-10.08.2022. godine do 10:00h

Javni poziv za dostavu ponude

Prilog 1_Ponudbeni list

Prilog 2_Opis poslova

Prilog 3_Troškovnik

Prilog 4-Izjava o nekažnjavanju

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni

Obavijest odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

 

22/05_0005 - POŠTANSKE USLUGE ZA POTREBE GRADA BUZETA

Rok za dostavu ponuda: 28. veljače 2022. godine, do 12:00 sati

Obavijest o odabiru

JAVNI POZIV za dostavu ponude

Prilog 1_Ponudbeni list

Prilog 2_Troškovnik

Prilog 3_Izjava 

 

21/04_0044 - NABAVA URBANE OPREME ZA EDUKATIVNU STAZU „ŠUME – ZELENO BLAGO BUZEŠTINE“
Rok za dostavu ponuda: 9. kolovoza 2021. godine, do 13:00 sati
Ponude se zaprimaju isključivo putem portala AGRONET - PORTAL PONUDA na elektroničkoj aplikaciji namijenjenoj za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi.
Poveznica na portal ponuda: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx
Na portalu ponuda potrebno je izabrati sljedeće:
Mjera: 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
Prihvatljivo ulaganje: Uspostava, uređenje i održavanje staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza u šumi i na šumskom zemljištu
ID Poziva: 18145

21/05_0001 - PROMIDŽBA PROJEKTA I VIDLJIVOST, ORGANIZACIJA PRESS POČETNE KONFERENCIJE I ZAVRŠNE KONFERENCIJE, DOGAĐAJ OTVARANJA IZVANINSTITUCIONALNOG DIJELA (objavljeno 16. srpnja 2021.)

Rok za dostavu ponuda: 29. srpnja 2021. godine, do 9:00 sati

Obavijest o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda zajedno s upisnikom zaprimljenih ponuda

Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem

Javni poziv za dostavu ponuda  - ispravak od dana 23.7.2021.

Javni poziv na dostavu ponuda

Prilog 1_Ponudbeni list - ispravak od dana 22.7.2021.

Prilog 1_Ponudbeni list

Prilog 2_Opis poslova - ispravak od dana 23.7.2021.

Prilog 2_Opis poslova

Prilog 3_Troškovnik - ispravak od dana 23.7.2021.

Prilog 3_Troskovnik

Prilog 4_Izjava

 

 

 

21/04_0046 - IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA EDUKATIVNOJ STAZI „ŠUME – ZELENO BLAGO BUZEŠTINE“

Rok za dostavu ponuda: 5. svibnja 2021. godine, do 12:00 sati

Ponude se zaprimaju isključivo putem portala AGRONET - PORTAL PONUDA na elektroničkoj aplikaciji namijenjenoj za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi.

Poveznica na portal ponuda: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx

Na portalu ponuda potrebno je izabrati sljedeće:

Mjera: 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

Prihvatljivo ulaganje: Uspostava, uređenje i održavanje staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza u šumi i na šumskom zemljištu

ID Poziva: 17849

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o odabiru

 

21/04_0028 - IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE NERAZVRSTANIH CESTA

Rok za dostavu ponuda: 16. ožujka 2021. godine, do 10:00 sati

Dokumentacija za nadmetanje za izvođenje radova sanacije nerazvrstanih cesta

Troškovnik

OBAVIJEST O ODABIRU

10/2020 - OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U SJEVERNOJ ULICI U GRADU BUZETU

Rok za dostavu ponuda: 28.10.2020. do 15:00 sati

Ponude se zaprimaju isključivo putem portala AGRONET (ID Poziva: 15721) na elektroničkoj aplikaciji namijenjenoj za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi.

Poveznica na portal ponuda: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx

Odgovori na pitanja gospodarskih subjekata

OBAVIJEST O ODABIRU

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

OBAVIJEST - poništava se postupak jednostavne nabave: Opremanje dječjeg igrališta u Sjevernoj ulici u gradu Buzetu

10/2020 - OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U SJEVERNOJ ULICI U GRADU BUZETU

Rok za dostavu ponuda: 25.10.2020. do 16:00 sati

Ponude se zaprimaju isključivo putem portala AGRONET (ID Poziva: 15689) na elektroničkoj aplikaciji namijenjenoj za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi.

Poveznica na portal ponuda: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx

 

20/05_0017 - POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA RADOVE NA SANACIJI POSTOJEĆEG KROVA CRKVE SV. MARIJE MAGDALENE NA KAŠTELU PETRAPILOSA

 Datum objave: 1.10.2020.

Rok za dostavu ponuda: 8.10.2020.

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

OBAVIJEST O ODABIRU

 

3/2020 - POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU OPREME I INSTALACIJE PRISTUPNIH TOČAKA ZA JAVNI BEŽIČNI INTERNET TE USLUGE ODRŽAVANJA PRISTUPNIH TOČAKA U OKVIRU PROGRAMA WIFI4EU NA PODRUČJU GRADA BUZETA

Datum objave: 18.3.2020. godine

Rok za dostavu ponuda: 30. ožujka 2020. do 12.00 sati  

Poziv za dostavu ponuda
Sporazum sa Agencijom INEA

Pojašnjenje na upite gospodarskih subjekata_25.3.2020.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

OBAVIJEST o odabiru

 

OBAVIJEST - poništava se postupak jednostavne nabave opreme i instalacije pristupnih točaka za javni bežični internet te usluge internet prometa za pristupne točke u okviru programa WIFI4EU na području Grada Buzeta, objavljen dana 16. ožujka 2020. godine

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

3/2020 - POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU OPREME I INSTALACIJE PRISTUPNIH TOČAKA ZA JAVNI BEŽIČNI INTERNET TE USLUGE INTERNET PROMETA ZA PRISTUPNE TOČKE U OKVIRU PROGRAMA WIFI4EU NA PODRUČJU GRADA BUZETA

Datum objave: 16.3.2020. godine

Rok za dostavu ponuda: 26. ožujka 2020. do 12.00 sati

Poziv za dostavu ponuda
Sporazum sa Agencijom INEA

 

11/2019 - POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA STRUČNI NADZOR GRAĐENJA

Datum objave: 22.11.2019. godine

Rok za dostavu ponuda: 02.12.2019. do 11:00 sati

1. izmjena Poziva za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda 

Troškovnik.pdf

Troškovnik.xlsx

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 

Obavijest o odabiru (objavljeno: 18.12.2019.)

Obavijest o sklapanju dodatka 1. Ugovora (objavljeno: 4.6.2020.)

Obavijest o sklapanju dodatka 2. Ugovora (objavljeno: 23.07.2020.)

Obavijest o sklapanju dodatka 3. Ugovora (objavljeno: 19.10.2020.)

Obavijest o sklapanju dodatka 4. Ugovora (objavljeno: 3.12.2020.)

 

11/2019 - POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA REKONSTRUKCIJU NERAZVRSTANIH CESTA

Rok za dostaku ponuda: 12.11.2019. do 10:00 sati
Dokumentacija
Troškovnik 
Odluka o odabiru 

12/2018 - POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA TURIZMA NA PODRUČJU GRADA BUZETA ZA RAZDBOLJE 2020. - 2026.
Rok za dostavu ponuda: 15.1.2019. do 23:59 sati

Ponude se zaprimaju isključivo putem portala AGRONET na elektroničkoj aplikaciji namijenjenoj za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi. Poveznica na portal ponuda: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx

OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

11/2018 - POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA ZA IZVOĐENJE RADOVA UREĐENJA POUČNO-PJEŠAČKIH STAZA

Rok za dostavu ponuda: 06.12.2018. do 09:00 sati
Dokumentacija za nadmetanje 
Odluka o odabiru

10/2018 - POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE NERAZVRSTANIH CESTA
Rok za dostavu ponuda: 17.10.2018. do 10:00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o odabiru

09/2018 - POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGE PRAVNE, FINANCIJSKE, EKONOMSKE I ANALIZE TRŽIŠNIH POTREBA TE AKCIJSKOG PLANA USPOSTAVE JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA ZA PALAČU BIGATTO 
Rok za dostavu ponuda: 27.09.2018. do 11:00 sati
Tekst poziva i dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o odabiru

01/2018 - POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU USLUGA IZRADE KONCEPTUALNOG PLANA PALAČE BIGATTO U SKLOPU PROJEKTA RESTAURA (izrada snimka postojećeg stanja, konzervatorska istraživanja i idejno rješenje)
Rok za dostavu ponuda: 11.5.2018. do 11:00 sati
Tekst poziva i dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o odabiru

09/2017 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGE IZRADE KONCEPTUALNOG DIJELA SADRŽAJA I PLANA MULTIMEDIJE ZA PALAČU MORETTI I KAROLININU KUĆU U SKLOPU PROJEKTA KULTOURSPIRIT
Rok za podnošenje ponuda: 4. siječnja 2018. do 13.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Projektni zadatak
Troškovnik

08/2017 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆEG KROVA CRKVE SV. ROKA U ROČU
Rok za podnošenje ponuda: 30. studeni 2017. do 13.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Statički elaborat
Obavijest o odabiru

07/2017 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZGRADNJU KOLNO-PJEŠAČKE PROMETNICE U INDUSTRIJSKOJ ZONI MAŽINJICA

Rok za podnošenje ponuda: 23.10.2017. do 9.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o odabiru

06/2017 PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PALAČU MORETTI I KAROLININU KUĆU
Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'', broj 120/16), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Grada Buzeta, objavljuje poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave usluga izrade tehničke dokumentacije za Palaču Moretti i Karolininu kuću.
Poziv na prethodno savjetovanje
Obrazac za prethodno savjetovanje
Dokumentacija za nadmetanje
Prilozi_1. grupa usluga
Prilozi_2. grupa usluga
Prilozi_3. grupa usluga
Projektni zadatak_1. grupa usluga
Projektni zadatak_2. grupa usluga
Projektni zadatak_3. grupa usluga
Troškovnik_1. grupa usluga
Troškovnik_2. grupa usluga
Troškovnik_3. grupa usluga 
Izvod iz konzervatorske podloge_Karolinina kuća
Izvod iz konzervatorske podloge_Palača Moretti
Geodetski situacijski nacrt_Karolinina kuća
Geodetski situacijski nacrt_Palača Moretti
Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima

05/2017  PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGA: ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA, KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKO SONDIRANJE ZIDOVA, STROPOVA I STOLARIJE, IZRADA KONZERVATORSKOG ELABORATA I KONZERVATORSKE PODLOGE ZA PALAČU MORETTI I KAROLININU KUĆU
Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'', broj 120/16), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Grada Buzeta, objavljuje poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave usluga: Arheološka istraživanja, konzervatorsko-restauratorskih sondiranje zidova stropova i stolarije, izrada konzervatorskog elaborata i konzervatorske podloge za Palaču Moretti i Karolininu kuću
Poziv na prethodno savjetovanje
Obrazac za prethodno savjetovanje
Dokumentacija za nadmetanje
Prilozi_1. grupa usluga
Prilozi_2. grupa usluga
Projektni zadatak
Izvod iz konzervatorske podloge_Karolinina kuća
Izvod iz konzervatorske podloge_Palača Moretti
Geodetski situacijski nacrt_Karolinina kuća
Geodetski situacijski nacrt_Palača Moretti
Izvješće o provedenom savjetovanju

04/2017 IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA BUZETA
Rok za predaju dokumentacije: 10.03.2017. do 12.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o odabiru

03/2017 DOKUMENTACIJA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA BAGATELNE NABAVE KONZULTANTSKIH USLUGA IZRADE INTEGRIRANOG PLANA REVITALIZACIJE STAROGRADSKE JEZGRE GRADA BUZETA
Rok za predaju dokumentacije:15.03.2017. u 12.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Izmjene dokumentacije za nadmetanje
Odgovor na upit gospodarskog subjekta o predmetu nabave
Obavijest o odabiru
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 

02/2017 IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA BUZETA

Rok za predaju dokumentacije: 01.03.2017. do 12.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Odluka o poništenju

 

01/2017 IZGRADNJA PUSTOLOVNOG PARKA "BUZET OUTDOOR ADVENTURE"

Rok za predaju dokumentacije: 03.03.2017. do 11.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik

 

05/2016 SANACIJA CRKVE SV. MARIJE MAGDALENE (KAŠTEL PETRAPILOSA)

Rok za predaju dokumentacije: 03.10.2016. do 10.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o odabiru

 

04/2016 IZVOĐENJE RADOVA ASFALTIRANJA NA
PODRUČJU GRADA BUZETA

Rok za predaju dokumentacije: 15.06.2016. do 12.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o odabiru

 

03/2016 REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE GRADSKE UPRAVE GRADA BUZETA – ZAMJENA PEĆI NA LOŽIVO ULJE SA PEĆI NA PELET

Rok za predaju dokumentacije: 30.05.2016. do 12.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Grafički prikaz
Troškovnik
I. izmjene i dopune dokumentacije za nadmetanje
Odluka o odabiru

 

02/2016 KONZULTANTSKE USLUGE ZA RAZRADU PROJEKTA "RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA, PRIHVATLJIVOG ZA FINANCIRANJE IZ EU STRUKTURNIH FONDOVA, ZA PODRUČJE GRADOVA BUZET I PAZIN TE OPĆINA CEROVLJE, GRAČIŠĆE, KAROJBA, LANIŠĆE, LUPOGLAV, MOTOVUN, SVETI PETAR U ŠUMI U KOJIMA NE POSTOJI DOSTATAN KOMERCIJALNI INTERES ZA ULAGANJA"

Rok za predaju dokumentacije: 09.05.2016. u 12.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
I. izmjene i dopune dokumentacije za nadmetanje
II. izmjene i dopune dokumentacije za nadmetanje
Obavijest o odabiru

 

01/2016 USLUGE ORGANIZACIJE STRUČNIH SAVJETOVANJA, EDUKACIJA I OKRUGLIH STOLOVA TE ANALIZE STRATEŠKIH DOKUMENATA I IZRADE AKCIJSKOG PLANA RAZVOJA GOSPODARSTVA GRADA BUZETA ZA POTREBE PROJEKTA InCITY

Rok za predaju dokumentacije: 07.03.2016. u 10.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Odluka o odabiru

 

09/2015 NASTAVAK NUŽNIH RADOVA SANACIJE KROVA ODMARALIŠTA U VRSARU

Rok za predaju dokumentacije: 14.12. 2015. do 10.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o odabiru

 

08/2015 SANACIJA KAMENIH ZIDINA STAROGRADSKE JEZGRE GRADA BUZETA

Rok za predaju dokumentacije: 03.12.2015. u 10.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o odabiru

 

07/2015 IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE - GORIČICA DONJA

Rok za predaju dokumentacije: 11.11. 2015. u 10.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Situacija
Uzdužni pregled
Odluka o odabiru

 

06/2015 IZGRADNJA SEMAFORIZIRANOG RASKRIŽJA (II. ISTARSKE BRIGADE)

Rok za predaju dokumentacije: 28.10.2015 u 10.00 sati
Dokumenatacija za nadmetanje
Troskovnik
Projekt raskrižja
Obavijest o odabiru

 

05/2015 REKONSTRUKCIJA ODMARALIŠTA U VRSARU (PREKRIVANJE KROVA I UREĐENJE S-I FASADE)

Rok predaje dokumentacije: 27.10.2015 do 10 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o odabiru

 

04/2015 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA SANACIJE ODLAGALIŠTA GRIŽA

Rok predaje dokumentacije: 02.10.2015 do 10 sati.
Dokumentacija za nadmetanje
Odluka o odabiru

 

03/2015 SANACIJA ZIDINA KAŠTELA PETRAPILOSA (VII. FAZA)

Rok predaje dokumentacije: 11.09.2015. u 10 sati.
Izmjena dokumentacije za nadmetanje:
Stavak 4.1.3. u Dokumentaciji za nadmetanje briše se.
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o prihvaćanju


02/2015 SANACIJA ZIDINA - ISPOD VELIH VRATA

Rok predaje dokumentacije: 20.08.2015. u 10 sati.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Pozicija sanacije
Pozicija sanacije (detaljni prikaz)
Poprečni presjek zidina

 

01/2015 SANACIJA ZIDINA - GROBLJE STARI GRAD

Rok predaje dokumentacije: 06.02.2015. u 12 sati
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Skica

Poziv udrugama

Poziv udrugama za predlaganje programa javnih potreba Grada Buzeta

Povjerenstva za kvalitativnu procjenu pristiglih prijava na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2017. godinu, dana 20. ožujka 2017. godine objavljuju sljedeće odluke:

Odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija OCD-a u područjima kultura, djeca i mladi te sport i rekreacija u 2017. godini

Odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija OCD-a u područjima razvoj civilnog društva te socijalna skrb i zaštita zdravlja u 2017. godini

Mole se sve OCD-a kojima su odobrena sredstva za financiranje u 2017. godini  da u najkraćem mogućem roku usklade obrasce proračuna (Obrazac OCD 2) s odobrenim sredstvima te ispune, potpišu i ovjere Obrazac izjave o nekažnjavanju te navedeno dostave osobnim dolaskom uz prethodnu najavu, a najkasnije do 31.3.2017. godine u Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte (II. istarske brigade 11).

Javna nabava

Plan nabave za 2021. godinu (31.12.2021.)

Plan nabave za 2021. godinu (24.12.2021.)

Plan nabave za 2021. godinu (13.12.2021.)

Plan nabave za 2021. godinu (važeći od 29.10.2021.)

Plan nabave za 2021. godinu (važeći od 8.9.2021.)

Plan nabave za 2021. godinu (važeći od 13.7.2021.)

Temeljem čl.  80. st. 2. ZJN 2016, Grad Buzet u svojstvu javnog naručitelja objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:

Važeće do 18.5.2020. godine:

 1. BILANCA, OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE, VL. BRANKA ŽULIĆ, BUZET, II. ISTARSKE BRIGADE 14/2
 2. RONZ D.O.O., VL. MIRJANA PAVLETIĆ I VLADIMIR PERNIĆ, STANICA ROČ 1, 52425 ROČ
 3. SVIJET PLASTIKE D.O.O., VL. VEDRAN RADOVIĆ, II. ISTARSKE BRIGADE 23/2, 52420 BUZET

Važeće do 7.6.2021. godine:

 1. AJ.KENDU - OBRT ZA SOBOSLIKARSKE I ZAVRŠNE RADOVE, VL. SANJA PERNIĆ, SJEVERNA ULICA 2/2, 52420 BUZET
 2. BILANCA, OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE, VL. BRANKA ŽULIĆ, BUZET, II. ISTARSKE BRIGADE 14/2
 3. RONZ D.O.O., VL. MIRJANA PAVLETIĆ I VLADIMIR PERNIĆ, STANICA ROČ 1, 52425 ROČ
 4. SVIJET PLASTIKE D.O.O., VL. VEDRAN RADOVIĆ, II. ISTARSKE BRIGADE 23/2, 52420 BUZET

Važeće od 11.6.2021. godine:

 1. LA PIAZZA j.d.o.o., Forum 2, 52100 Pula; OIB: 05205597141
 2. KAJIN d.o.o., Ivana Sancina 4, 52420 Buzet, OIB: 82692942598

Natječaji

Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom u vlasništvu Republike Hrvatske - 11.10.2017.

Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom u vlasništvu Republike Hrvatske  - 12.2.2019.

Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom u vlasništvu Republike Hrvatske - 20.12.2019.

Proračun Grada Buzeta

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 
1. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2024. godinu (Exel, PDF)
Obrazloženje 1. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2024. godinu (Word, PDF)
1. izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2024. godinu (Word, PDF)
1. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2024. godinu (Word, PDF)
1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu (Word, PDF)
1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2024. godinu (Word, PDF)
1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2024. godinu (Word, PDF)
1. izmjene i dopune Programa razvoja poduzetništva i poljoprivrede u 2024. godini (Word, PDF)
1. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu (Excel, PDF)
1. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu (Excel, PDF)

PRORAČUN 
PRORAČUN U MALOM (pdf)
Proračun Grada Buzeta za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (EXCEL, PDF)
Obrazloženje Proračuna Grada Buzeta za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (WORD, PDF)
Program javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2024. godinu (WORD, PDF)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2024. godinu (WORD, PDF)
Program javnih potreba u obrazovanju za 2024. godinu (WORDPDF)
Program javnih potreba u sportu za 2024. godinu (WORD, PDF)
Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu (WORDPDF)
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2024. godinu (WORD, PDF)
Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2024. godinu (WORD, PDF)
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu (EXCEL, PDF)
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu (EXCEL, PDF)
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2024. godinu (WORD, PDF)
Odluka o rasporedu prihoda od komunalne naknade (WORD, PDF)

NACRT PRORAČUNA 
Zaključak (PDF)
Nacrt Proračuna Grada Buzeta za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (EXCEL, PDF)
Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (WORD, PDF)
Prijedlog Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2024. godinu (WORD, PDF)
Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2024. godinu (WORD, PDF)
Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2024. godinu (WORDPDF)
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2024. godinu (WORD, PDF)
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu (WORDPDF)
Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2024. godinu (WORD, PDF)
Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2024. godinu (WORD, PDF)
Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu (EXCEL, PDF)
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu (EXCEL, PDF)
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2024. godinu (WORD, PDF)
Odluka o rasporedu prihoda od komunalne naknade (WORD, PDF)

NACRT PRORAČUNA 
1. Zaključak (PDF)
2. Nacrt Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (EXCEL, PDF)
3. Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (WORD, PDF)
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu (WORD, PDF)
5. Odluka o rasporedu prihoda od komunalne naknade (WORD, PDF)
6. Prijedlog Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2023. godinu (WORD, PDF)
7. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2023. godinu (WORD, PDF)
8. Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2023. godinu (WORDPDF)
9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu (WORD, PDF)
10. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu (WORDPDF)
11. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2023. godinu (WORD, PDF)
12. Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2023. godinu (WORD, PDF)
13. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (EXCEL, PDF)
14. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (EXCEL, PDF)

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2023. GODINU 
JAVNA RASPRAVA 
Javna rasprava traje od 24.11.2022. do 08.12.2022. godine
. U navedenom roku zainteresirani mogu svoje primjedbe i prijedloge dostaviti elektroničkom poštom na info@buzet.hr.
Upravni odjeli za financije i gospodarstvo Grada Buzeta će sastaviti Izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti gradonačelniku na razmatranje i prihvaćanje.
Obrazac za podnošenje prijedloga i primjedbi.

PRORAČUN
PRORAČUN U MALOM (pdf)
1. Proračun Grada Buzeta za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu (PDF, EXCEL)
2. Obrazloženje (PDF, WORD)
3. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu (PDF, WORD)
4. Odluka o rasporedu prihoda od komunalne nakanade (PDF, WORD)
5. Program javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2023. godinu (PDF, WORD)
6. Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2023. godinu (PDF, WORD)
7. Program javnih potreba u obrazovanju za 2023. godinu (PDF, WORD)
8. Program javnih potreba u sportu za 2023. godinu (PDF, WORD)
9. Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu (PDF, WORD)
10. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2023. godinu (PDF, WORD)
11. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (PDF, EXCEL)
12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (PDF, EXCEL)
13. Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2023. godinu (PDF, WORD)

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

1. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu (Excel, PDF)
Obrazloženje 1. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu (Word, PDF)

1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2023. godinu (Word, PDF)
1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2023. godinu (Word, PDF)
1. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2023. godinu (Word, PDF)
1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu (Word, PDF)
1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2023. godinu (Word, PDF)
1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu (Word, PDF)
1. izmjene i dopune Programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2023. godini (Word, PDF)
1. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (Excel, PDF)
1. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (Excel, PDF)

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2023. godinu (WORD, EXCEL, PDF)
Prilog1: Obrazloženje uz polugodišnje izvješće proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu (WORDPDF)
Prilog 2: Posebni izvještaji (WORDPDF)

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

2. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu (ExcelPDF)
Obrazloženje 2. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu (WordPDF)

2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2023. godinu (Word, PDF)
2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2023. godinu (WordPDF)
2. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2023. godinu (WordPDF)
2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu (WordPDF)
2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2023. godinu (WordPDF)
2. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (ExcelPDF)
2. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (Excel, PDF)

Odluka o rasporedu prihoda od komunalne naknade (WORD, PDF)

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2023. GODINU
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu (Excel, Word, PDF)
Obrazloženje (WordPDF)
Posebni izvještaji (WordPDF)
Odluka o raspodjeli rezultata Grada Buzeta za 2023. godinu (WordPDF)

PRORAČUN 

PRORAČUN U MALOM 2022. - Vodič za građane (PDF)
Proračun Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (PDF)
Proračun Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (Excel)
Proračun Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (CSV)
Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (PDF)
Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (Excel)
Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (CSV)
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (PDF)
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (Word)
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (CSV)
Odluka o rasporedu prihoda od komunalne nakanade (PDF)
Odluka o rasporedu prihoda od komunalne nakanade (Word)
Odluka o rasporedu prihoda od komunalne nakanade (CSV)
Program javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu (PDF)
Program javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu (Word)
Program javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu (CSV)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (PDF)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (Word)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (CSV)
Program javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu (PDF)
Program javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu  (Word)
Program javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu  (CSV)
Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu (PDF)
Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu (Word)
Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu  (CSV)
Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (PDF)
Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (Word)
Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (CSV)
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2022. godinu (PDF)
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2022. godinu (Word)
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2022. godinu (CSV)
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (PDF)
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu  (Word)
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture zan 2022. godinu (CSV)
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (PDF)
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (Word)
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (CSV)
Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2022. godinu (PDF)
Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2022. godinu  (Word)
Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2022. godinu  (CSV)
Obrazloženje (PDF)
Obrazloženje (Word)
Obrazloženje (CSV)

 

1. IZMJENE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (PDF)
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (Excel)
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (csv)
I. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu (PDF)
I. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu (word)
I. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu (csv)
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (PDF)
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (word)
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (csv)
I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (PDF)
I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (word)
I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (csv)
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2022. godinu (PDF)
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2022. godinu (word)
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2022. godinu (csv)
I. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu (PDF)
I. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu (word)
I. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu (csv)
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu (PDF)
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu (word)
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu (csv)
Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (PDF)
Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (word)
Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (csv)
I. izmjene i dopune Programa Poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2022. godini (PDF)
I. izmjene i dopune Programa Poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2022. godini (word)
I. izmjene i dopune Programa Poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2022. godini (csv)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (PDF)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (word)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (csv)
Odluka o rasporedu namjenskog prihoda od komunalne nakande u Proračunu za 2022. godinu (PDF)
Odluka o rasporedu namjenskog prihoda od komunalne nakande u Proračunu za 2022. godinu (word)
Odluka o rasporedu namjenskog prihoda od komunalne nakande u Proračunu za 2022. godinu (csv)

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu (WORD, EXCEL, PDF)
Prilog1: Obrazloženje uz polugodišnje izvješće proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (WORDPDF)
Prilog 2: Posebni izvještaji (WORDPDF)

 

2. IZMJENE PRORAČUNA

2. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (WORD, EXCEL, PDF)
Obrazloženje 2. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (WORDPDF)
Odluka o rasporedu namjenskog prihoda od komunalne nakande u Proračunu za 2022. godinu (WORD, PDF)
2. izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu (WORD, PDF)
2. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (WORD, PDF)
2. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu (WORD, PDF)
2. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (WORD, PDF)
2. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja u 2022. godini (WORD, PDF)
2. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu (WORD, PDF)
2. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (EXCEL, PDF)
2. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (EXCEL, PDF)
2. izmjene Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2022. godinu (WORD, PDF)

3. IZMJENE PRORAČUNA

3. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (EXCEL, PDF)
Obrazloženje (PDF, WORD)
3. izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu (WORD, PDF)
3. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (WORD, PDF)
3. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu (WORD, PDF)
3. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (WORD, PDF)
3. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja u 2022. godini (WORD, PDF)
3. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (EXCEL, PDF)
3. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (EXCEL, PDF)

 

JAVNA RASPRAVA - Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu

Javna rasprava traje od 12. studenog do 2. prosinca 2021. godine.

U navedenom roku zainteresirani mogu svoje primjedbe i prijedloge dostaviti Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili putem elektronske pošte na adresu: info@buzet.hr koji će sastaviti izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti gradonačelniku na razmatranje i prihvaćanje.

Gradonačelnik će razmatrati primjedbe i prijedloge te opravdane nastojati ugraditi u prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu uz napomenu da Proračun treba biti donesen do kraja kalendarske godine tako da stupi na snagu i da se može primijeniti od 1. siječnja 2022. godine.

Zaključak

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (PDF)

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (Excel)

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (CSV)

Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (PDF)

Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (Excel)

Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (CSV)

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (PDF)

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (Word)

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (CSV)

Prijedlog Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu (PDF)

Prijedlog Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu (Word)

Prijedlog Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu (CSV)

Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (PDF)

Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (Word)

Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (CSV)

Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu (PDF)

Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu  (Word)

Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu  (CSV)

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu (PDF)

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu (Word)

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu  (CSV)

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (PDF)

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (Word)

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (CSV)

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2022. godinu (PDF)

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2022. godinu (Word)

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2022. godinu (CSV)

Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (PDF)

Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu  (Excel)

Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture zan 2022. godinu (CSV)

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (PDF)

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (Excel)

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (CSV)

Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2022. godinu (PDF)

Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2022. godinu  (Word)

Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2022. godinu  (CSV)

Obrazloženje (PDF)

Obrazloženje (Word)

Obrazloženje (CSV)

Obrazac za podnošenje prijedloga i primjedbi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2022. GODINU
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (Excel, PDF)
Obrazloženje (Word, PDF)
Posebni izvještaji (Word, PDF)
Odluka o raspodjeli rezultata po godišnjem obračunu Proračuna za 2022. godinu (Word, PDF)
 

PRORAČUN

Proračun Grada Buzeta za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu (PDF)

Proračun Grada Buzeta za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu (Excel)

Proračun Grada Buzeta za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu (csv)

 

PRORAČUN U MALOM 2021 - Vodič za građane (PDF)

Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu (Excel)

Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (Word)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2021. godinu (PDF)

Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2021. godinu (Word)

Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2021. godinu (csv)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (PDF)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (Word)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (csv)

Program javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu (PDF)

Program javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu (Word)

Program javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu (csv)

Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu (PDF)

Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu (Word)

Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu (csv)

Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (PDF)

Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (Word)

Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (csv)

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za zaštiti zdravlja za 2021. godinu (PDF)

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za zaštiti zdravlja za 2021. godinu (Word)

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za zaštiti zdravlja za 2021. godinu (csv)

Program projekta "Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta" (PDF)

Program projekta "Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta" (Word)

Program projekta "Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta" (csv)

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (PDF)

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (Word)

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (csv)

Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu ( PDF)

Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu ( Word)

Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu (csv)

Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (Word)

Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

 

I. IZMJENE PRORAČUNA

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (Excel)   

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)     

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu  (PDF)

I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu (Excel)

I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2021. godinu (PDF)   

I. izmjene Programa javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2021. godinu (word)   

I. izmjene Programa javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2021. godinu (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (PDF)

I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (word)

I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (PDF)

I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (word)

I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2021. godinu (PDF)

I. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2021. godinu (word)

I. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2021. godinu (csv)

I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu (PDF)

I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu (word)

I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu (csv)

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu (PDF)

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu (word)

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu (csv)

I. izmjene Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu ( PDF)

I. izmjene Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu (word)

I. izmjene Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu (csv)

Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (word)

Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu (Excel)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu (PDF)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu (csv)

Ostvarenje plana razvojnih programa Grada Buzeta za razdoblje siječanj-lipanj 2021 (Excel)

Ostvarenje plana razvojnih programa Grada Buzeta za razdoblje siječanj-lipanj 2021 (PDF)

Ostvarenje plana razvojnih programa Grada Buzeta za razdoblje siječanj-lipanj 2021 (csv)

Obrazloženje uz polugodišnje izvješće proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (Word)

Obrazloženje uz polugodišnje izvješće proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

Obrazloženje uz polugodišnje izvješće proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

Zaključak o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine (Word)

Zaključak o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine (PDF)

Zaključak o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine (csv)

 

II. IZMJENE PRORAČUNA

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (Excel)

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2021. godinu (PDF)

II. izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2021. godinu (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu (PDF)

I. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (PDF)

II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (PDF)

II. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja u 2021. godini (PDF)

II. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja u 2021. godini (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu (PDF)

I. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu (csv)

II. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (PDF)

II. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (csv)

II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (PDF)

II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (csv)

II. izmjene Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu ( PDF)

II. izmjene Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu (word)

II. izmjene Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu (csv)

Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (Word)

Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

 

III. IZMJENE PRORAČUNA

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (Excel)

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

III. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

III. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu (Excel)

III. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

III. izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2021. godinu (PDF)

III. izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2021. godinu (Word)

III. izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2021. godinu (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu (PDF)

II. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu (Word)

II. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu (csv)

III. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (PDF)

III. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (Word)

III. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (csv)

III. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (PDF)

III. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (Word)

III. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (csv)

III. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja u 2021. godini (PDF)

III. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja u 2021. godini (Word)

III. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja u 2021. godini (csv)

III. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (PDF)

III. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (Word)

III. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (csv)

III. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (PDF)

III. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (Word)

III. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (csv)

III. izmjene Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu ( PDF)

III. izmjene Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu (Word)

III. izmjene Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu (csv)

Obrazloženje III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

Obrazloženje III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (Word)

Obrazloženje III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

 

JAVNA RASPRAVA - Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu

Javna rasprava traje od 13. studenog do 4. prosinca 2020. godine.

U navedenom roku zainteresirani mogu svoje primjedbe i prijedloge dostaviti Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta koji će sastaviti izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti gradonačelniku na razmatranje i prihvaćanje.

Gradonačelnik će razmatrati primjedbe i prijedloge te opravdane nastojati ugraditi u prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu uz napomenu da Proračun treba biti donesen do kraja kalendarske godine tako da stupi na snagu i da se može primijeniti od 1. siječnja 2021. godine.

Zaključak

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu (PDF)

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu (Excel)

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu (CSV)

Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu (PDF)

Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu (Excel)

Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu (CSV)

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (Word)

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (CSV)

Prijedlog Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2021. godinu (PDF)

Prijedlog Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2021. godinu (Word)

Prijedlog Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2021. godinu (CSV)

Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (PDF)

Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (Word)

Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (CSV)

Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu (PDF)

Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu  (Word)

Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu  (CSV)

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu (PDF)

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu (Word)

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu  (CSV)

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (PDF)

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (Word)

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (CSV)

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2021. godinu (PDF)

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2021. godinu (Word)

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2021. godinu (CSV)

Prijedlog Programa projekta ''Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta'' (PDF)

Prijedlog Programa projekta ''Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta'' (Word)

Prijedlog Programa projekta ''Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta'' (CSV)

Prijedlog Programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (PDF)

Prijedlog Programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu  (Word)

Prijedlog Programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture zan 2021. godinu (CSV)

Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu (PDF)

Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu  (Word)

Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu  (CSV)

Obrazloženje (PDF)

Obrazloženje (Word)

Obrazloženje (CSV)

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2021. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (Excel)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

Ostvarenje plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu (Excel) 

Ostvarenje plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

Ostvarenje plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

Odluka o raspodjeli rezultata po godišnjem obračunu Proračuna za 2021. godinu (PDF)

Odluka o raspodjeli rezultata po godišnjem obračunu Proračuna za 2021. godinu (csv)

Godišnje izvješće o utrošku sredstava za nepredviđene rashode do visine proračunske zalihe Grada Buzeta za razdoblje siječanj - prosinac 2021.godine (PDF)

Godišnje izvješće o utrošku sredstava za nepredviđene rashode do visine proračunske zalihe Grada Buzeta za razdoblje siječanj - prosinac 2021.godine (csv)

Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF) 

Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (word)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (PDF)

 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (csv)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godine (PDF)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godine (csv)

PRORAČUN

VODIČ ZA GRAĐANE - PRORAČUN U MALOM 2020

Proračun Grada Buzeta za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu (PDF)

Proračun Grada Buzeta za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu (EXCEL)

Proračun Grada Buzeta za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu (WORD)

Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu 

Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2020. godinu

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu

Program javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu

Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu

Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2020. godinu

Program održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2020. godinu

5. izmjene Programa projekta Poduzetnički inkubator Verzi

Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu

 

I. IZMJENE PRORAČUNA

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (Excel)   

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)     

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu (Word)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu (PDF)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu (csv)

I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu  (PDF)

I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2020. godinu (PDF)   

I. izmjene Programa javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2020. godinu (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu (PDF)

I. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu (PDF)

I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu (PDF)

I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2020. godinu (PDF)

I. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2020. godinu (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu (PDF)

I. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu (csv)

I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu (PDF)

I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu (csv)

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu (PDF)

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu (csv)

Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu (Excel)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu (PDF)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu (csv)

Ostvarenje plana razvojnih programa Grada Buzeta za razdoblje siječanj-lipanj 2020 (Word)

Ostvarenje plana razvojnih programa Grada Buzeta za razdoblje siječanj-lipanj 2020 (PDF)

Ostvarenje plana razvojnih programa Grada Buzeta za razdoblje siječanj-lipanj 2020 (csv)

Obrazloženje uz polugodišnje izvješće proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (Word)

Obrazloženje uz polugodišnje izvješće proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

Obrazloženje uz polugodišnje izvješće proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

Zaključak o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine (Word)

Zaključak o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine (PDF)

Zaključak o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine (csv)

Polugodišnje ostvarenje programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (Word)

Polugodišnje ostvarenje programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (PDF)

Polugodišnje ostvarenje programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (csv)

Polugodišnje ostvarenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (Word)

Polugodišnje ostvarenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (PDF)

Polugodišnje ostvarenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (csv)

 

II. IZMJENE PRORAČUNA

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (Excel)

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2020. godinu (PDF)

II. izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2020. godinu (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu (PDF)

II. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu (PDF)

II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu (PDF)

II. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja u 2020. godini (PDF)

II. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja u 2020. godini (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu (PDF)

II. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu (csv)

II. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (PDF)

II. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (csv)

II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (PDF)

II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (csv)

Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

 

III. IZMJENE PRORAČUNA

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (Excel)

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

III. Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu (PDF)

III. Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu (csv)

Obrazloženje III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

Obrazloženje III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

 

IV. IZMJENE PRORAČUNA

IV. Izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (Excel)

IV. Izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

IV. Izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu ( csv)

IV. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

IV. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u civinoj zaštiti te vatrogastvu za 2020. godinu (PDF)

III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u civinoj zaštiti te vatrogastvu za 2020. godinu (csv)

IV. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu (PDF)

IV. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu (csv)

III. Izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu (PDF)

III. Izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu (csv)

III. Izmjene Programa juavnih potreba u kulturi za 2020. godinu (PDF)

III. Izmjene Programa juavnih potreba u kulturi za 2020. godinu (csv)

III. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2020. godinu (PDF)

III. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2020. godinu (csv)

III. Izmjene Programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrrastrukture (PDF)

III. Izmjene Programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrrastrukture (csv)

I. Izmjene Programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2020. godini (PDF)

I. Izmjene Programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2020. godini (csv)

Obrazloženje IV. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

Obrazloženje IV. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2020. GODINU 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (Excel)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

Ostvarenje Plana razvojnih programa za 2020. godinu (Excel)

Ostvarenje Plana razvojnih programa za 2020. godinu (PDF)

Ostvarenje Plana razvojnih programa za 2020. godinu (csv)

Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (Word)

Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

Godišnje izvješće gradonačelnika o utrošku sredstava za nepredviđene rashode do visine proračunske zalihe za 2020. godinu (PDF)

Godišnje izvješće gradonačelnika o utrošku sredstava za nepredviđene rashode do visine proračunske zalihe za 2020. godinu (csv)

Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu (PDF)

Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu (csv)

 

JAVNA RASPRAVA - Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu

Javna rasprava traje od 22. studenog do 9. prosinca 2019. godine.

U navedenom roku zainteresirani mogu svoje primjedbe i prijedloge dostaviti Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta koji će sastaviti izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti gradonačelniku na razmatranje i prihvaćanje.

Gradonačelnik će razmatrati primjedbe i prijedloge te opravdane nastojati ugraditi u prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu uz napomenu da Proračun treba biti donesen do kraja kalendarske godine tako da stupi na snagu i da se može primijeniti od 1. siječnja 2020. godine.

Zaključak

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu (PDF)

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu (Excel)

Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2020. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2020. godinu

Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture zan 2020. godinu

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Prijedlog 5. izmjena Programa projekta ''Poduzetnički inkubator Verzi''

Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2020. godinu

Obrazloženje

PRORAČUN

>> VODIČ ZA GRAĐANE 2019. (Proračun u malom) <<

Proračun Grada Buzeta za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu (PDF)

Proračun Grada Buzeta za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu (EXCEL)

Proračun Grada Buzeta za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu (WORD)

Proračun Grada Buzeta za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu (csv)

Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2019. godinu    (csv)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu      (csv)

Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2019. godinu     (csv)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019. godinu     (csv)

Program javnih potreba u obrazovanju za 2019. godinu     (csv)

Program javnih potreba u sportu za 2019. godinu     (csv)

Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu     (csv)

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2019. godinu     (csv)

Program projekta "RESTAURA" za 2019. godinu     (csv)

Program održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu     (csv)

Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu     (csv)

 

I. IZMJENE PRORAČUNA

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (PDF)    

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (Excel)     

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (Word)     

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (csv)

I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu     (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2019. godinu     (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019. godinu     (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2019. godinu     (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu     (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2019. godinu     (csv)

I. izmjene Programa projekta ''RESTAURA'' za 2019. godinu     (csv)

Program projekta ''KulTourSpirit'' za 2019. godinu     (csv)

I. izmjene i dopune Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu     (csv)

Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu     (csv)

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu (PDF)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu (Excel)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu (Word)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu (csv)

Obrazloženje uz polugodišnje izvješće proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu     (csv)

Realizacija programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za siječanj-lipanj 2019. godine     (csv)

 

II. IZMJENE PRORAČUNA

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (PDF)

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (Excel)

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (Word)

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (csv)

II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu     (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2019. godinu    (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019. godinu    (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2019. godinu    (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu    (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2019. godinu     (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu     (csv)

II. izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu     (csv)

II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu     (csv)

IV. izmjene Programa projekta Poduzetnički inkubator Verzi     (csv)

Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu     (csv)

Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu     (csv)

 

III. IZMJENE PRORAČUNA

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (PDF)

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (Excel)

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (Word) 

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (csv)

III. izmjene Programa javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2019. godinu     (csv)

III. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019. godinu     (csv)

III. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2019. godinu     (csv)

III. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2019. godinu     (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu     (csv)

III. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu     (csv)

Obrazloženje III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu     (csv)

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2019. GODINU 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (Excel)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (PDF)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (csv)

Ostvarenje Plana razvojnih programa za 2019. godinu (Excel)

Ostvarenje Plana razvojnih programa za 2019. godinu (PDF)

Ostvarenje Plana razvojnih programa za 2019. godinu (csv)

Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (Word)

Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (PDF)

Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (csv)

Godišnje izvješće gradonačelnika o utrošku sredstava za nepredviđene rashode do visine proračunske zalihe za 2019. godinu (PDF)

Godišnje izvješće gradonačelnika o utrošku sredstava za nepredviđene rashode do visine proračunske zalihe za 2019. godinu (csv)

Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu (PDF)

Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu (csv)

 

JAVNA RASPRAVA - Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu

Javna rasprava otvorena je od 29. studenog do 11. prosinca 2018. godine. U navedenom roku zainteresirani mogu svoje primjedbe i prijedloge dostaviti Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo koji će sastaviti izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti gradonačelniku na razmatranje i prihvaćanje. Gradonačelnik će razmatrati primjedbe i prijedloge te opravdane nastojati ugraditi u prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu uz napomenu da Proračun treba biti donesen do kraja kalendarske godine tako da stupi na snagu i da se može primijeniti od 1. siječnja 2019.


Zaključak     (csv)

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu    (csv)

Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2019. godinu     (csv)

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu      (csv)

Obrazloženje Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu     (csv)

Prijedlog Programa javnih potreba u civilnoj zašti te vatrogastvu za 2019. godinu     (csv)

Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019. godinu     (csv)

Prjedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2019. godinu     (csv)

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu     (csv)

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu     (csv)

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2019. godinu     (csv)

Prijedlog Programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu     (csv)

Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu     (csv)

PRORAČUN 2018.

<<PRORAČUN ZA GRAĐANE>>

Proračun Grada Buzeta za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu
Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2018. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu 
Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2018. godinu
Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu
Program javnih potreba u obrazovanju za 2018. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2018. godinu
Program projekta "RESTAURA" za 2018. godinu
Program projekta „KulTourSpirit“
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Program projekta „Life SEC Adapt“ za 2018. godinu 
Program projekta "Poduzetnički inkubator Verzi" za 2018. godinu
Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2018. godinu

I. IZMJENE PRORAČUNA
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (PDF)

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (Excel)

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (Word)

I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2018. godinu

I. izmjene Programa javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2018. godinu

I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu

I. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2018. godinu

I. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu

I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

I. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2018. godinu

I. izmjene Programa projekta "RESTAURA" za 2018. godinu

I. izmjene Programa projekta „KulTourSpirit“

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

I. izmjene Programa projekta „Life SEC Adapt“ za 2018. godinu 

I. izmjene Programa projekta "Poduzetnički inkubator Verzi" za 2018. godinu

Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
Polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna (PDF)

Polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna (excel)

Polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna (Word)

Obrazloženje uz polugodišnje izvješće Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu

Realizacija Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za siječanj - lipanj 2018. godine

Realizacija Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za siječanj - lipanj 2018. godine

II. IZMJENE PRORAČUNA 
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (PDF)

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (excel)

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (Word)

II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2018. godinu

II. izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2018. godinu

II. izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu

II. izmjene javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

II. izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu

II. izmjene Programa projekta Poduzetnički inkubator-Verzi

II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

II. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Program projekta 'InCITY+'

Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu 

III. IZMJENE PRORAČUNA 
III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (PDF)

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (excel)

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (Word)

III. izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2018. godinu

III. izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu

III. izmjene javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

III. izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu

I. izmjene Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2018. godinu

I. izmjene Programa projekta 'InCITY+'

II. izmjene Programa projekta „KulTourSpirit“

II. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu

Obrazloženje III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu 

IV. IZMJENE PRORAČUNA 
IV. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (PDF)

IV. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (excel)

IV. izmjne i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (Word)

IV. izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (PDF)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (Excel)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (Word)

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 2018.

Izvješće o ostvarenju Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu

JAVNA RASPRAVA - Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu

Javna rasprava otvorena je od 24. studenog do 8. prosinca 2017. godine. U navedenom roku zainteresirani mogu svoje primjedbe i prijedloge dostaviti Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo koji će sastaviti izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti gradonačelniku na razmatranje i prihvaćanje. Gradonačelnik će razmatrati primjedbe i prijedloge te opravdane nastojati ugraditi u prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu uz napomenu da Proračun treba biti donesen do kraja kalendarske godine tako da stupi na snagu i da se može primijeniti od 1. siječnja 2018.

Zaključak

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2018. godinu
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu 
Obrazloženje odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu

Obrazloženje Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u civilnoj zašti te vatrogastvu za 2018. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu
Prjedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2018. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2018. godinu
Prijedlog Programa projekta "RESTAURA" za 2018. godinu
Prijedlog Programa projekta „KulTourSpirit“ za 2018. godinu
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Prijedlog Programa projekta „Life SEC Adapt“ za 2018. godinu 
Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2018. godinu
Prijedlog Programa projekta Poduzetnički inkubator "Verzi" za 2018. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu
Proračun Grada Buzeta za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu

Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2017. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu
Obrazloženje Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu
Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2017. godinu
Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2017. godinu
Program javnih potreba u obrazovanju za 2017. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2017. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2017. godinu
Program projekta "RESTAURA" za 2017. godinu
Program projekta „KulTourSpirit“
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program projekta „Life SEC Adapt“ za 2017. godinu
Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Buzeta u 2017. godini

>> Proračun za građane (Proračun u malom) <<

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu
I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2017. godinu
I. izmjene i dopune javnih potreba u civilnoj zaštiti i vatrogastvu za 2017. godinu
I. izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2017. godinu
I. izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2017. godinu
I. izmjene i dopune javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
I. izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu
I. izmjene programa RESTAURA za 2017. godinu
I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu
II. izmjene javnih potreba u civilnoj zaštiti i vatrogastvu za 2017. godinu
II. izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2017. godinu
II. izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2017. godinu
II. izmjene javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
II. izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu
I. izmjene javnih potreba u sportu za 2017. godinu
I. izmjene programa projekta KulTourSpirit 
Program - Buzet-grad tartufa
Program - Poduzetnički inkubator-Verzi
II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
II. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu (PDF)
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu (Excel)
Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 2017.
Izvješće o ostvarenju Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godinu

Upute za izradu proračuna
Model financijskog plana
Proračun Grada Buzeta za 2016. godinu
Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Buzeta u 2016. godini
Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2016. godinu
Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016. godinu
Program javnih potreba u obrazovanju za 2016. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2016. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2016. godinu
Program projekta Life SEC Adapt za 2016. godinu
Program projekta InCITY za 2016. godinu
Program projekta Stand UP za 2016. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Program poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2016. godini
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
I. izmjene plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2016. godinu
I. izmjene programa projekta Life SEC Adapt za 2016. godinu
I. izmjene programa projekta InCITY
Program projekta REN
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016. godinu
II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu
Program projekta RESTAURA
II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 
Polugodišnje izvješće o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
FINA - potvrda o preuzetom polugodišnjem izvještaju 2016.
FINA - obrasci za polugodišnji obračun 2016.
III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
III. izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016. godinu
II. izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2016. godinu
III. izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
III. izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2016. godinu
I. izmjena Programa projekta Stand UP za 2016. godinu
II. izmjena Programa projekta InCITY za 2016. godinu
I. izmjena Programa projekta RESTAURA za 2016. godinu
III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
III. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Godišnji obračun Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
Obrazloženje ostvarenja Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu

Proračun Grada Buzeta za 2015. godinu
Odluka o izvršavanju proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Buzeta u 2015. godini
Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2015. godinu
Program mjavnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci predškolske dobi za 2015. godinu
Program javnih potreba u školstvu za 2015. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2015. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
Program projekta REVITAS II za 2015. godinu
Program projekta REN za 2015. godinu
Program projekta Think-UP za 2015. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Program poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2015. godini
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede
za 2015. godinu

I. izmjene i dopune Programa projekta REVITAS II za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa projekta Think-UP za 2015. godinu
Polugodišnji obračun Grada Buzeta za 2015. godinu
Obrazloženje Polugodišnjeg obračuna Grada Buzeta za 2015. godinu
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci predškolske dobi za 2015. godinu
II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
II. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Program projekta „InCITY“ za 2015. godinu
Program projekta Life SEC Adapt za 2015. godinu
Godišnji obračun Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu
Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu
Obrazloženje ostvarenja Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. godinu

Izvještaji

Izvještaji za 2023. godinu 
Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2023. godini (PDF)

Izvještaji za 2022. godinu
Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2022. godini (pdf)

 

Financijska izvješća - 2018.

Financijski izvještaj za 2018. godinu - Damir Kajin

Financijski izvještaj za 2018. godinu - Dubravka Črnac Dujanić

Financijski izvještaj za 2018. godinu - Sandi Černeka

Financijski izvještaj za 2018. godinu - Zdravko Ćurić

Izvješće 01-06/2018 - Damir Kajin
Izvješće 01-06/2018 - Dubravka Črnac Dujanić
Izvješće 01-06/2018 - Sandi Černeka
Izvješće 01-06/2018 - Zdravko Ćurić

Financijska izvješća - 2017.

Obavijest i izvješće o primljenim dotacijama: siječanj - lipanj 2017. - Z. Ćurić
Financijski izvještaj sa sastavnim djelovima - Zdravko Ćurić
Financijski izvještaj sa sastavnim djelovima - Damir Kajin
Financijski izvještaj sa sastavnim djelovima - Dubravka Črnac Dujanić
Financijski izvještaj sa sastavnim djelovima - Sandi Černeka

Financijska izvješća - 2016.

Obavijest i izvješće o primjeljnim donacijama- Z. Ćurić
Obavijest o primljenim donacijama - Z. Ćurić
Izvješće o primljenim donacijama - Z. Ćurić


Financijska izvješća - 2015.

Financijsko izvješće za 2015. godinu - Z. Ćurić
Obavijest o primljenim donacijama - Z. Ćurić
Izvješće o primljenim donacijama - Z. Ćurić

Urbanistički plan

Urbanistički plan uređenja Grada Buzeta

Grad Buzet je, temeljem Zakona o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), izradio i usvojio Izvješće  o stanju u prostoru Grada Buzeta, te donio Program mjera za unapređenje stanja u prostoru (SN Grada Buzeta 6/02). Pomenutim dokumentima iskazana je potreba i obveza izrade i donošenja Prostornog plana uređenja Grada Buzeta. Izradi Prostornog plana uređenja Grada Buzeta pristupilo se iz slijedećih razloga:

 • u potpunosti zamijeniti i u jedinstvenom planu objediniti važeći preuzeti Prostorni plan Općine Buzet (SN Grada Buzeta 1/93), 1. izmjenu i dopunu Prostornog plana Općine Buzet u dijelu Grada Buzeta (SN Istarske županije 6/98) i 2. izmjenu i dopunu Prostornog plana Općine Buzet u dijelu Grada Buzeta (SN Istarske županije 4/02), a sve u skladu s utvrđenom zakonskom obvezom i rokovima,
 • radi potrebe usklađenja važećih 1. i 2. izmjene Prostornog plana Općine Buzet u dijelu Grada Buzeta s odredbama Prostornog plana Istarske županije kao važećeg prostornog plana šireg područja koji je donesen početkom 2002. godine,
 • novi prostorno-planski dokument potrebno je grafički i sadržajno uskladiti s važećim Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04 i 45/04).


Temeljem ugovora između Grada Buzeta i Urbis-a 72 d.d. Pula pristupilo se realizaciji zacrtanih ciljeva i izradi Prostornog plana uređenja Grada Buzeta (dalje: Plan).

U skladu sa stavom Grada Buzeta pri određivanju osnovne koncepcije uređenja prostora u cijelosti su primijenjena prostorna rješenja iz Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Buzet (SN Istarske županije 6/98) i Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Buzet u dijelu Grada Buzeta (SN Istarske županije 4/02), koja su se odnosile na područje Grada Buzeta, novelirana prema stanju u prostoru te usklađena s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04 i 45/04) i Prostornim planom Istarske županije (SN Istarske županije 2/02 i 1/05) koji su u međuvremenu doneseni i stupili na snagu.

Grad Buzet provodio je postupak izrade, prethodne i javne rasprave prema Uredbi o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (NN 101/98).

Prostorni plan

II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA
Tekstualni dio (pdf)

Grafički dio:
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
2A.PROMETNA, ULIČNA I INFRASTRUKTURNA MREŽA-PROMET
2B.PROMETNA, ULIČNA I INFRASTRUKTURNA INFRASTRUKTURA-ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
2C.PROMETNA, ULIČNA I INFRASTRUKTURNA MREŽA-ELEKTROENERGETIKA I JAVNA RASVJETA
2D.PROMETNA, ULIČNA I INFRASTUKTURNA MREŽA-VODOOPSKRBA
2E.PROMETNA, ULIČNA I INFRASTRUKTURNA MREŽA-ODVODNJA OTPADNIH VODA
3A.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA-PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE
3B.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA-OBLICI KORIŠTENJA
4.NAČINI I UVJETI GRADNJE-NAČIN GRADNJE
 

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA BUZETA – III. izmjene i dopune (2022.)

Tekstualni dio (pdf)

Grafički dio:
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - 2.1. ENERGETSKI SUSTAV I ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - 2.2. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - 3.2. PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU
3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - 3.1. POSEBNI UVJETI KORIŠTENJA
3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - 3.3. PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

Građevinska područja naselja:
4.1. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BAREDINE, ČRNICA, SALEŽ, SELJACI, UGRINI
4.2. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BUZET, ČRNICA, KRBAVČIĆI, PERCI, ŠTRPED
4.3. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BAREDINE, BUZET, KAJINI, MALI MLUN, SELJACI, ŠKULJARI, ŠTRPED, VELI MLUN
4.4. GRAĐEVINSKO PODRUČJE- BUZET, PERCI, POČEKAJI, STRANA, SVETI MARTIN
4.5. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NUGLA, ROČ, STRANA
4.6. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - MALI MLUN, MOST, PRAČANA, SOVINJAK, SV. DONAT, VELI MLUN
4.7. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BUZET, KLARIĆI, MARINCI, MOST, PENIČIĆI, PRODANI, SELCA, SV. DONAT, SVETI
4.8. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BLATNA VAS, CUNJ, ČIRITEŽ, FORČIĆI, NUGLA, RIM, ROČ, SELCA, STANICA
4.9. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - KOMPANJ, RIM, ROČ, ROČKO POLJE
4.10. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - SOVINJSKA BRDA, SOVIŠĆINA
4.11. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BARUŠIĆI, KLARIĆI, PALADINI, PRAČANA, SENJ, SOVINJAK, SOVINJSKA BRDA
4.12. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - KLARIĆI, KRUŠVARI, PRODANI, RAČICE, SOVINJAK
4.13. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BLATNA VAS, BRNOBIĆI, FORČIĆI, HUM, KRUŠVARI
4.14. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BRNOBIĆI, FORČIĆI, HUM, ROČKO POLJE
4.15. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - SENJ, SOVIŠĆINA
4.16. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BARUŠIĆI, MARČENEGLA, NEGNAR, PALADINI, ŠĆULCI
4.17. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - JURADI, MARČENEGLA, MEDVEJA, RAČICE, RAČIČKI BRIJEG
4.18. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - HUM
4.19. GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ERKOVČIĆI, HUM

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Buzeta 2018.

Dokumente možete preuzeti ovdje.

Prostorni plan Grada Buzeta 2005.

Tekstualni dio

 

POVEZNICA NA GIS PORTAL

Započinje javna rasprava o Studiji o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Stabilizacija pokosa korita na dijelu vodotoka Mirna“.

Javna rasprava trajati će 30 dana i to od 6. veljače 2023. godine do 6. ožujka 2023. godine.

Studija će s danom početka javne rasprave biti dostupna zainteresiranoj javnosti na linku: „Stabilizacija pokosa korita na dijelu vodotoka Mirna“ (pdf).

Svi detalji o Javnoj raspravi te način kako se uključiti, dostupni su na linku: „Postupak javne rasprave o Studiji Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat – Stabilizacija pokosa korita na dijelu vodotoka Mirna“ (pdf).

II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZA PODRUČJE GOSPODARSKE NAMJENE - PROIZVODNE MALA HUBA II                                     

Na temelju članka 86. stavka 1. i 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), po prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene, odnosno, strateške procjene sukladno članku 66. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) KLASA: 351-03/23-01/204, URBROJ: 2163-08-02/6-23-02 od 8. prosinca 2023. godine, Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2023. godine, donosi Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja za područje gospodarske namjene - proizvodne Mala Huba II

 

V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA
Na temelju članka  88. stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), obavještava se javnost da je donesena Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta 9/2023) kojom se pokreće postupak izrade plana.
 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA IZDVOJENOG GRAĐEVINSKOG PODRUČJA IZVAN NASELJA GOSPODARSKE NAMJENE – UGOSTITELJSKO TURISTIČKE TURISTIČKO PODRUČJE RUJAVAC
Na temelju članka  88. stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), obavještava se javnost da je donesena Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene – ugostiteljsko turističke (Službene novine Grada Buzeta 12/2022) kojom se pokreće postupak izrade plana.
 

IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA
Na temelju članka  88. stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), obavještava se javnost da je donesena Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta 6/2022) kojom se pokreće postupak izrade plana.


I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE MAŽINJICA 

Na temelju članka  88. stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), obavještava se javnost da je donesena Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Mažinjica (Službene novine Grada Buzeta 7/2021) kojom se pokreće postupak izrade plana.

III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA GRADA BUZETA

Na temelju članka  88. stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), obavještava se javnost da je donesena Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta 1 /2021) kojom se pokreće postupak izrade plana.

Na temelju članka  88. stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), obavještava se javnost da je donesena Izmjena i dopuna Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta 7 /2021) kojom se mijenja i dopunjava Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta 1/2021) kojom je postupak izrade plana pokrenut.

Na temelju članka  88. stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), obavještava se javnost da je donesena  Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređnja Grada Buzeta.

II. IZMJENE URBANISTIČKOG PLANA GRADA BUZETA

Na temelju članka  88. stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), obavještava se javnost da je donesena Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta 1 /2021) kojom se pokreće postupak izrade plana.

IZVJEŠĆE o održanoj javnoj raspravi u postupku donošenja V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta (pdf)

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA

Sukladno članku 98. st. (3) Zakona o prostornom uređenju,  javna rasprava o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta održati će se u razdoblju od 22. studenog 2023. do 29. studenog 2023. i u istoj može sudjelovati svatko.

Tijekom trajanja javne rasprave, Prijedlog plana stavlja se na javni uvid na oglasnu ploču Grada Buzeta, mrežne stranice Grada Buzeta i u informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU).

Javni uvid u Prijedlog plana može se izvršiti i svakog radnog dana od 12:00 do 15:00 sati u prostorijama Sale za sastanke Grada Buzeta, II. Istarske brigade 11 / II. kat.

Tijekom trajanja javnog uvida održati će se Javno izlaganje o Prijedlogu plana 23. studenog 2023. godine u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Buzeta, II. istarske brigade 2 /prizemlje.

Obavijest o javnoj raspravi (pdf)

PRIJEDLOG V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA

Tekstualni dio (pdf)

 

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU

Sukladno članku 98. st. 3. Zakona o prostornom uređenju, ponovna javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja grada Buzeta održati će se u razdoblju od 12. svibnja 2023. do 26. svibnja 2023. i u istoj može sudjelovati svatko.

Tijekom trajanja ponovne javne rasprave, Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu stavlja se na javni uvid na oglasnu ploču Grada Buzeta, mrežne stranice Grada Buzeta i u informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU).

Javni uvid u Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu može se izvršiti svakog radnog dana od 12:00 do 14:00 sati u prostorijama Sale za sastanke Grada Buzeta, II. Istarske brigade 11 / II. kat.

Tijekom trajanja javnog uvida održati će se javno izlaganje o Prijedlogu plana 16. svibnja 2023. u 18:00 sati u gradskoj vijećnici Narodnog doma u Buzetu, II. istarske brigade 2 /prizemlje.

Obavijest o javnoj raspravi

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA

Tekstualni dio (odredbe za provedbu, obrazloženje prijedloga plana i sažetak za javnost)

Grafički dio:

0. Oznaka izmjena i dopuna grafičkog dijela plana

1. Korištenje i namjena površina

2A. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža - promet

2B. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža - elektroničke komunikacije

2C. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža - elektroenergetika i javna rasvjeta

2D. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža - vodoopskrba

2E. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža - odvodnja otpadnih voda

3A. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - uvjeti korištenja - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

3B. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - oblici korištenja

4. Načini i uvjeti gradnje - način gradnje

IZVJEŠĆE S PONOVNE JAVNE RASPRAVE

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA

Sukladno članku 98. st. (3) Zakona o prostornom uređenju,  javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja grada Buzeta održati će se u razdoblju od 4. travnja 2023. do 18. travnja 2023. i u istoj može sudjelovati svatko.

Tijekom trajanja javne rasprave, Prijedlog plana stavlja se na javni uvid na oglasnu ploču Grada Buzeta, mrežne stranice Grada Buzeta i u informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU).

Javni uvid u Prijedlog plana može se izvršiti i svakog radnog dana od 12:00 do 14:00 sati u prostorijama Sale za sastanke Grada Buzeta, II. Istarske brigade 11 / II. kat.

Tijekom trajanja javnog uvida održati će se javno izlaganje o Prijedlogu plana 12. travnja 2023. u 18:00 sati u gradskoj vijećnici Narodnog doma u Buzetu, II. istarske brigade 2 /prizemlje.

Obavijest o javnoj raspravi (pdf)

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA

Tekstualni dio (odredbe za provedbu, obrazloženje prijedloga plana i sažetak za javnost)

Grafički dio:

0. Oznaka izmjena i dopuna grafičkog dijela plana

1. Korištenje i namjena površina

2A. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža - promet

2B. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža -  elektroničke komunikacije

2C. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža - elektroenergetika i javna rasvjeta

2D. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža - vodoopskrba

2E. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža - odvodnja otpadnih voda

3A. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – uvjeti korištenja – područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

3B. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – oblici korištenja

4. Načini i uvjeti gradnje – način gradnje

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA

Sukladno članku 98. st. (3) Zakona o prostornom uređenju, javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta održat će se u razdoblju od 13. svibnja 2022. do 27. svibnja 2022. i u istoj može sudjelovati svatko.

Tijekom trajanja javne rasprave, Prijedlog plana stavlja se na javni uvid na oglasnu ploču Grada Buzeta, mrežne stranice Grada Buzeta i u informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU).

Javni uvid u Prijedlog plana može se izvršiti i svakog radnog dana od 12:00 do 15:00 sati u prostorijama Sale za sastanke Grada Buzeta, II. Istarske brigade 11 / II. kat.

Tijekom trajanja javnog uvida održati će se Javno izlaganje o Prijedlogu plana 23. svibnja 2022. u 18:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Buzeta, II. istarske brigade 2 /prizemlje.

Obavijest o javnoj raspravi

Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređnja Grada Buzeta 

Tekstualni dio (odredbe za provedbu, obrazloženje prijedloga plana i sažetak za javnost)

Grafički dio:

1. Korištenje i namjena površina

2.1. Energetski sustav i EKI

2.2. Vodnogospodarski sustav

3.1. Posebni uvijeti korištenja

3.2. Područja posebnih ograničenja

3.3. Posebni uvjeti korištenja

Građevinska područja naselja:

4.1. POŽANE, CONFI, SALEŽ, BAREDINE, UGRINI, ČRNICA, ABRAMI, HRIB

4.2. ČRNICA, PERCI, KRBAVČIĆI, ŠTRPED, MAŽINJICA, BUZET (MAJCANI), GRIŽA

4.3. SELJACI, ZONTI, MALI MLUN, VELI MLUN, BARUŠANI, ŠAKORI, KAJINI, ČRNCI

4.4. BUZET, MALA HUBA, ŠTRPED, SRNEGLA, SV. IVAN, SV. MARTIN, STRANA, REČICA, SV. IVAN - DOL, POČEKAJI, FINDERLI

4.5. G. NUGLA, D. NUGLA, NEMARNIKI, G. HRBTIJA, D. HRBATIJA, GENETSKI CENTAR, BRGAD, MAVRIĆI

4.6. VELI MLUN, MALI MLUN, DUBROVICA, ROŠOVO, PODREBAR, G. ČELA, D. ČELA, BENEŽI, RUŠNJAK, PRAČANA, BRNOZI, MAJERI, SOVINJAK

4.7. SV. IVAN, MOST, CIMOS 1, REČICA, KORTA, PRAŠĆARI, SELCA, PENGARI, MARINCI, VIDACI, MARUŠKIĆI, SV. DONAT, PENIČIĆI

4.8. CUNJ, ČIRITEŽ, HLAJI, JAKOMASI, ST. ROČ, ROČ, KRKUŽ, RIM, GRGURINČIĆI, FORČIĆI, BRUL, PUŠKI

4.9. KRKUŽ, MUNE, KLOBASI, KRULČIĆI, ŠPILIĆI, BRŠĆAK, DRAGA

4.10. KRTOV BRIJEG, ČERNEHOV BREG, BARTOLIĆI, ŠIMEĆI, ŠVIKARIJA, DROBEŽIJA, SV. KIRIN, PUHI

4.11. SOVINJSKO POLJE, CUNJCI, VRH, DOL, BARUŠIĆI, MATIŠKO, SENJ, VALARI, SOVINJSKA BRDA

4.12. PRODANI, SRGOBANI, URIHI, MARTINCI, RACARI, RAČICE, ZABRDA, RIMNJAK, DOBROVA, KLARIĆI, DOL

4.13. KUHARI, BLATNA VAS, LATINI, ŠTULCI, RUJAVAC, BRNOBIĆI, GRABRI, BENČIĆI, KRUŠVARI, PAŠUTIĆI, KOTLI

4.14. ROČKO POLJE, KRAS, ČRNEHI, PODPEĆINA, MIKCI, ĆUKARIJA

4.15. VALICE, KRTI, SENJ

4.16. BARUŠIĆI, PALADINI, MARČENEGLA, MARČENEŠKO POLJE, NEGNAR, KIJEKA, ŠĆULCI

4.17. MEDVEJA, RIMNJAK, ZABRDA, RAČICE, KOSORIGA, RAČIČKI BRIJEG, G. KONTIĆI, D. KONTIĆI, JURADI, ČABRANIJA

4.18. BENČIĆI, MUĆAN, BRIŽAC, MALINCI, DURIČIĆI, KAVCI

4.19. HUM, MARČI BREG, MARTINŠĆAK, KLANAC, BORAJ, ERKOVČIĆI, IVEĆI

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

Financijski izvještaji

2024. godina 

GRAD BUZET

 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BUZET

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Buzet za 2024. godinu (word, PDF)

2023. godina 

GRAD BUZET

Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu - razina 23 (excelPDF, ref.str.)
Bilješke uz financijski izvještaj za 2023. godinu - razina 23 (word, PDF)

Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu - razina 22 (excelPDF, ref.str.)
Bilješke uz financijski izvještaj za 2023. godinu - razina 22 (Word, PDF)

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BUZET

Financijski izvještaj JVP Buzet za 2023. godinu - razina 31 (excelPDF, ref.str.)
Bilješke uz financijski izvještaj JVP Buzet za 2023. godinu - razina 31 (Word, PDF)

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Buzet za 2023. godinu

MJESNI ODBORI

Financijski izvještaji:
MO Buzet
MO Buzet Stari grad
MO Krušvari
MO Roč
MO Sovinjak
MO Sveti Ivan
MO Sveti Martin
MO Svi Sveti
MO Štrped
MO Veli i Mali Mlun
MO Vrh

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

Financijski izvještaj    

2022. godina 

GRAD BUZET

Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu - razina 23 (excelPDF)
Bilješke uz financijski izvještaj za 2022. godinu - razina 23 (word, PDF)

Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu - razina 22 (PDF, excel)
Bilješke uz financijski izvještaj za 2022. godinu - razina 22 (Word, PDF)

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BUZET

Financijski izvještaj JVP Buzet za 2022. godinu (excelPDF)
Bilješke uz financijski izvještaj JVP Buzet (word, PDF)

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Buzet za 2022. godinu

MJESNI ODBORI

MO Buzet
MO Buzet Stari grad
MO Krušvari
MO Roč
MO Sovinjak
MO Sveti Martin
MO Sveti Ivan
MO Svi Sveti
MO Štrped
MO Veli i Mali Mlun
MO Vrh

2021.

GRAD BUZET

Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (Excel)

Bilješke uz financijski izvještaj za 2021. godinu (Word)

Bilješke uz financijski izvještaj za 2021. godinu (PDF)

Grad Buzet-konsolidirano financijsko izvješće (PDF)

Grad Buzet-konsolidirano financijsko izvješće (Excel)

FINA-razina 23 referentna stranica GFI 2021

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za 2021. godinu (PDF)

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za 2021. godinu (Word)

MJESNI ODBORI 

MO Buzet
MO Buzet Stari grad
MO Krušvari
MO Roč
MO Sovinjak
MO Sveti Martin
MO Sveti Ivan
MO Svi Sveti
MO Štrped
MO Veli i Mali Mlun
MO Vrh

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

Izvješće (PDF)     

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BUZET

Izvješće proračunskog korisnika 2021. (Excel)

Bilješke uz financijski izvještaj za 2021. godinu (PDF)

2020.

GRAD BUZET

Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (Excel)

Bilješke uz financijski izvještaj za 2020. godinu (Word)

Bilješke uz finanjcijski izvještaj za 2020. godinu (PDF)

FINA-referentna stranica GFI 2020. godine

Grad Buzet-konsolidirano financijsko izvješće (PDF)

Grad Buzet-konsolidirano financijsko izvješće (Excel)

FINA-razina 23 referentna stranica GFI 2020

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za 2020. godinu (PDF)

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za 2020. godinu (Word)

 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BUZET

Izvješće proračunskog korisnika 2020. (PDF)

Izvješće proračunskog korisnika 2020. (Excel)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju-FINA

 

MJESNI ODBORI

MO Buzet
MO Buzet Stari grad
MO Krušvari
MO Roč
MO Sovinjak
MO Sveti Martin
MO Sveti Ivan
MO Svi Sveti
MO Štrped
MO Veli i Mali Mlun
MO Vrh

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

Izvješće 2020 (PDF)     

Izvješće 2020 (Excel)                                                                                                                                                                                         

 

2019.

GRAD BUZET

Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (PDF)

Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (Excel)

Bilješke uz financijski izvještaj za 2019. godinu 

FINA- referentna stranica GFI 2019

Grad Buzet - konsolidirana financijska izvješća (PDF)

Grad Buzet - konsolidirana financijska izvješća (Excel)

FINA - razina 23 referentna stranica GFI 2019

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za 2019. godinu

 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BUZET

Izvješće proračunskog korisnika 2019. (PDF)

Izvješće proračunskog korisnika 2019. (Excel)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju - FINA

MJESNI ODBORI 

MO Buzet
MO Buzet Stari grad
MO Krušvari
MO Roč
MO Sovinjak
MO Sveti Martin
MO Sveti Ivan
MO Svi Sveti
MO Štrped
MO Veli i Mali Mlun
MO Vrh

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

Izvješće za 2019. godinu (PDF)

Izvješće za 2019. godinu (Excel)

2018.

GRAD BUZET
Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (PDF)
Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (Excel)
Bilješke uz financijski izvještaj za 2018. godinu 
FINA - referentna stranica GFI 2018

Grad Buzet - konsolidirana financijska izvješća (PDF)

Grad Buzet - konsolidirana financijska izvješća (Excel)

FINA - razina 23 referentna stranica GFI 2018

Bilješke uz konsolidirani financisjki izvještaj za 2018. godinu


 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BUZET

Izvješće proračunskog korisnika 2018. 
Bilješke

MJESNI ODBORI

MO Buzet
MO Buzet Stari grad
MO Krušvari
MO Roč
MO Sovinjak
MO Sveti Martin
MO Sveti Ivan
MO Svi Sveti
MO Štrped
MO Veli i Mali Mlun
MO Vrh

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

Izvješće za 2018. godinu

2017.

GRAD BUZET

Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu (PDF)
Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu (Excel)
Bilješke uz financijski izvještaj za 2017. godinu

Grad Buzet - Konsolidirana financijska izvješća 2017 (PDF)
Grad Buzet - Konsolidirana financijska izvješća 2017 (Excel)
Grad Buzet - Blješke uz konsolidirane financijske izvještaje 2017 (PDF)

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BUZET

Izvješće proračunskog korisnika 2017.

MJESNI ODBORI

MO Buzet
MO Buzet Stari grad
MO Krušvari
MO Roč
MO Sovinjak
MO Sveti Martin
MO Sveti Ivan
MO Svi Sveti
MO Štrped
MO Veli i Mali Mlun
MO Vrh

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

Izvješće za 2017. godinu

2016.

GRAD BUZET

Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
Bilješke uz financijski izvještaj za 2016. godinu

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BUZET

Izvješće proračunskog korisnika 2016.

MJESNI ODBORI

MO Buzet
MO Buzet Stari grad

MO Krušvari
MO Roč
MO Sovinjak
MO Sveti Martin
MO Sveti Ivan
MO Svi Sveti
MO Štrped
MO Veli i Mali Mlun
MO Vrh

 

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

Izvješće za 2016. godinu

2015.

GRAD BUZET

Referentna stranica - Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2015.
Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2015.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2015.

 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BUZET

1. Izvješće proračunskog korisnika 2015.
2. Bilješke uz financijsko izvješće 2015.

 

MJESNI ODBORI

MO Buzet
MO Buzet Stari grad
MO Krušvari
MO Roč
MO Sovinjak
MO Sveti Martin
MO Sveti Ivan
MO Svi Sveti
MO Štrped
MO Veli i Mali Mlun
MO Vrh
 

2014.

GRAD BUZET

1. Referentna stranica - Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2014.
2. Financijski izvještaji Proračuna Grada Buzeta za 2014.
3. Bilješke uz financijska izvješća za 2014.


JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BUZET

1. Izvješće proračunskog korisnika 2014.
2. Izvješće o obvezama 2014.
3. Bilanca 2014.
4. Izvješće o promjenama u vrijednosti 2014.
5. Izvješće o prihodima i rashodima 2014. - prvi dio
6. Izvješće o prihodima i rashodima 2014. - drugi dio
7. Bilješke 2014.
8. Krediti i zajmovi 2014.

 

DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"

1. Izvješće proračunskog korisnika 2014.
2. Izvješće o obvezama 2014.

3. Bilanca 2014.
4. Izvješće o promjenama u vrijednosti 2014.
5. Izvješće o prihodima i rashodima 2014. - prvi dio
6. Izvješće o prihodima i rashodima 2014. - drugi dio
7. Bilješke 2014.
8. Krediti i zajmovi 2014.

Registar ugovora

Službene novine

Službene novine - 2024. godina

Službene novine - Kazalo za 2024. godinu

Službene novine - 01/2024
Službene novine - 02/2024
Službene novine - 03/2024
Službene novine - 04/2024
Službene novine - 05/2024

Službene novine - 2022. godina

Službene novine -  Kazalo za 2022. godinu

Službene novine - 01/2022
Službene novine - 02/2022
Službene novine - 03/2022 
Službene novine - 04/2022 
Službene novine - 05/2022
Službene novine - 06/2022 
Službene novine - 07/2022 
Službene novine - 08/2022 
Službene novine - 09/2022 
Službene novine - 10/2022 
Službene novine - 11/2022
Službene novine - 12/2022
Službene novine - 13/2022

Službene novine - 2021. godina

Službene novine -  Kazalo za 2021. godinu

Službene novine - 01/2021
Službene novine - 02/2021
Službene novine - 03/2021
Službene novine - 04/2021
Službene novine - 05/2021
Službene novine - 06/2021
Službene novine - 07/2021
Službene novine - 08/2021
Službene novine - 09/2021
Službene novine - 10/2021
Službene novine - 11/2021

Službene novine  - 2020. godina

Službene novine - Kazalo za 2020. godinu

Službene novine - 2019. godina

Službene novine - Kazalo za 2019. godinu

Službene novine - 01/2019
Službene novine - 02/2019
Službene novine - 03/2019
Službene novine - 04/2019
Službene novine - 05/2019
Službene novine - 06/2019
Službene novine - 07/2019
Službene novine - 08/2019
Službene novine - 09/2019
Službene novine - 10/2019

Službene novine - 2018. godina

Službene novine - Kazalo za 2018. godinu

Službene novine - 2017. godina

Službene novine - Kazalo za 2017. godinu

Službene novine - Kazalo za 2016. godinu

Službene novine - Kazalo za 2015. godinu

Službene novine - kazalo za 2014. godinu

Službene novine - kazalo za 2013. godinu

Pravo na pristup informacijama

AKTI

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 85/15)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 69/22)
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije 
Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama kojima raspolaže Grad Buzet
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju zamjenice službenice za informiranje

Svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo tražiti i dobiti bilo koju informaciju koju posjeduje Grad Buzet, osim informacija koje su zaštićene posebnim zakonskim odredbama.
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.) i Odlukom o ostvarivanju prava na pristup informacijama kojima raspolaže Grad Buzet („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2 /14.).

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Pisani zahtjev može se podnijeti putem pošte na adresu: Grad Buzet, II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet, može se dostaviti neposredno u pisarnicu Grada na istoj adresi ili se može poslati na e-adresu: info(at)buzet.hr .
Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela kojem se podnosi zahtjev, podatke koji su važni za prepoznavanje traženih informacija, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Pisani zahtjev može se podnijeti na obrascu za ostvarivanje prava na pristup informacijama.
Obrazac za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac za ponovnu uporabu informacija

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama, niti je obvezan pozvati se na primjenu zakona.

ODLUČIVANJE O PODNESENOM ZAHTJEVU

O zahtjevu za pravo na pristup informacijama službenika za informiranje odlučit će se u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva u skladu sa zakonskim odredbama.
Davanje informacija korisniku može biti ostvareno neposrednim davanjem informacija, davanjem informacija pisanim putem, uvidom u dokumente i izradom, dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrže traženu dokumentaciju te na drugi način.

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

Roberta Kalčić Savatović

Tel. 052/662-854, fax: 052/662-676, e-mail: pisarnica@buzet.hr adresa: Buzet, II. istarske brigade 11

ZAMJENICA SLUŽBENICE ZA INFORMIRANJE

Mikela Zimerman

Tel. 052/662-726, fax: 052/662-676, e-mail: mikela.zimerman@buzet.hr, adresa: Buzet, II. istarske brigade 11

OTVORENI PODACI

Tijela javne vlasti u Hrvatskoj, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013. i 85/2015.) objavljuju registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti te načinu pristupa.
Otvoreni podaci su podaci koji su javno i besplatno dostupni, a namijenjeni su ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni.
Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista)  Grada Buzeta xlsx
Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista) Grada Buzeta pdf

IZVJEŠĆA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu ( pdf. ) ( csv. )
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu ( pdf ) ( csv. )
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu ( pdf.) ( csv.)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu ( pdf. ) ( csv.)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu ( pdf.) ( csv.)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu ( pdf.) ( csv.)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu ( pdf.) ( csv.)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu ( pdf.) ( csv.)

APLIKACIJA iTRANSPARENTNOST

Transparentan uvid u poslovanje Grada Buzeta putem platforme iTransparentnost koja je dostupna OVDJE.

Transparentan uvid u poslovanje (isplatu sredstava) Javne vatrogasne postojbe Buzet dostupno je OVDJE.

Statut i poslovnik

Statut Grada Buzeta 2021.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Buzeta 

Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Buzeta 2021

Savjet mladih

SAVJET MLADIH GRADA BUZETA

Članovi Savjeta mladih Grada Buzeta

Virna Kisiček, predsjednica
Andrea Grižančić, zamjenica predsjednice
Leonarda Frantal, članica
Roko Dekanić, član
Leonardo Ošo, član

Kontakt: savjetmladih.buzet@gmail.com

Rješenje o izboru predsjednice i zamjenice predsjednice Savjeta mladih Grada Buzeta

Dokumenti:

JAVNI POZIV
OBRAZAC ZA PRIJEDLOG KANDIDATA
IZJAVA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE
IZVJEŠĆE O PROVJERI FORMALNIH UVJETA
POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA
 

Mjesni odbori

Na području Grada djeluju i vijeća mjesnih odbora kao oblik mjesne samouprave. Mjesni odbori predstavljaju oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana za više međusobno povezanih manjih naselja.

Mjesni odbor Buzet osnovan je za područje naselja:

 • Buzet (osim Starog grada),
 • Mala Huba (Huleti, Mandalenići, Srnegla i Šakori).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednica: Vlasta Šimek
 • Nenad Kujundžić
 • Vedran Majcan
 • Dražen Božić
 • Saša Vujović

Pravila mjesnog odbora Buzet 
 

Sjedište: Naselje Goričica 10, 52420 Buzet

Mjesni odbor Buzet - Stari grad osnovan je za područje Starog grada (sve ulice iznad groblja).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Ferid Mačković
 • Darko Jakac
 • Emil Prodan
 • Dubravko Bošnjaković
 • Rosa Ivanić

Pravila mjesnog odbora Buzet - Stari grad

Sjedište: Ede Nemarnika 2, 52420 Buzet

Mjesni odbor Krušvari je osnovan za područja naselja:

 • Krušvari (Kortina, Pašutići i Urihi),
 • Juradi  (Čabranija, Čuhrija, Donji Kontići i Gornji Kontići),
 • Kosoriga,
 • Martinci (Bakar, Dobrovica i  Racari),
 • Račice (Jezer),
 • Račički Brijeg i
 • Rimjak (Zabrda).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Denis Kontić
 • Igor Gržinić
 • Larisa Jurada
 • Tamara Kontić
 • Miljenko Prodan

Pravila mjesnog odbora Krušvari 

Sjedište: Krušvari bb, 52420 Buzet

Mjesni odbor Roč osnovan za područja naselja:

 • Roč,
 • Benčići (Grki),
 • Blatna Vas (Breg, Brul, Glistonija, Kuhari, Martinačići, Mejari, Šćaveti, Štuparija),
 • Brnobići (Brda, Breg, Grabri, Grozdani, Kortina, Podpećina, Ravnići, Zubalići),
 • Čiritež (Ilići, Strnadi),
 • Duričići (Iveći, Kavci),
 • Erkovčići (Bartuli, Benečići, Buraj, Marčibreg, Smrekovac, Stancija, Stanica Hum, Škrinjari),
 • Forčići (Birićija, Latini, Rauši, Šavki, Tomičići),
 • Gornja Nugla (Donja Nugla, Mištrići, Nemarniki),
 • Hum (Brižac, Ćuharija, Malinci, Mućan),
 • Kompanj (Klančići, Klobasi, Kosići, Krulčići, Pernići, Špilići),
 • Kotli (Podkrog),
 • Kras (Črnehi, Klanac, Mikci),
 • Krkuž (Grondari, Hrbatija),
 • Ročko Polje (Benčići, Bortulasi, Bršćak, Draga, Fabriši, Kebri, Krbavci, Pahari, Pavletići, Premci, Žulići),
 • Stanica Roč (Hlaji, Jakomasi),
 • Šušići (Puški, Verbanci),
 • Rim (Bujavci, Grgurinčići, Kolinasi, Stražnjak).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Renis Gržinić
 • Kristina Bernobić
 • Toni Pavletić
 • Luka Grabar
 • Leonarda Lea Bašić

Pravila mjesnog odbora Roč

Sjedište: Roč bb, 52425 Roč

Mjesni odbor Sovinjak osnovan je za područja naselja:

 • Sovinjak (Jermanija),
 • Bartolići (Črnehov Brijeg, Puhi, Šimeći, Švikarija, Zugani),
 • Krti (Dršćari, Hrvatini, Klarići, Sušani, Sv. Kirin,  Valice, Valari),
 • Pračana (Beneži, Brnozi, Lokvice, Majeri,  Pigini),
 • Sirotići (Tuki),
 • Sovinjska Brda (Drobežija, Krtov Breg, Majeri),
 • Sovinjsko Polje (Cunjci, Srgobani).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Mario Sirotić
 • Tomica Marušić
 • Jasmina Vivoda Rušnjak
 • Samanta Sirotić
 • Mirjan Černeka

Pravila mjesnog odbora Sovinjak 

Sjedište: Sovinjak bb, 52420 Buzet

Mjesni odbor Sveti Ivan osnovan je za područja naselja:

 • Sveti Ivan (Brežac, Korta, Mejica, Praščari, Pintori, Pod Baštion, Sveti Ivan - Dol),
 • Cunj,
 • Selca ( Nežići ),
 • Strana ( Brgad, Mavrići, Podbreg).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Nenad Stoković
 • Robert Pernić
 • Goran Sirotić
 • Ivan Šterpin
 • Dino Jermaniš

Pravila mjesnog odbora Sveti Ivan 

Sjedište: Sveti Ivan 20/A, 52420 Buzet

Mjesni odbor Sveti Martin osnovan je za područja naselja:

 • Sveti Martin (Kružići, Majcani, Mandaši, Stupari),
 • Krbavčići (Rumeni ),
 • Počekaji (Finderli, Željeznička stanica Buzet).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Nenad Kajin
 • Denis Božić
 • Dorijana Sinčić
 • Sandi Rušnjak
 • Jan Počekaj

Pravila mjesnog odbora Sveti Martin 

Sjedište: Sveti Martin 53, 52420 Buzet

Mjesni odbor Svi Sveti osnovan je za područja naselja:

 • Juričići (Brtonjica, Jagodići, Lokarija, Komušćica, Maruškići i Most),
 • Marinci (Vidaci),
 • Pengari,
 • Peničići (Kegji, Kozari) ,
 • Podkuk (Mikolići),
 • Podrebar (Petohlebi),
 • Prodani (Korta),
 • Sveti Donat (Brnkali, Bržendi, Čela i Jurcanija).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Alen Brženda
 • Marin Krančić
 • Kristijan Klarić
 • Emil Flego
 • Enisa Marinac Prodan

Pravila mjesnog odbora Svi Sveti 

Sjedište: Sveti Donat bb, 52420 Buzet 

Mjesni odbor Štrped osnovan je za područja naselja:

 • Štrped (Črnci, Jermaniši, Mažinjica i Sveti Duh),
 • Baredine (Abrami,  Mišini),
 • Črnica (Postaje, Požane),
 • Kajini,
 • Perci (Podrečak,  Šantići),
 • Salež (Jurati),
 • Škuljari,
 • Seljaci (Banici, Hrib),
 • Ugrini (Confi, Goričica,  Jakci, Konti,  Mlini),
 • Zonti (Opatija, Rušnjak, Trkusi).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Valentino Flego
 • Martin Jermaniš
 • Melisa Piuti
 • Leo Jermaniš
 • Edo Podreka

Pravila mjesnog odbora Štrped 

Sjedište: Štrped bb, 52420 Buzet

Mjesni odbor Veli i Mali Mlun osnovan je za područje naselja:

 • Mali Mlun (Pruhari) i
 • Veli Mlun.

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Damir Kodelja
 • Dalibor Jakac
 • Mladen Flego
 • Deni Katarinčić
 • Ines Flego

Pravila mjesnog odbora Veli i Mali Mlun 

Sjedište: Veli Mlun bb, 52420 Buzet

Mjesni odbor Vrh osnovan je za područja naselja:

 • Vrh (Glavići),
 • Barušići (Brižac, Gregorići, Luskići),
 • Klarići (Dobrova , Dol,  Šimići),
 • Marčenegla (Sladetija, Marčeneško Polje),
 • Medveje,
 • Negnar (Kjeka) ,
 • Paladini,
 • Senj (Matiško),
 • Šćulci.

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Kristijan Majcan
 • Kristijan Jermaniš
 • Valentina Buršić
 • Oliver Pastorčić
 • Dalibor Petohleb

Pravila mjesnog odbora Vrh 

Sjedište: Vrh bb, 52420 Buzet

Upravna tijela

Kontakti:

Telefonski broj: 052/662-854
Fax: 052/662-676

E-mail adrese:

Službenici i namještenici:

 • Pročelnica – Elena Grah Ciliga, prof.
 • Viša savjetnica za pravne poslove – Roberta Kalčić Savatović, mag.iur.
 • Viša stručna suradnica za pravne poslove – Mikela Zimerman, mag.iur.
 • Viši savjetnik za razvojne projekte – Vanja Fabijančić, mag.oec.
 • Savjetnica za društvene djelatnosti – Helena Šćulac Jerman, mag.oec.
 • Stručna suradnica 1. za opće poslove - Sandra Šverko, upravna pravnica
 • Viša referentica za opće poslove – Tatjana Merlić
 • Referent 2. u pisarnici - Melita Krušvar, prof.
 • Portir- telefonist – Mira Vivoda

U Upravnom odjelu za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, u skladu sa zakonom i drugim propisima te u skladu sa Statutom Grada i Odlukom o ustrojstvu gradske uprave obavljaju se:

 • pravni, protokolarni, savjetodavni, stručni i administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika, kao i njihovih radnih tijela,
 • poslovi vezani s predstavljanjem Grada u međunarodnim i međugradskim odnosima te usklađivanje i koordinacija djelovanja rada gradske uprave s tijelima državne i regionalne vlasti te susjednih jedinica lokalne samouprave u poslovima od zajedničkog interesa,
 • stručni poslovi i pomoć vijećima mjesnih odbora, izrada akata i dokumenata za organizaciju i izbore u mjesnim odborima i drugi slični poslovi potrebni za rad mjesne samouprave,
 • organizacijski, pravni i drugi poslovi u vezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana,
 • stručni poslovi od značaja za Grad Buzet u području zaštite i spašavanja, a naročito zaštite od požara, civilne zaštite i slično,
 • poslovi djelovodnika, prijema i otpreme pošte, poslovi pisarnice, arhivski poslovi i slično,
 • poslovi iz područja radnih odnosa, personalni poslovi, ostvarivanja prava iz radnog odnosa te drugi poslovi radnog i službeničkog prava,
 • poslovi tekućeg održavanja zgrade sjedišta gradske uprave, te tekućeg i investicijskog održavanja opreme i službenih vozila,
 • upravni i drugi poslovi pripreme općih i pojedinačnih akata iz područja predškolskog odgoja, osnovnog školstva i obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i brige o starim i nemoćnim osobama, kulture, sporta, civilnog društva, turizma, tehničke kulture, zaštite kulturne baštine te drugih područja društvenih djelatnosti,
 • koordinacija aktivnosti i briga o unaprjeđenju rada javnih ustanova i udruga na području Grada, koje nisu posebnom odlukom stavljene u djelokrug drugog upravnog tijela,
 • briga o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada,
 • poticanje humanitarnih aktivnosti, sponzorstava i donacija za ostvarivanje programa humanitarnih organizacija,
 • poslovi vezani uz kandidiranje i implementaciju projekata financiranih iz europskih fondova i drugih izvora,
 • drugi opći, upravni, pravni i poslovi informiranja javnosti koji se ne obavljaju u drugim odjelima te koje ovom odjelu odrede gradonačelnik i Gradsko vijeće.

Kontakti:

Telefonski broj: 052/662-726
Fax.: 052/662-676

E-mail adresa: financije-gospodarstvo@buzet.hr

Službenici:

 • p.o. Pročelnica – Reana Glavić Jačić, mag. oec.
 • Savjetnica za financije – Zvjezdana Majcan, univ.bacc.oec.
 • Viša stručna suradnica za financije i knjigovodstvo – Rafaela Flego, mag.oec.
 • Stručni suradnik 1. za financijsko knjigovodstvo – Neno Jermaniš, bacc.oec.
 • Viši stručni suradnik za gospodarstvo - Nikola Nemarnik, mag.oec.
 • Viša struna suradnica za gospodarstvo - Dunja Habek, dipl.ing.

U Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo, u skladu sa zakonom i drugim propisima, te u skladu sa Statutom Grada Buzeta, obavljaju se osobito ovi poslovi:

 • izrada nacrta i prijedloga proračuna odnosno odluke o privremenom financiranju, odgovarajućih odluka za provedbu proračuna, te godišnjeg i drugih obračuna proračuna,
 • priprema odluka, općih i pojedinačnih akata iz djelokruga financija, proračuna, računovodstva i gospodarstva,
 • praćenje izvršenja prihoda i rashoda proračuna i unutarnja kontrola zakonskog korištenja sredstava svih korisnika proračuna,
 • vođenje odgovarajućih knjigovodstvenih poslova i drugih evidencija te evidencija prihoda u skladu s propisima za gradsku upravu te ustanova i tvrtki u vlasništvu Grada,
 • obračun plaća i drugih primanja svih zaposlenih u gradskoj upravi, obračun i isplata naknada članovima Gradskog vijeća i radnih tijela te drugim osobama koje obavljaju poslove za Grad,
 • izrada analiza i izvješća o poslovanju Grada,
 • obavljanje knjigovodstvenih i financijskih poslova za vijeća mjesnih odbora,
 • postupak javne nabave roba i usluga iz djelatnosti ovog odjela,
 • praćenje gospodarskih aktivnosti i stvaranje uvjeta za unaprjeđenje gospodarstva na području Grada,
 • poticanje poduzetničkih poslova na području Grada,
 • pripremanje, izvršavanje i nadzor nad provedbom općih i pojedinačnih akata iz djelatnosti poljoprivrede, šumarstva, trgovine i ugostiteljstva te drugih gospodarskih djelatnosti iz djelokruga lokalne samouprave,
 • poslovi promocije Grada kao jedinice lokalne samouprave koja ima uvjete za razvoj gospodarstva i društvenih djelatnosti (predstavljanje uređenih zona pogodnih za gradnju proizvodnih i uslužnih gospodarskih objekata, prezentacija autohtonih proizvoda, sudjelovanje u organizaciji sajmova i slično),
 • naplata odštetnih zahtjeva za nastale štete, vođenje jedinstvene evidencije o policama osiguranja i likvidacije polica osiguranja gradske imovine,
 • provedba postupaka javne nabave i roba i usluga,
 • izrada potrebnih studija i analiza iz gospodarskih i poduzetničkih odnosa,
 • suradnja i održavanje kontakata sa javnim i drugim financijskim tijelima, ustanovama i tvrtkama,
 • koordinacija aktivnosti udruga iz djelokruga ovog odjela,
 • obavljanje poslova i koordinacija aktivnosti iz područja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije,
 • obavljanje i drugih poslova koje ovom odjelu odrede gradonačelnik i Gradsko vijeće.

Kontakti:

Telefonski broj: 052/662-726
Fax.: 052/662-676

E-mail adresa: gospodarenje-prostorom@buzet.hr

 Službenici:

 • Pročelnica – Anica Milković Grbac, dipl.ing.arh.
 • Viši savjetnik za imovinskopravne poslove – Denis Jerman, dipl.iur.
 • Savjetnik za komunalne poslove, Mario Hreljak, dipl.ing.
 • Viša stručna suradnica za komunalne i građevinske poslove, Tea Francetić, mag.ing.aedif.
 • Referent 1. komunalni redar – Korado Rehak

U Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

 • postupak izrade, izmjene i dopune dokumenata prostornog planiranja i uređenja područja Grada Buzeta (prostorni plan, generalni urbanistički plan, urbanistički planovi, detaljni planovi uređenja i drugo),
 • izrada prijedloga potrebnih odluka i drugih akata od značaja za uređenje prostora,
 • praćenje stanja u prostoru,
 • vođenje dokumentacije o prostoru, o stanju u prostoru, izrada godišnjih izvješća, programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru i slično,
 • priprema podataka i izrada stručnih podloga za izradu dokumenata prostornog uređenja,
 • izrada planova i programa pripreme zemljišta te provedba politike gospodarenja prostorom,
 • izrada potrebne dokumentacije i projekata u svrhu izdavanja lokacijskih i građevnih dozvola za građevine koje gradi lokalna samouprava,
 • pripremanje i izvršavanje općih i pojedinačnih akata iz područja:
  •  uređenja naselja odnosno iz područja izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  • osiguranja pružanja komunalnih usluga,
  • regulacije prometa u Gradu i nadzora nad prijevozom u unutarnjem cestovnom prometu,
  • upravljanja komunalnim, stambenim i poslovnim objektima i prostorom,
  • unaprjeđenja kvalitete stanovanja,
  • utvrđivanja komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza te drugih naknada za korištenje gradskog prostora te vođenje brige za njihovu naplatu,
  • provedbe propisa o komunalnom redu,
  • propisivanja i vođenja brige o zbrinjavanju otpada, vođenja brige o grobljima i naplati drugih komunalnih pristojbi,
 • obavljanje imovinsko-pravnih poslova za Grad, zastupanje pred pravosudnim i upravnim tijelima te koordinacija s punomoćnicima u sudskim postupcima i upravnim postupcima pred drugim tijelima,
 • poslovi tekućeg i investicijskog održavanja zgrade sjedišta gradske uprave, drugih objekata u vlasništvu Grada te pripadajućeg okoliša navedenih zgrada,
 • prijava i vođenje odštetnih zahtjeva za nastale štete na gradskoj imovini,
 • provedba postupaka javne nabave i roba i usluga,
 • ugovaranje i nadzor nad održavanjem zelenih površina, opreme nad tim površinama, čišćenje javnih i prometnih površina, održavanja prometnica u nadležnosti lokalne samouprave i slično,
 • praćenje stanja i provedba akata Gradskog vijeća i gradonačelnika te obavljanje nadzora iz djelokruga ovog odjela u skladu s propisima,
 • koordinacija aktivnosti pravnih osoba s javnim ovlastima koje obavljaju poslove iz djelokruga ovog odjela,
 • obavljanje i drugih poslova koje ovom odjelu odrede gradonačelnik i Gradsko vijeće.

Gradonačelnik Grada Buzeta

Gradonačelnik obavlja sve poslove utvrđene Statutom Grada Buzeta u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Gradonačelnik zastupa Grad Buzet i odgovoran je za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.

Gradonačelnik stranke prima svakoga dana u vremenu od 07.00 do 19.00 sati, uz prethodni dogovor.

Gradsko vijeće

Poslovnik o radu Gradskog vijeća možete pronaći na sljedećem LINKU.

Sastav Gradskog vijeća možete pronaći na sljedećem LINKU.

Radna tijela Gradskog vijeća možete pronaći na sljedećem LINKU.

Sjednice Gradskog vijeća možete pronaći na sljedećem LINKU.

Uprava

Grad Buzet je jedinica lokalne samouprave u kojoj građani odlučuju o svojim potrebama i interesima lokalnog značaja neposredno ili preko izabranih tijela.

Grad je samostalan u odlučivanju u poslovima iz svojeg samoupravnog djelokruga, a ti poslovi su uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, briga o djeci, socijalna skrb, primarna zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kultura, tjelesna kultura i šport, zaštita potrošača, zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša, protupožarna i civilna zaštitu, promet na svojem području, te ostali poslovi sukladno posebnim zakonima.

Njegov ustroj se propisuje statutom, najvišim pravnim aktom kojeg Grad može donijeti. Statutom se podrobnije uređuju najvažnija pitanja vezana za rad samouprave jednog grada.

Grad Buzet ima Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo građana koje ima 13 članova, gradonačelnika kao izvršno tijelo, te upravne odjele koji obavljaju upravne, stručne i tehničke poslove za predstavničko i izvršno tijelo.

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00 sati
utorak: 7.00 - 16.00 sati
petak: 7.00 - 14.00 sati

Uredovno vrijeme službenika za rad sa strankama:
ponedjeljak, srijeda i petak: 8,00 do 12,00 sati
utorak: 12,00 do 16,00 sati.
Četvrtak nije dan za rad sa strankama.

Kontinuirano poboljšanje kvalitete života i rada ljudi u Gradu Buzetu. Svrha cjelokupne gradske uprave, gradskih ustanova i poduzeća je učinkovitim, pravodobnim, racionalnim i kvalitetnim djelovanjem razvijati grad kao ugodnu, sigurnu i poželjnu životnu i radnu sredinu. Gradska uprava nastojat će putem pružanja javnih usluga, odgovornim upravljanjem javnim dobrima i efikasnim i transparentnim radom omogućiti brži razvoj grada, stvoriti pozitivno okruženje za razvoj gospodarstva s ciljem zadovoljstva svih njegovih žitelja.

Buzet je suvremeni grad  zadovoljnih ljudi  s konkurentnim gospodarstvom,  atraktivnom prirodnom i kulturnom baštinom, koji svoj razvoj  temelji na tradicijskim vrijednostima i održivom razvoju. 

OBUZETI BUZETOM !

- održivi raznoliki ekonomski razvoj, izgrađen na konkurentnoj industriji, ruralnom turizmu, poljoprivredi i uslugama,

- razvoj komunalne infrastrukture,

- razvoj ljudskih resursa putem obrazovanja usklađenog sa potrebama tržišta,

- porast zapošljavanja kroz poticaje malom i srednjem poduzetništvu,

-porast životnog standarda kroz razvoj prometne, komunalne i socijalne infrastrukture,

-povećanje aktivnosti privatnog sektora,

- uspostava sustava odgovornog, kontroliranog i strateškog upravljanja javnim rashodima i kontrola namjenskog trošenja javnih prihoda.

Obrazovanje

Naša škola nosi naziv "Vazmoslav Gržalja" u spomen na prvog hrvatskog partizanskog učitelja u Istri.

Vazmoslav Gržalja je rođen 1925. godine u Dragi kraj Rijeke. Na Buzeštinu je došao u vrijeme II. svjetskog rata zajedno s poznatim prosvjetnim djelatnikom Antunom Hostom, rodom iz Kastva. Zadatak im je bio organizirati kulturno-prosvjetni rad na Buzeštini i srednjoj Istri. Tako je 16. veljače 1944. godine u Sv. Donatu otvorena prva organizirana partizanska škola u Istri u kojoj je radio mladi učitelj Vazmoslav Gržalja. Ubili su ga Nijemci dok je kretao na svoju dužnost. Pokopan je na groblju u Vrhu, a nakon završetka II.svjetskog rata njegovi posmrtni ostaci preneseni su u njegovo rodno mjesto Draga kraj Rijeke.

Kako škola već desetljećima nosi njegovo ime, ono će naraštajima Buzećana ostati u uspomeni.

Preuzeto s www.os-vgrzalja-buzet.skole.hr

Srednja škola u Buzetu započela je s radom školske godine 1971./72. kao područno odjeljenje Metalsko-saobraćajnog školskog centra iz Rijeke.

Od 1974. godine djeluje u sastavu Narodnog sveučilišta Augustin Vivoda Buzet kao samostalna organizacijska jedinica pod nazivom Centar za stručno obrazovanje.

Izdvajanjem iz sastava Narodnog sveučilišta. 03. ožujka 1979. godine registrirana je kao samostalna ustanova pod nazivom Centar usmjerenog obrazovanja.

Odlukom Skupštine Općine Buzet škola dobiva naziv Centar odgoja i usmjerenog obrazovanja Anton Cerovac-Tomić. Preobrazbom Centra 1991. godine odlukom  Skupštine Općine Buzet, a na temelju suglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske, škola dobiva naziv Srednja škola Buzet. 

Škola danas pored redovnog obrazovanja provodi i obrazovanje odraslih kao i osposobljavanje kandidata u auto školi.

Preuzeto s www.ss-buzet.skole.hr

Gradske tvrtke i ustanove

Za obavljanje društvenih djelatnosti za koje je zakonom određeno da se obavljaju kao javne službe, Grad Buzet osnovao je javne ustanove za kulturu, sport i tjelesnu kulturu, socijalnu skrb i druge djelatnosti u skladu sa zakonom, odnosno trgovačka društva za obavljanje djelatnosti komunalnog gospodarstva.

Turistička zajednica Grada Buzeta je pravna osoba koja je ustrojena i djeluje kao dio sustava županijske i državne turističke zajednice radi jačanja i promicanja turizma i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba, u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti.

Osnovana je za područje Grada Buzeta s ciljem:

unaprjeđivanja općih uvjeta boravka turista i to osobito podizanje kvalitete turističkih i drugih komplementarnih usluga, očuvanjem i stvaranjem prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja i osiguranjem turističkog gostoprimstva na području Grada Buzeta,
promocije turističkog proizvoda područja Grada Buzeta, sukladno sustavu promicanja turizma i njegovim posebnim i općim zadaćama, a radi uključivanja u europske i svjetske turističke tijekove,
razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobito zaštite okoliša.

Djelovanje TZ Grada Buzeta temelji se na načelu opće korisnosti, a bez ostvarivanja neposredne dobiti.

Dom za starije i nemoćne osobe Buzet je ustanova kojoj je osnovna djelatnost skrb o starijim osobama sa smještajem, pružanje usluga pomoći u kući, dostava toplog obroka u kuću starijih osoba i organiziranje poludnevnog boravka za starije osobe.

Jedini osnivač Doma je Grad Buzet, a započeo je s radom 1. veljače 2007. godine. Zgrada u kojoj su smješteni korisnici Doma izgrađena je kroz 2005. i 2006. godinu, a njegov je trenutni kapacitet oko 40 korisnika.

Grad Buzet subvencionira dio troškova smještaja za sve korisnike Doma koji imaju prebivalište na području Grada Buzeta.

Za više informacija o Domu za starije i nemoćne osobe Buzet, predlažemo Internet stranicu: www.dombuzet.hr

Trgovačko društvo "Park" d.o.o. Buzet, za obavljanje komunalnih poslova, sa sjedištem u Buzetu, Sportska ulica 1, čiji je jedini osnivač i vlasnik Grad Buzet, osnovano je kao društvo koje za potrebe lokalne zajednice obavlja poslove održavanja atmosferskih voda, održavanja čistoće i uređenja javnih površina, održavanja javnih i zelenih površina, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, održavanja nerazvrstanih cesta, održavanja groblja i pružanja pogrebnih poslova, te niza drugih poslova komunalnog gospodarenja.

Trgovačko društvo "Plzet" d.o.o. Buzet, za izgradnju, trgovinu i upravljanje nekretninama, sa sjedištem u Buzetu, II. istarske brigade 13, čiji je jedini osnivač i vlasnik Grad Buzet, osnovano je početkom 2007. godine kao društvo koje za potrebe Grada obavlja poslove upravljanja stambenim zgradama, etažiranja stambenih zgrada, izvršavanja geodetskih poslova, izrađivanja katastra nekretnina, izvršavanja računovodstvenih poslova, usluga najma, te konzalting usluga.

Pučko otvoreno učilište "Augustin Vivoda" Buzet je jedina profesionalna ustanova u kulturi na području Grada Buzeta. Sjedište je Učilišta u Narodnom domu. Osnovano je 1955. godine kao Narodno sveučilište Buzet, tj. kulturno - prosvjetno središte koje je tijekom prvih dvadesetak godina djelovanja imalo izuzetno važnu ulogu i zadaću u opismenjivanju i educiranju žitelja Buzeštine.

Od osamostaljenja Srednje škole Buzet (koja je ustanovljena upravo u okviru Učilišta 1974. godine), Učilište je usmjerilo svoje djelatnosti prema širenju kulturnih programa te ponudi popularno-obrazovnih programa, uglavnom neverificiranih tečajeva i kreativnih radionica.

Od 1994. godine osnivačka prava nad ustanovom preuzima Grad Buzet.

Osim o Narodnom domu, Učilište vodi brigu i o Palači Bigatto u kojoj je smješten Zavičajni muzej te o nekoliko etno radionica koje, dislocirane, djeluju u sklopu Muzeja (pekara, kovačnica, češljara).

Učilište obuhvaća sljedeće djelatnosti:

bibliotečno-informatičku (Narodna knjižnica i čitaonica Buzet)
muzejsko-izložbenu (Zavičajni muzej Buzeštine)
glazbeno-scensku (kazalište, koncerti, smotre, susreti...)
odgojno-obrazovnu (glazbeni tečaj, tečajevi jezika, kreativne radionice...)
izdavačku.

Uz navedeno, u okviru Učilišta tijekom 2008. godine djeluju Buzetski pučki teatar i Likovna radionica Buzet.

Temeljem ugovora Grada Buzeta i Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti na području Grada Buzeta i Općine Lanišće provodi se program „Pomoć u kući i dnevni boravak starijih osoba“ kojim se dopunjuje sustav podrške i pomoći građanima starije životne dobi. Navedeni program formalno djeluje kao odjel unutar Doma za starije i nemoćne osobe Buzet. Osnovna mu je zadaća obilazak korisnika u mjestu stanovanja radi pružanja medicinske i druge pomoći, te organiziranje aktivnosti u sklopu dnevnog boravka vanjskih korisnika u zgradi Doma za starije i nemoćne.

Program je započeo je s 2007. godine i već treću godinu se uspješno provodi.

Temeljem Zakona o vatrogastvu, Gradsko poglavarstvo Grada Buzeta 2000. godine donijelo je Odluku o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Buzeta. Zajednička profesionalna vatrogasna jedinica osnovana je za područje Grada Buzeta i Općine Lanišće i djeluje na ukupnoj površini od 311 km2.

Javna vatrogasna postrojba Grada Buzeta je javna ustanova jedinice lokalne samouprave koja u okviru svoje djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svojem području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe. Jednako tako, pored gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, pod vatrogasnom djelatnošću podrazumijeva se i pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama te ekološkim i inim događajima kao što je pretovar opasnih tvari iz jednog prijevoznog sredstva u drugo, neutralizacija djelovanja opasnih tvari prilikom nesreća, crpljenje vode iz niže potopljenih razina prilikom poplava, prijevoz vode usred elementarnih nepogoda te drugih sličnih slučajeva.

Udruge

Odluka o imenovanju vatrogasnog zapovjednika Područne vatrogasne zajednice Buzet

Bratimljeni gradovi

Bratimljenje gradova je aktivnost usmjerena na uključivanje građana ili promicanje razmjena među građanima različitih krajeva ili država kroz njihovo sudjelovanje u aktivnostima bratimljenja gradova, osnažujući umrežavanje i suradnju bratimljenih gradova. Ovaj vid multilateralne suradnje omogućava razvoj i jačanje same strateške dimenzije povezivanja gradova.

Glavna osnova povezivanja je najčešće određena djelatnost ili sličnost pojedinih aspekata života, prepoznavanje zajedničke poveznice. Samom sklapanju akta o povezivanju, mora prethoditi i zajednička želja za uspostavu prijateljskih odnosa i stalne suradnje.

Čabar je grad u Hrvatskoj. Smješten je u samom srcu Gorskog kotara, okružen šumama s jedne strane i brdima s druge strane, na samom rubu granice s Republikom Slovenijom jer je od nje dijeli samo mala rječica Čabranka. Sam pojam grad Čabar se odnosi i na mjesto Čabar, kao i na područje cijelog grada.

Povelja o bratimljenju Buzeta i Čabra potpisana je u srpnju 1978. godine u Buzetu. Potpisnici Povelje bili su Petar Krulić za tadašnju Općinu Čabar i Željko Marinac za tadašnju Općinu Buzet.

Za više informacija o Gradu Čabru predlažemo službene stranice: www.cabar.hr

Quattro Castella je općina koja se nalazi u Provinciji Reggio Emilia u talijanskoj regiji Emilia-Romagna. Nalazi se oko 70 km zapadno od Bologne i oko 15 km jugozapadno od Reggio Emilije.

Povelja o bratimljenju je potpisana 2. rujna 1978. godine u Buzetu. Potpisnici Povelje bili su Pietro Baroni za Comune di Quattro Castella i Željko Marinac za tadašnju Općinu Buzet.

Za više informacija o Comune di Quattro Castella predlažemo službene stranice: www.comune.quattro-castella.re.it

Koper je grad koji se nalazi u Sloveniji. Nalazi se na obali Jadranskog mora i najveća je slovenska luka.

Povelja o bratimljenju potpisana je 3. rujna 1987. u Buzetu. Potpisnici Povelje bili su Janko Kosmina za tadašnju Občinu Koper i Ivan Klarić za tadašnju Općinu Buzet.

Za više informacija o Mestnoj občini Koper predlažemo službene stranice: www.koper.si

Sisak se smjestio na utoku rijeke Odre u Kupu i Kupe u Savu, u plodnom i močvarnom području Panonske nizine, obilježenom umjerenom kontinentalnom klimom. Kroz povijest grad se razvijao uz Kupu.

Povelja o prijateljstvu i suradnji je potpisana 3. rujna 1986. godine.

Za više informacija o Gradu Sisku predlažemo službene stranice: www.sisak.hr

Marija Bistrica je mjesto u središtu Zagorja, poznato po marijanskom svetištu. Općina Marija Bistrica se proteže od sjeveroistočnog obronka Medvednice prema sjeveru do rijeke Krapine.

Povelja o prijateljstvu i suradnji je potpisana 12. rujna 2008. godine. Povod za uspostavljanje čvršćih veza dviju jedinica lokalne samouprave je dugogodišnja suradnja glazbenih društava „Sokol“ Buzet i „Lovro Ježek“ Marija Bistrica.

Potpisnici Povelje su gradonačelnik Grada Buzeta mr. sc. Valter Flego i načelnik Općine Marija Bistrica Stjepan Muhek.

Tricesimo je općina u provinciji Udina u talijanskoj regiji Friuli-Venezia Giulia, smještena oko 70 kilometara sjeverozapadno od Trsta i oko 9 kilometara sjeverno od Udina.

Povelja o suradnji potpisana je 29. rujna 2018. godine u Tricesimu s ciljem uspostave i razvoja međusobnih gospodarskih, kulturnih i društvenih odnosa, te poticanja razvoja lokalnih zajednica, a produkt je europskog projekta međunarodne suradnje  „AICCRE“ koji podržava razmjenu aktivnosti  i suradnju s općinama i gradovima u Europskoj uniji ili u procesu pristupanja.

Potpisnici povelje su gradonačelnik Grada Buzeta Siniša Žulić i načelnik Općine Tricesimo Giorgio Baiutti.

Za više informacija o Općini Tricesimo  predlažemo službene stranice www.comune.tricesimo.ud.it 

Activities in Vacone (IT)

The event toke place in the territory of Municipality Vacone from 9 to 11 of June, 2023, involving a delegation of 25 Croatian citizens welcomed and guided by the local delegation. During these days of getting to know each other and sharing, we have carried out many activities, including those outlined in the grant agreement.

Događaj se održao na području Općine Vacone od 9. do 11. lipnja 2023., a sudjelovala je delegacija Grada Buzeta od 25 ljudi koje je dočekala i vodila lokalna delegacija. Tijekom nekoliko dana upoznavanja i razmjene, proveli smo mnoge aktivnosti, uključujući i one navedene u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

EDS Town Twinning Vacone (pdf)

>> FOTO GALLERIA / GALERIJA FOTOGRAFIJA <<

-----------------------------------

Activities in Buzet (HR)

The event took place in the territory of City of Buzet from November 3 to 5, 2023, involving a group of 32 Italian citizens welcomed and guided by the local delegation from Buzet. During these days of getting to know each other and sharing, we have carried out many activities, including those outlined in the grant agreement.

Događaj se održao na području Grada Buzeta od 3. do 5. studenog 2023. godine, a sudjelovala je grupa od 32 talijanska državljana koje je dočekalo i vodilo lokalno izaslanstvo iz Buzeta. Tijekom ovih dana upoznavanja i razmjene, proveli smo mnoge aktivnosti, uključujući i one navedene u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

EDS Town Twinning Buzet (pdf)

>> FOTO GALLERIA / GALERIJA FOTOGRAFIJA <<

Final Conference Town Twinning Vacone/Buzet 
The event toke place online, February 23, 2024, involving a group of Italian and Croatian citizens. During this conference the two communities confronted themselves on the themes and the experiences of the town twinning between the two municipality.

Event description sheet (pdf)
Final conference video 

Buzet i Buzeština

Buzeština i njena mjesta, te pojedine turističke i kulturne lokacije pružaju velike mogućnosti za opuštanje od užurbanog života. U navedenim rubrikama možete saznati više informacija o  mjestima Buzeštine.

BUZET 

(Pinquentum - Pilsent - Plzet - Blzet - Pinguente - Buzet)

Grad na čunjastom brdu što se podigao usred plodne doline kojom protječe rijeka Mirna. Pretpovijesna gradina; akropolskog tipa, na čiji se vrh nekad uspinjalo kružno, kao obodom puževe kućice. U doba Rimljana naselje je utvrđeno, ali upravo do njegova podnožja počeli su stizati različiti narodi u vrijeme seoba, među kojima su posljednji stigli Slaveni.

Buzet se prvi put spominje 804. godine, no kontinuitet naselja pratimo od pretpovijesti, preko antike, srednjeg vijeka - sve do danas. U VI st. grad potpada pod vlast Bizanta, a tijekom kasnijih stoljeća postaje posjed karolinških markgrofova i akvilejskih patrijarha, te važna utvrda u vrijeme feudalnih borbi. Od 1420.godine Buzet je pod vlašću Mlečana koji obnavljaju bedeme i grad opasaju jakim zidom, osobito 1511. kada Buzet postaje sijelo vojnog upravitelja Istre, tzv. Rašporskog kapetana (Capitana de Raspo).

Tijekom arheoloških istraživanja u blizini Buzeta proneđena su tri ranosrednjovjekovna lokaliteta: na brežuljku Brežac - longobardsko groblje (iz VI-VII st.), na brežuljku Mejica - bizantska nekropola (iz VII-VIII st.), a uz sjeverne gradske zidine - starohrvatsko groblje s nalazima iz IX-X stoljeća.

Grad Buzet teče kosom brda od sjevera prema jugu. Ima dvoja gradska vrata, Vela i Mala (XVI st.), četiri trga, međusobno spojena trima glavnim ulicama. Trg na kojem je smještena župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije (XVIII st.), isklesan je na živom kamenu. Osim župne crkve u kojoj su smještene glasovite orgulje Gaetana Callida iz 1787. godine, te raritet - gotička pokaznica iz 1453. godine, ali i niz drugih liturgijskih predmeta, u Starome gradu Buzetu je i crkva sv. Jurja na čijem je portalu upisana godina 1611. Iznad sakristije je preslica sa dva okna i jednim zvonom. Unutrašnjost crkve krase venecijanski drveni oltar, bočni barokni oltar, velika platna - slike svetaca iz XVIII st., te izrezbarene korske klupe - barokni rad domaćeg majstora.

Od profane srednjovjekovne arhitekture ističu se palača kapetana, s grbovima i neobično plemenito riješenim portalom (XVII st.), te skladište za žito, na kojem su grbovi buzetskih gradonačelnika. No, srce grada bila je Vela šterna - gradska cisterna s baroknim ukrasima iz XVIII st. smještena na središnjem gradskom trgu, gdje je, osim za vodospremu, služila i kao mjesto okupljanja i odmora.

Izvan grada nalaze se još i crkva sv.Marije Magdalene iz 1325.g., na groblju crkva sv. Vida iz 1653.g. s kipom sv. Vida iz 1414.g., barokna crkva sv. Ane s križnim tlocrtom,te crkva sv.Ivana iz 1634.g. s rezbarenim glavnim oltarom i kvalitetnim slikama iz XVII stoljeća.

Zavičajni muzej Buzeštine, uz arheološki i povijesni odjel, čuva bogatu etnografsku građu. Arheološka i povijesna zbirka nalaze se u obnovljenoj zgradi iz 1639. godine, a u još pet starobuzetskih građevina iz XVI st. smještene su zbirke pojedinih obrta: češljara, pekara, kovačnica, metlara, te radionice tkalačkog, lončarskog i postolarskog obrta. Uz predmete iz pretpovijesti, u arheološkoj je zbirci izložena i građa rimskog doba, a u povijesnoj se zbirci nalaze kopije srednjovjekovnih fresaka, odljevi natpisa pisanih glagoljicom te predmeti vezani uz doba i ličnosti narodnoga preporoda u Istri.

ROČ je glagoljaški srednjevjekovni gradić koji administartivno pripada Gradu Buzetu. Prvi se put u povjesnim izvorima spominje 1064. godine kao Ruz te 1102. godine kao Ronz.  

U Roču i okolici (Rim) otkriveni su rimski nalazi (stele). Iz ranokršćanskog su doba ostaci crkve sv. Maura i krstionice iz V–VI.st. Od srednjovjekovnog kaštela očuvana je samo kula na sjevernoj strani naselja. Zidine s kulama, puškarnicama i dvojnim gradskim vratima građene su nakon 1421. godine. U romaničkoj kapelici sv. Petra (kasnije Sv. Rok) s upisanom polukružnom apsidom sačuvani su ostatci dvaju slojeva fresaka: stariji ciklus sv. Pavla djelo je nepoznatog majstora iz XIV.st., a mlađi, Maiestas Domini i apostoli, domaćega majstora iz druge polovine XV.st. Župna crkva sv. Bartula više je puta dograđivana; iz 1495. godine je svetište s mrežastim svodom. Uz crkvu je zvonik građen iz XV–XVI. st. U crkvi sv. Antuna opata otkriven je Ročki glagoljski abecedarij, grafit datiran oko 1200. godine, ujedno najstariji očuvan glagolsjki abecedarij. Na trgu, uz crkvu, ističu se renesansna kuća iz 1475., maniristička palača s portalom i grad. loža iz XVIII.st.

Roč je od XIII.st. jako središte glagoljaške književnosti, u kojem djeluju glagoljaši Šimun Greblo, Juri žakan, Jeronim Greblo, Ivan Benčić. Među ostalim knjigama tu su se čuvali Brevijar Vida Omišljanina i Misal Bartola Krbavca. Očuvane su zbirke Ročki pergamenti, adm. korespondencija XVI–XVIII. st., Kvaderna bratovštine sv. Bartula i Ročkoga komuna (1523–1626), te Ročki misal iz XV.st., koji je danas pohranjen u Kopenhagenu. U prostoru gradskih vrata uređen je lapidarij. Pokraj Velih vrata smještena je i mletačka bombarda - top koji datira u XV. stoljeće.

U Roču se svake godine održava „Mala glagoljska akademija“ , državna smotra koju pohađaju nadareni učenici šestih razreda osnovnih škola iz cijele Hrvatske. Tu uče čitati i pisati glagoljicu, te se dublje upoznaju sa glagoljskom baštinom.

Katedra Čakavskog sabora iz Roča je 2000. godine u Roču postavila repliku Gutenbergove glagoljske tiskarske preše čiji je autor prof. Frane Paro. Ročka tiskarska preša jedino je mjesto na svijetu gdje se danas može otisnuti tekst pomičnim olovnim glagoljskim slovima.

U Roču je djelovala i udruga Prijatelji Roča koja je okupljala umjetnike iz više zemalja koji su u Roču stvarali i Roču poklanjali svoje radove. Tako se danas na ulicama Roča nalaze brojne skulpture, a u galeriji Ronz iznad Velih vrata i slike, notni materijali, poezija i drugi dokumenti nastali na druženjima Prijatelja Roča.

Roč je i gradić glazbenog amaterizma. Ovdje se, u organizaciji ŽKUD - a „Istarski željezničar“ Roč, svake godine u svibnju održava međunarodna manifestacija „Z armoniku v Roč“ koja okuplja svirače na dijatonskim harmonikama – trieštinama.

Više informacija: www.tz-buzet.hr

HUM je najmanji grad na svijetu. Smješten je 14 km jugoistočno od Buzeta, na izoliranu položaju na brežuljku iznad izvorišta rijeke Mirne. Vjerojatno je gradinskoga postanja, premda očuvani urbani elementi pripadaju tek srednjem vijeku.

Kaštel oko kojega je nastalo naselje izgrađen je vjerojatno u XI.st., a prvi se put spominje 1102. u obliku Holm u darovnici markgrofa Ulrika II. Na početku XIII.st. pripao je akvilejskim patrijarsima, a 1412. osvajaju ga Mlečani (rašporski kapetan J. de Ripa), koji su srušili zidine i kaštel kao odmazdu za pruženi otpor i u čijem je vlasništvu ostao do propasti Mletačke Republike (1797). Od XVI.st. stanovnici Huma među sobom biraju župana. Teško je stradao u prvom naletu vojske Vuka i Nikole Frankopana 1615. za Uskočkoga rata, kada su u pohodima kraljevaca spaljena i opustošena i okolna sela. Utvrđeno naselje očuvalo je odlike srednjovjekovne urbane arhitekture i organizacije na vrlo maloj površini (stoga se naziva »najmanjim gradom na svijetu«). Sa zapadne je strane grad zatvoren krilom gradskih zidina, a ostali dio bedema tvore međusobno povezani vanjski zidovi kuća. Prostor je dvjema uzdužnim ulicama podijeljen u tri dijela. U sastavu zidina blizu gradskih vrata (iz 1562) uzdiže se toranj iz 1552 (glagoljski natpis spominje majstora Gržinića). Na najvišoj je točki župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, klasicističkog pročelja, izgrađena 1802. na mjestu crkve iz XIII.st. Crkva je bila preuređena početkom XVII.st. na inicijativu župana i zbora vijećnika koji su tada predstavljali gradsku vlast. U njoj je na glavnom oltaru slika B. d’Anne, a na jednom bočnom slika I. Bastiana (Baštijana); ima kasnogotičke kaleže i ciborij iz 1539. Na gradskim je vratima glagoljski natpis iz 1562. Na groblju je romanička grobna kapela sv. Jeronima iz XII. st., jednobrodna građevina s upisanom polukružnom apsidom, s vrlo vrijednim zidnim slikama iz druge polovine XII.st. i mnoštvom grafita. Freske u trima ciklusima (Navještenje, Pohođenje, Muka Kristova) nastale su pod jakim utjecajem bizantskog slikarstva. Crkvica je imala trijem izgrađen 1537., koji je u XIX.st. srušen. U njoj se nalazio tzv. Humski triptih, polikromni drveni retabl s trima slikama i lunetom (tempere na platnu), s likovima Bogorodice s Djetetom i svecima. Glagoljski natpis na papiru na predeli datira ga u 1529., rad Antuna s Padove (Kašćerge). Iz Huma su dva glagoljska brevijara koja se čuvaju u Zagrebu.

Sedamdesetih godina obnovljen je običaj biranja humskog župana na leto dan. Tradicionalno se ta manifestacija održava u okviru obilježavanja Dana Huma u lipnju.

Osim što je poznat kao najmanji grad na svijetu, odnedavno ponosno nosi i naziv Grada biske - rakije sa imelom, čija receptura potječe upravo iz Huma. Svake godine krajem listopada upravo u ovom gradiću održava se Smotra rakija gdje se poznati proizvođači rakija iz cijele Istre natječu za najbolju rakiju. 

Više informacija: www.hum.hr

ALEJA GLAGOLJAŠA - je kulturna i turistička znamenitost koju čini serija od 11 spomenika postavljenih na 7 kilometara dugom put između srednjevjekovnih gradića Roča i Huma. Osmišljena je  i realizirana kao projekt Čakavskog sabora u čast prvom slavenskom pismu glagoljici. Idejni pokretač Aleje glagoljaša bio je istarski književnik Zvane Črnja, a osmislili su je kipar Želimir Janeš i profesor Josip Bratulić. 

Aleju čini 11 spomen-obilježja, od kojih je deset od kamena, a posljednje obilježje izrađeno je od bakra.

1. Stup Čakavskoga sabora, izveden je u obliku glagoljskog slova S koje simbolizira logos, um, razlog kao i prvo slavensko pismo i početke slavenske pismenosti.

2. Stol Ćirila i Metoda na čijem je obodu zapisan naziv ovog spomen obilježja latinicom, ćirilicom i glagoljicom. Obilježje je posvećeno Svetoj braći Ćirilu i Metodu, utemeljiteljima slavenske pismenosti.

3. Katedra Klimenta Ohridskoga predstavlja katedru za učitelja okruženu s osam stolaca za učenike. Ovo obilježje je posvećeno Klimentu Ohridskom najzaslužnijem učeniku Ćirila i Metoda koji je osnovao slavensko sveučilište u Ohridu.

4. Glagoljski lapidarij predstavlja kopije najvažnijih glagoljskih spomenika. Nalazi se uz crkvicu Gospe od Snijega u selu Brnobići. Sadrži Plominski ulomak, Kninski ulomak, Valunsku ploču, Krčki natpis, Plastovski ulomak, Baščansku ploču, Kamenicu za blagoslovljenu vodu iz Mošćenica, Grdoselski ulomak, Kustodiua iz Vrha, Senjsku ploču i Supetarski ulomak.

5. Klanac hrvatskoga Lucidara je suhozid u obliku planine Učke i na njegovu vrhu je postavljen veliki kamen koji predstavlja oblak nad Učkom. Ovo je obilježje posvećeno hrvatskom Lucidaru, srednjovjekovnoj enciklopediji kojom su se služili glagoljaši.

6. Vidikovac Grgura Ninskoga, kameni blok (knjiga) s uklesanim glagoljičnim, ćiriličnim i latiničnim slovima. Postavljen u čast biskupu Grguru Ninskom, jednom od najvećih zagovornika staroslavenskog jezika i glagoljice.

7. Uspon Istarskoga razvoda čine kamena vrata u obliku glagoljskog slova L, kroz koja prolazi put a oko njega su razasuti kamena glagoljska slova koja ispisuju riječi Istarski razvod. Istarski razvod je skup isprava iz XIII. i XIV. stoljeća o razgraničenju posjeda feudalnih gospodara Istre: akvilejskog patrijarhata, Pazinske knežije i Mlečana. Isprave su bile pisane latinskim, njemačkim i hrvatskim jezikom, a sačuvan je prijepis na hrvatskom jeziku kojeg je sastavio pop glagoljaš Mikula Gologorički.

8. Zid hrvatskih protestanata i heretika je kamena klepsidra s imenima poznatih hrvatskih protestanata koji su tiskali knjige na glagoljici. U zid je također ugrađeno i sedam kamenih ploča s citatima iz njihovih djela.

9. Odmorište žakna Jurja je spomen na prvu hrvatsku tiskanu knjigu od 7 kamenih stolaca u obliku slova koja ispisuju ime žakna Jurja. Žakan Juri iz Roča je u Misalu kneza Novaka najavio prvo tiskanje hrvatske knjige – Misala po zakonu rimskoga dvora iz 1483.

10. Spomen otporu i slobodi obilježje je sastavljeno od tri kamena bloka koji stoje jedan na drugome. Nalazi se na samom ulazu u Hum. Pojedini blok simbolizira jedno povijesno razdoblje: stari vijek, srednji vijek i novi vijek. Sva tri bloka zajedno simboliziraju otpor žitelja Humštine i vječitu težnju za mirom i slobodom.

11. Gradska vrata najmanjeg grada na svijetu – Huma su bakrena vrata s bukranijem, alkama i kalendarijem, koji prikazuje radove u polju u svakome mjesecu kroz godinu. Na dvjema alkama ispisane su riječi dobrodošlice.

Više informacija: www.hum.hr

KOTLI - slikovito selo u blizini Huma kroz kojeg protječe rijeka Mirna padajući u slapovima. Nekada poznato središte zanata i mlinova. Danas su sačuvane dvije vodenice od kojih je jedna djelomično obnovljena. Selo je naziv dobilo prema udubini u stjeni koja je dio korita potoka, a ima oblik kotla.

Više informacija: www.tz-buzet.hr

VRH je naselje smjesteno 6 km jugozapadno od Buzeta.

Smješten je na dominantnom položaju u brdima između rijeka Mirne i Butonige. Vrh prvi se put spominje u pisanim izvorima 1195. Bio je dio feudalnog posjeda sa središtem u Sovinjaku pripadao je akvilejskim patrijarsima, zatim Pazinskoj knežiji (u urbaru 1498. naziva se Perg), a od 1508. Veneciji. Na području Vrha u XVI.st. postojala je velika šuma hrasta, jasena i kestena. Nema prepoznatljivih tragova kaštela, već naselje ostavlja dojam ruralne aglomeracije koja je bila opasana bedemima. U mletačko doba bio je podčinjen Sovinjaku. Kao župa navodi se od 1231. Župna crkva Uznesenja Marijina nalazi se na rubu naselja: izgrađena u XIV.st., bila je obnovljena 1518. i ponovno 1927. U njoj je 1948. Branko Fučić otkrio kamenu gotičku figuralno ukrašenu kustodiju kipara Benka iz Sočerge, s glagoljskim natpisom iz 1463., te škropionicu s glagoljskom datacijom iz 1552. Zvonik odvojen od crkve izgrađen je 1904. Ispod naselja nalazi se kapela sv. Antuna opata, podignuta 1894. na mjestu prijašnje. 

Zbog geografskog položaja, klime i sastava tla Vrh i njegova okolica poznati su po uzgoju vinove loze iz koje se proizvode vrlo kvalitetna vina, i ono što je naročito zanimljivo, vrhuvski pjenušac.
Postoje dvije legende kako je pjenušac dospio u Vrh. 
Prva kaže ovako: kada je Napoleonova vojska zauzela područje oko Buzeta, mlada djevojka našla je ranjenog vojnika u dolini rijeke Mirne. Ona mu je pružila pomoć i njegovala ga, a on joj je zauzvrat otkrio kako se pravi pjenušac.
Druga legenda pak kaže da receptura za pripremanje pjenušca potječe od svećenika Vranića koji je bio porijeklom iz regije Trento u Italiji koja je vrlo poznata po vinima. U XIX. st. svećenik je uvjerio stanovnike Vrha da počnu proizvoditi pjenušac za potrebe crkve. Zanimljivo je da su oni proizvodili pjenušac samo od crnih sorti grožđa klasičnom metodom.

Danas u Vrhu gotovo svaka vinogradarska obitelj proizvodi pjenušac, ili kako oni kažu butilije, prvenstveno za svoje potrebe.

RAČICE su jedno od naselja Grada Buzeta. Nalazi se na uzvisini koja se odvaja od brda između Buzeta i Draguća, iznad doline potoka Rečice. Arheološki nalazi potvrđuju naseljenost područja već u antici (ruševine ant. građevina, epigrafski spomenici, rim. grobovi).

U pov. dokumentima spominje se prvi put 1312. kao Rachiz. U srednjem vijeku Račice su samostalna gospoštija nezavisna od Pazinske knežije, od 1494. do XIX. st. u posjedu grofova Walderstein. Barokni kaštel iz XVIII. st. na južnom rubu naselja izgrađen je na mjestu srednjovjekovnoga. Župna crkva Presvetoga Trojstva, izvorno romanička, dograđivana je 1700. i 1941. Na sjevernom zidu očuvan je ostatak freske s prikazom Raspeća iz XV. st. Na glavnom oltaru drveni rezbareni retabl Krunjenja Bogorodice iz sredine XVII. st., a na bočnom oltaru barokna skulptura Bogorodice s Djetetom. U crkvi Blažene Djevice Marije od Milosti nalazi se gotička skulptura sjedeće Bogorodice s Djetetom iz druge polovice XV. st. Na groblju je kapela sv. Stjepana, s drvenim rezbarenim polikromiranim oltarnim retablom iz XVII–XVIII. st.

Više informacija: www.reprezent.hr

JEZERO BUTONIGA - umjetno je jezero sagrađeno 1988. godine čija je osnovna namjena vodoopskrba. Glavni pritoci jezera su rijeka Butoniga, Dragućki i Račički potok. Slijev jezera Butonige nalazi se na nadmorskoj visini između 40 i 500 metara. Površina slijeva je 73 km2. Površina jezera pri normalnom usporu je 2,45 km2. Obujam akumulacije je 19,7 milijuna m3, od čega na mrtvi prostor za prihvat nanosa otpada 2,2 milijuna m3. Voda iz sustava Butonige distribuira se prema potrošačima većeg dijela Istre. Kapacitet vodoopskrbe je 1000 l/s. Na jezeru nije dozvoljeno kupanje ni ribolov.

Više informacija: www.ivb.hr

SOVINJAK je smješten u brdima iznad srednjega toka Mirne. Vlasnici feudalnog kaštela, koji se spominje 1195., bili su vazali akvilejskih patrijarha, a zatim je posjed postao dijelom Pazinske knežije. Uz kaštel (na položaju današnjega groblja) razvilo se seosko naselje, koje je u XV. st., kad je kaštel prestao postojati, opasano bedemima. U posjed Venecije prešao je 1508., kad je bio jedno od glavnih sela rašporskoga kapetanata. U XVI. i XVII. st. djelomično su ga naselili hrvatski prebjezi s područja pod osmanskom vlašću. Važnu obrambenu ulogu imao je za vrijeme Uskočkoga rata. Urbanistička shema sastoji se od blokova i nizova kuća smještenih uz uzdužnu komunikaciju koja se na sredini proširuje u trg s crkvom. Župna crkva sv. Jurja izgrađena je 1927. na mjestu starije iz 1556. Ima renesansni zvonik, građen 1557. po akvilejskom modelu (glagoljski natpis uništen je 1921). Kasnogotička kapela sv. Roka (poč. XVI. st.), šiljasto-bačvastoga svoda, ukrašena je zidnim slikama koje je 1571. izradio Domenicus Utinensis (Dominik iz Udina). Od svjetovne arhitekture vrsnoćom se ističu žitnica iz 1647., s kamenim reljefom raspela na pročelju, te nekoliko očuvanih baroknih i klasicističkih stambenih kuća i palača. U Sovinjskom Polju crkvica je sv. Stjepana, a u Sovinjskom Brdu sv. Jelene. Obje se spominju 1580. godine. 

Legenda kaže da je rimska carica Livia Drusilla naručivala i pila isključivo vino Pucinum iz Sovinjaka. Osim po proizvodnji vina, Sovinjak je znan i po proizvodnji vrhunskog „tekućeg zlata“ - maslinovog ulja.

ŠTRPED je naselje kraj Buzeta, smješteno podno Ćićarije na sjeverozapadnim padinama buzetske kotline. Šire područje bilo je naseljeno u prapovijesti i antici. Duhovno je središte crkva Sv. Duha, u istoimenom zaselku oko 1 km sjeverno od Štrpeda. Građena je u tri faze: od romaničke jednobrodne crkve sačuvan je zazidani bočni portal s kamenom lunetom. 1500. godine dograđeno je poligonalno kasnogotičko svetište i renesansna sakristija presvođena šiljastim svodom. U baroku je brod crkve zaključen stropom, a na pročelju je prigrađena lopica polukružna tlocrta. Među majstorskim znakovima uklesanima s vanjske strane apside nalazi se znak Majstora iz Kranja. Na glavnom oltaru nalazi se slika Bogorodice iz 1636. g.. Očuvani su i dijelovi starijeg oltara s početka XVI. st. te drveni rezbareni pozlaćeni bočni oltari. Do crkve je 1620. izgrađen samostan franjevaca konventualaca, uništen u požaru 1768. i napušten 1773.

Jugozapadno od Štrpeda nalazi se srednjevjekovni kaštel Petra Piloza (Kosmati Kostel), smješten na 119 m nadmorske visine. Zahvaljujući odličnom položaju iznad doline riječice Bračane, mjesto je bilo nastanjeno već u prapovjesno doba. Stoljećima je predstavljao odličan vojno - obrambeni položaj s kojeg se kontroliralo svako kretanje poljem ili cestom širom doline.  Tako je služio i za nadziranje cijele doline rijeke Mirne i središnje Istre akvilejskim patrijarsima u srednjem vijeku i Mlečanima u XV. st

Prvi pisani izvori spominju utvrdu – Ruin, još u X. st. Od tada pa do početka XIII. st., u Istri su se izmjenjivala razdoblja dugotrajnih borbi za nasljedno pravo vlasti između germanskih feudalnih obitelji, akvilejskih i gradeških patrijarha. Akvilejski patrijarh preuzeo je zamak 1208. g. i držao ga je u posjedu sve do 1420. g. kada ga je oduzela Venecija. Ime feudalca Vulingiusa de Petrapilosa, kao akvilejskog vazala, prvi se put pojavilo u spisu 1210. g.
Nakon 1420. g. kaštel Petrapilosa je prešao pod upravu Serenissime.
Godine 1440. mletački je dužd dodijelio Nicoli Gravisiju iz Pirana Castrum Petrapillosae u „vječni feud“ koji je sačinjavalo 12 sela na oko 89 km2 zemlje. Od tada su se izmijenili brojni nasljednici, a Kaštel je opstao sve do kraja XVIII. st., iako je prema nekim izvorima Kaštel izgorio u drugom desetljeću XVII. st. i poslije nije više bio obnavljan. Crkva Sv. Marije Magdalene koja se nalazi u sklopu kaštela Petrapilose ostala je u funkciji sve do 1793. g., iako se život u utvrdi ranije ugasio. U crkvici su nakon početka obnavljanja 1999. g., pronađeni brojni ostatci srednjovjekovnih fresaka koji se danas čuvaju u Zavičajnom muzeju u Buzetu.

U Selu Salež, nedaleko Štrpeda nalazi se Stup srama - jedini sačuvani stup sramote u obliku ljudske  Domaće stanovništvo naziva ga „Berlin“, po berlini, vrsti kočije s četiri sjedala koja je nekada vozila na relaciji Berlin – Pariz, a prema predaji, na takvim su se kolima kažnjenici izvrgavali ruglu. Isklesan je u bijelom kamenu, kakvog nema na području sela, a predstavlja ljudski lik sa kapom na glavi, poput turskoga fesa; lijevu ruku drži na prsima, gdje se nekada nalazio pričvršćen lanac za vezivanje kažnjenika, dok mu je desnica spuštena na tek naviješteni spolni organ. Gotovo nečitak latinski natpis isklesan na prsima kaže:

 ANO1769
 IVSTICIAM
 DILIGITE
 F.F.M.o BZ.o
 Ea.O C.G.e


Ovaj bi natpis mogao značiti: Pravda ovoj jadnoj pokrajini. 
Postoji i predaja kako je Berlin dovezen u Salež sav okićen cvijećem na kolima koja je vuklo šest najsnažnijih volova, a u povorci je bilo 18 djevojaka, odjevenih u bijelo.

Riječ gradonačelnika

O Buzetu

Buzet, zajedno s okolicom, poznatom kao Buzeština obuhvaća 165 km2 i oko 6000 stanovnika. Pod Buzeštinom se podrazumijeva područje grada Buzeta, te sva sela i zaselci Roštine, Humštine, Vrhuvštine, Račištine, Sovinjštine. Područje Buzeštine smješteno je u najsjevernijem unutrašnjem dijelu Istre, na prostoru između tri velika gradska središta: Rijeke, Trsta i Pule.

Područje je vrlo raznoliko, od 10 m do preko 1000 m nadmorske visine. Iz toga proizlaze i razlike u klimi. Dok u dolini rijeke Mirne prevladava blaga mediteranska klima, u planinskom dijelu Ćićarije vlada kontinentalna, planinska klima.

Područje Ćićarije, tzv. "KROV Istre", sa svojim šumovitim predjelima, divnim travnjacima i pašnjacima, može pružiti ugodan odmor, osobito u ljetnim mjesecima, a ljubiteljima zimskih radosti i zimi. U dolini rijeke Mirne, uz rub Motovunske šume razvio se zdravstveni turizam u lječilištu Istarske toplice. Imajući u vidu narodnu izreku «Zdravlje je najveće bogatstvo čovjeka» Istarske Toplice pružaju sumpornu vodu, termalne i blatne kupke koje se koriste za liječenje reumatskih bolesti i endokrilnog sustava.

Buzet se nalazi u samom srcu sjevernog dijela hrvatske Istre. Na površini od 165 km2 živi oko 6 059 stanovnika.
Stari grad Buzet se nalazi na 150 m visokom brdu iznad plodne doline kojom protječe rijeka Mirna, dok se noviji dio grada tzv. Fontana, razvija u podnožju brda.
Buzet se još naziva i Gradom tartufa jer je smješten u zoni u kojoj raste ta najskupocjenija podzemna gljiva.

Buzet se nalazi na samom ulasku u najjače emitivne turističke zemlje Europe, kao što su Italija i Slovenija, i odlično je povezan sa svim krajevima Europe i Hrvatske.

Šire područje oko Buzeta naziva se Buzeština, a pod Buzeštinom se smatraju šira područja okolnih naselja: Roština, Humština, Sovinjština, Vrhuvština,… Buzet leži na prostoru između tri velika gradska središta, a to su Rijeka, Trst i Koper.

Što se tiče prirodne privlačnosti, ovo područje obiluje manjim i većim udolinama, kanjonima, brežuljcima, kao i planinama koje su dijelom obrasle šumom.
U samoj dolini rijeke Mirne prevladava blaga mediteranska klima, a u planinskom dijelu, na Ćićariji, prevladava kontinentalna – planinska klima.

Grad Buzet
Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
 • Grad Buzet
 • II. istarske brigade 11
 • 52420 Buzet