T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Potpore

Studije i planovi

Integrirani plan revitalizacije starogradske jezgre Grada Buzeta - nacrt

E-glasnik

Elektronski glasnik Grada Buzeta nova je vrsta obavješćivanja o radu gradske uprave, događajima i aktivnostima na području našega grada te ostalim informacijama koje su značajne za život u pojedinoj sredini. Svi zainteresirani za objave putem glasnika informacije mogu proslijediti na email: grad.buzet(at)gmail.com.

 

Broj 1. - 4. srpnja 2017.

Broj 2. - 7. srpnja 2017.

Broj 3. - 13. srpnja 2017.

Broj 4. - 18. srpnja 2017.

Broj 5. - 25. srpnja 2017.

Broj 6. - 1. kolovoza 2017.

Udruge

Način predaje obrazaca:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrasci:

Opisni obrazac za polugodišnje izvješće 
Opisni obrazac za završno godišnje izvješće
Obrazac za završno financijsko izvješće 

Odgovorne službe:

Grad Buzet  ■  Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Helena Šćulac Jerman, mag.oec
Stručna suradnica za društvene djelatnosti
Telefon: 052/662-726 (interni 108)
E-mail: helena.sculac-jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 28

E-savjetovanja

Na temelju članka 33. stavak 3. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni tekst) te članka 8. Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama kojima raspolaže Grad Buzet („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/14.), Gradonačelnik Grada Buzeta je dana 31. svibnja 2017. godine donio

ZAKLJUČAK

o objavljivanju javne rasprave na nacrt Pravilnika o
pravilima, uvjetima i postupcima za
provođenje „jednostavne“ nabave
naručitelja Grada Buzeta

Javna rasprava o nacrtu Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje „jednostavne“ nabave naručitelja Grada Buzeta (u daljnjem tekstu: Pravilnik), trajat će od 1. lipnja do 30. lipnja 2017. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u nacrt Pravilnika u Gradu Buzetu, Upravni odjel za gospodarenje prostorom, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati. Na javnom uvidu bit će izložen nacrt Pravilnika s obrazloženjem i tekstom važećeg Pravilnika.

Cilj javne rasprave je prikupiti mišljenje građana i zainteresirane javnosti o predloženom tekstu nacrta Pravilnika, a kojom će se utvrditi pravila, uvjeti i postupci za provođenje „jednostavne“ nabave naručitelja Grada Buzeta.

Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje primjedbe i prijedloge na tekst nacrta Pravilnika, uz jasna obrazloženja.

Nakon završetka procesa savjetovanja pristigli komentari, primjedbe i prijedlozi bit će objavljeni na mrežnim stranicama Grada Buzeta, uz obrazloženja o prihvaćanju ili neprihvaćanju.

Za dostavu primjedaba, prijedloga i dodatnih upita vezano uz postupak savjetovanja sve zainteresirane osobe mogu se obratiti na adresu elektroničke pošte: info@buzet.hr, osobno ili poštom u Gradu Buzetu, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, Koordinator za savjetovanje za zainteresiranom javnošću, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

Zaključak gradonačelnika

Nacrt Pravilnika 

Izvješće s javnog savjetovanja

 

KLASA: 030-02/17-01/1

URBROJ: 2106/01-03/01/17-3

Buzet, 31. svibanj 2017.

E-obrasci - Financije

Izvod iz poslovnih knjiga o stanju potraživanja i obveza prema Gradu Buzetu

Izdavanje izvatka iz poslovnih knjiga o stanju potraživanja i obveza u različite svrhe za potrebe građana, pravnih i fizičkih osoba registriranih za obavljanje gospodarske djelatnosti, poduzetničke revizije (usklađivanje stanja potraživanja i obveza, IOS), odvjetničkih ureda, tijela državne uprave, sudova, sudskog vještačenja, u svrhu pribavljanja ažurnog stanja potraživanja i obveza po poslovnim subjektima radi sklapanja financijskih ugovora i prijeboja te u svrhu drugih dokazivanja

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom:

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za izdavanje izvatka iz poslovnih knjiga

Odgovorne službe:
Grad Buzet ■ Upravni odjel za financije i gospodarstvo

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Ornela Rumen, dipl. ing.
Pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo
Telefon: 052/662-726
E-mail: financije-gospodarstvo(at)buzet.hr
Broj sobe: 27

 

 

Izdavanje potvrde o ostatku duga za prijevremenu otplatu stana

Izdavanje potvrde o ostatku duga za prijevremenu otplatu stana po ugovoru o prodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo, sklopljenom po odgovarajućoj pravnoj osnovi, utvrđenog uvidom u poslovne knjige Grada Buzeta na određeni dan, koja sadrži saldo dospjelog duga za mjesečne obroke i obračunatu zakonsku zateznu kamatu, te revalorizirani saldo nedospjelog duga.
Zahtjev može podnijeti kupac stana, hipotekarni dužnik iz ugovora o prodaji stana ili opunomoćena osoba.

Pristojba: 20,00 kn

Način predavanja zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za financije i gospodarstvo
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac:
Zahtjev za izdavanje potvrde o ostatku duga za prijevremenu otplatu stana

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za financije i gospodarstvo

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Ornela Rumen, dipl. ing.
Pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo
Telefon:052/662-726
E-mail: financije-gospodarstvo(at)buzet.hr
Broj sobe: 27

E-obrasci - Gospodarenje prostorom

Izdavanje brisovnog očitovanja

Izdavanje brisovnog očitovanja u svrhu brisanja založnog prava (hipoteke) kod Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Pazinu, Stalna služba u Buzetu

Temelj za rješavanje je Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09.) i Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.)

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za izdavanje brisovnog očitovanja

Potrebni dokumenti:

 • ugovor o kupoprodaji nekretnina
 • vlasnički list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
 • potvrda banke o otplaćenom dugovanju (original)

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

 

 

Zakup zemljišta

a) Zakup zemljišta - montažne građevine za stanovanje

Zakup zemljišta radi korištenja zemljišta za potrebe postojeće privremene montažne građevine koja se koristi u svrhu stanovanja

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s označenim zemljištem koje je predmet zahtjeva - ne starija od 6 mjeseci

b) Zakup zemljišta - koje graniči s vlasništvom druge osobe

Zakup zemljišta radi uređenja i korištenja zemljišta koje graniči sa zemljištem/nekretninom u vlasništvu druge osobe, a nalazi se izvan građevne čestice na kojoj je izgrađena građevina.

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s označenim zemljištem koje je predmet zahtjeva - ne starija od 6 mjeseci
 • izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu/zemljište u vlasništvu podnositelja zahtjeva - ne stariji od 6 mjeseci

c) Zakup zemljišta – otvoreni skladišni prostor

Zakup zemljišta radi uređenja i korištenja zemljišta za prodajnu namjenu - otvoreni skladišni prostor

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s označenim zemljištem koje je predmet zahtjeva - ne starija od 6 mjeseci

d) Zakup zemljišta - parkirališni prostor

Zakup zemljišta radi uređenja i korištenja zemljišta kao parkirališnog prostora

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s označenim zemljištem koje je predmet zahtjeva - ne starija od 6 mjeseci

e) Zakup zemljišta radi poljoprivredne obrade

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s označenim zemljištem koje je predmet zahtjeva - ne starija od 6 mjeseci

f) Zakup zemljišta radi postave infrastrukturnih objekata

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s označenim zemljištem koje je predmet zahtjeva - ne starija od 6 mjeseci

g) Zakup zemljišta radi uređenja građevne čestice

Zakup zemljišta radi uređenja građevne čestice na kojoj postoji izgrađena građevina

Potrebni dokumenti:

 • važeća pravomoćna lokacijska dozvola, izvod iz detaljnog ili drugog prostornog plana
 • kopija katastarskog plana s označenim zemljištem koje je predmet zahtjeva - ne starija od 6 mjeseci
 • izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu/zemljište u vlasništvu podnositelja zahtjeva - ne stariji od 6 mjeseci

 

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.)

Pristojba: 20,00 kn

Obrazac: Zahtjev za zakup zemljišta

Način predaje zahtjeva:

- poštom:

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

 

 

Kupnja zemljišta/nekretnine

a) Kupnja zemljišta radi formiranja građevne čestice nove građevine - formiranje gradilišta

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana - ne starija od 6 mjeseci
 • uvjerenje o identifikaciji zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica - ne starije od 6 mjeseci
 • posjedovni list - ne stariji od 6 mjeseci
 • izvadak iz zemljišne knjige za građevinu/zemljište u vlasništvu podnositelja zahtjeva - ne stariji od 6 mjeseci ili izvadak iz knjige položenih ugovora
 • važeća pravomoćna lokacijska dozvola, izvod iz detaljnog ili drugog prostornog plana

b) Kupnja zemljišta - formiranje okućnice

Kupnja zemljišta radi formiranja građevne čestice postojeće građevine - formiranje okućnice.

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana - ne starija od 6 mjeseci
 • uvjerenje o identifikaciji zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica - ne starije od 6 mjeseci
 • posjedovni list - ne stariji od 6 mjeseci
 • izvadak iz zemljišne knjige za građevinu/zemljište u vlasništvu podnositelja zahtjeva - ne stariji od 6 mjeseci ili izvadak iz knjige položenih ugovora
 • važeća pravomoćna lokacijska dozvola, izvod iz detaljnog ili drugog prostornog plana

c) Kupnja zemljišta - zgrade/nekretnine za stanovanje/korištenje

Kupnja zemljišta radi formiranja odnosno otkupa zgrade/nekretnine za stanovanje odnosno korištenje.

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana - ne starija od 6 mjeseci
 • uvjerenje o identifikaciji zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica - ne starije od 6 mjeseci
 • posjedovni list - ne stariji od 6 mjeseci
 • izvadak iz zemljišne knjige za građevinu/zemljište u vlasništvu podnositelja zahtjeva - ne stariji od 6 mjeseci
 • važeća pravomoćna lokacijska dozvola, izvod iz detaljnog ili drugog prostornog plana

 

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.)

Obrazac: Zahtjev za kupnju zemljišta/nekretnine

Pristojba: 20 kn

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

 

 

Osnivanje prava građenja

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.)

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za osnivanje prava građenja

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana - ne starija od 6 mjeseci
 • uvjerenje o identifikaciji zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica - ne starije od 6 mjeseci
 • posjedovni list - ne stariji od 6 mjeseci
 • izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu u vlasništvu podnositelja zahtjeva - ne stariji od 6 mjeseci
 • pravomoćna lokacijska dozvola
 • geodetski elaborat

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

 

 

Osnivanje prava služnosti

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.)

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za osnivanje prava služnosti

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana - ne starija od 6 mjeseci
 • uvjerenje o identifikaciji zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica - ne starije od 6 mjeseci
 • posjedovni list - ne stariji od 6 mjeseci
 • izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu u vlasništvu podnositelja zahtjeva - ne stariji od 6 mjeseci
 • pravomoćna lokacijska dozvola
 • geodetska skica izmjere površine zemljišta na kojem se traži osnivanje prava služnosti

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

E-obrasci - Poslovni prostor

Sudjelovanje na natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.) i Odluka o visini početne cijene zakupnina za nekretnine u vlasništvu Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 1/10. i 1/11.)

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac:
Prijava za sudjelovanje na natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora

Potrebni dokumenti:

 • dokumentacija iz objavljenog natječaja

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

 

Raskid ugovora o zakupu

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.)

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Raskid ugovora o zakupu

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.) i Odluka o visini početne cijene zakupnina za nekretnine u vlasništvu Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 1/10. i 1/11.)

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac:
Prijava za sudjelovanje na natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora

Potrebni dokumenti:

 • dokumentacija iz objavljenog natječaja

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

 

 

Raskid ugovora o zakupu

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.)

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Raskid ugovora o zakupu

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

E-obrasci - Komunalna djelatnost

Izdavanje rješenja o komunalnom doprinosu

Temelj za rješavanje je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04. 110/04., 178/04., 38/09., 153/09., 49/11., 84/11. i 90/11.) i Odluka o komunalnom doprinosu („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.)

Pristojba: 50,00 kn

Način predavanja zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Izdavanje rješenja o komunalnom doprinosu

Potrebni dokumenti:

 • jedan primjerak projektne dokumentacije

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Mario Hreljak, ing. građ.
Stručni suradnik za prostorno planiranje
Telefon: 052/662-726
E-mail: mario.hreljak(at)buzet.hr
Broj sobe: 16

 

 

Utvrđivanje lokacije pokretne naprave

Utvrđivanje lokacije pokretne naprave (pokretna radnja, uslužna naprava, naprava za zabavu, zabavni park i slično)

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.) i Odluke o komunalnom redu („Službene novine Grada Buzeta“ broj 3/06.)

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za utvrđivanje lokacije za postavljanje pokretne naprave

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s naznačenom lokacijom za postavu - ne starija od 6 mjeseci
 • nacrt, tehnički opis i fotomontaža reklamnog predmeta na mjestu postavljanja
 • dokaz o pravu vlasništva (ne stariji od 6 mjeseci), suglasnost odnosno drugi akt kojim se dokazuje pravo na postavljanje predmeta na zemljište, građevinu ili drugi objekt ili predmet
 • za svjetleće predmete: opis priključka na elektromrežu i atest elektroinstalacije
 • druge suglasnosti sukladno posebnim propisima

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Korado Rehak
Komunalni redar i referent za stambeni i poslovni prostor
Telefon: 052/662-726
E-mail: korado.rehak(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

 

 

Utvrđivanje lokacije reklamnog predmeta

Utvrđivanje lokacije reklamnog predmeta (transparent, reklamna zastava, reklamni naziv, manji reklamni pano, sandwich pano, reklamni logo, reklamna tenda…)

Temelj za rješavanje je Odluka o komunalnom redu („Službene novine Grada Buzeta“ broj 3/06.)

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za utvrđivanje lokacije za postavu reklamnog predmeta

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s naznačenom lokacijom za postavu - ne starija od 6 mjeseci
 • nacrt, tehnički opis i fotomontaža reklamnog predmeta na mjestu postavljanja
 • dokaz o pravu vlasništva (ne stariji od 6 mjeseci), suglasnost odnosno drugi akt kojim se dokazuje pravo na postavljanje predmeta na zemljište, građevinu ili drugi objekt ili predmet
 • za svjetleće predmete: opis priključka na elektromrežu i atest elektroinstalacije
 • druge suglasnosti sukladno posebnim propisima

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Korado Rehak
Komunalni redar i referent za stambeni i poslovni prostor
Telefon: 052/662-726
Fax: 052/662-676
E-mail: korado.rehak(at)buzet.hr
Broj sobe:18

 

 

Utvrđivanje lokacije za postavu privremenog objekta

Utvrđivanje lokacije kioska ili montažnog objekta na zemljištu u vlasništvu fizičke ili pravne osobe

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.) i Odluka o komunalnom redu („Službene novine Grada Buzeta“ broj 3/06.)

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za utvrđivanje lokacije za postavu privremenog objekta

Potrebni dokumenti:

 • izvadak iz zemljišne knjige za zemljište na koje se odnosi zahtjev - ne stariji od 6 mjeseci
 • kopija katastarskog plana s naznačenom lokacijom za postavu - ne starija od 6 mjeseci
 • nacrt i tehnički opis objekta s naznakom planirane namjene privremenog objekta

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe:18

 

 

Prekop javne površine

Temelj za rješavanje je Odluka o komunalnom redu („Službene novine Grada Buzeta“ broj 3/06.)

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za prekop javne površine

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s naznačenom lokacijom za postavu (ne starija od 6 mjeseci)

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Korado Rehak
Komunalni redar i referent za stambeni i poslovni prostor
Telefon: 052/662-726
Fax: 052/662-676
E-mail: korado.rehak(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

 

 

Korištenje javne površine

Temelj za rješavanje je Odluka o komunalnom redu („Službene novine Grada Buzeta“ broj 3/06.)

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za korištenje javne površine

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s naznačenom lokacijom na koju se odnosi zahtjev (ne starija od 6 mjeseci) - nije obavezno

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Korado Rehak
Komunalni redar i referent za stambeni i poslovni prostor
Telefon: 052/662-726
Fax: 052/662-676
E-mail: korado.rehak(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

E-obrasci - Zdravstvo i socijalna skrb

Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete

Grad Buzet želi dobrodošlicu svojim najmlađim sugrađanima uz jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od:
-  za prvo dijete - 2.000,00 kuna,
-  za drugo i svako sljedeće dijete - 2.500,00 kuna,
-  za blizance, trojke, četvorke - 3.000,00 kuna po djetetu.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete imaju roditelji/posvojitelji s prebivalištem na području Grada Buzeta za novorođeno dijete koje ima prijavljeno prebivalište na području Grada Buzeta u 2017. godini.

Temelj za rješavanje je Zaključak o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete u 2017. godini ("Službene novine Grada Buzeta", broj 1/17)

Pristojba:  Oslobođeno je plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9., stavak 2., točka 15. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/2016).

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete

Uz popunjeni obrazac zahtjeva prilaže se: 
1. preslika osobne iskaznice jednog od roditelja ili uvjerenje o prebivalištu, 
2. uvjerenje o prebivalištu za dijete, 
3. uvjerenje o prebivalištu za stariju djecu,

4. preslika akta o posvojenju,

5. broj tekućeg računa roditelja koji podnosi zahtjev.

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Helena Šćulac Jerman, mag.oec
Stručna suradnica za društvene djelatnosti
Telefon: 052/662-726 (interni 108)
E-mail: helena.sculac-jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 28

 

Ostvarivanje prava iz socijalne skrbi

Prava i oblici pomoći iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Buzet, uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava i pomoći te korisnici definirani su u Odluci o socijalnoj skrbi Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta", broj 7/14.).

Podnositelj može podnijeti zahtjev za:

 • pravo na naknadu za troškove stanovanja,

 • stalnu mjesečnu novčanu pomoć,

 • jednokratnu novčanu pomoć,

 • ostala prava i oblike pomoći sukladno Odluci.

Pristojba: Oslobođeno je plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9., stavka 2., točke 15. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/2016).

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi

Uz popunjeni obrazac zahtjeva prilaže se:

 1. potvrda o primanjima podnositelja zahtjeva,

 2. potvrda o primanjima supružnika,                                

 3. potvrde o primanjima ostalih članova domaćinstva,

 4. potvrda o primanjima djece koja ne žive u zajedničkom domaćinstvu s podnositeljem zahtjeva,

 5. ostalo

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte

Adresa: 
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Helena Šćulac Jerman, mag.oec
Stručna suradnica za društvene djelatnosti
Telefon: 052/662-726 (interni 108)
Fax: 052/662-676
E-mail: helena.sculac-jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 28

E-obrasci - Razno

Odobrenje kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta

Temelj za rješavanje je Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službene novine Grada Buzeta", broj 8/09.).
 

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za društvene djelatnosti i razvojne projekte
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta

 

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za društvene djelatnosti i razvojne projekte

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Helena Šćulac Jerman, mag.oec
Stručna suradnica za društvene djelatnosti
Telefon: 052/662-726 (interni 108)
E-mail: helena.sculac-jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 28

 

Pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 172/93.) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Ured gradonačelnika
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

- E-mailom: ured.gradonacelnika(at)buzet.hr

Obrazac: Zahtjev za pristup informacijama

Odgovorne službe:
Grad Buzet-upravna tijela Grada

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Roberta Kalčić Savatović,
Viša savjetnica za pravne poslove
Telefon: 052/662-854
Fax: 052/662-676
E-mail: roberta.kalcic@buzet.hr
Broj sobe: 22

 

 

Dodjela stipendije

Temelj za rješavanje je Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Buzeta  („Službene novine Grada Buzeta“, broj 7/10.)

Način predaje zahtjeva:

- poštom:

GRAD BUZET
Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

OBRAZAC 1: Zamolba

OBRAZAC 2: Izjava

Uz zahtjev se podnosi sljedeća dokumentacija:

 • izjava da se za školovanje ne prima stipendija niti kredit po drugoj osnovi,
 • životopis,
 • uvjerenje o prebivalištu,
 • preslika domovnice,
 • preslika zadnje svjedodžbe ili indeksa uz predočenje izvornika,
 • preslike svih svjedodžbi srednje škole (samo za studente koji upisuju prvu godinu preddiplomskog ili stručnog studija),
 • uvjerenje o redovitom upisu u školu (za učenike), odnosno uvjerenje o prijepisu ocjena i ostvarenom broju ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini (za studente),
 • uvjerenje o upisu za iznova upisanu još jednu srednju školu pored redovne druge srednje škole (samo za učenike),
 • preslika isprave ili dokumentacije o postignutim rezultatima na natjecanjima,
 • uvjerenje o upisu u školu ili na visoko učilište (sveučilište, fakultet i umjetničku akademiju, veleučilište ili visoku školu) za ostale članove kućanstva koji se redovno školuju izvan ili u mjestu prebivališta,
 • druge potvrde ili izjave koje su nužne za uredno provođenje postupka za dodjelu stipendija

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Helena Šćulac Jerman, mag.oec
Stručni suradnik za društvene djelatnosti
Telefon: 052/662-726
Fax: 052/662-676
E-mail: helena.sculac-jerman@buzet.hr
Broj sobe: 28

 

 

Izdavanje rješenja o obračunu naknade za priključenje na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom

Temelj za rješavanje je Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom („Službene novine Grada Buzeta“, broj 11/11.)

Pristojba: 50,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac:
Izdavanje rješenja o obračunu naknade za priključenje na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom

Potrebni dokumenti:

 • suglasnost Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet da su ispunjeni uvjeti na priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Mario Hreljak, ing. građ.,
Stručni suradnik za prostorno planiranje
Telefon: 052/662-726
E-mail: mario.hreljak(at)buzet.hr
Broj sobe: 16

 

 

Izdavanje rješenja o obračunu naknade za priključenje na komunalne vodne građevine javne odvodnje Grada Buzeta

Temelj za rješavanje je Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine javne odvodnje Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 11/11.)

Pristojba: 50,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac:
Izdavanje rješenja o obračunu naknade za priključenje na komunalne vodne građevine javne odvodnje Grada Buzeta

Potrebni dokumenti:

 • odluka o dozvoli priključenja građevine na sustav javne odvodnje isporučitelja usluge javne odvodnje

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Mario Hreljak, ing. građ.,
Stručni suradnik za prostorno planiranje
Telefon: 052/662-726
E-mail: mario.hreljak(at)buzet.hr
Broj sobe: 16

 

 

Dodjela nepovratnih sredstava za financiranje uređenja pročelja ili sanaciju krovišta

Temelj za rješavanje je Odluka o sufinanciranju pročelja i sanaciju krovišta objekata u starim jezgrama Buzeta, Roča i Huma („Službene novine Grada Buzeta“, broj 10/10.)

Pristojba: 50,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom:

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- ili osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Dodjela nepovratnih sredstava za financiranje uređenja pročelja/sanaciju krovišta

Potrebni dokumenti (u izvorniku ili ovjerenoj preslici):

 • vlasnički list ne stariji od 3 mjeseca
 • dokaz o podmirenim svim dospjelim obvezama prema Gradu Buzetu
 • posebne uvjete Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli
 • stručno mišljenje ovlaštenog inženjera građevinske struke o opsegu i veličini potrebnih radova (imenuje ga Grad)
 • izvješće ovlaštenog inženjera građevinske struke da su radovi izvedeni u skladu sa njegovim stručnim mišljenjem
 • račun/e za nabavljeni materijal ili izvršene radove

Odgovorne službe:
Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Mario Hreljak, ing. građ.,
Stručni suradnik za prostorno planiranje
Telefon: 052/662-726
E-mail: mario.hreljak(at)buzet.hr
Broj sobe: 16

E-obrasci

Poštovani,

Grad Buzet svojim građanima i svim korisnicima ove web stranice omogućuje blagodati elektroničkog poslovanja i brzog informiranja koristeći suvremene informatičke tehnologije. Krajnji nam je cilj svakom građaninu omogućiti jednostavan i brz pristup svim podacima i uslugama koje pruža Grad.

On-line usluge temelj su buduće e-uprave. U skoroj budućnosti građani će moći svoje zahtjeve i podneske gradskoj upravi predavati, preuzimati i pratiti putem Interneta. 

Obrasci za podnošenje zahtjeva građana izrađeni su u elektroničkom (PDF) formatu te ih je moguće popunjavati podacima izravno putem osobnog računala (on-line). 

Na ovim stranicama mogu se dobiti informacije o nazivu upravnog tijela, kontakt osobe, brojevi telefona, radno vrijeme, adrese, svrha, potrebni dokumenti, obrasci i slično.

U izborniku sa desne strane možete odabrati pojam:

Razno:

Odobrenje kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta
Subvencioniranje troškova prijevoza i smještaja
Pristup informacijama
Dodjela stipendije
Izdavanje rješenja o obračunu naknade za priključenje na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom
Izdavanje rješenja o obračunu naknade za priključenje na komunalne vodne građevine javne odvodnje Grada Buzeta
Dodjela nepovratnih sredstava za financiranje uređenja pročelja ili sanaciju krovišta

Zdravstvo i socijalna skrb:

Jednokratna novčanu pomoć za novorođeno dijete
Ostvarivanje prava iz socijalne skrbi
Ostvarenje prava iz socijalne skrbi – pravo na jednokratnu pomoć
Ostvarivanje prava iz socijalne skrbi – pravo na stalnu mjesečnu novčanu pomoć
Sufinanciranje troškova nabave udžbenika

Komunalna djelatnost:

Izdavanje rješenja o komunalnom doprinosu
Utvrđivanje lokacije za postavu pokretne naprave
Utvrđivanje lokacije za postavu reklamnog predmeta
Utvrđivanje lokacije za postavu privremenog objekta
Prekop javne površine
Korištenje javne površine

Poslovni prostor:

Sudjelovanje na natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora
Raskid ugovora o zakupu poslovnog prostora/poljoprivrednog zemljišta

Gospodarenje prostorom:

Izdavanje brisovnog očitovanja
Zakup zemljišta
Kupnja zemljišta/nekretnine
Osnivanje prava služnosti
Osnivanje prava građenja

Financije - gradski porezi:

Izvod iz poslovnih knjiga o stanju potraživanja i obveza prema Gradu Buzetu
Izdavanje potvrde o stanju duga za prodani stan

Udruge

Opisni obrazac za polugodišnje izvješće 
Opisni obrazac za završno godišnje izvješće
Obrazac za završno financijsko izvješće

Potpore u poljoprivredi

Na temelju Odluke o subvencijama u poljoprivredi u 2017. godini (''Službene novine Grada Buzeta'', broj 01/17.), Gradonačelnik Grada Buzeta objavljuje


JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi na području Grada Buzeta u 2017. godini


Grad Buzet u cilju poticanja razvoja poljoprivrede dodijelit će potpore male vrijednosti u vidu nepovratnih novčanih sredstava – subvencija za poljoprivrednu proizvodnju u 2017. godini za sljedeće namjene:

1. SUFINANCIRANJE NABAVE SADNOG MATERIJALA (Obrazac 1)
2. PREMIJE OSIGURANJA BILJNE I STOČARSKE PROIZVODNJE, PLASTENIKA I STAKLENIKA (Obrazac 2)
3. TROŠKOVA ISHOĐENJA SVJEDODŽBE O OSPOSOBLJENOSTI VOZAČA/PRATITELJA ŽIVOTINJA (Obrazac 3)
4. TROŠKOVA EDUKACIJE I STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU (Obrazac 4)
5. TROŠKOVE NADZORA I SUSTAVA OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI U EKOLOŠKOJ I INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI (Obrazac 5)
6. NABAVA I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU VIŠEGODIŠNJIH NASADA OD TUČE (Obrazac 6)
7. NABAVA I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE (Obrazac 7)
8. NABAVA NOVIH KOŠNICA I PČELARSKE OPREME (Obrazac 8)
9. ZAŠTITA NASADA I STOKE OD DIVLJAČI (Obrazac 9)
10. SUFINANCIRANJE NABAVE AUTOMATA ZA IZRAVNU PRODAJU MLIJEKA (MLJEKOMATA) (Obrazac 10)
11. NABAVA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I OPREME (Obrazac 11)
12. OSTALE MJERE RURALNOG RAZVOJA (Obrazac 12)
13. POTPORA PROJEKTU IZRAVNA PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PUTEM INTERNETA (Obrazac 13)
14. TEKUĆA DONACIJA ZA IZRADU DOKUMENTACIJE I LEGALIZACIJU GOSPODARSKIH OBJEKATA NAMIJENJENIH SMJEŠTAJU STOKE TE SKLADIŠTENJU I PRERADI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA (Obrazac 14)
PROGRAM
MIŠLJENJE


ODLUKA
JAVNI POZIV


Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 172/03, 144/10, 77/11 i 25/13), Grad Buzet kao tijelo javne vlasti, obavezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i interesu javnosti, Grad Buzet objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada Buzeta. Slijedom navedenog, smatrat će se da je poduzetnik, podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke, na ovaj Javni poziv, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Buzeta, a u svrhu radi koje su prikupljeni.


Obrazac IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI
Obrazac DODATNI PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE

Potpore u poduzetništvu

Na temelju Programa poticanja poduzetništva u 2017 godini (''Službene novine Grada Buzeta'', broj 01/17.), Gradonačelnik Grada Buzeta objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Buzeta u 2017. godini

U cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijelit će se financijska sredstva u vidu potpora u 2017. godini kroz sljedeće Mjere:

1. POTPORE PODUZETNICIMA - POČETNICIMA KOJI PRVI PUT OTVARAJU OBRT ILI TRGOVAČKO DRUŠTVO (Obrazac 1),
2. POTPORE PODUZETNICIMA ZA ULAGANJE U STANDARDE KVALITETE I CERTIFICIRANJE (Obrazac 2),
3. POTPORE PODUZETNICIMA - INOVATORIMA ZA UVOĐENJE INOVACIJE U PROIZVODNJU (Obrazac 3),
4. POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE (Obrazac 4-A i 4-B),
5. SUBVENCIJA TROŠKOVA POLAGANJA MAJSTORSKIH ISPITA O STRUČNOJ
OSPOSOBLJENOSTI I MAJSTORSKIH ISPITA U OBRTNIŠTVU (Obrazac 5),
6. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREKVALIFIKACIJE I DOŠKOLOVANJA
NEZAPOSLENIH OSOBA (Obrazac 6),
7. KAPITALNE POTPORE  ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI (Obrazac 7),
8. KAPITALNE POTPORE ZA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU ZA GOSPODARSKE
OBJEKTE (Obrazac 8),
9. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE POJEDINAČNOG NASTUPA PODUZETNIKA NA
MANIFESTACIJAMA U VEZI S PODUZETNIŠTVOM (Obrazac 9),
10. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA REKLAME I PROMIDŽBE
SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU GOSPODARSKU DJELATNOST NA PODRUČJU
ZAŠTIĆENE KULTURNO-POVIJESNE CJELINE (Obrazac 10) I
11. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA NABAVE OPREME I DIDAKTIČKOG
MATERIJALA FIZIČKIM OSOBAMA KOJE DJELATNOST DADILJA OBAVLJAJU
KAO OBRTNICI (Obrazac 11).

DODATNI PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE - OBRT - TVRTKA (Obrazac 12.

IZJAVA O POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI (Obrazac 13.)

PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA u 2017. GODINI

Izvješća gradonačelnika

Dokumenti

Molimo odaberite jednu od ponuđenih kategorija:

Kontaktirajte nas

Kontakt sa vama nam je izuzetno značajan, te ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam je potrebna pomoć, slobodno nam se obratite!

Grad Buzet
II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info@buzet.hr

Siniša Žulić - gradonacelnik@buzet.hr

Ana Pernić - dogradonacelnik@buzet.hr

Pročelnica: Elena Grah Ciliga
Viša savjetnica za pravne poslove: Roberta Kalčić Savatović
Viši savjetnica za razvojne projekte: Meri Vivoda
Stručni suradnik za društvene djelatnosti: Vanja Fabijančić
Stručna suradnica za društvene djelatnosti: Helena Šćulac Jerman
Referent u pisarnici: Sandra Šverko
Administrativna tajnica: Tatjana Merlić
Vozač – domar: Rino Pavletić
Portir – telefonist: Mira Vivoda
Spremačica: Zorka Sulić

Pročelnica: Ornela Rumen
Viša stručna suradnica za proračun i gospodarstvo: Zvjezdana Majcan
Viša stručna suradnica za proračun i gospodarstvo: Iris Jakac
Stručna suradnica za financijsko knjigovodstvo: Nada Pavletić
Stručni suradnik za financijsko knjigovodstvo: Neno Jermaniš

Pročelnik: Elvis Šterpin
Viša savjetnica za prostorno planiranje: Anica Milković Grbac
Viši savjetnik za imovinskopravne poslove: Denis Jerman
Stručni suradnik za komunalne i građevinske poslove: Mario Hreljak
Stručni suradnik za komunalne i građevinske poslove: Matija Nežić
Komunalni redar: Korado Rehak
Upravna referentica za stanarine, zakupnine i komunalnu naknadu: Marica Radulović

Objave

JAVNA NABAVA - OBJAVE

07/2017 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZGRADNJU KOLNO-PJEŠAČKE PROMETNICE U INDUSTRIJSKOJ ZONI MAŽINJICA

Rok za podnošenje ponuda: 23.10.2017. do 9.00 sati

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

06/2017 PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PALAČU MORETTI I KAROLININU KUĆU

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'', broj 120/16), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Grada Buzeta, objavljuje poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave usluga izrade tehničke dokumentacije za Palaču Moretti i Karolininu kuću.

Poziv na prethodno savjetovanje

Obrazac za prethodno savjetovanje

Dokumentacija za nadmetanje

Prilozi_1. grupa usluga

Prilozi_2. grupa usluga

Prilozi_3. grupa usluga

Projektni zadatak_1. grupa usluga

Projektni zadatak_2. grupa usluga

Projektni zadatak_3. grupa usluga

Troškovnik_1. grupa usluga

Troškovnik_2. grupa usluga

Troškovnik_3. grupa usluga 

Izvod iz konzervatorske podloge_Karolinina kuća

Izvod iz konzervatorske podloge_Palača Moretti

Geodetski situacijski nacrt_Karolinina kuća

Geodetski situacijski nacrt_Palača Moretti

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima

 

05/2017  PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGA: ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA, KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKO SONDIRANJE ZIDOVA, STROPOVA I STOLARIJE, IZRADA KONZERVATORSKOG ELABORATA I KONZERVATORSKE PODLOGE ZA PALAČU MORETTI I KAROLININU KUĆU

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'', broj 120/16), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Grada Buzeta, objavljuje poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave usluga: Arheološka istraživanja, konzervatorsko-restauratorskih sondiranje zidova stropova i stolarije, izrada konzervatorskog elaborata i konzervatorske podloge za Palaču Moretti i Karolininu kuću

Poziv na prethodno savjetovanje

Obrazac za prethodno savjetovanje

Dokumentacija za nadmetanje

Prilozi_1. grupa usluga

Prilozi_2. grupa usluga

Projektni zadatak

Izvod iz konzervatorske podloge_Karolinina kuća

Izvod iz konzervatorske podloge_Palača Moretti

Geodetski situacijski nacrt_Karolinina kuća

Geodetski situacijski nacrt_Palača Moretti

Izvješće o provedenom savjetovanju

04/2017 IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA BUZETA

Rok za predaju dokumentacije: 10.03.2017. do 12.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o odabiru

 

03/2017 DOKUMENTACIJA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA BAGATELNE NABAVE KONZULTANTSKIH USLUGA IZRADE INTEGRIRANOG PLANA REVITALIZACIJE STAROGRADSKE JEZGRE GRADA BUZETA

Rok za predaju dokumentacije:15.03.2017. u 12.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Izmjene dokumentacije za nadmetanje
Odgovor na upit gospodarskog subjekta o predmetu nabave
Obavijest o odabiru
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 

02/2017 IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA BUZETA

Rok za predaju dokumentacije: 01.03.2017. do 12.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Odluka o poništenju

 

01/2017 IZGRADNJA PUSTOLOVNOG PARKA "BUZET OUTDOOR ADVENTURE"

Rok za predaju dokumentacije: 03.03.2017. do 11.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik

 

05/2016 SANACIJA CRKVE SV. MARIJE MAGDALENE (KAŠTEL PETRAPILOSA)

Rok za predaju dokumentacije: 03.10.2016. do 10.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o odabiru

 

04/2016 IZVOĐENJE RADOVA ASFALTIRANJA NA
PODRUČJU GRADA BUZETA

Rok za predaju dokumentacije: 15.06.2016. do 12.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o odabiru

 

03/2016 REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE GRADSKE UPRAVE GRADA BUZETA – ZAMJENA PEĆI NA LOŽIVO ULJE SA PEĆI NA PELET

Rok za predaju dokumentacije: 30.05.2016. do 12.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Grafički prikaz
Troškovnik
I. izmjene i dopune dokumentacije za nadmetanje
Odluka o odabiru

 

02/2016 KONZULTANTSKE USLUGE ZA RAZRADU PROJEKTA "RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA, PRIHVATLJIVOG ZA FINANCIRANJE IZ EU STRUKTURNIH FONDOVA, ZA PODRUČJE GRADOVA BUZET I PAZIN TE OPĆINA CEROVLJE, GRAČIŠĆE, KAROJBA, LANIŠĆE, LUPOGLAV, MOTOVUN, SVETI PETAR U ŠUMI U KOJIMA NE POSTOJI DOSTATAN KOMERCIJALNI INTERES ZA ULAGANJA"

Rok za predaju dokumentacije: 09.05.2016. u 12.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
I. izmjene i dopune dokumentacije za nadmetanje
II. izmjene i dopune dokumentacije za nadmetanje
Obavijest o odabiru

 

01/2016 USLUGE ORGANIZACIJE STRUČNIH SAVJETOVANJA, EDUKACIJA I OKRUGLIH STOLOVA TE ANALIZE STRATEŠKIH DOKUMENATA I IZRADE AKCIJSKOG PLANA RAZVOJA GOSPODARSTVA GRADA BUZETA ZA POTREBE PROJEKTA InCITY

Rok za predaju dokumentacije: 07.03.2016. u 10.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Odluka o odabiru

 

09/2015 NASTAVAK NUŽNIH RADOVA SANACIJE KROVA ODMARALIŠTA U VRSARU

Rok za predaju dokumentacije: 14.12. 2015. do 10.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o odabiru

 

08/2015 SANACIJA KAMENIH ZIDINA STAROGRADSKE JEZGRE GRADA BUZETA

Rok za predaju dokumentacije: 03.12.2015. u 10.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o odabiru

 

07/2015 IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE - GORIČICA DONJA

Rok za predaju dokumentacije: 11.11. 2015. u 10.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Situacija
Uzdužni pregled
Odluka o odabiru

 

06/2015 IZGRADNJA SEMAFORIZIRANOG RASKRIŽJA (II. ISTARSKE BRIGADE)

Rok za predaju dokumentacije: 28.10.2015 u 10.00 sati
Dokumenatacija za nadmetanje
Troskovnik
Projekt raskrižja
Obavijest o odabiru

 

05/2015 REKONSTRUKCIJA ODMARALIŠTA U VRSARU (PREKRIVANJE KROVA I UREĐENJE S-I FASADE)

Rok predaje dokumentacije: 27.10.2015 do 10 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o odabiru

 

04/2015 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA SANACIJE ODLAGALIŠTA GRIŽA

Rok predaje dokumentacije: 02.10.2015 do 10 sati.
Dokumentacija za nadmetanje
Odluka o odabiru

 

03/2015 SANACIJA ZIDINA KAŠTELA PETRAPILOSA (VII. FAZA)

Rok predaje dokumentacije: 11.09.2015. u 10 sati.
Izmjena dokumentacije za nadmetanje:
Stavak 4.1.3. u Dokumentaciji za nadmetanje briše se.
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o prihvaćanju


02/2015 SANACIJA ZIDINA - ISPOD VELIH VRATA

Rok predaje dokumentacije: 20.08.2015. u 10 sati.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Pozicija sanacije
Pozicija sanacije (detaljni prikaz)
Poprečni presjek zidina

 

01/2015 SANACIJA ZIDINA - GROBLJE STARI GRAD

Rok predaje dokumentacije: 06.02.2015. u 12 sati
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Skica

Poziv udrugama

Poziv udrugama za predlaganje programa javnih potreba Grada Buzeta

Povjerenstva za kvalitativnu procjenu pristiglih prijava na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2017. godinu, dana 20. ožujka 2017. godine objavljuju sljedeće odluke:

Odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija OCD-a u područjima kultura, djeca i mladi te sport i rekreacija u 2017. godini

Odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija OCD-a u područjima razvoj civilnog društva te socijalna skrb i zaštita zdravlja u 2017. godini

Mole se sve OCD-a kojima su odobrena sredstva za financiranje u 2017. godini  da u najkraćem mogućem roku usklade obrasce proračuna (Obrazac OCD 2) s odobrenim sredstvima te ispune, potpišu i ovjere Obrazac izjave o nekažnjavanju te navedeno dostave osobnim dolaskom uz prethodnu najavu, a najkasnije do 31.3.2017. godine u Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte (II. istarske brigade 11).

Javna nabava

Javna nabava - 2017. godina

Plan nabave za 2017. godinu

I. izmjene Plana nabave za 2017. godinu

Natječaji

Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom u vlasništvu Republike Hrvatske

Proračun Grada Buzeta

2017

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu
Proračun Grada Buzeta za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu

Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2017. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu
Obrazloženje Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu
Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2017. godinu
Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2017. godinu
Program javnih potreba u obrazovanju za 2017. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2017. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2017. godinu
Program projekta "RESTAURA" za 2017. godinu
Program projekta „KulTourSpirit“
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program projekta „Life SEC Adapt“ za 2017. godinu
Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Buzeta u 2017. godini

>> Proračun za građane (Proračun u malom) <<

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu
I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2017. godinu
I. izmjene i dopune javnih potreba u civilnoj zaštiti i vatrogastvu za 2017. godinu
I. izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2017. godinu
I. izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2017. godinu
I. izmjene i dopune javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
I. izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu
I. izmjene programa RESTAURA za 2017. godinu
I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Upute za izradu proračuna
Model financijskog plana
Proračun Grada Buzeta za 2016. godinu
Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Buzeta u 2016. godini
Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2016. godinu
Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016. godinu
Program javnih potreba u obrazovanju za 2016. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2016. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2016. godinu
Program projekta Life SEC Adapt za 2016. godinu
Program projekta InCITY za 2016. godinu
Program projekta Stand UP za 2016. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Program poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2016. godini
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
I. izmjene plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2016. godinu
I. izmjene programa projekta Life SEC Adapt za 2016. godinu
I. izmjene programa projekta InCITY
Program projekta REN
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016. godinu
II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu
Program projekta RESTAURA
II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 
Polugodišnje izvješće o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
FINA - potvrda o preuzetom polugodišnjem izvještaju 2016.
FINA - obrasci za polugodišnji obračun 2016.
III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
III. izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016. godinu
II. izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2016. godinu
III. izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
III. izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2016. godinu
I. izmjena Programa projekta Stand UP za 2016. godinu
II. izmjena Programa projekta InCITY za 2016. godinu
I. izmjena Programa projekta RESTAURA za 2016. godinu
III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
III. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Godišnji obračun Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
Obrazloženje ostvarenja Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu

Proračun Grada Buzeta za 2015. godinu
Odluka o izvršavanju proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Buzeta u 2015. godini
Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2015. godinu
Program mjavnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci predškolske dobi za 2015. godinu
Program javnih potreba u školstvu za 2015. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2015. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
Program projekta REVITAS II za 2015. godinu
Program projekta REN za 2015. godinu
Program projekta Think-UP za 2015. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Program poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2015. godini
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede
za 2015. godinu

I. izmjene i dopune Programa projekta REVITAS II za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa projekta Think-UP za 2015. godinu
Polugodišnji obračun Grada Buzeta za 2015. godinu
Obrazloženje Polugodišnjeg obračuna Grada Buzeta za 2015. godinu
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci predškolske dobi za 2015. godinu
II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
II. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Program projekta „InCITY“ za 2015. godinu
Program projekta Life SEC Adapt za 2015. godinu
Godišnji obračun Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu
Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu
Obrazloženje ostvarenja Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. godinu

Financijska izvješća

Financijska izvješća - 2017.

Obavijest i izvješće o primljenim dotacijama: siječanj - lipanj 2017. - Z. Ćurić

 

Financijska izvješća - 2016.

Obavijest i izvješće o primjeljnim donacijama- Z. Ćurić
Obavijest o primljenim donacijama - Z. Ćurić
Izvješće o primljenim donacijama - Z. Ćurić


Financijska izvješća - 2015.

Financijsko izvješće za 2015. godinu - Z. Ćurić
Obavijest o primljenim donacijama - Z. Ćurić
Izvješće o primljenim donacijama - Z. Ćurić

Urbanistički plan

Urbanistički plan uređenja Grada Buzeta

Grad Buzet je, temeljem Zakona o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), izradio i usvojio Izvješće  o stanju u prostoru Grada Buzeta, te donio Program mjera za unapređenje stanja u prostoru (SN Grada Buzeta 6/02). Pomenutim dokumentima iskazana je potreba i obveza izrade i donošenja Prostornog plana uređenja Grada Buzeta. Izradi Prostornog plana uređenja Grada Buzeta pristupilo se iz slijedećih razloga:

 • u potpunosti zamijeniti i u jedinstvenom planu objediniti važeći preuzeti Prostorni plan Općine Buzet (SN Grada Buzeta 1/93), 1. izmjenu i dopunu Prostornog plana Općine Buzet u dijelu Grada Buzeta (SN Istarske županije 6/98) i 2. izmjenu i dopunu Prostornog plana Općine Buzet u dijelu Grada Buzeta (SN Istarske županije 4/02), a sve u skladu s utvrđenom zakonskom obvezom i rokovima,
 • radi potrebe usklađenja važećih 1. i 2. izmjene Prostornog plana Općine Buzet u dijelu Grada Buzeta s odredbama Prostornog plana Istarske županije kao važećeg prostornog plana šireg područja koji je donesen početkom 2002. godine,
 • novi prostorno-planski dokument potrebno je grafički i sadržajno uskladiti s važećim Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04 i 45/04).


Temeljem ugovora između Grada Buzeta i Urbis-a 72 d.d. Pula pristupilo se realizaciji zacrtanih ciljeva i izradi Prostornog plana uređenja Grada Buzeta (dalje: Plan).

U skladu sa stavom Grada Buzeta pri određivanju osnovne koncepcije uređenja prostora u cijelosti su primijenjena prostorna rješenja iz Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Buzet (SN Istarske županije 6/98) i Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Buzet u dijelu Grada Buzeta (SN Istarske županije 4/02), koja su se odnosile na područje Grada Buzeta, novelirana prema stanju u prostoru te usklađena s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04 i 45/04) i Prostornim planom Istarske županije (SN Istarske županije 2/02 i 1/05) koji su u međuvremenu doneseni i stupili na snagu.

Grad Buzet provodio je postupak izrade, prethodne i javne rasprave prema Uredbi o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (NN 101/98).

Prostorni plan

Prostorni plan Grada Buzeta

 

Grafički dio

Proračunski korisnici

2016.

GRAD BUZET

Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
Bilješke uz financijski izvještaj za 2016. godinu

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BUZET

Izvješće proračunskog korisnika 2016.

MJESNI ODBORI

MO Buzet
MO Buzet Stari grad

MO Krušvari
MO Roč
MO Sovinjak
MO Sveti Martin
MO Sveti Ivan
MO Svi Sveti
MO Štrped
MO Veli i Mali Mlun
MO Vrh

 

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

Izvješće za 2016. godinu

2015.

GRAD BUZET

Referentna stranica - Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2015.
Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2015.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2015.

 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BUZET

1. Izvješće proračunskog korisnika 2015.
2. Bilješke uz financijsko izvješće 2015.

 

MJESNI ODBORI

MO Buzet
MO Buzet Stari grad
MO Krušvari
MO Roč
MO Sovinjak
MO Sveti Martin
MO Sveti Ivan
MO Svi Sveti
MO Štrped
MO Veli i Mali Mlun
MO Vrh
 

2014.

GRAD BUZET

1. Referentna stranica - Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2014.
2. Financijski izvještaji Proračuna Grada Buzeta za 2014.
3. Bilješke uz financijska izvješća za 2014.


JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BUZET

1. Izvješće proračunskog korisnika 2014.
2. Izvješće o obvezama 2014.
3. Bilanca 2014.
4. Izvješće o promjenama u vrijednosti 2014.
5. Izvješće o prihodima i rashodima 2014. - prvi dio
6. Izvješće o prihodima i rashodima 2014. - drugi dio
7. Bilješke 2014.
8. Krediti i zajmovi 2014.

 

DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"

1. Izvješće proračunskog korisnika 2014.
2. Izvješće o obvezama 2014.

3. Bilanca 2014.
4. Izvješće o promjenama u vrijednosti 2014.
5. Izvješće o prihodima i rashodima 2014. - prvi dio
6. Izvješće o prihodima i rashodima 2014. - drugi dio
7. Bilješke 2014.
8. Krediti i zajmovi 2014.

Registar ugovora

Službene novine

Službene novine - 2017. godina

Službene novine - Kazalo za 2017. godinu

Službene novine - Kazalo za 2016. godinu

Službene novine - Kazalo za 2015. godinu

Službene novine - kazalo za 2014. godinu

Službene novine - kazalo za 2013. godinu

Pravo na pristup informacijama

Svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo tražiti i dobiti bilo koju informaciju koju posjeduje Grad Buzet, osim informacija koje su zaštićene posebnim zakonskim odredbama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.) i Odlukom o ostvarivanju prava na pristup informacijama kojima raspolaže Grad Buzet („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/14.).

 Podnošenje zahtjeva

Pisani zahtjev može se podnijeti putem pošte na adresu: Grad Buzet, II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet, može se dostaviti neposredno u pisarnicu Grada na istoj adresi ili se može poslati na e-adresu: info(at)buzet.hr.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela kojem se podnosi zahtjev, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Pisani zahtjev može se podnijeti na obrascu za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu zakona.

 Odlučivanje o podnesenom zahtjevu

O zahtjevu za pravo na pristup informaciji službenik za informiranje odlučit će u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva sukladno zakonskim odredbama.

Davanje informacije korisniku može biti ostvareno neposrednim davanjem informacije, davanjem informacije pisanim putem, uvidom u dokumente i izradom, dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrži traženu dokumentaciju te na drugi prikladan način.

 Službenica za informiranje:

Roberta Kalčić Savatović

Tel. 052/662-854, fax: 052/662-676, e-mail: ured.gradonacelnika(at)buzet.hr adresa: Buzet, II. istarske brigade 11

Izvješća

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016. GODINU (pdf.) (csv.)

Statut i poslovnik

Statut Grada Buzeta

Poslovnik o radu Gradskog Vijeća 2009.

Savjet mladih

Članovi Savjeta mladih Grada Buzeta

Kontakt: savjetmladih.buzet@gmail.com
Mila Nežić, predsjednica
Karlo Nežić, potpredsjednik

Leonarda Lea Bašić, članica
Filip Krančić, član
Roberta Šverko, članica

Valentino Flego, zamjenik člana
Tea Počekaj, zamjenica člana
Lea Medica. zamjenica člana
Edi Draščić, zamjenik člana
Katarina Božić, zamjenica člana

 

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Buzeta

Mjesni odbori

Na području Grada djeluju i vijeća mjesnih odbora kao oblik mjesne samouprave. Mjesni odbori predstavljaju oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana za više međusobno povezanih manjih naselja.

Mjesni odbor Buzet osnovan je za područje naselja:

 • Buzet (osim Starog grada),
 • Mala Huba (Huleti, Mandalenići, Srnegla i Šakori).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Elvis ČERNEKA
 • Anuška GRŽINIĆ DOBROVIĆ
 • Dragan KRANJČIĆ
 • Hilda SIROTIĆ LABINJAN
 • Vlasta ŠIMEK

Pravila mjesnog odbora Buzet (klikni ovdje za pdf dokument).
Izmjene pravila mjesnog odbora Buzet (klikni ovdje za pdf dokument).

Sjedište: Naselje Goričica 10, 52420 Buzet

Mjesni odbor Buzet - Stari grad osnovan je za područje Starog grada (sve ulice iznad groblja).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Nadija ŠESTAN
 • Angela BOŠNJAKOVIĆ
 • Goran JAMBROŠIĆ
 • Ferid MAČKOVIĆ
 • Sanel TADIĆ

Pravila mjesnog odbora Buzet - Stari grad (klikni ovdje za pdf dokument)

Sjedište: Ede Nemarnika 2, 52420 Buzet

Mjesni odbor Krušvari je osnovan za područja naselja:

 • Krušvari (Kortina, Pašutići i Urihi),
 • Juradi  (Čabranija, Čuhrija, Donji Kontići i Gornji Kontići),
 • Kosoriga,
 • Martinci (Bakar, Dobrovica i  Racari),
 • Račice (Jezer),
 • Račički Brijeg i
 • Rimjak (Zabrda).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Denis KONTIĆ
 • Igor GRŽINIĆ
 • Larisa JURADA
 • Miljenko PRODAN
 • Kristina SIROTIĆ

Pravila mjesnog odbora Krušvari (klikni ovdje za pdf dokument)

Sjedište: Krušvari bb, 52420 Buzet

Mjesni odbor Roč osnovan za područja naselja:

 • Roč,
 • Benčići (Grki),
 • Blatna Vas (Breg, Brul, Glistonija, Kuhari, Martinačići, Mejari, Šćaveti, Štuparija),
 • Brnobići (Brda, Breg, Grabri, Grozdani, Kortina, Podpećina, Ravnići, Zubalići),
 • Čiritež (Ilići, Strnadi),
 • Duričići (Iveći, Kavci),
 • Erkovčići (Bartuli, Benečići, Buraj, Marčibreg, Smrekovac, Stancija, Stanica Hum, Škrinjari),
 • Forčići (Birićija, Latini, Rauši, Šavki, Tomičići),
 • Gornja Nugla (Donja Nugla, Mištrići, Nemarniki),
 • Hum (Brižac, Ćuharija, Malinci, Mućan),
 • Kompanj (Klančići, Klobasi, Kosići, Krulčići, Pernići, Špilići),
 • Kotli (Podkrog),
 • Kras (Črnehi, Klanac, Mikci),
 • Krkuž (Grondari, Hrbatija),
 • Ročko Polje (Benčići, Bortulasi, Bršćak, Draga, Fabriši, Kebri, Krbavci, Pahari, Pavletići, Premci, Žulići),
 • Stanica Roč (Hlaji, Jakomasi),
 • Šušići (Puški, Verbanci),
 • Rim (Bujavci, Grgurinčići, Kolinasi, Stražnjak).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Renis GRŽINIĆ
 • Leonarda Lea BAŠIĆ
 • Marino IVANČIĆ
 • Fredi KRULČIĆ
 • Branka SILIĆ

Pravila mjesnog odbora Roč (klikni ovdje za pdf dokument)

Sjedište: Roč bb, 52425 Roč

Mjesni odbor Sovinjak osnovan je za područja naselja:

 • Sovinjak (Jermanija),
 • Bartolići (Črnehov Brijeg, Puhi, Šimeći, Švikarija, Zugani),
 • Krti (Dršćari, Hrvatini, Klarići, Sušani, Sv. Kirin,  Valice, Valari),
 • Pračana (Beneži, Brnozi, Lokvice, Majeri,  Pigini),
 • Sirotići (Tuki),
 • Sovinjska Brda (Drobežija, Krtov Breg, Majeri),
 • Sovinjsko Polje (Cunjci, Srgobani).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Milenko SIROTIĆ
 • Dejana JERMAN
 • Kristijan KRT
 • Dario SIROTIĆ
 • Valentina SIROTIĆ 

Pravila mjesnog odbora Buzet (klikni ovdje za pdf dokument)

Sjedište: Sovinjak bb, 52420 Buzet

Mjesni odbor Sveti Ivan osnovan je za područja naselja:

 • Sveti Ivan (Brežac, Korta, Mejica, Praščari, Pintori, Pod Baštion, Sveti Ivan - Dol),
 • Cunj,
 • Selca ( Nežići ),
 • Strana ( Brgad, Mavrići, Podbreg).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Nenad STOKOVIĆ
 • Mila NEŽIĆ
 • Sandra NEŽIĆ
 • Robert PERNIĆ
 • Goran SIROTIĆ

Pravila mjesnog odbora Sveti Ivan (klikni ovdje za pdf dokument)

Sjedište: Sveti Ivan 20/A, 52420 Buzet

Mjesni odbor Sveti Martin osnovan je za područja naselja:

 • Sveti Martin (Kružići, Majcani, Mandaši, Stupari),
 • Krbavčići (Rumeni ),
 • Počekaji (Finderli, Željeznička stanica Buzet).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Žarko DRAŠČIĆ
 • Dragan DRAŠČIĆ
 • Nenad KAJIN
 • Đino RUŠNJAK
 • Dorijana SINČIĆ

Pravila mjesnog odbora Sveti Martin (klikni ovdje za pdf dokument)

Sjedište: Sveti Martin 53, 52420 Buzet

Mjesni odbor Svi Sveti osnovan je za područja naselja:

 • Juričići (Brtonjica, Jagodići, Lokarija, Komušćica, Maruškići i Most),
 • Marinci (Vidaci),
 • Pengari,
 • Peničići (Kegji, Kozari) ,
 • Podkuk (Mikolići),
 • Podrebar (Petohlebi),
 • Prodani (Korta),
 • Sveti Donat (Brnkali, Bržendi, Čela i Jurcanija).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Alen BRŽENDA
 • Ida BAŠIĆ
 • Kristjan KLARIĆ
 • Marino PRODAN
 • Milka VIVODA

Pravila mjesnog odbora Svi Sveti (klikni ovdje za pdf dokument)

Sjedište: Sveti Donat bb, 52420 Buzet 

Mjesni odbor Štrped osnovan je za područja naselja:

 • Štrped (Črnci, Jermaniši, Mažinjica i Sveti Duh),
 • Baredine (Abrami,  Mišini),
 • Črnica (Postaje, Požane),
 • Kajini,
 • Perci (Podrečak,  Šantići),
 • Salež (Jurati),
 • Škuljari,
 • Seljaci (Banici, Hrib),
 • Ugrini (Confi, Goričica,  Jakci, Konti,  Mlini),
 • Zonti (Opatija, Rušnjak, Trkusi).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Senad FLEGO
 • Sabrina BUŽAN
 • Valentino FLEGO
 • Denis MARKEŽIĆ
 • Marina RIBARIĆ

Pravila mjesnog odbora Štrped (klikni ovdje za pdf dokument)

Sjedište: Štrped bb, 52420 Buzet

Mjesni odbor Veli i Mali Mlun osnovan je za područje naselja:

 • Mali Mlun (Pruhari) i
 • Veli Mlun.

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Saša CEROVAC
 • Aleš CEROVAC
 • Dejvid FLEGO
 • Ines FLEGO
 • Srećko KATARINČIĆ

Pravila mjesnog odbora Veli i Mali Mlun (klikni ovdje za pdf dokument).

Sjedište: Veli Mlun bb, 52420 Buzet

Mjesni odbor Vrh osnovan je za područja naselja:

 • Vrh (Glavići),
 • Barušići (Brižac, Gregorići, Luskići),
 • Klarići (Dobrova , Dol,  Šimići),
 • Marčenegla (Sladetija, Marčeneško Polje),
 • Medveje,
 • Negnar (Kjeka) ,
 • Paladini,
 • Senj (Matiško),
 • Šćulci.

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Kristijan JERMANIŠ
 • Kristijan MAJCAN
 • Melita PALADIN
 • Oliver PASTORČIĆ
 • Dragan ŠĆULAC

Pravila mjesnog odbora Vrh (klikni ovdje za pdf dokument)

Sjedište: Vrh bb, 52420 Buzet

e-mail adresa: movrh(at)email.t-com.hr

Upravna tijela

Kontakti:

Telefonski broj: 052/662-854
Fax: 052/662-676

E-mail adrese:

Službenici i namještenici:

 • Pročelnica – Elena Grah Ciliga, prof.
 • Viša savjetnica za pravne poslove – Roberta Kalčić Savatović, mag.iur.
 • Viša savjetnica za razvojne projekte – Meri Vivoda, mag.art.
 • Stručni suradnik za društvene djelatnosti – Vanja Fabijančić, mag.oec.
 • Stručni suradnik za društvene djelatnosti – Helena Šćulac Jerman, mag.oec.
 • Referent u pisarnici - Sandra Šverko, upravna pravnica
 • Administrativna tajnica – Tatjana Merlić
 • Vozač – domar – Rino Pavletić
 • Portir- telefonist – Mira Vivoda
 • Spremačica – Zorka Sulić

U Upravnom odjelu za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, u skladu sa zakonom i drugim propisima te u skladu sa Statutom Grada i Odlukom o ustrojstvu gradske uprave obavljaju se:

 • pravni, protokolarni, savjetodavni, stručni i administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika, kao i njihovih radnih tijela,
 • poslovi vezani s predstavljanjem Grada u međunarodnim i međugradskim odnosima te usklađivanje i koordinacija djelovanja rada gradske uprave s tijelima državne i regionalne vlasti te susjednih jedinica lokalne samouprave u poslovima od zajedničkog interesa,
 • stručni poslovi i pomoć vijećima mjesnih odbora, izrada akata i dokumenata za organizaciju i izbore u mjesnim odborima i drugi slični poslovi potrebni za rad mjesne samouprave,
 • organizacijski, pravni i drugi poslovi u vezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana,
 • stručni poslovi od značaja za Grad Buzet u području zaštite i spašavanja, a naročito zaštite od požara, civilne zaštite i slično,
 • poslovi djelovodnika, prijema i otpreme pošte, poslovi pisarnice, arhivski poslovi i slično,
 • poslovi iz područja radnih odnosa, personalni poslovi, ostvarivanja prava iz radnog odnosa te drugi poslovi radnog i službeničkog prava,
 • poslovi tekućeg održavanja zgrade sjedišta gradske uprave, te tekućeg i investicijskog održavanja opreme i službenih vozila,
 • upravni i drugi poslovi pripreme općih i pojedinačnih akata iz područja predškolskog odgoja, osnovnog školstva i obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i brige o starim i nemoćnim osobama, kulture, sporta, civilnog društva, turizma, tehničke kulture, zaštite kulturne baštine te drugih područja društvenih djelatnosti,
 • koordinacija aktivnosti i briga o unaprjeđenju rada javnih ustanova i udruga na području Grada, koje nisu posebnom odlukom stavljene u djelokrug drugog upravnog tijela,
 • briga o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada,
 • poticanje humanitarnih aktivnosti, sponzorstava i donacija za ostvarivanje programa humanitarnih organizacija,
 • poslovi vezani uz kandidiranje i implementaciju projekata financiranih iz europskih fondova i drugih izvora,
 • drugi opći, upravni, pravni i poslovi informiranja javnosti koji se ne obavljaju u drugim odjelima te koje ovom odjelu odrede gradonačelnik i Gradsko vijeće.

Kontakti:

Telefonski broj: 052/662-726
Fax.: 052/662-676

E-mail adresa: financije-gospodarstvo@buzet.hr

Službenici:

 • Pročelnica – Ornela Rumen, dipl.ing.
 • Viši stručni suradnik za proračun i gospodarstvo – Zvjezdana Majcan, univ.bacc.oec.
 • Viši stručni suradnik za proračun i gospodarstvo, Iris Jakac, mag.oec.
 • Stručni suradnik za financijsko knjigovodstvo – Nada Pavletić, struč. spec. oec.
 • Stručni suradnik za financijsko knjigovodstvo – Neno Jermaniš, bacc. oec.

U Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo, u skladu sa zakonom i drugim propisima, te u skladu sa Statutom Grada Buzeta, obavljaju se osobito ovi poslovi:

 • izrada nacrta i prijedloga proračuna odnosno odluke o privremenom financiranju, odgovarajućih odluka za provedbu proračuna, te godišnjeg i drugih obračuna proračuna,
 • priprema odluka, općih i pojedinačnih akata iz djelokruga financija, proračuna, računovodstva i gospodarstva,
 • praćenje izvršenja prihoda i rashoda proračuna i unutarnja kontrola zakonskog korištenja sredstava svih korisnika proračuna,
 • vođenje odgovarajućih knjigovodstvenih poslova i drugih evidencija te evidencija prihoda u skladu s propisima za gradsku upravu te ustanova i tvrtki u vlasništvu Grada,
 • obračun plaća i drugih primanja svih zaposlenih u gradskoj upravi, obračun i isplata naknada članovima Gradskog vijeća i radnih tijela te drugim osobama koje obavljaju poslove za Grad,
 • izrada analiza i izvješća o poslovanju Grada,
 • obavljanje knjigovodstvenih i financijskih poslova za vijeća mjesnih odbora,
 • postupak javne nabave roba i usluga iz djelatnosti ovog odjela,
 • praćenje gospodarskih aktivnosti i stvaranje uvjeta za unaprjeđenje gospodarstva na području Grada,
 • poticanje poduzetničkih poslova na području Grada,
 • pripremanje, izvršavanje i nadzor nad provedbom općih i pojedinačnih akata iz djelatnosti poljoprivrede, šumarstva, trgovine i ugostiteljstva te drugih gospodarskih djelatnosti iz djelokruga lokalne samouprave,
 • poslovi promocije Grada kao jedinice lokalne samouprave koja ima uvjete za razvoj gospodarstva i društvenih djelatnosti (predstavljanje uređenih zona pogodnih za gradnju proizvodnih i uslužnih gospodarskih objekata, prezentacija autohtonih proizvoda, sudjelovanje u organizaciji sajmova i slično),
 • naplata odštetnih zahtjeva za nastale štete, vođenje jedinstvene evidencije o policama osiguranja i likvidacije polica osiguranja gradske imovine,
 • provedba postupaka javne nabave i roba i usluga,
 • izrada potrebnih studija i analiza iz gospodarskih i poduzetničkih odnosa,
 • suradnja i održavanje kontakata sa javnim i drugim financijskim tijelima, ustanovama i tvrtkama,
 • koordinacija aktivnosti udruga iz djelokruga ovog odjela,
 • obavljanje poslova i koordinacija aktivnosti iz područja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije,
 • obavljanje i drugih poslova koje ovom odjelu odrede gradonačelnik i Gradsko vijeće.

Kontakti:

Telefonski broj: 052/662-726
Fax.: 052/662-676

E-mail adresa: gospodarenje-prostorom@buzet.hr

 Službenici:

 • Pročelnik – Elvis Šterpin, dipl.ing.
 • Viši savjetnik za imovinskopravne poslove – Denis Jerman, dipl.iur.
 • Viša savjetnica za prostorno planiranje – Anica Milković Grbac, dipl.ing.arh.
 • Stručni suradnik za komunalne i građevinske poslove, Mario Hreljak, dipl.ing.
 • Stručni suradnik za komunalne i građevinske poslove – Matija Nežić,univ. bacc. ing. aedif.
 • Referent – komunalni redar – Korado Rehak,
 • Upravni referent za stanarine, zakupnine i komunalne naknade – Marica Radulović

U Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

 • postupak izrade, izmjene i dopune dokumenata prostornog planiranja i uređenja područja Grada Buzeta (prostorni plan, generalni urbanistički plan, urbanistički planovi, detaljni planovi uređenja i drugo),
 • izrada prijedloga potrebnih odluka i drugih akata od značaja za uređenje prostora,
 • praćenje stanja u prostoru,
 • vođenje dokumentacije o prostoru, o stanju u prostoru, izrada godišnjih izvješća, programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru i slično,
 • priprema podataka i izrada stručnih podloga za izradu dokumenata prostornog uređenja,
 • izrada planova i programa pripreme zemljišta te provedba politike gospodarenja prostorom,
 • izrada potrebne dokumentacije i projekata u svrhu izdavanja lokacijskih i građevnih dozvola za građevine koje gradi lokalna samouprava,
 • pripremanje i izvršavanje općih i pojedinačnih akata iz područja:
  •  uređenja naselja odnosno iz područja izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  • osiguranja pružanja komunalnih usluga,
  • regulacije prometa u Gradu i nadzora nad prijevozom u unutarnjem cestovnom prometu,
  • upravljanja komunalnim, stambenim i poslovnim objektima i prostorom,
  • unaprjeđenja kvalitete stanovanja,
  • utvrđivanja komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza te drugih naknada za korištenje gradskog prostora te vođenje brige za njihovu naplatu,
  • provedbe propisa o komunalnom redu,
  • propisivanja i vođenja brige o zbrinjavanju otpada, vođenja brige o grobljima i naplati drugih komunalnih pristojbi,
 • obavljanje imovinsko-pravnih poslova za Grad, zastupanje pred pravosudnim i upravnim tijelima te koordinacija s punomoćnicima u sudskim postupcima i upravnim postupcima pred drugim tijelima,
 • poslovi tekućeg i investicijskog održavanja zgrade sjedišta gradske uprave, drugih objekata u vlasništvu Grada te pripadajućeg okoliša navedenih zgrada,
 • prijava i vođenje odštetnih zahtjeva za nastale štete na gradskoj imovini,
 • provedba postupaka javne nabave i roba i usluga,
 • ugovaranje i nadzor nad održavanjem zelenih površina, opreme nad tim površinama, čišćenje javnih i prometnih površina, održavanja prometnica u nadležnosti lokalne samouprave i slično,
 • praćenje stanja i provedba akata Gradskog vijeća i gradonačelnika te obavljanje nadzora iz djelokruga ovog odjela u skladu s propisima,
 • koordinacija aktivnosti pravnih osoba s javnim ovlastima koje obavljaju poslove iz djelokruga ovog odjela,
 • obavljanje i drugih poslova koje ovom odjelu odrede gradonačelnik i Gradsko vijeće.

Gradonačelnik Grada Buzeta

Gradonačelnik obavlja sve poslove utvrđene Statutom Grada Buzeta u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Gradonačelnik zastupa Grad Buzet i odgovoran je za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.

Gradonačelniku u radu pomaže zamjenik gradonačelnika.
Gradonačelnik stranke prima svakoga dana u vremenu od 07.00 do 19.00 sati, uz prethodni dogovor.

Rođen 3. studenoga 1977. godine u Kopru, osnovnu je školu završio u Buzetu. Nakon završetka Elektrotehničke škole u Rijeci, diplomirao je na Pomorskom fakultetu - smjer elektronika i komunikacije, a za vrijeme studentskih dana u Rijeci član je vodstva Kluba istarskih studenata „Istarski klub“. Sredinom 2000. godine zapošljava se u Istarskom vodovodu. Ovdje posljednje tri godine obavlja funkciju voditelja informatičke službe. Godine 2009. postaje zamjenik gradonačelnika Grada Buzeta, da bi 2013. i sam postao čelni čovjek Grada.

Od 1999. godine suradnik je dnevnika Glas Istre, a iste godine aktivno se uključuje u rad Kluba mladih BUM. Posljednjih godina svoje je volonterske aktivnosti usmjerio u organizaciju automobilističkih manifestacija u Buzetu i Istri, za što je u dva navrata primio nagradu za doprinos razvoju automobilizma u našoj županiji.

Autor je monografije „Zlatna knjiga buzetskoga rukometa“, suradnik na knjizi „Vatrogastvo na Buzeštini“ i fotomonografiji Istarskog vodovoda. Autor je i knjige o 30 godina boćanja u Ročkom Polju. Jedan je od osnivača i član uredništva „Buzetskog lista“.

Kontakt: gradonacelnik@buzet.hr

Rođena 30.05.1984. u Rijeci. Diplomirala je razrednu nastavu na Učiteljskom fakultetu u Rijeci te bibliotekarstvo na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2006. godine zaposlena je u Narodnoj knjižnici i čitaonici Buzet koja djeluje u sastavu Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet. Aktivna je članica ŽKUD-a „Renato Pernić“ Roč, GD „Sokol“ Buzet, Katedri Čakavskog sabora Roč i Buzet te udruge Kaleido. Inicijator je i koordinator mnogobrojnih aktivnosti i projekata na Buzeštini. Projekte buzetske knjižnice predstavljala je na stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Članica je koordinacijskog odbora akcije Grad Buzet – grad prijatelj djece. Zamjenica je koordinatorice Male glagoljske akademije „Juri Žakan“ Roč. Autorica je dvadesetak članaka objavljenih u Buzetskom zborniku i Buzetskom listu.

Kontakt: dogradonacelnik@buzet.hr

Gradsko vijeće

Poslovnik o radu Gradskog vijeća možete pronaći na sljedećem LINKU.

Sastav Gradskog vijeća možete pronaći na sljedećem LINKU.

Radna tijela Gradskog vijeća možete pronaći na sljedećem LINKU.

Sjednice Gradskog vijeća možete pronaći na sljedećem LINKU.

Uprava

Grad Buzet je jedinica lokalne samouprave u kojoj građani odlučuju o svojim potrebama i interesima lokalnog značaja neposredno ili preko izabranih tijela.

Grad je samostalan u odlučivanju u poslovima iz svojeg samoupravnog djelokruga, a ti poslovi su uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, briga o djeci, socijalna skrb, primarna zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kultura, tjelesna kultura i šport, zaštita potrošača, zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša, protupožarna i civilna zaštitu, promet na svojem području, te ostali poslovi sukladno posebnim zakonima.

Njegov ustroj se propisuje statutom, najvišim pravnim aktom kojeg Grad može donijeti. Statutom se podrobnije uređuju najvažnija pitanja vezana za rad samouprave jednog grada.

Grad Buzet ima Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo građana koje ima 15 članova, gradonačelnika kao izvršno tijelo, zamjenika gradonačelnika, te upravne odjele koji obavljaju upravne, stručne i tehničke poslove za predstavničko i izvršno tijelo.

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Kontinuirano poboljšanje kvalitete života i rada ljudi u Gradu Buzetu. Svrha cjelokupne gradske uprave, gradskih ustanova i poduzeća je učinkovitim, pravodobnim, racionalnim i kvalitetnim djelovanjem razvijati grad kao ugodnu, sigurnu i poželjnu životnu i radnu sredinu. Gradska uprava nastojat će putem pružanja javnih usluga, odgovornim upravljanjem javnim dobrima i efikasnim i transparentnim radom omogućiti brži razvoj grada, stvoriti pozitivno okruženje za razvoj gospodarstva s ciljem zadovoljstva svih njegovih žitelja.

Buzet je suvremeni grad  zadovoljnih ljudi  s konkurentnim gospodarstvom,  atraktivnom prirodnom i kulturnom baštinom, koji svoj razvoj  temelji na tradicijskim vrijednostima i održivom razvoju. 

OBUZETI BUZETOM !

- održivi raznoliki ekonomski razvoj, izgrađen na konkurentnoj industriji, ruralnom turizmu, poljoprivredi i uslugama,

- razvoj komunalne infrastrukture,

- razvoj ljudskih resursa putem obrazovanja usklađenog sa potrebama tržišta,

- porast zapošljavanja kroz poticaje malom i srednjem poduzetništvu,

-porast životnog standarda kroz razvoj prometne, komunalne i socijalne infrastrukture,

-povećanje aktivnosti privatnog sektora,

- uspostava sustava odgovornog, kontroliranog i strateškog upravljanja javnim rashodima i kontrola namjenskog trošenja javnih prihoda.

Obrazovanje

Naša škola nosi naziv "Vazmoslav Gržalja" u spomen na prvog hrvatskog partizanskog učitelja u Istri.

Vazmoslav Gržalja je rođen 1925. godine u Dragi kraj Rijeke. Na Buzeštinu je došao u vrijeme II. svjetskog rata zajedno s poznatim prosvjetnim djelatnikom Antunom Hostom, rodom iz Kastva. Zadatak im je bio organizirati kulturno-prosvjetni rad na Buzeštini i srednjoj Istri. Tako je 16. veljače 1944. godine u Sv. Donatu otvorena prva organizirana partizanska škola u Istri u kojoj je radio mladi učitelj Vazmoslav Gržalja. Ubili su ga Nijemci dok je kretao na svoju dužnost. Pokopan je na groblju u Vrhu, a nakon završetka II.svjetskog rata njegovi posmrtni ostaci preneseni su u njegovo rodno mjesto Draga kraj Rijeke.

Kako škola već desetljećima nosi njegovo ime, ono će naraštajima Buzećana ostati u uspomeni.

Preuzeto s www.os-vgrzalja-buzet.skole.hr

Srednja škola u Buzetu započela je s radom školske godine 1971./72. kao područno odjeljenje Metalsko-saobraćajnog školskog centra iz Rijeke.

Od 1974. godine djeluje u sastavu Narodnog sveučilišta Augustin Vivoda Buzet kao samostalna organizacijska jedinica pod nazivom Centar za stručno obrazovanje.

Izdvajanjem iz sastava Narodnog sveučilišta. 03. ožujka 1979. godine registrirana je kao samostalna ustanova pod nazivom Centar usmjerenog obrazovanja.

Odlukom Skupštine Općine Buzet škola dobiva naziv Centar odgoja i usmjerenog obrazovanja Anton Cerovac-Tomić. Preobrazbom Centra 1991. godine odlukom  Skupštine Općine Buzet, a na temelju suglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske, škola dobiva naziv Srednja škola Buzet. 

Škola danas pored redovnog obrazovanja provodi i obrazovanje odraslih kao i osposobljavanje kandidata u auto školi.

Preuzeto s www.ss-buzet.skole.hr

Gradske tvrtke i ustanove

Za obavljanje društvenih djelatnosti za koje je zakonom određeno da se obavljaju kao javne službe, Grad Buzet osnovao je javne ustanove za kulturu, sport i tjelesnu kulturu, socijalnu skrb i druge djelatnosti u skladu sa zakonom, odnosno trgovačka društva za obavljanje djelatnosti komunalnog gospodarstva.

Turistička zajednica Grada Buzeta je pravna osoba koja je ustrojena i djeluje kao dio sustava županijske i državne turističke zajednice radi jačanja i promicanja turizma i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba, u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti.

Osnovana je za područje Grada Buzeta s ciljem:

unaprjeđivanja općih uvjeta boravka turista i to osobito podizanje kvalitete turističkih i drugih komplementarnih usluga, očuvanjem i stvaranjem prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja i osiguranjem turističkog gostoprimstva na području Grada Buzeta,
promocije turističkog proizvoda područja Grada Buzeta, sukladno sustavu promicanja turizma i njegovim posebnim i općim zadaćama, a radi uključivanja u europske i svjetske turističke tijekove,
razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobito zaštite okoliša.

Djelovanje TZ Grada Buzeta temelji se na načelu opće korisnosti, a bez ostvarivanja neposredne dobiti.

Dom za starije i nemoćne osobe Buzet je ustanova kojoj je osnovna djelatnost skrb o starijim osobama sa smještajem, pružanje usluga pomoći u kući, dostava toplog obroka u kuću starijih osoba i organiziranje poludnevnog boravka za starije osobe.

Jedini osnivač Doma je Grad Buzet, a započeo je s radom 1. veljače 2007. godine. Zgrada u kojoj su smješteni korisnici Doma izgrađena je kroz 2005. i 2006. godinu, a njegov je trenutni kapacitet oko 40 korisnika.

Grad Buzet subvencionira dio troškova smještaja za sve korisnike Doma koji imaju prebivalište na području Grada Buzeta.

Za više informacija o Domu za starije i nemoćne osobe Buzet, predlažemo Internet stranicu: www.dombuzet.hr

Trgovačko društvo "Park" d.o.o. Buzet, za obavljanje komunalnih poslova, sa sjedištem u Buzetu, Sportska ulica 1, čiji je jedini osnivač i vlasnik Grad Buzet, osnovano je kao društvo koje za potrebe lokalne zajednice obavlja poslove održavanja atmosferskih voda, održavanja čistoće i uređenja javnih površina, održavanja javnih i zelenih površina, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, održavanja nerazvrstanih cesta, održavanja groblja i pružanja pogrebnih poslova, te niza drugih poslova komunalnog gospodarenja.

Trgovačko društvo "Plzet" d.o.o. Buzet, za izgradnju, trgovinu i upravljanje nekretninama, sa sjedištem u Buzetu, II. istarske brigade 13, čiji je jedini osnivač i vlasnik Grad Buzet, osnovano je početkom 2007. godine kao društvo koje za potrebe Grada obavlja poslove upravljanja stambenim zgradama, etažiranja stambenih zgrada, izvršavanja geodetskih poslova, izrađivanja katastra nekretnina, izvršavanja računovodstvenih poslova, usluga najma, te konzalting usluga.

Pučko otvoreno učilište "Augustin Vivoda" Buzet je jedina profesionalna ustanova u kulturi na području Grada Buzeta. Sjedište je Učilišta u Narodnom domu. Osnovano je 1955. godine kao Narodno sveučilište Buzet, tj. kulturno - prosvjetno središte koje je tijekom prvih dvadesetak godina djelovanja imalo izuzetno važnu ulogu i zadaću u opismenjivanju i educiranju žitelja Buzeštine.

Od osamostaljenja Srednje škole Buzet (koja je ustanovljena upravo u okviru Učilišta 1974. godine), Učilište je usmjerilo svoje djelatnosti prema širenju kulturnih programa te ponudi popularno-obrazovnih programa, uglavnom neverificiranih tečajeva i kreativnih radionica.

Od 1994. godine osnivačka prava nad ustanovom preuzima Grad Buzet.

Osim o Narodnom domu, Učilište vodi brigu i o Palači Bigatto u kojoj je smješten Zavičajni muzej te o nekoliko etno radionica koje, dislocirane, djeluju u sklopu Muzeja (pekara, kovačnica, češljara).

Učilište obuhvaća sljedeće djelatnosti:

bibliotečno-informatičku (Narodna knjižnica i čitaonica Buzet)
muzejsko-izložbenu (Zavičajni muzej Buzeštine)
glazbeno-scensku (kazalište, koncerti, smotre, susreti...)
odgojno-obrazovnu (glazbeni tečaj, tečajevi jezika, kreativne radionice...)
izdavačku.

Uz navedeno, u okviru Učilišta tijekom 2008. godine djeluju Buzetski pučki teatar i Likovna radionica Buzet.

Temeljem ugovora Grada Buzeta i Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti na području Grada Buzeta i Općine Lanišće provodi se program „Pomoć u kući i dnevni boravak starijih osoba“ kojim se dopunjuje sustav podrške i pomoći građanima starije životne dobi. Navedeni program formalno djeluje kao odjel unutar Doma za starije i nemoćne osobe Buzet. Osnovna mu je zadaća obilazak korisnika u mjestu stanovanja radi pružanja medicinske i druge pomoći, te organiziranje aktivnosti u sklopu dnevnog boravka vanjskih korisnika u zgradi Doma za starije i nemoćne.

Program je započeo je s 2007. godine i već treću godinu se uspješno provodi.

Temeljem Zakona o vatrogastvu, Gradsko poglavarstvo Grada Buzeta 2000. godine donijelo je Odluku o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Buzeta. Zajednička profesionalna vatrogasna jedinica osnovana je za područje Grada Buzeta i Općine Lanišće i djeluje na ukupnoj površini od 311 km2.

Javna vatrogasna postrojba Grada Buzeta je javna ustanova jedinice lokalne samouprave koja u okviru svoje djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svojem području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe. Jednako tako, pored gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, pod vatrogasnom djelatnošću podrazumijeva se i pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama te ekološkim i inim događajima kao što je pretovar opasnih tvari iz jednog prijevoznog sredstva u drugo, neutralizacija djelovanja opasnih tvari prilikom nesreća, crpljenje vode iz niže potopljenih razina prilikom poplava, prijevoz vode usred elementarnih nepogoda te drugih sličnih slučajeva.

Udruge

Bratimljeni gradovi

Bratimljenje gradova je aktivnost usmjerena na uključivanje građana ili promicanje razmjena među građanima različitih krajeva ili država kroz njihovo sudjelovanje u aktivnostima bratimljenja gradova, osnažujući umrežavanje i suradnju bratimljenih gradova. Ovaj vid multilateralne suradnje omogućava razvoj i jačanje same strateške dimenzije povezivanja gradova.

Glavna osnova povezivanja je najčešće određena djelatnost ili sličnost pojedinih aspekata života, prepoznavanje zajedničke poveznice. Samom sklapanju akta o povezivanju, mora prethoditi i zajednička želja za uspostavu prijateljskih odnosa i stalne suradnje.

Čabar je grad u Hrvatskoj. Smješten je u samom srcu Gorskog kotara, okružen šumama s jedne strane i brdima s druge strane, na samom rubu granice s Republikom Slovenijom jer je od nje dijeli samo mala rječica Čabranka. Sam pojam grad Čabar se odnosi i na mjesto Čabar, kao i na područje cijelog grada.

Povelja o bratimljenju Buzeta i Čabra potpisana je u srpnju 1978. godine u Buzetu. Potpisnici Povelje bili su Petar Krulić za tadašnju Općinu Čabar i Željko Marinac za tadašnju Općinu Buzet.

Za više informacija o Gradu Čabru predlažemo službene stranice: www.cabar.hr

Quattro Castella je općina koja se nalazi u Provinciji Reggio Emilia u talijanskoj regiji Emilia-Romagna. Nalazi se oko 70 km zapadno od Bologne i oko 15 km jugozapadno od Reggio Emilije.

Povelja o bratimljenju je potpisana 2. rujna 1978. godine u Buzetu. Potpisnici Povelje bili su Pietro Baroni za Comune di Quattro Castella i Željko Marinac za tadašnju Općinu Buzet.

Za više informacija o Comune di Quattro Castella predlažemo službene stranice: www.comune.quattro-castella.re.it

Koper je grad koji se nalazi u Sloveniji. Nalazi se na obali Jadranskog mora i najveća je slovenska luka.

Povelja o bratimljenju potpisana je 3. rujna 1987. u Buzetu. Potpisnici Povelje bili su Janko Kosmina za tadašnju Občinu Koper i Ivan Klarić za tadašnju Općinu Buzet.

Za više informacija o Mestnoj občini Koper predlažemo službene stranice: www.koper.si

Sisak se smjestio na utoku rijeke Odre u Kupu i Kupe u Savu, u plodnom i močvarnom području Panonske nizine, obilježenom umjerenom kontinentalnom klimom. Kroz povijest grad se razvijao uz Kupu.

Povelja o prijateljstvu i suradnji je potpisana 3. rujna 1986. godine.

Za više informacija o Gradu Sisku predlažemo službene stranice: www.sisak.hr

Marija Bistrica je mjesto u središtu Zagorja, poznato po marijanskom svetištu. Općina Marija Bistrica se proteže od sjeveroistočnog obronka Medvednice prema sjeveru do rijeke Krapine.

Povelja o prijateljstvu i suradnji je potpisana 12. rujna 2008. godine. Povod za uspostavljanje čvršćih veza dviju jedinica lokalne samouprave je dugogodišnja suradnja glazbenih društava „Sokol“ Buzet i „Lovro Ježek“ Marija Bistrica.

Potpisnici Povelje su gradonačelnik Grada Buzeta mr. sc. Valter Flego i načelnik Općine Marija Bistrica Stjepan Muhek.

Povijest Buzeta

(Pinquentum - Pilsent - Plzet - Blzet - Pinguente - Buzet)

Grad na čunjastom brdu što se podigao usred plodne doline kojom protječe rijeka Mirna. Pretpovijesna gradina; akropolskog tipa, na čiji se vrh nekad uspinjalo kružno, kao obodom puževe kućice. U doba Rimljana naselje je utvrđeno, ali upravo do njegova podnožja počeli su stizati različiti narodi u vrijeme seoba. Posljednji stigoše Slaveni, Hrvati i - ostadoše.

Buzet se prvi put spominje 804. godine, no kontinuitet naselja pratimo od pretpovijesti, preko antike, srednjeg vijeka - sve do danas. U VI st. grad potpada pod vlast Bizanta, a tijekom kasnijih stoljeća postaje posjed karolinških markgrofova i akvilejskih patrijarha, te važna utvrda u vrijeme feudalnih borbi. Od 1420.godine Buzet je pod vlašću Mlečana koji obnavljaju bedeme i grad opasaju jakim zidom, osobito 1511. kada Buzet postaje sijelo vojnog upravitelja Istre, tzv. Capitana de Raspo.

Tijekom arheoloških istraživanja u blizini Buzeta proneđena su tri ranosrednjovjekovna lokaliteta: na brežuljku Brežac - longobardsko groblje (iz VI-VII st.), na brežuljku Mejica - bizantska nekropola (iz VII-VIII st.), a uz sjeverne gradske zidine - starohrvatsko groblje s nalazima iz IX-X stoljeća.

Grad Buzet teče kosom brda od sjevera prema jugu. Ima dvoja gradska vrata, Vela i Mala (XVI st.), četiri trga, međusobno spojena trima glavnim ulicama. Trg na kojem je smještena župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije (XVIII st.), isklesan je na živom kamenu. Osim župne crkve u kojoj su smještene glasovite orgulje Gaetana Callida iz 1787. godine, te raritet - gotička pokaznica iz 1453. godine, ali i niz drugih liturgijskih predmeta, u Starome gradu Buzetu je i crkva sv. Jurja na čijem je portalu upisana godina 1611. Iznad sakristije je preslica sa dva okna i jednim zvonom. Unutrašnjost crkve krase venecijanski drveni oltar, bočni barokni oltar, velika platna - slike svetaca iz XVIII st., te izrezbarene korske klupe - barokni rad domaćeg majstora.

Od profane srednjovjekovne arhitekture ističu se palača kapetana, s grbovima i neobično plemenito riješenim portalom (XVII st.), te skladište za žito, na kojem su grbovi buzetskih gradonačelnika. No, srce grada bila je nekoć gradska cisterna s baroknim ukrasima iz XVIII st. smještena na središnjem gradskom trgu, gdje je, osim za vodospremu, služila i kao mjesto okupljanja i odmora.

Izvan grada nalaze se još neke crkve: u blizini vodovoda crkva sv.Marije Magdalene iz 1325.g., na groblju crkva sv. Vida iz 1653.g. s kipom sv. Vida iz 1414.g., barokna crkva sv. Ane s križnim tlocrtom,te crkva sv.Ivana iz 1634.g. s rezbarenim glavnim oltarom i kvalitetnim slikama iz XVII stoljeća.

Zavičajni muzej Buzeštine, uz arheološki i povijesni odjel, čuva bogatu etnografsku građu. Arheološka i povijesna zbirka nalaze se u obnovljenoj zgradi iz 1639. godine, a u još pet starobuzetskih građevina iz XVI st. smještene su zbirke pojedinih obrta: češljara, pekara, kovačnica, metlara, te radionice tkalačkog, lončarskog i postolarskog obrta. Uz predmete iz pretpovijesti, u arheološkoj je zbirci izložena i građa rimskog doba, a u povijesnoj se zbirci nalaze kopije srednjovjekovnih fresaka, odljevi natpisa pisanih glagoljicom te predmeti vezani uz doba i ličnosti narodnoga preporoda u Istri.

Buzet i Buzeština

Buzeština i njena mjesta, te pojedine turističke i kulturne lokacije pružaju velike mogućnosti za opuštanje od užurbanog života. U pojedinim rubrikama lijevo, možete dobiti više informacija o navedenim mjestima.

ALEJA GLAGOLJAŠA - 7 km dugo spomen obilježje starom hrvatskom pismu - glagoljici; proteže se uz cestu koja ispod Roča vodi ka Humu. Više informacija: www.hum.hr

JEZERO BUTONIGA - umjetno jezero sagrađeno 1988. iz kojeg se pitkom vodom snabdijeva veliki dio Istre. Na jezeru nije dozvoljeno kupanje niti ribolov, osim početkom prosinca kada se tu održava međunarodno takmičenje u ribolovu na slatkim vodama.

KOTLE - slikovito selo u blizini Huma, u koje se život polako vraća nakon što je bilo potpuno opustjelo; ostaci vodenica, slapovi; gostionica.

Niste biliu u Račicama? www.reprezent.hr/racice.shtml

Riječ gradonačelnika

Drage sugrađanke, cijenjeni sugrađani, prijatelji Buzeta,

Raduje me što Vas mogu pozdraviti na internet stranicama našega Grada koje nam otvaraju vrata međusobne komunikacije i razumijevanja te nude mogućnost boljeg upoznavanja Buzeštine:
- pronaći ćete ovdje osnovne informacije o njegovoj povjesti, kulturi, gospodarstvu, društvenim djelatnostima, upoznati ćemo vas i s aktualnostima iz rada gradske uprave, kao i sa svim drugim aktualnostima koje se u Buzetu događaju.

Budući da živimo u dinamičnom Gradu i u isto takvom okruženju neophodno je ispravno se postaviti glede svih vidova napretka s time da ne ugrozimo iznimna prirodna i kulturna bogatstva koja naša Buzeština ima, a sve u cilju da Buzet bude moderan grad u kojemu je ugodno i sigurno živjeti i raditi. U tom smislu obećajem da ću dati sve od sebe da naš Buzet sa svim svojim specifičnostima raste i razvija se uz odgovorno i transparentno upravljanje javnim dobrima i komunalnom infrastrukturom, a svim građanima Buzeštine nastojat ćemo pružiti najbolje moguće uvjete glede podrške u socijalnoj skrbi, zdravstvu, predškolskom i školskom obrazovanju, kulturnim i sportskim sadržajima.

Siniša Žulić
gradonačelnik Grada Buzeta

O Buzetu

Buzet, zajedno s okolicom, poznatom kao Buzeština obuhvaća 165 km2 i oko 6000 stanovnika. Pod Buzeštinom se podrazumijeva područje grada Buzeta, te sva sela i zaselci Roštine, Humštine, Vrhuvštine, Račištine, Sovinjštine. Područje Buzeštine smješteno je u najsjevernijem unutrašnjem dijelu Istre, na prostoru između tri velika gradska središta: Rijeke, Trsta i Pule.

Područje je vrlo raznoliko, od 10 m do preko 1000 m nadmorske visine. Iz toga proizlaze i razlike u klimi. Dok u dolini rijeke Mirne prevladava blaga mediteranska klima, u planinskom dijelu Ćićarije vlada kontinentalna, planinska klima.

Područje Ćićarije, tzv. "KROV Istre", sa svojim šumovitim predjelima, divnim travnjacima i pašnjacima, može pružiti ugodan odmor, osobito u ljetnim mjesecima, a ljubiteljima zimskih radosti i zimi. U dolini rijeke Mirne, uz rub Motovunske šume razvio se zdravstveni turizam u lječilištu Istarske toplice. Imajući u vidu narodnu izreku «Zdravlje je najveće bogatstvo čovjeka» Istarske Toplice pružaju sumpornu vodu, termalne i blatne kupke koje se koriste za liječenje reumatskih bolesti i endokrilnog sustava.

Buzet se nalazi u samom srcu sjevernog dijela hrvatske Istre. Na površini od 165 km2 živi oko 6 059 stanovnika.
Stari grad Buzet se nalazi na 150 m visokom brdu iznad plodne doline kojom protječe rijeka Mirna, dok se noviji dio grada tzv. Fontana, razvija u podnožju brda.
Buzet se još naziva i Gradom tartufa jer je smješten u zoni u kojoj raste ta najskupocjenija podzemna gljiva.

Buzet se nalazi na samom ulasku u najjače emitivne turističke zemlje Europe, kao što su Italija i Slovenija, i odlično je povezan sa svim krajevima Europe i Hrvatske.

Šire područje oko Buzeta naziva se Buzeština, a pod Buzeštinom se smatraju šira područja okolnih naselja: Roština, Humština, Sovinjština, Vrhuvština,… Buzet leži na prostoru između tri velika gradska središta, a to su Rijeka, Trst i Koper.

Što se tiče prirodne privlačnosti, ovo područje obiluje manjim i većim udolinama, kanjonima, brežuljcima, kao i planinama koje su dijelom obrasle šumom.
U samoj dolini rijeke Mirne prevladava blaga mediteranska klima, a u planinskom dijelu, na Ćićariji, prevladava kontinentalna – planinska klima.

Korisni linkovi

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter kako biste primali novosti i informacije vezane uz Grad Buzet